Bài 2(ĐH khối B-2003): cho hỗn hợp tất cả FeS2 và FeCO3 phản nghịch ứng hết với hỗn hợp HNO3 đặc, nóng thu được hỗn hợp A và hỗn hợp khí B có NO2, CO2. Thêm hỗn hợp BaCl2 vào dung dịch A. Hấp thụ tất cả hổn hợp khí B bằng dung dịch NaOH dư. Viết phương trình phân tử với phương trình ion rút gọn của những phản ứng xảy ra.

Giải

+ lúc FeS2 và FeCO3 bội nghịch ứng cùng với HNO3 đặc:

FeS2 + 18HNO3 Fe(NO3)3 + 2H2SO4 + 15NO2↑ + 7H2O

FeCO3 + 4HNO3 Fe(NO3)3 + CO2↑ + NO2↑ + 2H2O

ð hỗn hợp A gồm Fe(NO3)3, H2SO4 và có thể có HNO3 dư; các thành phần hỗn hợp khí B bao gồm CO2 cùng NO2.

Bạn đang xem: Zns có kết tủa không

+ khi A phản nghịch ứng với dung dịch BaCl2:

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2HCl

+ khi B làm phản ứng với hỗn hợp NaOH dư

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

2NO2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O


bội phản ứng dạng ion thu gọn:

FeS2 + 14H+ + 15NO3- Fe3+ + SO42- + 15NO2↑ + 7H2O

FeCO3 + 4H+ + NO3- Fe3+ + CO2↑ + NO2↑ + 2H2O

Ba2+ + SO42- → BaSO4↓

CO2 + 2OH- → CO32- + H2O

2NO2 + 2OH- → NO3- + NO2- + H2O

Bài 3(Khối A-2004):

1. Xong xuôi phản ứng sau dạng phân tử với ion thu gọn(nếu có)

FeS + HCl Khí A + ...

KClO3 Khí B + ...

Na2SO3 + HCl Khí C + ...

2. Cho các khí A, B, C tác dụng với nhau từng đôi một, viết phản nghịch ứng và ghi rõ điều kiện?

Giải

1/ chấm dứt phản ứng dạng phân tử và ion thu gọn.

FeS + 2HCl FeCl2 + H2S­(A).

FeS + 2H+ Fe2+ + H2S­.

2KClO3 2KCl + 3O2­(B)

Na2SO3 + 2HCl 2NaCl + SO2­(C) + H2O

SO32- + 2H+ SO2­ + H2O

2/


cho A + B: H2S + ½ O2 thiếu thốn S + H2O

H2S + 3/2 O2 SO2 + H2O


mang lại A + C: 2H2S + SO2 3S + 2H2O


mang lại B + C: 2SO2 + O2

*
2SO3.

Bài 4(Khối A- 2005): Viết thông số kỹ thuật e, xác xác định trí của diêm sinh (Z=16) vào BTH. Viết làm phản ứng của H2S với O2, SO2, nước clo. Trong số phản ứng kia H2S có tính khử tuyệt oxi hóa, tại sao?

Giải

+ thông số kỹ thuật e: 1s22s22p63s23p4 ð vị trí: ô 16; chu kì 3; team VIA.

+ làm phản ứng xảy ra:

H2S + ½ O2 thiếu hụt S + H2O

H2S + 3/2 O2 SO2 + H2O

2H2S + SO2 3S + 2H2O

H2S + 4Cl2 + 4H2O H2SO4 + 8HCl

+ trong những phản ứng bên trên H2S chỉ tất cả tính khử bởi vì số oxi hóa của S vào H2S là –2 là số lão hóa thấp nhất của S.

Bài 5(Khối B- 2005): Chỉ dùng dung dịch H2SO4 loãng hãy nhận ra các hỗn hợp đựng trong những lọ mất nhãn sau: NaCl; Na2S; Na2CO3; Na2SO3.

Giải

+ đem mỗi dung dịch một lượng cần thiết để dấn biết. Tiến hành phân biệt ta có công dụng trong bảng sau:

NaCl

Na2S

Na2CO3

Na2SO3

H2SO4

Không ht

­ hương thơm trứng thối

­ ko mùi

­ mùi sốc

+ phản ứng xảy ra:

Na2S + H2SO4 ® Na2SO4 + H2S­

Na2CO3 + H2SO4 ® Na2SO4 + H2O + CO2­

Na2SO3 + H2SO4 ® Na2SO4 + H2O + SO2­

Bài 6(Khối A- 2006): khi nung tất cả hổn hợp FeS2 với FeCO3 trong không khí, chiếm được một oxit sắt cùng khí B1, B2. Tỉ lệ khối lượng phân tử của B1 với B2 là 11:16. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra và xác định hai khí B1, B2?

Giải

Khi nung các thành phần hỗn hợp FeS2 và FeCO3.

4FeS2 + 11O2 2Fe2O3 + 8SO2­

4FeCO3 + O2 2Fe2O3 + 4CO2­

ð B1 là CO2 còn B2 là SO2.

Bài 7: Những tranh ảnh cổ được vẽ bởi bột “trắng chì” nhiều ngày bị hoá đen trong ko khí. Fan ta rất có thể dùng hiđropeoxit để hồi sinh bức tranh đó. Hãy giải thích?

Giải

+ Những tranh ảnh cổ bị hóa đen là vì đang phản ứng với H2S tất cả trong bầu không khí theo phương trình:

PbCO3 + H2S PbS + CO2 + H2OPb(OH)2 + H2S PbS + 2H2O+ Để phục chế ta dùng H2O2 vì:

4H2O2 + PbS PbSO4 + 4H2OPbSO4 tạo thành có màu trắng tương từ như PbCO3.Pb(OH)2.

Bài 8 (CĐ-2007): Các khí gồm thể cùng mãi sau trong một các thành phần hỗn hợp là

A. NH3 và HCl. B. H2S với Cl2. C. Cl2 và O2. D. HI cùng O3.

Đáp án: C

Bài 9 (Khối B-2007): Trong bội nghịch ứng đốt cháy CuFeS2 chế tác ra sản phẩm CuO, Fe2O3 với SO2 thì một phân tử CuFeS2 sẽ:

A. thừa nhận 13 e. B. thừa nhận 12 e. C. nhường nhịn 13 e. D. dường 12 e.

Đáp án: C

Bài 10 (Khối A-2008): đến sơ đồ đưa hoá quặng đồng thành đồng:

CuFeS2

*
.

Hai hóa học X, Y thứu tự là:

A. Cu2O, CuO. B. CuS, CuO. C. Cu2S, CuO. D. Cu2S, Cu2O.

Đáp án: D

Bài 11 (Khối A-2009): Trường đúng theo nào sau đây không xảy ra pư hoá học?

A. Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2. B. Sục khí H2S vào dung dịch CuCl2.

C. Sục khí H2S vào hỗn hợp FeCl2. D. Cho fe vào hỗn hợp H2SO4 loãng, nguội.

Đáp án: C

Bài 12 (Khối B-2010): Phương pháp để loại bỏ tạp chất HCl có lẫn trong khí H2S là cho tất cả hổn hợp khí lội từ từ qua một lượng dư dung dịch:

A. Pb(NO3)2. B. NaHS. C. AgNO3. D. NaOH.

Đáp án: B

Bài 13 (Khối B-2010): Để đánh giá sự ô nhiễm sắt kẽm kim loại nặng trong nước thải của một bên máy, tín đồ ta rước một ít nước, cô quánh rồi thêm dung dịch Na2S vào thấy xuất hiện kết tủa màu sắc vàng. Hiện tượng trên minh chứng nước thải bị độc hại bởi ion:

A. Fe2+. B. Cu2+. C. Pb2+. D. Cd2+.

Đáp án: D

Bài 14 (Khối A-2011): Trong những thí nghiệm sau:

(1) đến SiO2 tác dụng với axit HF.

(2) mang đến khí SO2 tính năng với khí H2S

(3) mang lại khí NH3 chức năng với CuO đun nóng.

(4) cho CaOCl2 tính năng với dung dịch HCl

(5) mang lại Si đơn chất chức năng với dung dịch NaOH.

(6) mang lại khí O3 tính năng với Ag.

(7) đến dung dịch NH4Cl tính năng với dung dịch NaNO2 đun nóng.

Số thí nghiệm tạo nên đơn chất là: A. 7. B. 6. C. 5. D. 4.

Đáp án: B

Bài 15 (Khối B - 2011): dãy gồm các chất (hoặc dung dịch) hồ hết phản ứng được với hỗn hợp FeCl2 là:

A. Bột Mg, dung dịch BaCl2 , hỗn hợp HNO3 .

B. Khí Cl2, dung dịch Na2CO3, dung dịch HCl.

C. Bột Mg, dung dịch NaNO3, dung dịch HCl.

D. Khí Cl2, dung dịch Na2S, dung dịch HNO3.

Đáp án: D

Bài 16 (Khối B - 2011): tiến hành các thí sau:

(a) Nung NH4NO3 rắn (b) Đun rét NaCl tinh thể với dung dịch H2SO4 đặc

(c) Sục khí Cl2 vào hỗn hợp NaHCO3. (d) Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 dư

(e) Sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4 (g) mang lại dung dịch KHSO4 vào hỗn hợp NaHCO3.

(h) mang đến PbS vào hỗn hợp HCl loãng (i) mang lại Na2SO3 vào dung dịch H2SO4 dư, đun nóng

Số thí điểm sinh ra chất khí là:

A. 4. B. 6. C. 5. D. 2.

Đáp án: C

Bài 17 (Cao đẳng 2011): thực hiện các phân tách sau:

(1) Sục H2S vào dung dịch FeSO4;

(2) Sục H2S vào hỗn hợp CuSO4;

(3) Sục CO2 dư vào dung dịch Na2SiO3;

(4) Sục CO2 dư vào hỗn hợp Ca(OH)2;

(5) nhỏ tuổi từ từ hỗn hợp NH3 mang lại dư vào dung dịch Al2(SO4)3.

(6) nhỏ tuổi từ từ hỗn hợp Ba(OH)2 đến dư vào hỗn hợp Al2(SO4)3.

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa là

A. 4. B. 6. C. 5. D. 3.

Đáp án: A

Bài 18 (Cao đẳng 2011): Dẫn mẫu mã khí thải của một nhà máy qua hỗn hợp Pb(NO3)2 dư thì thấy mở ra kết tủa màu đen. Hiện tượng kỳ lạ đó minh chứng trong khí thải nhà máy sản xuất có khí làm sao sau đây?

A. NH3. B. CO2. C. SO2. D. H2S.

Đáp án: D


*

Bài tập 1: phối hợp hết 30,4 gam các thành phần hỗn hợp X gồm Cu, CuS, Cu2S với S bởi dung dịch HNO3 dư chiếm được 20,16 lít khí NO độc nhất ở đktc với dung dịch Y. Thêm Ba(OH)2 dư vào Y được m gam kết tủa. Tính m?

Giải

+ Qui đổi hỗn hợp đã đến thành hỗn hợp Cu và S ta bao gồm sơ đồ:

*

+ Theo ĐLBT e và giả thiết ta tất cả hệ:

*
Þ x = 0,3 mol với y = 0,35 mol

ð m = 0,3.98 + 0,35.233 = 110,95 gam.

+ Ghi chú: Ta rất có thể qui đổi hỗn hợp X về hỗn hợp Cu + CuS hoặc hỗn hợp khác.

Bài 2(Đề thi HSG Hóa 10 – Vĩnh Phúc – 2010): đến 20,8 gam hỗn hợp Fe, FeS, FeS2, S pư với H2SO4 đặc nóng dư nhận được V lít SO2 ngơi nghỉ đktc và dung dịch A. Cho A + NaOH dư chiếm được 21,4 gam kết tủa. Tính thể tích dung dịch thuốc tím 1M cần dùng để làm pư vừa đủ với V lít trên?

Giải

+ Qui thay đổi hỗn hợp thuở đầu thành tất cả hổn hợp Fevà S ta có:

*

+ Theo ĐLBT e và giả thiết ta gồm hệ:

*
Þ x = 0,2 mol với y = 0,3.

+ Áp dụng ĐLBT electron ta có: 2z = 3x + 6y Þ z = 1,2 mol

Þ số mol KMnO4 = 1,2.2/5 = 0,48 mol Þ Vdd KmnO4 = 0,48 lít.

Bài 3(HSG11 – Vĩnh Phúc - 2010)Cho 20,8 gam hh X có Fe, FeS, FeS2, S pư cùng với dd HNO3 đặc nóng dư chiếm được V lít NO2(là sp độc nhất vô nhị ở đktc) và dung dịch A. Mang đến A pư với dd Ba(OH)2 dư nhận được 91,3 gam kết tủa.

1/ Viết pư xảy ra dạng ion thu gọn?

2/ Tính V với số mol HNO3 cần dùng để làm oxi hóa trọn vẹn X?

ĐS: cần sử dụng pp qui thay đổi thu được V = 53,76 lít và số mol HNO3 = 3 mol.

Bài 4: kết hợp 25,6 gam hóa học rắn X tất cả Fe, FeS, FeS2 và S bởi dd HNO3 loãng dư thu được V lít NO nhất ở đktc và dd Y. Thêm Ba(OH)2 dư vào Y thu được 126,25 gam kết tủa. Quý hiếm của V là:

A. 17,92 B. 19,04 C. 24,64 D. 27,58.

Đáp án: C

Bài 5: các thành phần hỗn hợp X có Mg, MgS với S. Phối hợp m gam X trong dd HNO3 đặc nóng nhận được 2,912 lít nitơ tuyệt nhất ở đktc cùng dd Y. Thêm Ba(OH)2 dư vào Y thu được 46,55 gam kết tủa. Cực hiếm của m là:

A. 4,8 B. 7,2 C. 9,6 D. 12,0

Đáp án: C

Bài 6: mang lại 3,76 gam tất cả hổn hợp X tất cả FeS, S, FeS2 pư với dd HNO3 sệt nóng dư được 0,48 mol NO2 duy nhất với dung dịch D. Cho D + Ba(OH)2 dư, lọc kết tủa với nung đến trọng lượng không đổi được m gam hóa học rắn. Giá trị của m là:

A. 11,650 gam B. 12,815 gam C. 13,98 gam D.17,545 gam.

Đáp án: D

*

Bài 1(A-2007): Hoà tan không còn hỗn hợp bao gồm 0,12 mol FeS2 với a mol Cu2S vào axit HNO3 (vừa đủ), thu được dung dịch X (chỉ đựng hai muối sunfat) cùng khí tuyệt nhất NO. Cực hiếm của a là:

A. 0,04. B. 0,075. C. 0,12. D. 0,06.

Giải

+ Áp dụng ĐLBT nguyên tố cho Fe, Cu với S ta viết được:

FeS2 → Fe3+ + 2SO42-.

Mol: 0,12 0,12 0,24

Cu2S → 2Cu2+ + SO42-.

Mol: a 2a a

+ Áp dụng ĐLBTĐT ta có: 0,12.3 + 2a.2 = 2(0,24 + a) ð a = 0,06

Bài 2: hỗn hợp A bao gồm FeS cùng FeS2 với số mol bằng nhau. Nung m gam A cùng với oxi dư nhận được 16 gam hóa học rắn.

1/ Tính m?

2/ Tính V hỗn hợp HNO3 68% (d=1,47 g/ml) cần dùng để hòa tan m gam trên biết rằng tất cả một khí là sp khử duy nhất cùng lượng axit rước dư 20%?

Giải

1/ + Ta có:

*

+ Áp dụng ĐLBT yếu tắc suy ra: x + x = 0,1.2 Þ x = 0,1 mol

+ Vậy: m = 88x + 120x = 20,8 gam.

2/ 181,5 ml.

Bài 3: các thành phần hỗn hợp X tất cả FeS2 với MS có số mol bởi nhau(M là sắt kẽm kim loại có hóa trị không đổi). đến 6,51 gam X bội nghịch ứng không còn với HNO3 đun nóng được hỗn hợp A1 với 13,216 lít(đktc) tất cả hổn hợp khí A2 có khối lượng là 26,34 gam tất cả NO và NO2. Thêm BaCl2 dư vào A1 thấy chế tạo ra thành m1 gam kết tủa trắng.

1/ kiếm tìm M và %KL mỗi chất trong X? 2/ Tính m1?

Giải

1/ + Từ mang thiết suy ra số mol NO = 0,05 mol; NO2 = 0,54 mol.

+ Áp dụng ĐLBTNT ta có sơ đồ:

6,51 gam X:

*
BaSO4: 3x mol.

+ Áp dụng ĐLBT electron cho sơ đồ gia dụng trên ta có: 15x + 8x = 0,05.3 + 0,54 Þ x = 0,03 mol.

+ Theo trả thiết ta có: 120x + x(M+32) = 6,51 Þ M = 65 = Zn.

+ xác suất khối lượng: FeS2 = 55,3%; ZnS = 44,7%.

2/ tự sơ trang bị trên ta có: m1 = 233.3x = 20,97 gam.

Bài 4: hòa tan hết các thành phần hỗn hợp X tất cả 0,02 mol FeS2 với 0,03 mol FeS vào lượng dư H2SO4 đặc nóng chiếm được Fe2(SO4)3, SO2 với H2O. Dung nạp hết SO2 bằng một lượng đủ dung dịch KMnO4 thu được hỗn hợp Y không màu, trong suốt, có pH = 2. Tính thể tích của hỗn hợp Y?

Giải

+ Ta tất cả sơ đồ:

*

+ Áp dụng ĐLBT electron ta có: 0,02.15 + 0,03.9 = 2x Þ x = 0,285 mol.

+ Phản ứng của SO2 với thuốc tím:

5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O ® 2H2SO4 + K2SO4 + 2MnSO4.

Mol: 0,285 0,114

Þ =

*
Þ V = 22,8 lít.

Bài 5: tổng hợp hết m gam lếu láo hợp có FeS2 và Cu2S bằng dung dịch H2SO4 quánh nóng được dung dịch A cùng SO2. Dung nạp hết SO2 vào 1 lít dung dịch KOH 1M được dung dịch B.

+ đến ½ A phản bội ứng cùng với NH3 dư rồi nung kết tủa sinh ra đến KL không đổi được 3,2 gam chất rắn.

+ mang đến NaOH dư vào ½ A. đem kết tủa nung mang đến KL ko đổi tiếp nối cho hóa học rắn thu được bội phản ứng với H2, t0 dư được 1,62 gam nước.

1/ search m? 2/ Tính cân nặng các muối trong hỗn hợp B?

ĐS: 1/ m = 14,4 gam 2/ B gồm KHSO3 = 60 gam; K2SO3 = 39,5 gam.

Bài 6: Hòa tan trọn vẹn một lượng tất cả hổn hợp A gồm Fe3O4 và FeS2 trong 63 gam hỗn hợp HNO3, thu được 1,568 lít NO2 bay ra sống đktc. Hỗn hợp thu được mang lại phản ứng trọn vẹn với 200 ml hỗn hợp NaOH 2M, thanh lọc kết tủa đem nung tới trọng lượng không thay đổi thu được 9,76 gam hóa học rắn. Tính nguyên tố % theo trọng lượng các chất trong tất cả hổn hợp A cùng C% của hỗn hợp HNO3.

ĐS: Fe3O4 = 97,5%; C% = 46,2%.

Bài 7: Cho 2,64 gam MS bội phản ứng trọn vẹn với dung dịch HNO3 đun cho nóng thu được hỗn hợp A1 chứa M3+ + 3,36 lít (đktc) hỗn hợp khí B có NO2 cùng NO tất cả tỉ khối so với hiđro bởi 19,8. Cấp dưỡng A1 lượng dư dung dịch BaCl2 thấy tạo nên thành m1 gam kết tủa trắng thực tế không chảy trong dung dịch axit dư. Tìm M với m1.

ĐS: FeS với 6,99 gam.

Bài 8: Hợp chất A tất cả công thức MxSy (M là kim loại). Đốt cháy không còn A nhận được oxit MnOm với khí B. Cho Ba(NO3)2 dư bội nghịch ứng với dung dịch thu được sau khoản thời gian oxi hoá khí B bằng nước brom dư được 23,3g kết tủa. Còn mặt khác khử trọn vẹn MnOm bằng CO dư nhận được 2,8g kim loại. Hoà tan tổng thể lượng kim loại trên bởi dung dịch HNO3 dư thì thu được muối bột M(NO3­)3 với 0,336 lít khí N2 ở đktc. Viết bội phản ứng xảy ra và tìm kiếm A.

ĐS: A là FeS2.

Bài 9: tất cả hổn hợp X có cân nặng m gam có Cu2S, Cu2O và CuS tất cả số mol đều nhau phản ứng hoàn toàn với hỗn hợp HNO3 nấu nóng dư thu được dung dịch Y và 1,5 mol khí NO2 ( sản phẩm khử duy nhất). Tính m?

ĐS: m = 30 gam.

Xem thêm: Xem Nhiều 1/2022 # Đáp Án Life A1 A2 Student Book With Online Workbook

Bài 10: hỗn hợp X tất cả FeS2 và Cu2S tan không còn trong dung dịch HNO3 toàn diện thu được dung dịch Y chỉ bao gồm hai muối hạt sunfat và 5,6 lít các thành phần hỗn hợp khí Z tất cả NO2 cùng NO có KL riêng = 1,7678 g/l sinh hoạt đktc. Hãy tính trọng lượng hỗn hòa hợp X?

ĐS: 4,5 gam

Bài 11: kết hợp hết lếu láo hợp bao gồm 0,2 mol FeS2 và 0,25 mol CuS vào dung dịch H2SO4 đặc nóng dư chiếm được khí A. Tính thể tích hỗn hợp NaOH 0,5M buổi tối thiểu đề xuất để dung nạp hết A?

ĐS: V = 5,0 lít

Bài 12: cho 5,84 gam hỗn hợp Fe, FeS2, FeCO3 vào V ml hỗn hợp H2SO4 98% (d = 1,84 g/ml) rồi đun nóng thu được hỗn hợp A và hỗn hợp khí B. Cho các thành phần hỗn hợp khí B đi qua bình nước brom dư thì có 30,4 gam brom thâm nhập phản ứng, khí còn sót lại thoát thoát ra khỏi bình nước brom cho đi qua dung dịch nước vôi vào dư chiếm được 2 gam kết tủa. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch A nhận được m gam kết tủa, trong các số ấy có 116,5 gam kết tủa ko tan trong dung dịch HCl dư.