Hòa tan hết 28,16 gam hỗn hợp rắn X tất cả Mg, Fe3O4 và FeCO3 vào dung dịch chứa H2SO4 và NaNO3, chiếm được 4,48 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí Y (gồm CO2, NO, N2, H2) có khối lượng 5,14 gam với dung dịch Z chỉ chứa những muối trung hòa. Hỗn hợp Z phản bội ứng về tối đa với 1,285 mol NaOH, nhận được 43,34 gam kết tủa và 0,56 lít khí (đktc). Khía cạnh khác, cho dung dịch Z tính năng với lượng dư dung dịchBaCl2thu được 166,595 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm trọng lượng Mg vào X là


Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NO2 + H2O được thpt Sóc Trăng biên soạn hướng dẫn chúng ta học sinh viết và cân bằng phản ứng oxi hoá khử khi cho Zn tính năng HNO3 đặc sau bội nghịch ứng thu được sản phẩm khử NO2 (có gray clolor đỏ). Hi vọng với phía dẫn đưa ra tiết quá trình cân bằng chúng ta học sinh đang biết cách áp dụng làm những dạng bài tập tương tự. Mời chúng ta tham khảo.

Bạn đang xem: Zn hno3 đặc nguội

1.Phương trình phản ứng Zn chức năng HNO3 đặc

Zn + 4HNO3 → Zn(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

Zn0 + HN+5O3 → Zn+2(NO3)2 + N+4O2 + H2O

1 x II (Zn → Zn+2 + 2e)

Bạn vẫn xem: Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NO2 + H2O

2 x II (N+5 + 1e →N+4)

Phương trình hóa học:

Zn + 4HNO3 → Zn(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

3. Điều kiện phản ứng xẩy ra Zn chức năng HNO3 đặc

Nhiệt độ thường

4. Hiện tượng kỳ lạ phương trình sau phản bội ứng Zn tính năng HNO3

Kim các loại tan dần sản xuất thành dung dịch không màu và khí gray clolor đỏ thoát ra

5. đặc điểm hóa học tập của kẽm

Kẽm là kim loại chuyển động có tính khử táo bạo Zn → Zn2+ + 2e

a. Tính năng với phi kim

Zn chức năng trực tiếp với nhiều phi kim.

2Zn + O2 → 2ZnO

Zn + Cl2 → ZnCl2

b. Tính năng với axit

Với các dung dịch axit HCl, H2SO4 loãng:

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Với hỗn hợp HNO3, H2SO4 đặc:

Zn + 4HNO3 đ → Zn(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

c. Tính năng với H2O

Phản ứng này hầu như không xảy ra vì trên bề mặt của kẽm bao gồm màng oxit bảo vệ.

d. Chức năng với bazơ

Kẽm công dụng với hỗn hợp bazơ mạnh: NaOH, KOH, Ca(OH)2….

Zn + 2NaOH + 2H2O → Na2 + H2

6. Bài tập áp dụng liên quan

Câu 1. mang đến phản ứng chất hóa học sau: Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NO + NO2 + H2O

Tổng hệ số (nguyên, buổi tối giản) của phản bội ứng bên trên là bao nhiêu? Biết tỉ trọng số mol NO : NO2 = 1 : 1)

A. 10

B. 12

C. 13

D. 15

Đáp án D2x Ι (Zn → Zn+2 + 2e)

1x Ι(2N+5 + 4e → N+2 + N+4)

Phương trình hóa học: 2Zn + 6HNO3 → 2Zn(NO3)2 + NO + NO2 + 3H2O

Tổng thông số là: 2 + 6 + 2 + 1 + 1 + 3 = 15

Câu 2. mang đến phương trình hoá học: Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + N2 + H2O

Tổng hệ số cân đối (nguyên, về tối giản) của làm phản ứng là

A. 26

B. 28

C. 27

D. 29

Đáp án DPhương trình hóa học: 5Zn + 12HNO3 → 5Zn(NO3)2 + N2 + 6H2O

Tổng thông số là: 5 + 12 + 5 + 5 + 1 + 6 = 29

Câu 3. mang lại 6,5 gam Zn tác dụng với HNO3 dư chiếm được V lít NO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Quý hiếm của V là

A. 2,24

B. 3,36

C. 4,48

D. 6,72

Đáp án CZn → Zn+2 + 2e

0,1 0,2

N+5 + 1e → N+4

x x

Bảo toàn electron ne cho= ne nhận

=> x = 0,2

=> V= 0,2.22,4 = 4,48 lít

Câu 4. Cho sắt kẽm kim loại kẽm tính năng với HNO3. Kẽm vào vai trò là chất gì?

A. Khử

B. Oxi hóa

C. Vừa là chất khử vừa là hóa học oxi hóa

D. Môi trường.

Câu 5. mang đến m gam kim loại Zn chức năng hết với hỗn hợp HNO3 loãng, có mặt 0,56 lít khí N2O (sản phẩm khử duy nhất, làm việc đktc). Giá trị m là

A. 6,5 gam.

B. 20,48 gam.

C. 12,8 gam.

D. 5,6 gam.

Đáp án AnN2O = 0,56/22,4 = 0,025 mol

Phương trình hóa học phản ứng

4Zn + 10HNO3 → N2O + 4Zn(NO3)2+ 5H2O

0,1 ← 0,025

mZn = 0,1 . 65 = 6,5 gam

Câu 6. Cho 11 g hỗn hợp hai sắt kẽm kim loại Al cùng Fe vào dung dịch HNO3 loãng dư, chiếm được 6,72 lit khí NO (đktc) duy nhất. Trọng lượng (g) fe trong các thành phần hỗn hợp đầu?

A. 5,6 gam

B. 2,8 gam

C. 8,4 gam

D. 4,2 gam

Đáp án AnNO = 6,72/22,4 = 0,3 mol


N+5 + 3e → N+2

Gọi x, y thứu tự là số mol Al với Fe trong các thành phần hỗn hợp đầu

Ta có: 27x + 56y = 11 (1)

Al → Al+3 + 3e

x mol 3x mol

Fe → Fe+3 + 3e

y mol 3y mol

Theo định nguyên tắc bảo toàn e: ne (KL nhường) = ne (N nhận) = 0,9 mol

hay: 3x + 3y = 0,9 (2)

Từ (1) và (2) ta có x = 0,2; y = 0,1 => mAl = 5,4; mFe = 5,6 gam

Câu 7.Cho m (g) các thành phần hỗn hợp Mg, Al, Zn công dụng với 0,224 lit Cl2 ngơi nghỉ đktc, phản bội ứng xảy ra trọn vẹn thu được chất rắn X. Mang đến X chức năng với hỗn hợp axit HCl dư thu được dung dịch Y với 0,336 lit H2 đktc. Làm khô hỗn hợp Y chiếm được 2,49 gam chất rắn khan. M có mức giá trị là:

A. 3,12

B. 1,43

C. 2,14

D. 0,715

Đáp án DnCl2 = 0,01 mol

nH2 = 0,015 mol

nCl– = 2nCl2 + 2nH2 = 0,05 mol

Bảo toàn khối lượng: mmuối = mKL + mCl–

=> 2,49 = mKL + mCl– = m + 0,05.35,5

=> m = 0,715 g

Câu 8.Cho hỗn hợp X có Fe(NO3)2 và ZnO vào dung dịch H2SO4 loãng (dư) thu được hỗn hợp Y. Mang lại dung dịch NaOH loãng (dư) vào Y chiếm được kết tủa là

A. Fe(OH)3 cùng Zn(OH)2.

B. Fe(OH)3.

C. Fe(OH)2 với Zn(OH)2.

D. Fe(OH)2.

Đáp án B3Fe2+ + 4H+ + NO3– → 3Fe3+ + NO + 2H2O

ZnO + 2H+ → Zn2+ + H2O

Fe3+ + 3OH– → Fe(OH)3 ↓

Zn2+ + 2OH– → Zn(OH)2 ↓

Zn(OH)2 ↓ + 2OH– → ZnO22- + 2H2O

Sau làm phản ứng chỉ chiếm được kết tủa là Fe(OH)3

Câu 9.Cho luồng khí teo (dư) trải qua 9,1 gam lếu láo hợp bao gồm CuO cùng Al2O3 nung nóng cho đến lúc phản ứng trả toàn, nhận được 8,3 gam chất rắn. Trọng lượng CuO tất cả trong láo lếu hợp ban sơ là

A. 0,8 gam.

B. 8,3 gam.

C. 2,0 gam.

D. 4,0 gam.

Đáp án DGọi a, b là số mol theo lần lượt của CuO cùng Al2O3

=> mhỗn phù hợp đầu= 80a + 102b = 9,1 (1)

Khí teo chỉ làm phản ứng với CuO

CuO + co → Cu + CO2

a mol → a mol

Hỗn hợp hóa học rắn sau phản bội ứng bao gồm Cu (a mol) cùng Al2O3 (b mol)

=> mhỗn phù hợp sau = 64a + 102b = 8,3 (2)

Lấy (1) trừ (2) ta có: 16a = 0,8 => b = 0,05 mol

=> mCuO = 0,05.80 = 4 gam

Câu 10.Cho m gam tất cả hổn hợp bột Zn với Fe vào lượng dư dung dịch CuSO4. Sau khi ngừng các làm phản ứng, lọc cho chỗ dung dịch thu được m gam bột rắn. Thành phần phần trăm theo cân nặng của Zn trong lếu láo hợp thuở đầu là

A. 12,67%.

B. 85,30%.

C. 90,27%.

D. 82,20%.

Đáp án CGọi x, y theo thứ tự là số mol của Zn, Fe

Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu

x x

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

y y

nCu = x + y mol

Vì cân nặng chất rắn trước với sau phản ứng bằng nhau nên mZn + mFe = mCu

Do đó 65x + 56y = 64(x + y) ⇔ x = 8y

Vậy phần trăm khối lượng của Zn trong láo hợp ban đầu là

%mZn = 65x/(65x + 56y).100 = 90,27 %

……………………………

Mời các bạn đọc thêm phản ứng liên quan:

THPT Sóc Trăng sẽ gửi tới chúng ta Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NO2 + H2O được thpt Sóc Trăng biên soạn. Ngôn từ tài liệu giúp các bạn biết giải pháp viết và cân bằng phương trình làm phản ứng khi mang lại Zn chức năng với HNO3 đặc, từ bỏ đó rất có thể nhận biết hiện tượng lạ sau phản nghịch ứng gồm khí gray clolor đỏ thoát ra.

Các bạn có thể các em cùng bài viết liên quan một số tài liệu tương quan hữu ích trong quy trình học tập như: Giải bài xích tập Hóa 12, Giải bài xích tập Toán lớp 12, Giải bài xích tập vật dụng Lí 12,….

Đăng bởi: thpt Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục


Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O được trung học phổ thông Sóc Trăng soạn hướng dẫn các bạn học sinh viết và thăng bằng phản ứng Zn tính năng HNO3 loãng sản phẩm thu được muối hạt NH4NO3. Mong muốn với phía dẫn đưa ra tiết công việc cân bằng các bạn học sinh đang biết cách vận dụng làm các dạng bài bác tập tương tự. Mời các bạn tham khảo.

1. Phương trình bội nghịch ứng Zn tính năng HNO3

4Zn + 10HNO3 → 4Zn(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O


*

4Zn + 10HNO3 → 4Zn(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

Bạn sẽ xem: Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O

Nhiệt độ thường

4. Phương trình ion rút gọn Zn + HNO3

Phương trình phân tử phản ứng Zn chức năng HNO3

4Zn + 10HNO3 → 4Zn(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

Phương trình ion rút gọn:

4Zn + 10H+ + NO3– → 4Zn2+ + NH4+ + 3H2O

Câu 1. Cho lếu láo hợp bao gồm AlCl3 cùng ZnCl2 tác dụng với hỗn hợp NH3 dư chiếm được kết tủa X. Lọc mang X rồi lấy nung thu được chất rắn Y. Cho khí H2 dư trải qua Y nung lạnh thu được chất rắn gồm

A. Al với Zn


B. Al2O3

C. Al và ZnO

D. Al2O3 cùng Zn

Đáp án CAlCl3 + 3NH3 + 6H2O → Al(OH)3 + 3NH4Cl

ZnCl2 + 2NH3 + 2H2O → Zn(OH)2 + 2NH4Cl

Zn(OH)2 + NH3 dư → (OH)2

Câu 2. cho phương trình hóa học: Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O

Tổng thông số của phương trình là

A. 22.

B. 24.

C. 25.

D. 26.

Đáp án A: 4Zn + 10HNO3 → 4Zn(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

Câu 3. Hoà tan hết tất cả hổn hợp X gồm Zn và ZnO trong dung dịch HNO3 loãng dư thấy không tồn tại khí bay ra và trong dung dịch cất 113,4 gam Zn(NO3)2 cùng 8 gam NH4NO3. Phần trăm cân nặng Zn trong X là

A. 33,33%

B. 66,67%

C. 61,61%

D. 50,00%

Đáp án CnZn(NO3)2 = 0,6 mol; nNH4NO3 = 0,1 mol

ZnO tác dụng với HNO3 không sinh ra sản phẩm khử vì đã chiếm lĩnh số oxi hóa về tối đa

Bảo toàn e: 2.nZn = 8.nNH4NO3 => nZn = 4.0,1 = 0,4 mol

Bảo toàn nhân tố Zn: nZn(NO3)2 = nZn + nZnO => nZnO = 0,6 – 0,4 = 0,2 mol

%mZn = (0,4.65)/(0,4.65 + 0,2.81).100%=61,61%

Đáp án cần chọn là: C

Câu 4. Hòa tan hoàn toàn 13,00 gam Zn trong dung dịch HNO3 loãng, dư thu được dung dịch X cùng 0,448 lít khí X độc nhất (đktc). Cô cạn dung dịch X chiếm được 39,8 gam chất rắn. Khí X là:

A. NO2

B. N2

C. N2O

D. NO

Đáp án BChất rắn khan thu được cất Zn(NO3)2 và có thể có NH4NO3.

Ta có: nZn(NO3)2 = nZn = 0,2 mol

Giả sử 1 phân tử khí hội đàm n electron.

BT electron: n e cho = n e dấn => 2nZn = 8nNH4NO3 + n.n khí => 2.0,2 = 8.0,025 + n.0,02

=> n = 10 => X là N2

Câu 5. Hợp hóa học nào dưới đây được sử dụng trong y học để làm thuốc bớt đau dây thần kinh với chữa bệnh eczema?

A. ZnO

B. FeO

C. CuO

D. NiO

Câu 6.Cho m gam bột Zn vào 500 ml dung dịch Fe2(SO4)3 0,24M. Sau khi các bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn, cân nặng dung dịch tăng thêm 9,6 gam so với trọng lượng dung dịch ban đầu. Quý hiếm của m là

A. 29,25.

B. 48,75.

C. 32,50.

D. 20,80.

Đáp án DnFe2(SO4)3 = 0,24.0,5 = 0,12mol

nFe3+= 0,24 mol

Zn + 2Fe3+ → Zn2+ + 2Fe2+

0,12….0,24…………….0,24

Zn + Fe2+ → Zn2+ + Fe

x……………………x

→ mdd tăng = mZn – mFe= 65.(0,12 + x) – 56x = 9,6 → x = 0,2

=> nZn lúc đầu = 0,12 + 0,2 = 0,23 mol

=> mZn = 0,32.65 = 20,8 gam

Câu 7. Tiến hành các thí nghiệm sau:

(1) mang lại Zn vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư.

(2) mang đến bột Mg vào lượng dư dung dịch HCl.

(3) Dẫn khí H2 dư qua ống sứ đựng bột Fe2O3 nung nóng.

(4) mang đến Ca vào lượng dư hỗn hợp CuSO4.

(5) mang đến dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3.

Sau khi chấm dứt các bội nghịch ứng, số thí nghiệm thu được kim loại là

A. 4

B. 2

C. 3

D. 1

Đáp án B(1) Zn + Fe2(SO4)3 dư → ZnSO4 + 2FeSO4 => ko thu được kim loại

(2) Mg + 2HCl dư → MgCl2 + H2 => ko thu được kim loại

(3) H2 dư + Fe2O3 → fe + H2O => thu được sắt kẽm kim loại Cu

(4) Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2

CuSO4 + Ca(OH)2 → Cu(OH)2 + CaSO4

=> ko thu được kim loại

(5) Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag => thu được sắt kẽm kim loại Ag

Vậy gồm 2 thí nghiệm thu được sắt kẽm kim loại sau bội phản ứng là (3) cùng (5)

Câu 8.Để khử hoàn toàn hỗn thích hợp FeO và ZnO thành kim loại cần 4,48 lít H2 (đktc). Nếu rước hỗn hợp kim loại thu được hòa tan trọn vẹn bằng hỗn hợp HCl thì thể tích H2 (đktc) nhận được là:

A. 4,48 lít

B. 2,24 lít

C. 3,36 lít

D. 1,12 lít

Đáp án Anhh oxit = nH2 = nhh kim loại = 0,2 mol

Khi hoà chảy hỗn hợp kim loại thuộc hóa trị II vào axit thì:


nH2 = nhh kim loại = 0,2 mol

VH2 = 22,4.0,2 = 4,48 lít

Câu 9. mang đến m gam các thành phần hỗn hợp hai sắt kẽm kim loại Fe, Zn tác dụng hết cùng với 200 ml hỗn hợp HCl 1,6M bay ra 3,36 lít (đktc) khí H2. Dung dịch thu được có giá trị pH là (bỏ qua các quá trình thuỷ phân của muối)

A. 2.

B. 7.

C. 4.

D. 1.

Đáp án Dnkhí = 0,15 mol → nHCl pư = 2.nkhí = 0,3 mol

nHCl dư = 0,2.1,6 – 0,3 = 0,02 mol

→ cm (HCl dư) = 0,02 : 0,2 = 0,1M → pH = 1.

Câu 10. Cho 500ml dung dịch NaOH 1M công dụng với 200 ml dung dịch ZnSO4 1M, sau phản ứng thu được a gam kết tủa . Quý hiếm của a là

A. 9,425.

B. 8,425.

C. 7,425.

D. 14,855

Đáp án DnOH– = nNaOH = 0,5.1 = 0,5 mol

nZn2+ = nZnCl2 = 0,2.1 = 0,2 mol

Phương trình hóa học:

2NaOH + ZnSO4 → Zn(OH)2↓ + Na2SO4 (1)

(0,5) (0,2) (0,2 mol)

NaOH dư 0,1 mol, liên tục có phản bội ứng:

2NaOH + Zn(OH)2 → Na2 (2)

(0,1) (0,1 mol)

Sau bội phản ứng (1) và (2) n↓ = 0,2 – 0,05 = 0,15 mol

→ m↓ = a = 0,15.99 = 14,85 g

Câu 11.Cho V lít dung dịch NaOH 2M vào 500ml hỗn hợp ZnCl2 0,4M, sau phản nghịch ứng thu được 9,9 gam kết tủa. Giá trị của V là

A. 0,1 hoặc 0,3.

B. 0,1.

C. 0,05.

D. 0,05 cùng 0,15.

Đáp án AnOH– = nNaOH = 2V mol

nZn2+ = nZnCl2 = 0,5. 0,4 = 0,2 mol

n↓ = 9,9/99 = 0,1 mol

Phương trình hóa học

2NaOH + ZnCl2 → Zn(OH)2↓ + 2NaCl (1)

2NaOH + Zn(OH)2 → Na2 (2)

Ta có: n↓ = 0,1

Câu 12. cho một lượng bột Zn vào hỗn hợp X bao gồm FeCl2 với CuCl2. Trọng lượng chất rắn sau thời điểm các phản ứng xẩy ra hoàn toàn nhỏ dại hơn trọng lượng bột Zn thuở đầu là 0,5 gam. Cô cạn phần dung dịch sau phản bội ứng nhận được 13,6 gam muối bột khan. Tổng trọng lượng các muối bột trong X là

A.13,1 gam.

B.17,0 gam.

C.19,5 gam.

D.14,1 gam.

Đáp án Amdd tăng = mrắn bớt = 0,5 gam → mdd ban đầu = 13,6 – 0,5 = 13,1 gam

Câu 13. Cho 5,62 gam láo lếu hợp gồm 3 oxit Fe2O3, MgO, ZnO tan đầy đủ trong 600ml dung dịch H2SO4 0,1M thì khối lượng muối sunfat khan chế tạo thành là:

A. 5,33 gam

B. 5,21 gam

C. 10,42 gam

D. 5,68 gam.

Đáp án CnH2SO4 = 0,06 (mol)

Áp dụng phương pháp tăng sút khối lượng:

mmuối = moxit + 0,06.( 96 – 16) = 5,62 + 0,06.80 = 10,42 gam

Câu 14.Oxi hóa trọn vẹn 30,2 gam tất cả hổn hợp bột các kim các loại Cu, Zn, Al bằng oxi thu được 44,6 gam hỗn hợp những oxit. Mang lại lượng oxit này chảy trong dung dịch HCl. Trọng lượng muối khan chiếm được là:

A. 47,05

B. 63,90

C. 94,10

D. 37,30

Đáp án CmO(oxit) = moxit – m kim loại = 44,6 – 30,2 = 14,4 gam

nO(oxit) = 0,9 mol => nCl-= 2.0,9 = 1,8 mol

m muối= mkim loại + mCl-= 30,2 + 1,8.35,3 = 94,1 gam

………………………………………….

Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu liên quan

THPT Sóc Trăng sẽ gửi tới các bạn Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O được thpt Sóc Trăng biên soạn. Văn bản tài liệu giúp chúng ta biết giải pháp viết và thăng bằng phương trình làm phản ứng khi mang lại Zn chức năng với HNO3 loãng, sản phẩm sau phản ứng thu được muối NH4NO3.

Xem thêm: Đề Thi Thử Bắc Giang 2022 Lần 1 Môn Toán, Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Thpt Lần 1

Các bạn cũng có thể các em cùng bài viết liên quan một số tài liệu liên quan hữu ích trong quá trình học tập như: Giải bài bác tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài xích tập vật Lí 12,….