Công thức phân tử đơn giản dễ dàng nhất là công thức bộc lộ tỉ lệ tối giản về số nguyên tử của các nguyên tố trong phân tử. Vậy có tác dụng sao xác minh được bí quyết phân tử này.

Bạn đang xem: Xác định công thức đơn giản nhất


Bài này sẽ giúp các em hiểu định nghĩa về cách làm phân tử dễ dàng nhất, cách thiết lập cấu hình công thức phân tử đơn giản nhất từ đó biết phương pháp lập bí quyết phân tử hợp chất hữu cơ.

I. Công thức đơn giản nhất

1. Định nghĩa công thức dễ dàng và đơn giản nhất

Công thức dễ dàng và đơn giản nhất là công thức biểu lộ tỉ lệ tối giản về số nguyên tử của các nguyên tố trong phân tử.

2. Cách tùy chỉnh thiết lập công thức dễ dàng và đơn giản nhất

Thiết lập công thức dễ dàng và đơn giản nhất của hợp hóa học hữu cơ CxHyOz là tìm tỉ lệ:

 

*

dưới dạng tỉ lệ giữa các số nguyên buổi tối giản.

Trong thực tế, ta thường xác minh công thức đơn giản và dễ dàng nhất nhờ vào phần trăm trọng lượng các thành phần như sau:

*

Sau đó chuyển đổi về tỉ lệ giữa các số nguyên buổi tối giản.

* Ví dụ: kết quả phân tích thành phần hợp chất X cho thấy %C = 40%; %H = 6,67%, còn lại là oxi. Lập công thức đơn giản nhất của X.

> Lời giải:

- Gọi cách làm phân tử của X là CxHyOz (với x, y, z nguyên dương).

%O = 100% - (%C + %H) = 100% - (40% + 6,67%) = 53,33%

Từ đây ta lập được hệ thức và biến đổi thành tỉ lệ thành phần giữa các số nguyên tối giản.

 

*
*

 

*

Vậy công thức đơn giản và dễ dàng nhất của X là CH2O. 

II. Phương pháp phân tử

1. Định nghĩa phương pháp phân tử

Công thức phân tử là công thức biểu hiện số lượng nguyên tử của từng nguyên tố vào phân tử.

2. Dục tình giữa bí quyết phân tử với công thức dễ dàng nhất

- Số nguyên tử của từng nguyên tố trong phương pháp phân tử là số nguyên lần số nguyên tử của nó trong công thức đơn giản dễ dàng nhất.

- trong vô số trường hợp, cách làm phân tử cũng đó là công thức đơn giản và dễ dàng nhất.

* Ví dụ: Ancol etylic C2H6O, metan CH4,...

- một số chất tất cả công thức phân tử khác biệt nhưng có cùng một công thức đơn giản dễ dàng nhất.

* Ví dụ: Axetilen C2H2 và benzen C6H6; axit axetic C2H4O2 và glucozơ C6H12O6,...

3. Cách tùy chỉnh cấu hình công thức phân tử hợp hóa học hữu cơ

a) Lập phương pháp phân tử dựa vào thành phần phần trăm cân nặng các nguyên tố

Xét sơ đồ: CxHyOz → xC + yH + zO

Khối lượng: M(g) 12x 1y 16z(g)

% khối lượng: 100% %C %H %O

Suy ra: 

*

Ta có: 

*
*
*
 

* Ví dụ: Phenolphtalein - chất chỉ thị màu dùng nhận ra dung dịch bazơ - có phần trăm khối lượng C, H và O lần lượt bởi 75,47%, 4,35% cùng 20,18%. Trọng lượng mol phân tử của phenolphtalein bằng 318,0 g/mol. Hãy lập công thức phân tử của phenolphtalein.

> Lời giải:

- Ta thấy %C + %H + %O = 100%

⇒ Thành phần phân tử phenolphtalein gồm tía nguyên tố C, H, O buộc phải ta đặt phương pháp phân tử là CxHyOz (với x, y, z nguyên dương).Ta có: 

*

 

*
*

Vậy phương pháp phân tử của phenolphtalein là C20H14O4.

b) Lập bí quyết phân tử thông qua công thức đơn giản và dễ dàng nhất

* Ví dụ: chất hữu cơ X gồm công thức đơn giản dễ dàng nhất CH2O và có khối lượng mol phân tử bởi 60(g/mol). Xác định công thức phân tử của X.

> Lời giải:

- phương pháp phân tử của X là (CH2O)n giỏi CnH2nOn.

 Từ MX = (12 + 2.1 + 16).n = 60 ⇒ n=2Vậy bí quyết phân tử của X là C2H4O2.

c) Lập công thức phân tử băng tính trực tiếp theo khối lượng sản phẩm đốt cháy

* Ví dụ: Hợp hóa học Y chứa các nguyên tố C, H, O. Đốt cháy trọn vẹn 0,88 gam Y thu được 1,76 gam CO2 và 0,72 gam H2O. Tỉ khối khá của Y so với ko khí dao động 3,04. Xác định công thức phân tử của Y.

> Lời giải:

- Theo bài bác ra, ta có: dMy/kk = My/29 = 3,04 nên

⇒ MY= 29.3,04 ≈ 88,0 (g/mol);

- Đặt cách làm phân tử của Y là CxHyOz (với x, y, z nguyên dương).

Xem thêm: Bộ 36 Đề Thi Văn Lớp 7 Học Kì 1 Môn Ngữ Văn Lớp 7 Năm Học 2020

- Phương trình bội phản ứng cháy:

 

*

 1(mol) x(mol) y/2 (mol)

 0,01 0,04 0,04(mol)

Từ tỉ lệ: 

*


Ta được: x = 4; y = 8

Từ MX = 12.4 + 1.8 + 16.z =88 ⇒ z = 2

Vậy công thức phân tử của Y là C4H8O2

Trên đây glaskragujevca.net đã giới thiệu với những em về Cách tùy chỉnh cấu hình công thức dễ dàng nhất và cách làm phân tử hợp hóa học hữu cơ. Hy vọng bài viết giúp các em làm rõ hơn. Giả dụ có thắc mắc hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài xích viết, chúc các em thành công.