Bạn biết tên bao nhiêu loài động vật bằng giờ Anh trên thực tế? Dưới đó là danh sách tên các con vật bằng tiếng Anh được glaskragujevca.net sưu tầm với tổng phù hợp được. Những con vật bởi tiếng anh được tạo thành các chủ đề để các bạn tiện theo dõi và quan sát đồng thời giúp bạn ghi nhớ thuận lợi hơn. Mời chúng ta theo dõi bài viết dưới đây.

A. Từ vựng về những loài động vật nuôi trong gia đình

Dog /dɒɡ/: chó Puppy /ˈpʌp.i/: Chó bé Cat /kæt/: Mèo Kitten /ˈkɪt.ən/: Mèo nhỏ Rabbit /ˈræb.ɪt/ : bé thỏ Hamster /ˈhæm.stər/: chuột cảnh lông xù Cow /kaʊ/: bò sữa Bull /bʊl/: trườn đực Calf /kɑːf/: nhỏ bê Sheep /ʃiːp/: con cừu Lamp /læm/: Cừu bé Pig /piɡ/: nhỏ lợn Horse /hoːs/: Con ngựa Pony /ˈpəʊ.ni/: Ngựa bé dại Goldfish /ˈɡəʊld.fɪʃ/: Cá đá quý Chicken /ˈtʃɪk.ɪn/: nhỏ gà Turkey /ˈtɜː.ki/: gà tây Hen /hen/: con gà mái Rooster /ˈruːstər/: gà trống Chick /tʃɪk/: Gà bé Duck /dʌk/: bé vịt Duckling /ˈdʌk.lɪŋ/: Vịt nhỏ Goat /ɡəʊt/: nhỏ dê Goose /ɡuːs/: nhỏ ngỗng Turtle /ˈtɜːtəl/: bé rùa Donkey /ˈdɒŋ.ki/: con lừa Buffalo /ˈbʌf.ə.ləʊ/: con trâu

B. Thương hiệu tiếng anh các loài động vật hoang dã hoang dã

Elephant /ˈel.ɪ.fənt/: nhỏ voi Monkey /ˈmʌŋ.ki/: con khỉ Zebra/ˈziː.brə/: chiến mã vằn Giraffe /dʒɪˈrɑːf/: Hươu cao cổ Bear /beər/: Gấu Wolf /wʊlf/: nhỏ sói Fox /fɒks/: con cáo Elk /elk/: Nai sừng gấm Tiger /ˈtaɪ.ɡər/: bé hổ Lion /ˈlaɪ.ən/: Sư tử đực Lioness /ˈlaɪ.ənis/: Sư tử loại Rhinoceros /raɪˈnɒs.ər.əs/: kia giác Leopard /ˈlep.əd/: Báo Cheetah /ˈtʃiː.tə/: Báo Gêpa Hyena /haɪˈiː.nə/: Linh cẩu Antelope /ˈæn.tɪ.ləʊp/: Linh dương Gazelle /gəˈzel/ : Linh dương Gazen Gnu /nuː/: Linh dương đầu bò Hippopotamus /ˌhɪp.əˈpɒt.ə.məs/: trâu nước Ostrich /ˈɒs.trɪtʃ/: Đà điểu Camel /"kæməl/: Lạc đà Baboon /bəˈbuːn/: Khỉ đầu chó Chimpanzee /,t∫impən"zi/: Tinh tinh Gorilla/gəˈrɪl.ə/: Vượn người Gôrila Hippopotamus /ˌhɪp.əˈpɒt.ə.məs/: hà mã Koala bear /kəʊˈɑː.lə beəʳ/: Gấu túi Skunk /skʌŋk/: Chồn hôi Porcupine – /ˈpɔː.kjʊ.paɪn/: con nhím Lynx /lɪŋks/ (bobcat /"bɔbkæt/): Mèo rừng Mĩ Polar bear /pəʊl beəʳ/: Gấu bắc rất Chipmunk /ˈtʃɪp.mʌŋk/: Sóc chuột Boar /bɔːʳ/: Lợn hoang (giống đực) Beaver /ˈbiː.vəʳ/: nhỏ hải ly Moose /muːs/: Nai sừng tấm {ở phía bắc châu Phi, Âu, Á)

C. Từ bỏ vựng những loài động vật hoang dã lưỡng cư

rồng /ˈdræg.ən/: nhỏ rồng Lizard /ˈlɪz.əd/: thằn lằn Snake /sneɪk/: bé rắn Toad /təʊd/: nhỏ cóc Frog /frɒg/: con ếch Alligator /ˈæl.ɪ.geɪ.təʳ/: Cá sấu Mĩ Crocodile /ˈkrɒk.ə.daɪl/: Cá sấu Dinosaurs /"daɪnəʊsɔː/: khủng long Cobra – fang /ˈkəʊ.brə. Fæŋ/: Rắn hổ mang-răng nanh Chameleon /kəˈmiː.li.ən/: tắc kè hoa

D. Loài vật biển cùng dưới nước

Fish /fɪʃ/: Cá Lobster /ˈlɒb.stəʳ/: tôm hùm Shellfish /ˈʃel.fɪʃ/: Ốc Octopus /ˈɒk.tə.pəs/: Bạch tuộc Squid /skwɪd/: Mực ống Jellyfish /ˈdʒel.i.fɪʃ/: nhỏ sứa Seagull /ˈsiː.gʌl/: Mòng biển cả Seal /siːl/: chó biển Coral /ˈkɒr.əl/: san hô Dolphin /ˈdɒl.fɪn/: Cá heo Clams /klæm/: con sò Crab /kræb/: con cua Oyster /ˈɔɪ.stər/: con hàu Shrimp /ʃrɪmp/: nhỏ tôm Walrus /ˈwɔːl.rəs/: Hải mã Shark /ʃɑːk/: Cá lớn Whale /weɪl/: Cá voi Seahorse /ˈsiː.hɔːs/: Cá con ngữa Starfish /ˈstɑː.fɪʃ/: Sao biển

E. Tự vựng về những loài chim

Bird /bɜːd/: Chim Sparrow /ˈspær.əʊ/: Chim sẻ Parrot /ˈpær.ət/: con vẹt Stork /stɔːk/: nhỏ cò Owl /aʊl/: con cú Pigeon /ˈpɪdʒ.ən/: ý trung nhân câu Eagle /ˈiː.gl/: Chim đại bàng Falcon /ˈfɒl.kən/: Chim ưng Crow /krəʊ/: con quạ Vulture /ˈvʌl.tʃəʳ/: kên kên Woodpecker /ˈwʊdˌpek.əʳ/: Chim gõ kiến Peacock /ˈpiː.kɒk/: bé công đực Ostrich /ˈɒs.trɪtʃ/: Đà điểu Heron /ˈher.ən/: Diệc Swan /swɒn/: Thiên nga Penguin /ˈpeŋ.gwɪn/: Chim cánh cụt

F.


Bạn đang xem: Tổng hợp các con vật


Xem thêm: Bản Đồ Mạch Nước Ngầm Là Gì? Cách Tìm Mạch Nước Ngầm Để Đôi Mắt Thần Nhìn Xuyên Lòng Đất

Trường đoản cú vựng về các loại côn trùng thường gặp

Mosquito /məˈskiː.təʊ/: nhỏ muỗi Cockroach /ˈkɒk.rəʊtʃ/: bé gián Fly /flaɪ/: bé ruồi Cricket /ˈkrɪk.ɪt/: bé dế Worm /wɜːm/: Sâu Caterpillar /ˈkæt.ə.pɪl.əʳ/: Sâu bướm Butterly /ˈbʌt.ə.flaɪ/: con bướm Spider /ˈspaɪ.dəʳ/: nhỏ nhện Snail /sneɪl/: Ốc sên Bee /biː/: con ong Tarantula /təˈræn.tjʊ.lə/: loại nhện to Parasites /"pærəsaɪt/: Kí sinh trùng Ladybug /ˈleɪ.di.bɜːd/: Bọ rùa Flea /fliː/: Bọ chét Beetle /ˈbiː.tl/: Bọ cánh cứng Praying mantis /preiɳˈmæn.tɪs/: Bọ ngựa Grasshopper /ˈgrɑːsˌhɒp.əʳ/: Châu chấu Parasites /"pærəsaɪt/: Kí sinh trùng Dragonfly /ˈdræg.ən.flaɪ/: Chuồn chuồn Wasp /wɒsp/: ong bầu Centipede /ˈsen.tɪ.piːd/: con rết Termite /ˈtɜː.maɪt/: con mối Firely/ Lightning bug: con thiêu thân Ant /ænt/: Kiến

Trên đó là từ vựng giờ Anh về những con đồ gia dụng kèm phiên âm được glaskragujevca.net sưu tầm và tổng hợp. Hi vọng thông qua cách thức học các con thứ theo chủ đề trên sẽ giúp đỡ bạn ghi nhớ nhanh lẹ và dễ ợt đồng thời học được thêm nhiều từ vựng mới.