Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (89.87 KB, 3 trang )
Bạn đang xem: Tính giá trị biểu thức lớp 4 có đáp án

Bài tập nâng cao Toán lớp 4: Dạng tốn thực hiện phép tính

A. Lý thuyết

Thứ tự thực hiện phép tính

Khi thực hiện các phép tính trong biểu thức, ta thực hiện từ trái qua phải. Nếu biểu thức có dấu ngoặc, ta thực hiện các phép toán trong ngoặc trước. Nếu biểu thức gồm các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện phéptốn nhân, chia trước sau đó mới đến phép tốn cộng, trừ

B. Bài tập

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức

a, 234576 + 578957 + 47958 b, 41235 + 24756 - 37968c, 324586 - 178395 + 24605 d, 254782 - 34569 - 45796

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức

a, 967364 + (20625 + 72438) b, 420785 + (420625 - 72438)c, (47028 + 36720) + 43256 d, (35290 + 47658) - 57302e, (72058 - 45359) + 26705 f, (60320 - 32578) - 17020

Bài 3: Tính giá trị của biểu thức

a, 25178 + 2357 x 36 b, 42567 + 12336 : 24c, 100532 - 374 x 38 d, 2345 x 27 + 45679e, 12348 : 36 + 2435 f, 134415 - 134415 : 45g, 235 x 148 - 148 h, 115938 : 57 - 57


Bài 4: Tính giá trị của biểu thức

a, 324 x 49 : 98 b, 4674 : 82 x 19c, 156 + 6794 : 79 d, 7055 : 83 + 124e, 784 x 23 : 46 f, 1005 - 38892 : 42

Bài 5: Tính giá trị của biểu thức

a, 427 x 234 - 325 x 168 b,16616 : 67 x 8815 : 43c, 67032 : 72 + 258 x 37 d, 324 x 127 : 36 + 873

Bài 6: Tính giá trị của biểu thức

a, 213933 - 213933 : 87 x 68 b, 15275 : 47 x 204 - 204c, 13623 - 13623 : 57 - 57 d, 93784 : 76 - 76 x 14

Bài 7: Tính giá trị của biểu thức


(2)

Bài 8: Tính giá trị của biểu thức

a, 17464 - 17464 : 74 - 74 x 158 b, 32047 - 17835 : 87 x 98 - 98c, (34044 - 324 x 67) : 48 - 48 d, 167960 - (167960 : 68 - 68 x 34)

Bài 9: Cho biểu thức P = m + 527 x n. Tính P khi m = 473, n = 138.

Bài 10: Cho biểu thức P = 4752 : (x - 28)

a, Tính P khi x = 52b, Tìm x để P = 48


Bài 11: Cho biểu thức A = 1496 : (213 - x) + 237

a, Tính A khi x = 145b, Tìm x để A = 373

Bài 12: Cho biểu thức B = 97 x (x + 396) + 206

a, Tính B khi x = 57b, Tìm x để B = 40849

Bài 13: Hãy so sánh A và B biết

a, A = 1a 26 + 4 b 4 + 57 c B = ab 9 +199 c

b, A = a 45 + 3b 5 B = abc + 570 -15c

c, A = abc + pq + 452 B = 4 bc + 5q + ap3

Bài 14: Viết mỗi biểu thức sau thành tích các thừa số:

a, 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42b, mm + pp + xx + yy

c, 1212 + 2121 + 4242 + 2424

Bài 15: Cho biểu thức A = 3 x 15 + 18 : 6 + 3. Hãy đặt dấu ngoặc vào vị trí thích

hợp để biểu thức A có giá trị là (trình bày các bước thực hiện)a, 47


(3)

Đáp án

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức

a, 861491 b, 28023 c, 170796 d, 174417

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức

a, 1060427 b, 768972 c, 127004 d, 2564e, 53404 f, 10722

Bài 3: Tính giá trị của biểu thức

a, 110030 b, 43081 c, 86320 d, 108994e, 2778 f, 131428 g, 34632 h, 1977

Bài 4: Tính giá trị của biểu thức

a, 162 b, 1083 c, 242 d, 209

e, 392 f, 79

Bài 5: Tính giá trị của biểu thức

a, 45318 b, 50840 c, 10477 d, 2016

Bài 6: Tính giá trị của biểu thức

a, 46721 b, 66096 c, 13327 d, 170


Bài 7: Tính giá trị của biểu thức

a, 44678 b, 7488 c, 94082 d, 43698e, 132 f, 701935

Bài 8: Tính giá trị của biểu thức

a, 5536 b, 11589 c, 209 d, 167802

Bài 9: 73199

Bài 10: a, 198 b, 127

Bài 11: a, 259 b, 202

Bài 12: a, 44147 b, 23

Bài 13: a, A > B b, A Bài 14:

a, 6 x 27

b, 11 x (m + p + x +y)c, 101 x 99

Bài 15:

a, 3 x 15 + 18 : (6 + 3)b, 3 x 15 + 18 : (6 + 3)c, 3 x (15 + 18 : 6 + 3)

Tài liệu liên quan


*
Bài.81. Tính giá trị của biểu thức (tt) 10 687 3
*
Tài liệu tinh gia tri cua bieu thuc 7 569 0
*
Bài soạn tinh gia tri cua bieu thuc 7 780 0
*
Tài liệu tinh gia tri cua bieu thuc 7 480 0
*
Rèn kĩ năng tính giá trị của biểu thức số cho HS lớp 4 32 2 16
*
Sáng kiến kinh nghiệm toán: Áp dụng tính chất nghiệm của phương trình vào bài toán tính giá trị của biểu thức 21 853 0
*
Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Luyện tập tính giá trị của biểu thức liên quan đến phép nhân ppt 3 699 0
*
Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Luyện tập tính giá trị của biểu thức potx 3 721 1
*
Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Ôn tập Tính giá trị của biểu thức ( TT ) potx 3 498 0
*
Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Ôn tập Tính giá trị của biểu thức doc 3 492 0
*


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về


(39.59 KB - 3 trang) - Tải Bài tập lớp 4 nâng cao: Dạng toán tính giá trị của biểu thức - Bài tập ôn tập Toán lớp 4
Tải bản đầy đủ ngay


Xem thêm: Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hình Học 7 Chương 2 Có Đáp Án, Đề Kiểm Tra 45 Phút (1 Tiết)

×