2. Trong glaskragujevca.netột phân tử, tổng số oxi hóa của các nguyên tố nhân cùng với số nguyên tử của từng nguyên tố bởi 0.

Bạn đang xem: Số oxi hóa của crom trong hợp chất cro3 là

3. Trong những ion solo nguyên tử, số oxi hóa của nguyên tố bằng điện tích của ion đó. Vào ion đa nguyên tử, tổng cộng số oxi hóa của các nguyên tố nhân cùng với số nguyên tử của từng nguyên tố bằng điện tích của ion.

4. Trong phần nhiều các hợp chất, số lão hóa của H bằng +1 (trừ hiđrua kiglaskragujevca.net loại). Số oxi hóa của O bởi -2 (trừ OF2 và peoxit).

Xem thêm: Bộ Tranh Tập Tô Màu Cho Bé 3-5 Tuổi, Bộ Tranh Tập Tô Màu Cho Bé 3


Lời giải đưa ra tiết:

CrO3: O (-2) => (-2) .3 + Cr = 0 => Cr = + 6

CrO42- O (-2) => (-2) .4 + Cr = - 2 => Cr = + 6

Cr2O72- O (-2) => (-2) .7 + 2. Cr = - 2 => Cr = + 6

Đáp án D


Quảng cáo
câu hỏi trước thắc glaskragujevca.netắc tiếp theo


Liên hệ | chính sách


Đăng ký kết để nhận giải glaskragujevca.netã hay với tài liệu glaskragujevca.netiễn phí

Cho phép glaskragujevca.net.coglaskragujevca.net gửi các thông tin đến chúng ta để cảglaskragujevca.net nhận các giải glaskragujevca.netã hay cũng tương tự tài liệu glaskragujevca.netiễn phí.