A.Lí thuyết

I. Máy tự những mức tích điện trong nguyên tử:

Quy tắc: "Các electron vào nguyên tử theo thứ tự chiếm những mức tích điện từ thấp cho cao"

- từ bỏ trong ra bên ngoài có 7 nấc năng lượng, tương tự với 7 lớp e

- trong số lớp: các e thứu tự chiếm các phân lớp theo phân mức tích điện tăng dần dần là s, p, d, f…

- đồ vật tự thu xếp theo nút năng lượng: 1s 2s 3s 3p 4s 3d 4p 5s ...

Bạn đang xem: Số e lớp ngoài cùng

Bạn sẽ xem: Cách xác minh số electron lớp ngoài cùng


*

II.Cấu hình electron của nguyên tử

1.Cấu hình electron của nguyên tử

- Là phương pháp để mô tả sự xắp sếp các e trong nguyên tử trong các lớp cùng phân lớp

- giải pháp biểu diễn thông số kỹ thuật (dạng chữ số): nla

Trong đó:

n: STT của lớp.

l: tên phân lớp.

a: Số e xuất hiện tại phân lớp với lớp tương ứng

VD: 1s1 là cấu hình với 1 e trên phân lớp s của lớp lần đầu tiên (phân lớp 1s)

* công việc viết cấu hình electron:

- khẳng định số electron của nguyên tử.

- Điền e vào các phân lớp theo máy tự nút năng lượng. (Chú ý mang lại số e về tối đa cho những phân lớp)

VD:

Ne (Z=10): 1s22s22p6

Cl (Z=17):1s22s22p63s23p5

Ar (Z=18):1s22s22p63s23p6

Hoặc viết gọn: 3s23p6

Fe (Z=26):1s22s22p63s23p63d64s2

Hoặc viết gọn: 3d64s2

Cấu hình e hoàn toàn có thể viết theo từng lớp, lấy ví dụ Na cócấu hình 1s22s22p63s1 rất có thể được viết gọn bên dưới dạng 2, 8, 1.

* Nguyên tố chúng ta s, bọn họ p, chúng ta d:

- e ở đầu cuối điền vào phân lớp như thế nào thì nhân tố là họ đấy

VD:

- Ar là nguyên tố p. Vì electron cuối cùng của Ar điền vào phân lớp p.

- fe là nguyên tố d do electron sau cùng của sắt điền vào phân lớp d.

2.Cấu hình electron nguyên tử của trăng tròn nguyên tố đầu

- SGK.

- dấn xét: các nguyên tố phần đa họ s với p

3.Đặc điểm của electron phần ngoài cùng

- Đối với toàn bộ các nguyên tố, phần bên ngoài cùng có khá nhiều nhất là 8 electron (không gia nhập vào các phản ứng chất hóa học (trừ một số trong những đk sệt biệt).

- Khí hiếm: có 8 electron lớp ngoài cùng (trừ He bao gồm 2 electron lớp bên ngoài cùng)

- Kim loại: 1, 2, 3 electron phần bên ngoài cùng

- Phi kim: 5, 6, 7 electron ở lớp ngoài cùng

- Nguyên tử có 4 electron ko kể cùng rất có thể là nguyên tử của nguyên tốkim loại hoặc phi kim.

B. Bài xích tập

1. Dạng 1:Tìm nguyên tố và viết cấu hình electron của nguyên tử

- kiếm tìm Z =>Tên nguyên tố, viết cấu hình electron.

VD:Một nguyên tử X bao gồm số hiệu nguyên tử Z =19. Số lớp electron vào nguyên tử X là

Z = 19⇒ thông số kỹ thuật electron là: 1s22s22p63s23p64s1 ⇒ có số lớp e là 4

2. Dạng 2: Viết thông số kỹ thuật electron của ion - khẳng định tính chất của nguyên tố

a. Từ cấu hình e của nguyên tử =>Cấu hình e của ion tương ứng.

- cấu hình e của ion dương: bớt đi số e sinh hoạt phân lớp bên ngoài cùng của ngtử bằng đúng năng lượng điện ion đó.

- cấu hình e của ion âm: dấn thêm số e bởi đúng năng lượng điện ion kia vào phân lớp ngoài cùng của ngtử.

b. Dựa vào thông số kỹ thuật e, xác định cấu trúc nguyên tử, tính chất của nguyên tố.

- lớp bên ngoài cùng tất cả 8 e làngtố khí hiếm.

- lớp bên ngoài cùng bao gồm 1, 2, 3 e lànguyên tố kim loại.

Xem thêm: Top 54 Giống Hoa Hồng Ngoại Màu Hồng Ngoại Màu Hồng Ấn Tượng Nhất

- lớp ngoài cùng bao gồm 5, 6, 7 lànguyên tố phi kim- phần bên ngoài cùng gồm 4 e có thể là kim loại, xuất xắc phi kim.

VD1: Cu2+ có thông số kỹ thuật electron là

Hướng dẫn: cấu hình e của Cu:1s22s22p63s23p63d104s1⇒Cấu hình e của Cu2+là:1s22s22p63s23p63d9