Bạn đang xem: Este đa chức là gì? công thức lý thuyết và các dạng bài tập este đa chức

*

A là (CH$_2$=CH-COO)3-C$_3$H$_5$ (glixerol tri acrylat)TRẮC NGHIỆM ESTE ĐA CHỨC Câu 1: Cho 21,8 gam chất hữu cơ X mạch hở chỉ đựng một một số loại nhóm chức công dụng với 1 lít hỗn hợp NaOH 0,5M nhận được 24,6 gam muối với 0,1 mol ancol. Lượng NaOH dư được trung hoà vừa hết vì chưng 0,5 lít hỗn hợp HCl 0,4M. Công thức cấu tạo của X làA. (HCOO)3C$_3$H$_5$. B. (CH$_3$COO)2C$_2$H$_4$. C. (CH$_3$COO)3C$_3$H$_5$. D. C$_3$H$_5$(COOCH$_3$)$_3$.Câu 2: Để thuỷ phân 0,01 mol este tạo vày một ancol nhiều chức cùng một axit cacboxylic solo chức nên dùng 1,2 gam NaOH. Mặt khác để thủy phân 6,35 gam este đó cần 3 gam NaOH, sau phản ứng nhận được 7,05 gam muối. Công thức kết cấu của este đó làA. (CH$_3$COO)3C$_3$H$_5$. B. (CH$_2$ = CHCOO)$_3$C$_3$H$_5$. C. (CH$_2$ = CHCOO)$_2$C$_2$H$_4$. D. (C$_3$H$_5$COO)$_3$C$_3$H$_5$.Câu 3: Để điều chế một este X, sử dụng làm thuốc chống muỗi hotline tắt là DEP fan ta mang lại axit Y chức năng với một lượng dư ancol Z. ý muốn trung hoà dung dịch chứa 1,66 gam Y nên 100 ml dung dịch NaOH 0,2M. Trong hỗn hợp ancol Z 94% (theo khối lượng) tỉ lệ thành phần số mol . Biết 100 B. C$_6$H$_5$COOC$_2$H$_5$. C. C$_6$H$_4$(COOC$_2$H$_5$)2. D. (C$_2$H$_5$COO)2C$_6$H$_4$.Câu 4: Đun lạnh 0,1 mol X với lượng vùa dùng dd NaOH nhận được 13,4g muối của axit hữu cơ đa chức B và 9,2g ancol solo chức C. Mang lại ancol C bay hơi ngơi nghỉ 127$^0$C với 600 mmHg sẽ chỉ chiếm thể tích 8,32 lít.Công thức phân tử của hóa học X là: Câu 5: X là este của glixerol và axit cơ học Y. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X rồi kêt nạp tất cả thành phầm cháy vào hỗn hợp Ca(OH)$_2$dư chiếm được 60g kết tủa. X bao gồm công thức cấu tạo là:A.(HCOO)3C$_3$H$_5$ B. (CH$_3$COO)3C$_3$H$_5$ C. (C$_17$H$_33$COO)3C$_3$H$_5$ D. (C$_17$H$_33$COO)3C$_3$H$_5$Câu 6: X là este mạch hở vày axit no A cùng ancol no B tạo ra. Khi cho 0,2 mol X phản ứng cùng với NaOH nhận được 32,8 gam muối. Để đốt cháy 1 mol B phải dùng 2,5 mol O2. Công thức cấu tạo của X là …A.(CH$_3$COO)2C$_2$H$_4$. B.(HCOO)2C$_2$H$_4$. C.(C$_2$H$_5$COO)2C$_2$H$_4$. D.(CH$_3$COO)3C$_3$H$_5$. Câu 7: khi thủy phân hoàn toàn 0,05 mol este tiêu tốn hết 5,6g KOH. Mặt khác, khi thủy phân 5,475g este đó thì tiêu tốn hết 4,2g KOH và thu được 6,225g muối. Vậy CTCT este là:A. (COOC$_2$H$_5$)$_2$ B. (COOCH$_3$)$_2$ C. (COOCH$_2$CH$_2$CH$_3$)$_2$ D. Kết quả khácCâu 8: (ĐHA-2010) Thủy phân 0,2 mol một este E đề xuất dùng đầy đủ 100gam dung dịch NaOH 24 % thu được một ancol cùng 43,6 gam hỗn hợp muối của 2 axit cacboxylic đối chọi chức. Nhì axit đó là:A. HCOOH cùng CH$_3$COOH B. CH$_3$COOH cùng C$_2$H$_5$COOH C. C$_2$H$_5$COOH cùng C$_3$H$_7$COOH D. HCOOH cùng C$_2$H$_5$COOHCâu 9: Hợp hóa học hữu cơ X cất C, H, O mạch thẳng gồm phân tử khối là 146. X không tính năng với Na sắt kẽm kim loại . đem 14,6g X chức năng với 100ml dd NaOH 2M thu được 1 muối với 1 ancol. CTCT của X làA. C$_2$H$_4$(COOCH$_3$)$_2$ B. (CH$_3$COO)$_2$C$_2$H$_4$.C. (C$_2$H$_5$COO)$_2$ D. A, B đúng.Câu 10: Đốt cháy a mol X là trieste của glixerol với axit đối kháng chức mạch hở thu được b mol CO2 với c mol H2O, biết b - c = 4a. Hiđro hóa m gam X đề nghị 6,72 lít H2 (đktc) nhận được 39 gam một sản phẩm. Ví như đun m gam X cùng với dung dịch đựng 0,7 mol NaOH mang lại phản ứng hoàn toàn, cô cạn hỗn hợp sau làm phản ứng thu được chất rắn khan có khối lượng làA. 57,2 gam B. 52,6 gam C. 61,48 gam D. 53,2 gamCâu 11: Este X được chế tạo thành trường đoản cú etylen glicol cùng hai axit cacboxylic solo chức. Vào phân tử este, số nguyên tử cacbon nhiều hơn thế nữa số nguyên tử oxi là 1. Khi đến m gam X công dụng với dung dịch NaOH (dư) thì lượng NaOH đang phản ứng là 10 gam. Quý giá của m làA. 14,5. B. 17,5.C. 15,5. D. 16,5.Câu 12: đến 13,8 gam glixerol làm phản ứng với axit hữu cơ solo chức B, chỉ thu được hóa học hữu cơ E có khối lượng bằng 1,18 lần cân nặng của glixerol ban đầu; năng suất phản ứng là 73,35%. Bao gồm bao nhiêu phương pháp cấu tạo phù hợp với E?A. 3 B. 5 C. 2 D. 4Câu 13: Xà chống hóa hoàn toàn 1 este X nhiều chức cùng với 100ml dung dịch KOH 1M sau phản ứng cô cạn hỗn hợp thu được 8,32 gam hóa học rắn và ancol đối chọi chức Y. Ví như đốt cháy trọn vẹn Y nhận được 3,584 lit CO2 (đktc) cùng 4,32 gam H2O công thúc kết cấu của X làA.C$_2$H$_5$OOC-C$_2$H$_4$-COOC$_2$H$_5$ B.CH$_3$COOCH$_2$-CH$_2$-OOCCH$_3$ C.C$_2$H$_5$OOC-CH$_2$-COOC$_2$H$_5$D.CH$_3$OOC-C$_2$H$_4$-COOCH$_3$Câu 14:Cho 0,02 mol một este (X) phản ứng vừa hết với 200 ml dung dịch NaOH 0,2M thu được một muối và một ancol (Y), đều phải sở hữu số mol bằng số mol este bội phản ứng. Mặt khác, lúc xà phòng hóa trọn vẹn 2,58 gam este đó bằng 1 lạng KOH vừa đủ, cần dùng đôi mươi ml hỗn hợp KOH 1,5M với thu được 3,33 gam muối. Phương pháp ancol (Y) làA. C$_2$H$_5$OH B. C$_3$H$_6$(OH)$_2$ C. C$_2$H$_4$(OH)$_2$ D. C$_3$H$_5$(OH)$_3$Câu 15: E là este mạch không nhánh chỉ chứa C, H, O, không đựng nhóm chức làm sao khác. Đun nóng một lượng E cùng với 150 ml hỗn hợp NaOH 1M đến hoàn thành phản ứng. Để trung hoà dung dịch thu được yêu cầu 60ml hỗn hợp HCl 0,5M. Cô cạn dung dịch sau thời điểm trung hoà được 11,475 gam tất cả hổn hợp hai muối hạt khan với 5,52 gam các thành phần hỗn hợp 2 ancol đơn chức. Công thức cấu tạo của este làA. CH$_3$CH$_2$CH$_2$-OOC-CH$_2$CH$_2$COOCH$_3$ B. HCOOCH$_3$ cùng CH$_3$COOC$_2$H$_5$C.

Xem thêm: Mai Quốc Việt Tiết Lộ Được Vợ Việt Kiều Chủ Động Tán Tỉnh, Tiểu Sử Ca Sĩ Mai Quốc Việt

C$_2$H$_5$-COO-C$_2$H$_5$ D. CH$_3$-CH$_2$-OOC-CH$_2$COOCH$_3$