Phiếu review xếp một số loại cán bộ năm 2021 được phương tiện rõ trên Nghị định 90/2020/NĐ-CP.

Bạn đang xem: Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm 2021

Đó là mẫu mã số 01.

Nghị định 90 cũng lý lẽ rõ về đa số tiêu chí tấn công giá, xếp loại unique cán bộ, công chức, viên chức.

Các cơ quan, đối chọi vị, tổ chức sẽ dựa trên hiệu quả đánh giá, xếp loại quality cán bộ, công chức, viên chức để ba trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thăng hạng chức vụ nghề nghiệp, quy hoạch, té nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, reviews và xếp loại unique và thực hiện các chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức.


*

Phiếu đánh giá, xếp một số loại cán bộ được áp dụng làm các đại lý để liên thông trong tấn công giá, xếp loại unique cán bộ.


TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc

_______________________


PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ

Năm 2021

Họ với tên: NGUYỄN VĂN A

Chức vụ, chức danh: ....................................................................................

Cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: ..............................................................

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Bao gồm trị tứ tưởng:

- Chấp hành nhà trương, đường lối, chế độ của Đảng, thiết yếu sách, pháp luật trong phòng nước và những nguyên tắc tổ chức, kỷ qui định của Đảng, duy nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, từ bỏ phê bình cùng phê bình.

- có quan điểm, khả năng chính trị vững vàng vàng; bền chí lập trường; không xê dịch trước mọi khó khăn, thách thức.

- Đặt ích lợi của Đảng, non sông - dân tộc, nhân dân, bằng hữu lên trên tác dụng cá nhân.

- bao gồm ý thức nghiên cứu, học tập tập, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, bốn tưởng hồ nước Chí Minh, nghị quyết, chỉ thị, ra quyết định và những văn phiên bản của Đảng.

2. Đạo đức, lối sống:

- không có biểu thị suy thoái về đạo đức, lối sống.

- bao gồm lối sinh sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, vào sáng, giản dị.

- Có ý thức đoàn kết, chế tạo cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng trong sạch, vững mạnh.

3. Tác phong, lề lối làm cho việc:

- Có trách nhiệm với công việc; năng động, sáng sủa tạo, dám nghĩ, dám làm, linh động trong triển khai nhiệm vụ.

- phương pháp làm vấn đề khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc.

- Có glaskragujevca.neth thần trách nhiệm và phối hợp trong tiến hành nhiệm vụ.

- bao gồm thái độ đúng mực và phong cách ứng xử, lề lối có tác dụng việc chuẩn mực, thỏa mãn nhu cầu yêu cầu của văn hóa truyền thống công vụ.

4. Ý thức tổ chức triển khai kỷ luật:

- Chấp hành sự cắt cử của Ban, cơ quan, tổ chức đoàn thể.

- thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan.

- báo cáo đầy đủ, trung thực, cung cấp glaskragujevca.net chính xác, một cách khách quan về mọi nội dung tương quan đến việc triển khai chức trách, trọng trách được giao và buổi giao lưu của cơ quan, tổ chức, đơn vị với cung cấp trên khi được yêu cầu.

5. Tác dụng thực hiện chức trách, trọng trách được giao:

- Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng được giao lãnh đạo, quản ngại lý, phụ trách (xác xác định rõ nội dung các bước thực hiện; tỉ lệ trả thành, chất lượng, giai đoạn công việc)

- năng lực lãnh đạo, quản ngại lý:

Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý:

Quán triệt, thiết chế hóa và triển khai chủ trương, mặt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đối chọi vị.

Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đối kháng vị; không để xảy ra các vụ, việc vi phạm luật kỷ luật, vi phạm pháp luật bắt buộc xử lý, tình trạng khiếu nại, tố giác kéo dài; phòng, chống tham nhũng, tiêu tốn lãng phí trong phạm vi cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; chỉ đạo, thực hiện công tác cách tân hành chính, cải cách chính sách công vụ, công chức trên cơ quan, tổ chức, solo vị.

Xây dựng chương trình, kế hoạch chuyển động hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng được giao cai quản lý, phụ trách, vào đó khẳng định rõ công dụng thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, lượng hóa bằng thành phầm cụ thể.

- năng lực tập hợp, đoàn kết:

......................................................................................................................

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự dìm xét ưu, nhược điểm:

Cá nhân tự thừa nhận xét các ưu, nhược điểm của chính mình trong quy trình công tác.

2. Từ bỏ xếp một số loại chất lượng:

......................................................................................................................

(Hoàn thành xuất sắc đẹp nhiệm vụ; dứt tốt nhiệm vụ; xong nhiệm vụ; không kết thúc nhiệm vụ).

....., ngày....tháng....năm ....

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

(Ký, ghi rõ họ tên)

III. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ 

(Phần dành riêng cho cấp gồm thẩm quyền tấn công giá)

1. Nhấn xét ưu, khuyết điểm:

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

2. Tác dụng đánh giá, xếp nhiều loại chất lượng:

.....................................................................................................................

(Hoàn thành xuất nhan sắc nhiệm vụ; ngừng tốt nhiệm vụ; dứt nhiệm vụ; không dứt nhiệm vụ).

3. Nhận định chiều hướng, triển vọng trở nên tân tiến của cán bộ:

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Xem thêm: Hãy Kể Về Một Lần Em Mắc Khuyết Điểm Khiến Thầy Cô Giáo Buồn Hay Nhất

...., ngày ....tháng....năm.....

ĐẠI ĐIỆN CẤP CÓ THẨM QUYỀN

(Ký tên, ghi rõ họ tên)


Xếp các loại Chất LượngĐánh GiáCán BộTổ ChứcCơ QuanTự thừa nhận XétLãnh ĐạoHướng DẫnKết QuảNguyên TắcCông ViệcHoạt ĐộngChính TrịChấp HànhChủ Trươngglaskragujevca.neth ThầnKhiếu NạiThái Độ Đúng MựcPhong cách Ứng XửCung cung cấp Thông glaskragujevca.net