Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên

*
Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc********

Địa danh, ngày ….. Tháng …. Năm …….

Bạn đang xem: Biên bản cuộc họp phòng

Hôm nay, vào hồi….., trên trụ sở chính công ty. Hội đồng thành viên công ty ………… (GCN đăng ký marketing số: …………. Bởi phòng đăng ký kinh doanh – Sở planer và Đầu tứ ………. Cung cấp ngày:…………) triển khai phiên họp nhằm bàn luận và thông qua việc đổi khác nội dung đăng ký sale của công ty.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các thành viên có mặt:

STT Họ với tên Sô vốn góp (đồng) xác suất vốn góp (%)1 2 Tổng: 2. Những thành viên vắng mặt:

-……………………..

-………………………

3. Thành viên mời:

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

4. Nhà tọa và thư ký:

Chủ tọa:……………………………………………………………………………………………………….

Thư ký:………………………………………………………………………………………………………..

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Mục đích, chương trình họp

Hội đồng thành viên công ty thực hiện phiên họp nhằm luận bàn và trải qua phương án …………………………

Sau khi chủ tịch Hội đồng thành viên hiểu tuyên ba khai mạc cuộc họp, lắng nghe những nội dung nên thảo luận, các thành viên sẽ triển khai thảo luận, cho chủ ý và triển khai biểu quyết.

2. Các vấn đề được trao đổi và biểu quyết trên cuộc họp

Các văn bản cần luận bàn và thông qua gồm có:

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

Kết quả biểu quyết: ………………………………………………………………………………………..

3. Ý kiến phát biểu của từng member dự họp:

Sau lúc lắng nghe các nội dung phải trao đổi, các thành viên doanh nghiệp tiến hành luận bàn để thông qua các nội dung tất cả liên quan. Các thành viên đã thống nhất bài toán biểu quyết và không có thành viên nào có chủ ý khác.

4. Sửa đổi điều lệ doanh nghiệp theo đúng pháp luật của pháp luật:

Điều ……, Điều ……;.

5. Thời khắc thực hiện:

Cuộc họp xong xuôi ………..cùng ngày. Biên bản này đang được các thành viên thông qua và được lập thành ….. Bạn dạng có giá trị pháp luật như nhau.

Chữ ký các thành viên:Thành viên mới:

Mẫu biên bạn dạng họp về cam kết góp vốn điều lệ

*

Mẫu biên bạn dạng họp về cam đoan góp vốn điều lệ

Số: …./BB-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – thoải mái – Hạnh phúcBIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN(V/v: quá trình góp vốn điều lệ Công ty)

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Chủ tọa cuộc họp: …………………………. – Thành viên sáng lập, chủ tịch Hội đồng member Công ty;

2. Thư cam kết cuộc họp: ……………………………. – Thành viên sáng sủa lập;

3. Thành viên khác……………………………….. – Thành viên sáng lập;

II. CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Hội nghị bắt đầu vào thời gian 9h30’. Chương trình họp đã trải qua các quyết nghị sau:

1. Những thành viên tuyệt nhất trí góp vốn vào doanh nghiệp với tổng khoản đầu tư như đã đk là …………. đồng (…………. đồng Việt Nam), với tổ chức cơ cấu vốn như sau:

a/ Ông/bà: …………………. Góp ………………. đồng (…………… đồng Việt Nam), chiếm ……….% vốn điều lệ;

b/ Ông/bà: …………………. Góp ………………. đồng (…………… đồng Việt Nam), chiếm ……….% vốn điều lệ;

c/ Ông/bà: …………………. Góp ………………. đồng (…………… đồng Việt Nam), chiếm phần ……….% vốn điều lệ;

2. Các thành viên sáng lập tốt nhất trí thực hiện góp vốn làm … dịp với khoản đầu tư góp mỗi dịp là:

a/ Đợt 1: …………………. Góp ………………. đồng (…………… đồng Việt Nam);

b/ Đợt 2: …………………. Góp ………………. đồng (…………… đồng Việt Nam);

c/ Đợt 3: …………………. Góp ………………. đồng (…………… đồng Việt Nam);

d/ Đợt 4: …………………. Góp ………………. đồng (…………… đồng Việt Nam);

Các thành viên góp vốn theo quá trình sau:

Ngày …../…../….. (theo cam kết góp vốn khi thành lập và hoạt động công ty), những thành viên sáng lập góp lần 1;

Ngày …../…../….. , các thành viên tạo nên góp lần 2;

Ngày …../…../….. , các thành viên sáng lập góp dịp 3;

Ngày …../…../….. , những thành viên sáng lập góp lần 4.

Sau khi bàn bạc, đàm đạo và hiểu lại một lượt Biên phiên bản này, những thành viên tham dự tiệc nghị đều nhất trí với nội dung và chứng thực tính chính xác, chân thực của Biên bản.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Tên cổ đông/thành viên

Chữ ký

Nguyễn Văn A

Nguyễn Văn B

Nguyễn Văn C

Nguyễn Văn D

Mẫu biên bản họp bầu giám đốc hoặc tổng giám đốc

CÔNG TY………..—————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do thoải mái – Hạnh Phúc————————

Số: ……/…….- BB

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊNCÔNG TY ……………… (V/v: chỉ định Giám đốc, chủ tịch Hội đồng quản ngại trị)

Hôm nay, ngày……tháng…..năm 20…., vào hồi …… giờ tại trụ sở công ty Cổ phần…………

Hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên công ty gồm:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Nội dung: sau thời điểm thoả thuận, các cổ đông công ty ……………. Với mọi người trong nhà thoả thuận cùng nhất trí:

1. Bổ nhiệm Ông: …………………………………………… Sinh ngày: …………………………….

Dân tộc: khiếp Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh dân chúng số: ………………………………………………………………………………..

Ngày cấp: …………………………………. Vị trí cấp: Công an …………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu hay trú: ………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại tại: ………………………………………………………………………………………………

Làm Giám đốc công ty ……………………………………………………………………..………..

2. Chỉ định Ông: …………………………………………. Sinh ngày: ………………………………

Dân tộc: tởm Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh quần chúng số: …………………………………………………………………………………

Ngày cấp: …………………………….. Nơi cấp: Công an………………………………………………

Nơi đk hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………

Làm chủ tịch Hội đồng quản lí trị ……………………………………………………………………..

* Mọi quyền lợi và nghĩa vụ và nghĩa vụ của Ông ………………………. Và Ông ……………………..……. được xử lý trên cơ sở hình thức doanh nghiệp với Điều lệ Công ty.

Kết luận:

Biên bạn dạng đã được phát âm lại cho những thành viên tham gia cuộc họp nghe, tốt nhất trí và không tồn tại ý con kiến nào khác.

Chữ ký của các cổ đông

Mẫu biên phiên bản họp chi bộ đề nghị kết hấp thụ Đảng viên

*

Mẫu biên bạn dạng họp bỏ ra bộ ý kiến đề nghị kết hấp thụ Đảng viên

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐHKINH TẾ QUỐC DÂNCHI BỘ: ………………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày…. Tháng….. .năm 20….

BIÊN BẢN HỌP bỏ ra BỘ ĐỀ NGHỊ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊNCăn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng cùng sản vn ;

Ngày……… tháng…….. Năm…….., đưa ra bộ đang họp để xét, đề nghị kết hấp thụ quần chúng vào Đảng.

Tổng số đảng viên của chi bộ là ………. đảng viên, trong các số ấy chính thức……… đồng chí, dự bị ……… đồng chí.

Có mặt:……………………..đ/c, đ/v thiết yếu thức…………đ/c, dự bị ……………..đ/c

Vắng mặt…….đảng viên, trong các số ấy chính thức….. đồng chí, dự bị…… đồng chí.

Chủ trì hội nghị: đồng chí………………………………………………., chức vụ………………………………

Thư ký hội nghị: đồng chí……………………………………………….

Sau lúc nghe report và thảo luận, bỏ ra bộ có những chủ kiến đóng góp như sau (ghi rõ ý kiến của từng người):

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Top 20 Rút Ra Kết Luận Sư Phạm Là Gì, Kết Luận Sư Phạm Câu 1 Cho Mọi Người

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đối chiếu với lao lý của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn và điều kiện kết hấp thụ đảng viên, số đảng viên chủ yếu thức tán thành kết nạp quần chúng……………………………………vào Đảng…….. đồng minh (đạt …..%) đối với tổng số đảng viên bao gồm thức. Số đảng viên thừa nhận không tán thành…… bạn bè (….. %) với lý do………………………………………

Chủ trì Thư ký

—————————————————————————–

Add: Tòa AQUA 1 109OT12B vinhomes riverside Golden River, số 2 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1