Kim loại công dụng với muối là phản bội ứng quan lại trọng, mở ra nhiều trong các đề kiểm tra, đề thi ; bài xích tập gồm áp dụng phương pháp tăng giảm trọng lượng . Bởi vì vậy glaskragujevca.net xin share bài đăng sau đây . ước muốn của chúng tôi là giúp chúng ta hoàn thiện, cải thiện kiến thức để dứt được kim chỉ nam của mình.

Bạn đang xem: Kim loại tác dụng với dung dịch muối


A. Tổng quan kỹ năng và kiến thức và phương pháp giải bài xích tập

PTTQ:

Kim nhiều loại + muối hạt muối mới + kim loại mới

Điều kiện:

Kim nhiều loại : là kim loại từ Mg trở xuống trong dãy vận động hóa học tập và khỏe khoắn hơn sắt kẽm kim loại trong muối.

*

Muối: muối hạt tham gia bắt buộc tan.

Ví dụ:

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

Chú ý: Khi Fe công dụng với hỗn hợp AgNO3

Nấc 1: fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Nấc 2: Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag

1. Một kim loại chức năng với một muối

Dữ kiện cho: khối lượng lá kim loại tăng hay sút m (g):

Phương pháp giải.

Bước 1: Đổi dữ kiện của đề bài đã cho ra số mol.Bước 2: Viết PTHH xảy ra.Bước 3: Đặt số mol của KL tham gia phản ứng là x. Tìm kiếm tỉ lệ số mol của các chất tham gia, các chất chế tạo ra thành theo x.Bước 4. Tính trọng lượng mtăng hoặc mgiảm theo x,

Khối lượng lá kim loại tạo thêm so với trước lúc nhúng:

mKL dính vào – mKL chảy ra  = mtăng

Khối lượng lá sắt kẽm kim loại giảm so với trước khi nhúng:

mKL chảy ra – mKL phụ thuộc vào = mgiảm

Bước 5. Tính x, , rồi đo lường và tính toán theo yêu cầu của đề bài bác và kết luận.

Ví dụ1 : Ngâm một đinh fe trong 200ml dung dịch CuSO4. Sau thời điểm phản ứng kết thức lấy đinh sắt ra khỏi dung dịch rửa dịu , làm khô thấy khối lượng đinh sắt tạo thêm 1,6 g. Tính độ đậm đặc mol của hỗn hợp CuSO4 ban đầu?

Gọi số mol fe phản ứng là x (mol)

PTHH: sắt + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Tỉ lệ: 1 1 1 1

P/ư: x x x x

Theo bài ra:

mCu bám – mFe tan = mFe đinh fe tăng

64x – 56x = 1,6 => x = 0,2 mol => nCuSO4 = 0,2 (mol)

Nồng độ mol dung dịch CuSO4 : centimet = $fracnV = frac0,20,2 = 1$ (M)

2. Nhị kim loại tác dụng với một muối

Thứ tự bội phản ứng: Kim loại vượt trội nhất phản ứng trước rồi đến kim loại yếu hơn.

Dữ khiếu nại cho: Số mol KL và số mol dung dịch muối.

Phương pháp giải

Bước 1: Đổi dữ kiện của đề bài bác đã cho ra số mol.Bước 2: Viết PTHH xẩy ra lần lượt ( KL vượt trội nhất => kim loại yếu hơn)Bước 3: khẳng định số mol của những chất sau bội phản ứng (1), tiếp nối xét phản bội ứng ứng (2).Bước 4: khẳng định số mol của các chất sau 2 làm phản ứng , rồi tính toán theo yêu mong của đề bài xích và kết luận.

Ví dụ 2: mang đến hỗn hợp A có 0,1 mol Ag; 0,1 mol Mg; 0,2 mol sắt phản ứng hoàn toàn với 100 ml dung dich CuSO4 1,5M . Sau phản ứng tạo ra chất rắn B có khối lượng m gam. Xác định cực hiếm của m.

Ta có : nCuSO4 = 0,1.1,5 = 0,15 (mol)

PTHH:

Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu (1)

P/ư 0,1 -> 0,1 ->0,1

=> Sau phản nghịch ứng CuSO4 còn dư : 0,15 – 0,1 = 0,05 (mol)

sắt + CuSO4 → FeSO4 + Cu (2) P/ư 0,05 0,05

=> Sau phản ứng fe còn dư : 0,2 – 0,05 = 0,15 (mol)

Trong B gồm: sắt , Cu, Ag

nCu = nCu (1) + nCu(2) = 0,1 + 0,05 = 0,15 (mol)

=> khối lượng của B = mAg +mFe  + mCu  =0,1.108 + 0,15.56 + 0,15.64 = 28,8 (g)

3. 1 kim loại tác dụng với 2 hỗn hợp muối.

Thứ tự phản nghịch ứng: kim loại phản ứng với dung dịch muối của sắt kẽm kim loại yếu nhất, sau đó đến muối hạt còn lại.

Dữ khiếu nại cho: Số mol KL với số mol 2 hỗn hợp muối.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đổi dữ kiện của đề bài đã tạo ra số mol.Bước 2: Viết PTHH xảy ra lần lượt ( hỗn hợp muối của sắt kẽm kim loại yếu => sắt kẽm kim loại mạnh hơn)Bước 3: khẳng định số mol của các chất sau bội phản ứng (1), kế tiếp xét bội nghịch ứng ứng (2).Bước 4: xác minh số mol của các chất sau 2 phản nghịch ứng , rồi thống kê giám sát theo yêu mong của đề bài và kết luận.

Xem thêm: Cách Khoanh Tròn Đáp Án Trong Word, Powerpoint, Excel, Cách Vẽ Khoanh Tròn Trong Word

Ví dụ 3: mang đến 8,4 gam fe vào 1 lít dung dịch A cất AgNO3 0,2M và CuSO4 0,1M thu được chất rắn B. Tính trọng lượng của B biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.