Câu hỏi: Read the following passage và mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 26 khổng lồ 30.

Bạn đang xem: Read the following passage and mark the letter a, b, c, or don your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks

Have you ever had the feeling that people older than you are hard khổng lồ understand? Or, have you felt like people from younger generations just don't get it? Maybe you find it easier lớn connect with people (26) ______ are closer lớn your age than those who are older or younger than you. You can probably thank the generation gap for these feelings.There are currently six generations living in the United States: the Greatest Generation, Silent Generation, Baby Boomers, Generation X, Millennials, và Generation Z. (27) ______ generation has its own chất lượng set of characteristics and norms. For (28) ______ , the Greatest Generation (born 1901-1924) is known for its patriotism, hard workers, & loyalty lớn institutions. The Millennials (born 1980-2000) are characterized by their dependence on technology, detachment from traditional institutions, optimism, and open-mindedness. It is no (29) ______ that many people from different generations have a hard time understanding each other.Generation gap refers khổng lồ differences in actions, beliefs, interests, và opinions that (30) ______ between individuals from different generations. So, what causes these differences?(Adapted from https://study.com/)The word or phrase which best fits the gap (30) is...A. tradeB. existC. creditD. target
Giải thích:
phương pháp B cân xứng về nghĩa.A. trade (v.): buôn bánB. exist (v.): tồn tạiC.

Xem thêm: Tiểu Sử Thiếu Tướng Tô Ân Xô Là Ai ? Giữ Chức Vụ Gì Hiện Nay?

credit (v.): tin tưởngD. target (v.): nhắm đếnDịch nghĩa toàn bài:Bạn đã khi nào có cảm xúc rằng những người dân lớn tuổi hơn chúng ta thật khó khăn hiểu? Hoặc các bạn có cảm thấy những người dân từ vậy hệ trẻ thiếu hiểu biết nhiều chuyện không? có thể bạn thấy tiện lợi kết nối với những người gần với tuổi của người tiêu dùng hơn những người già hoặc trẻ hơn bạn. Chúng ta có thể cảm ơn khoảng cách thế hệ đến những cảm hứng này.Hiện tại tất cả sáu rứa hệ sống ngơi nghỉ Hoa Kỳ: cố gắng hệ khủng nhất, cầm cố hệ im lặng, gắng hệ nở rộ dân số, vắt hệ X, Thê hệ Millennial và cố gắng hệ Z. Mỗi nỗ lực hệ có một bộ điểm sáng và chuẩn mực riêng. Chẳng hạn, vậy hệ lớn số 1 (sinh năm 1901-1924) được nghe biết với lòng tin yêu nước, người lao động cần mẫn và trung thành với các thể chế. Millennial (sinh năm 1980-2000) được đặc thù bởi sự phụ thuộc vào vào công nghệ, tách bóc rời khỏi các tổ chức truyền thống, sự sáng sủa và niềm tin cởi mở. Ko có gì lạ khi đa số người từ các thế hệ khác biệt có một thời hạn khó khăn nhằm hiểu nhau.Khoảng phương pháp thế hệ đề cập mang lại sự khác biệt trong hành động, niềm tin, tác dụng và ý kiến ​​tồn tại giữa các cá thể từ các thế hệ khác nhau. Vậy, điều gì gây ra những khác biệt này?