Giải bài xích tập trang 74 bài 15 Hóa trị cùng số oxi hóa Sách giáo khoa (SGK) hóa học 10. Câu 1: Số thoái hóa của nitơ vào ...

Bạn đang xem: Giải hóa 10 trang 74


Bài 1 trang 74 sgk hóa học 10

Số lão hóa của nitơ vào NH4+ , NO-2 , và HNO3 lần lượt là:

A. +5, -3, +3.

B. -3, +3, +5

C. +3, -3, +5

D. +3, +5, -3.

Hướng dẫn giải:

Đáp án: B

Bài 2 trang 74 sgk chất hóa học 10

Số thoái hóa của Mn, fe trong Fe3+ , S vào SO3 , phường trong PO43-lần lượt là:

A. 0, +3, +6, +5

B. 0, +3, +5, +6

C. +3, +5, 0, +6

D. +5, +6, +3, 0.

Chọn đáp ứng đúng.

Hướng dẫn giải:

Đáp án : A

Bài 3 trang 74 sgk chất hóa học 10

Hãy cho biết thêm điện hóa trị của những nguyên tử trong các hợp hóa học sau đây: CsCl, Na2O, BaO, BaCl2 , Al2O3.

LỜI GIẢI:

Cs = 1+ ; Cl = 1- ; mãng cầu = 1+ ; O = 2- ;

cha = 2+ ; O = 2- ; Al = 3+ ; O = 2-

Bài 4 trang 74 sgk chất hóa học 10

Hãy xác định cộng hóa trị của những nguyên tố trong các hợp chất sau đây: H2O, CH4, HCl, NH3.

Hướng dẫn giải:

Xác định cùng hóa trị của những nguyên tố trong các hợp chất sau đây:

 

H2O

CH4

HCl

NH3

Cộng hóa trị

H gồm cộng hóa trị là 1

O tất cả cộng hóa trị là 2

C có cộng hóa trị là 4

H có cộng hóa trị là 1

H với Cl đều phải có cộng hóa trị là 1

N tất cả cộng hóa trị là 3

H tất cả cộng hóa trị là 1

Bài 5 trang 74 sgk chất hóa học 10

Xác định số oxi hóa của những nguyên tố trong các phân tử và ion sau: CO2, H2O, SO3, NO, NO2, Na+, Cu2+, Fe2+, Fe3+, Al3+ , NH4+

Hướng dẫn giải:

Số oxi hóa của các nguyên tố trong số phân tử và ion sau:

 

*

Cu2+ gồm số lão hóa là +2 , Na+ gồm số oxi hóa là +1, Fe2+ bao gồm số oxi hóa là +2, Fe3+ bao gồm số thoái hóa là +3, Al3+ tất cả số lão hóa là +3.

Bài 6 trang 74 sgk hóa học 10

Viết công thức phân tử của các chất, trong các số ấy S lần lượt bao gồm số thoái hóa -2, 0, +4, +6.

Hướng dẫn giải:

Công thức phân tử của những chất trong số đó S tất cả số thoái hóa -2, 0, +4, +6 lần lượt là: H2S, S, SO2, SO3.

Bài 7 trang 74 sgk hóa học 10

Xác định số oxi hóa của những nguyên tố vào hợp hóa học , đối kháng chất với ion sau:

a) H2S, S, H2SO3, H2SO­4.

b) HCl, HClO, NaClO2, HClO3.

c) Mn, MnCl2, MnO2, KmnO4.

d) MnO4- , SO42- , NH4+.

Xem thêm: Son Lip Balm Là Gì ? Top Son Môi Dưỡng Tốt Nhất Được Yêu Lip Balm Là Gì

LỜI GIẢI

a) Số oxi hóa của S trong số chất: H2, S-2 , S0, H2S+4O3, H2S+6O4

b) Số oxi hóa của Cl trong số hợp chất: HCl-1, HCl+1O, NaCl+3O2, HCl+5O3, HCl+7O4.