Bộ GD&ĐT công bố đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Đề tham khảo được ra theo hướng phù hợp giảm tải chương trình. Sau đây là Đáp án đề tham khảo 2021 môn Toán thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, mời các em học sinh tham khảo.

Bạn đang xem: Giải chi tiết đề minh họa toán 2021


1. Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Toán

Các em xem tại đây: Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Toán

Mã đề: 101


1. A

2. C

3. B

4. D

5. D

6. A

7. D

8. D

9. A

10. C

11. A

12. A

13. C

14. A

15. C

16. B

17. C

18. A

19. B

20. A

21. B

22. D

23. B

24. A

25. B

26. C

27. B

28. B

29. B

30. A

31. C

32. D

33. B

34. B

35. A

36. C

37. A

38. A

39. A

40. B

41. D

42. D

43. B

44. A

45. C

46.

47.

48. D

49. D

50. A


1. C

2. D

3. D

4. D

5. A

6. A

7. C

8. C

9. C

10. A

11. B

12. D

13. A

14. B

15. D

16. D

17. B

18. D

19. C

20. C

21. D

22. D

23. C

24. D

25. C

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.


1. B

2. C

3. C

4. D

5. C

6. C

7. B

8. A

9. B

10. C

11. D

12. A

13. C

14. A

15. B

16. C

17. B

18. D

19. C

20. D

21. C

22. A

23. A

24. B

25. C

26. A

27. D

28. A

29. B

30. A

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21. B

22. B

23. C

24. B

25. D

26. D

27. B

28. A

29. A

30. C

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.


1. C

2. C

3. B

4. C

5. D

6. A

7. A

8. B

9. C

10. C

11. D

12. A

13. B

14. A

15. B

16. D

17. D

18. D

19. B

20. A

21. B

22. B

23. A

24. D

25. A

26. B

27. A

28. A

29. B

30. A

31. A

32. D

33. B

34. A

35. B

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.


Mã đề: 109

1. A2. A3. D4. A5. A
6. C7. B8. C9. B10. B
11. B12. C13. B14. A15. B
16. A17. B18. A19. B20. B
21. B22. C23. C24.D25. D
26. C27. D28. A29. B30. A
31. A32. D33. C34. D35. A
36. C37. D38. C39. D40. D
41. C42. D43. A44. A45. C
46. C47. B48.49. A50. C

1. A

2. A

3. A

4. D

5. D

6. B

7. A

8. A

9. C

10. D

11. D

12. C

13. C

14. B

15. B

16. C

17. B

18. B

19. A

20. A

21. B

22. B

23. A

24. B

25. B

26. A

27. B

28. C

29. D

30. C

31. B

32. D

33. A

34. D

35. C

36. D

37. A

38. D

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21. C

22. B

23. A

24. C

25. D

26. A

27. B

28. C

29. B

30. D

31. A

32. C

33. B

34. D

35. D

36. D

37. B

38. D

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36. B

37. A

38. B

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.


1. D

2. C

3. B

4. B

5. A

6. D

7. C

8. A

9. B

10. C

11. A

12. A

13. A

14. C

15. B

16. A

17. A

18. C

19. D

20. A

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43. D

44.

45.

46.

47. B

48.

49.

50.


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26. C

27. B

28. A

29. B

30. C

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.


Mã đề: 123

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Mã đề: 124


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.


2. Đáp án đề minh họa tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Toán

1C11B21A31D41B
2D12A22B32A42C
3B13C23D33D43A
4D14B24C34D44C
5A15A25B35B45A
6A16A26B36A46A
7B17D27A37B47A
8C18A28D38A48D
9D19B29C39C49B
10A20D30C40A50C

3. Lời giải chi tiết đề minh họa tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán

*

*

*


*

Để xem đầy đủ nội dung Lời giải chi tiết đề minh họa tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán, mời bạn tải file về.

4. Đề minh họa 2021 môn Toán

*

*

*


*

*

Đề minh họa 2021 môn Toán sử dụng cho phương án thi mới giảm nhẹ hơn về độ khó. Điều chỉnh này phù hợp với mục đích chính là xét tốt nghiệp THPT trong bối cảnh các trường, thí sinh gặp khó khăn vì dịch COVID-19.

Theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, các trường bám sát chương trình-SGK bậc THPT, chủ yếu lớp 12 và đề thi tham khảo của các môn sẽ có trong các bài thi để tổ chức ôn tập cho học sinh chuẩn bị tham dự kỳ thi này.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.


Video liên quan


Reply 0 0 Chia sẻ

*

man-on-man là gì - Nghĩa của từ man-on-man

man-on-man có nghĩa làNgười đàn ông của người đàn ông là ai? Anh ấy là Đạo luật lớp học thực sự. Anh ta luôn cạo râu và mặc quần áo phù hợp. Anh ấy ...


Là gì Nghĩa của từ man-on-man
*

Xét nghiệm pcr trong bao lâu

Chúng tôi hiểu rằng đây là thời điểm lo lắng cao độ. Chúng tôi muốn giúp hỗ trợ quý vị vượt qua quá trình này. Có thể mất một đến hai ngày ...


Hỏi Đáp Bao lâu
*

Uống sữa đậu nành Fami có giảm cân không

Uống ѕữa Fami có bị ᴠô ѕinh không ᴠà những tác dụng của loại ѕữa đậu nành nàу là ᴠấn đề nhiều người tiêu dùng quan tâm. Là một loại ѕữa ...


*

77f bùi thị xuân, quận 1, tp. hcm
*

Vms camera là gì

Vantech là một hãng camera hàng đầu của Đài Loan được nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam rất được ưa dùng trên thị trường hiện nay. Để sử dụng loại ...


Hỏi Đáp Là gì
Phân tích được các yếu tố tác động đến sự phát triển của thương nghiệp thế kỷ xvi xviii

Trong bài học này THPT Ninh Châu sẽ cùng các bạn trả lời các câu hỏi Sử 10 Bài 20 ngắn nhất: Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI-XVIII, đồng thời chúng ta ...


Cryto Phân tích
Linh kiện nào sau đây được dùng để chỉnh lưu dòng điện có điều khiển
Siro cho trẻ biếng an dưới 1 tuổi

Sinh con đã vất vả và chăm con lại càng vất vả hơn. Trong gia đoạn trẻ dưới 1 tuổi biếng ăn, còn khó tăng cân, là vấn đề đau đầu của nhiều mẹ. Giải ...


Công suất lò thiêu Bình Hưng Hòa 1 ngày

Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM (TNMT) vừa có văn bản yêu cầu dừng vận hành 5 lò hỏa táng tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa (phường Bình Hưng Hòa, ...


Làm bảo hiểm that nghiệp ở huyện có được không

Công dân có được về quê nhận bảo hiểm thất nghiệp không? (ĐCSVN) - Anh Đỗ Đức Bình, địa chỉ tại TP Vĩnh Yên, tỉnh ...

Xem thêm: Phân Biệt Hiện Tại Đơn Và Hiện Tại Tiếp Diễn Và Hiện Tại Đơn Trong Tiếng Anh


Quảng Cáo

Toplist được quan tâm


#1
Top 9 thông tin tf gia tộc đời 4 2022 5 ngày trước
#2
Top 9 bài thuyết trình về tình yêu tuổi học trò 2022 5 ngày trước
#3
Top 10 de thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 4 2022 3 ngày trước
#4
Top 9 mẫu giấy khám sức khỏe đi học 2022 5 ngày trước
#5
Top 9 keo dán giày thể thao 2022 6 ngày trước
#6
Top 10 đặt câu với từ lạc quan, lạc hậu 2022 4 ngày trước
#7
Top 9 lập dàn ý tả con vật lớp 4 2022 3 ngày trước
#8
Top 8 thiết kế tủ nhựa đài loan 2022 5 ngày trước
#9
Top 10 cầu hội về gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 2022 4 ngày trước

Xem Nhiều


Lucie nguyễn là ai 2 ngày trước . bởi mrhung2022
Cảm nhận về đoạn văn bản sau có lẽ suốt một đời cầm máy ngoại cảnh vừa mang lại 6 ngày trước . bởi phamduong_cute
Rút ra bài học trong việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức bản thân 5 ngày trước . bởi buihienhn
Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc nóng dư 5 ngày trước . bởi Ki_trongcute
Phân tích nhân vật Mị trong đoạn trích Lần lần, mấy năm qua đến bao giờ chết thì thôi 6 ngày trước . bởi Kinhngan_hcm
Ác nhân tự hữu ác nhân mà nghĩa là gì 6 ngày trước . bởi phamquyenhit
Giải thích hiện tượng sục khí lưu huỳnh đioxit vào dung dịch nước brom 5 ngày trước . bởi mithung_hcm
Hình ảnh thai nhi 37 tuần trong bụng mẹ 4 ngày trước . bởi trannam2
fortitude save là gì - Nghĩa của từ fortitude save 5 ngày trước . bởi phamhien_2020

Chủ đề


Mẹo Hay Hỏi Đáp Là gì Nghĩa của từ Công Nghệ Học Tốt Top List Bài Tập Bao nhiêu Món Ngon Khỏe Đẹp Tiếng anh Ngôn ngữ Tại sao Xây Đựng Sản phẩm tốt Toplist So Sánh Thế nào Ở đâu Hướng dẫn Bao lâu Máy tính Có nên Dịch So sánh Vì sao Bài tập Thuốc Khoa Học Nghĩa là gì Màn hình Đánh giá Facebook

Token Data


Chúng tôi


Điều khoản


Trợ giúp


Mạng xã hội


Bản quyền © 2021 Hỏi Đáp Inc.