°•V‡-KinG•° :the_viking: Verified answer

1. Phương trình hoành độ giao điểm có 1 nghiệm duy nhất hoặc làm theo cách đạo hàm parabol ở lớp 12. Phương trình tiếp tuyến có dạng

y - yo = f'(x).(x-x0)
Bạn đang xem: Đường thẳng tiếp xúc với đồ thị

*

Ẩn danh

gọi parabol có đồ thì hàm số là : y = ax² + bx + c (P)

con đường thẳng gồm đồ thị hàm số là : y = a'x + b' (d)

hoành độ giao điểm của (P) và (d) là nghiệm của pt : ax² + bx + c = a'x + b'

=> ax² + bx - a'x + c - b' = 0

=> ax² + (b - a')x + c - b' = 0

bạn tính ▲ của pt bậc 2 này ra

nếu ▲ (d) không cắt (P)

nếu ▲ = 0 => (d) tiếp xúc (P)

nếu ▲ > 0 => (d) giảm (P) trên 2 điểm phân biệt


*

?

gọi parabol bao gồm đồ thì hàm số là : y = ax² + bx + c (P)

đường thẳng bao gồm đồ thị hàm số là : y = a'x + b' (d)

hoành độ giao điểm của (P) và (d) là nghiệm của pt : ax² + bx + c = a'x + b'

=> ax² + bx - a'x + c - b' = 0

=> ax² + (b - a')x + c - b' = 0

bạn tính ▲ của pt bậc 2 này ra

nếu ▲ (d) không giảm (P)

nếu ▲ = 0 => (d) xúc tiếp (P)

nếu ▲ > 0 => (d) cắt (P) trên 2 điểm phân biệt


*

Winter Knight

có phổ biến một điểm.

ax^2 + bx + c = ex +f ( có một nghiệm, phía bên trái là phương trình parabola, bên đề xuất là phương trình đường thẳng)

=> ax^2 + x(b-e) + c - f = 0

Xét delta theo thông số ( nếu đề bài bác có cho tham số)

Delta = (b-e)^2 - 4a(c-f)

PT có một nghiệm lúc delta bởi 0


*

BILY

không biết có phải là dạng này không

(P): y=ax^2+bx+c

(d): y=kx+a (a này không giống a trên)

Để (p) và (d) tiếp xúc thì

hpt ax^2+bc+c=kx+a (1) y(p)=y(d)

2ax+b=k (2) y'(p)=y'(d) có nghiệm

thay (2) vào (1) (thay k vào)

=> ...

x=...

thay x vào y của (d) hoặc (P) cũng rất được --> điểm xúc tiếp (x,y)


*Xem thêm: 444 Có Ý Nghĩa Số 444 Là Gì? Mỗi Số 4 Trong 444 Có Ý Nghĩa Ra Sao?

Mot manh dat hinh chu nhat co chu vi bang1452 m. Biet chieu dẻo bang420 m. Tinh chieu rong manh dat do?