Bạn đang xem: Đồng vị là những

*
*
*
*
*
*
*
*

Trong các dãy kí hiệu nguyên tử sau: (_7^14A,,,_9^19B,,,_26^56E,,,_27^56F,,,_8^17G,,,_10^20H,,,_11^23I,,,_10^22M)

Các kí hiệu nào thuộc chỉ cùng 1 nguyên tố chất hóa học ?


Biết khối lượng của nguyên tử cacbon 12 cấp 11,9059 lần khối lượng của nguyên tử hiđro. Hỏi khối lượng của nguyên tử hiđro bởi bao nhiêu u?


Cho biết khối lượng của nguyên tử cacbon 12 là 19,9265 . 10-27kg; cân nặng nguyên tử của Be là 9,012u. Trọng lượng của Be là từng nào gam?


Agon tách bóc ra từ không khí là hỗn hợp của 3 đồng vị: 99,6%40Ar, 0,063%38Ar, 0,337%36Ar. Tính thể tích của 10 gam Ar ở đk tiêu chuẩn.


Đồng gồm 2 đồng vị (_29^63Cu)và (_29^65Cu). Nguyên tử khối vừa đủ của đồng là 63,54. Thành phần tỷ lệ số nguyên tử của từng đồng vị là


Khối lượng nguyên tử mức độ vừa phải của bo (B) là 10,812. Số nguyên tử (_5^11B) khi gồm 94 nguyên tử (_5^10B) là


Hai đồng vị bao gồm số khối trung bình 40,08 đvC. Hai đồng vị này có số nơtron hơn nhát nhau là 2. Đồng vị bao gồm số khối nhỏ dại chiếm 96%. Số khối mỗi đồng vị là


Hiđro bao gồm nguyên tử khối là 1,008. Hỏi tất cả bao nhiêu nguyên tử của đồng vị (_1^2H)trong 1 ml nước (cho rằng trong nước chỉ gồm 2 đồng vị (_1^2H,,,_1^1H)), mang lại M = 18, trọng lượng riêng của nước là một g/ml ?


Nguyên tử khối của B là 10,81. B bao gồm 2 đồng vị 10B và 11B. Tỷ lệ đồng vị 11B vào H3BO3 (biết MH = 1 với MO = 16) là


Một lếu láo hợp bao gồm hai đồng vị bao gồm số khối vừa đủ 31,1 và tất cả tỉ lệ phần trăm các đồng vị là 90% cùng 10%. Tổng số hạt trong nhì đồng vị là 93 với tổng số hạt không sở hữu điện bởi 0,55 lần tổng thể hạt sở hữu điện. Số nơtron của đồng vị bao gồm số khối lớn hơn là
Xem thêm: Giaoducatgttrongtruonghoc Com Vn Đáp Án, Giaoducatgttrongtruonghoc

Nguyên tố X gồm 3 đồng vị là X1 chỉ chiếm 92,23%, X2 chiếm 4,67% với X3 chiếm 3,1%. Tổng số khối của 3 đồng vị bằng 87. Số nơtron vào X2 nhiều hơn nữa X1 1 hạt. Nguyên tử khối vừa đủ của X là 28,0855. Số khối của X3 là


Trong từ nhiên, yếu tắc Clo có 2 đồng vị 35Cl cùng 37Cl có tỷ lệ số lượng tương xứng là 75% cùng 25%. Yếu tố Cu gồm 2 đồng vị trong số ấy 63Cu chiếm 73% số lượng. Biết Cu và Cl tạo ra hợp hóa học CuCl2 trong các số đó Cu chiếm phần 47,228% khối lượng. Đồng vị sót lại của Cu là