Đáp án đề thi Đại học tập môn Toán khối B năm 2010 với bố cục trình bày cụ thể sẽ giúp các thí sinh kiểm tra bài bác thi, tra cứu câu trả lời đề thi môn Toán khối B dễ dàng dàng. Tài liệu xem thêm giúp các bạn trau dồi ghê nghiệm để triển khai bài thi đạt hiệu quả tốt nhất.
Bạn đang xem: Đề toán đại học khối b 2010


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 Môn: TOÁN; Khối B ĐỀ CHÍNH THỨC (Đáp án - thang điểm gồm 04 trang) ĐÁP ÁN − THANG ĐIỂM Câu Đáp án Điểm 1. (1,0 điểm) I(2,0 điểm) • Tập xác định: R −1. • Sự vươn lên là thiên: 0,25 1 > 0, ∀x ≠ −1. - Chiều phát triển thành thiên: y " = ( x + 1)2 Hàm số đồng biến trên các khoảng (− ∞; −1) với (−1; + ∞). Lim y = lim y = 2 ; tiệm cận ngang: y = 2. - số lượng giới hạn và tiệm cận: 0,25 x→ − ∞ x→ + ∞ lim y = − ∞ ; tiệm cận đứng: x = −1. Lim y = + ∞ với x → ( − 1) − x → ( − 1) + - Bảng biến thiên: x −∞ −1 +∞ + + y" 0,25 +∞ 2 y −∞ 2 • Đồ thị: y 2 0,25 1 −1 x O 2. (1,0 điểm) 2x + 1 = −2x + m Phương trình hoành độ giao điểm: x +1 0,25 ⇔ 2x + 1 = (x + 1)(−2x + m) (do x = −1 ko là nghiệm phương trình) ⇔ 2x2 + (4 − m)x + 1 − m = 0 (1). ∆ = mét vuông + 8 > 0 với mọi m, suy xuống đường thẳng y = −2x + m luôn luôn cắt đồ dùng thị (C) tại hai điểm 0,25 biệt lập A, B với tất cả m. Call A(x1; y1) và B(x2; y2), trong số đó x1 với x2 là những nghiệm của (1); y1 = −2x1 + m cùng y2 = −2x2 + m. 0,25 5(m 2 + 8) | m| ( x1 − x2 ) + ( y1 − y2 ) = 5 ( x1 + x2 ) − 20 x1 x2 = 2 2 2 Ta có: d(O, AB) = với AB = . 2 5 | m | m2 + 8 | m | mét vuông + 8 1 SOAB = AB. D(O, AB) = = 3 ⇔ m = ± 2. , suy ra: 0,25 2 4 4 Trang 1/4 Câu Đáp án Điểm 1. (1,0 điểm) II(2,0 điểm) Phương trình vẫn cho tương tự với: 2sin x cos 2 x − sin x + cos 2 x cos x + 2cos 2 x = 0 0,25 ⇔ cos 2 x sin x + (cos x + 2) cos 2 x = 0 ⇔ (sin x + cos x + 2) cos 2 x = 0 (1). 0,25 bởi phương trình sin x + cos x + 2 = 0 vô nghiệm, nên: 0,25 π π (1) ⇔ cos 2 x = 0 ⇔ x = (k ∈ Z). +k 0,25 4 2 2. (1,0 điểm) 1 Điều kiện: − ≤ x ≤ 6. 0,25 3 Phương trình vẫn cho tương đương với: ( 3 x + 1 − 4) + (1 − 6 − x ) + 3 x 2 − 14 x − 5 = 0 0,25 3( x − 5) x−5 ⇔ + + ( x − 5)(3x + 1) = 0 3x + 1 + 4 6− x +1 0,25 3 1 ⇔ x = 5 hoặc + + 3x + 1 = 0 . 3x + 1 + 4 6− x +1 ⎡1⎤ 3 1 + 3 x + 1 > 0 ∀x ∈ ⎢ − ; 6 ⎥ , do đó phương trình đang cho gồm nghiệm: x = 5. + 0,25 3x + 1 + 4 6− x +1 ⎣3⎦ 1 III dx ; x = 1 ⇒ t = 2; x = e ⇒ t = 3. Đặt t = 2 + ln x , ta có dt = 0,25 x(1,0 điểm) 3 3 3 t−2 1 1 ∫ ∫ dt − 2 ∫ 2 dt . I= dt = 0,25 t2 t 2t 2 2 3 2 3 = ln t + 0,25 2 t 2 1 3 =− + ln . 0,25 3 2 A" IV C" • Thể tích khối lăng trụ.(1,0 điểm) call D là trung điểm BC, ta có: 0,25 B" BC ⊥ AD ⇒ BC ⊥ A " D, suy ra: ADA " = 60 . A2 3 3a Ta có: AA " = AD.tan ADA " = ; SABC = . G 2 4 0,25 3a3 3 = S ABC . AA " = bởi đó: VABC . A " B " C " . C A H 8 D • nửa đường kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện GABC. B hotline H là trọng tâm tam giác ABC, suy ra: G GH // A " A ⇒ GH ⊥ (ABC). E 0,25 call I là trung khu mặt ước ngoại tiếp tứ diện GABC, ta tất cả I là giao điểm của GH cùng với trung trực của AG trong khía cạnh phẳng (AGH). A H GA2 GE.GA điện thoại tư vấn E là trung điểm AG, ta có: R = GI = = . I GH 2 GH 7a 2 7a 2 2 AA " a 7a a3 ; GA2 = GH2 + AH2 = Ta có: GH = = ; AH = . Vày đó: R = .= . 0,25 3 2 3 12 2.12 a 12 Trang 2/4 Câu Đáp án Điểm V Ta có: M ≥ (ab + bc + ca)2 + 3(ab + bc + ca) + 2 1 − 2(ab + bc + ca ) . 0,25(1,0 điểm) (a + b + c) 2 1 Đặt t = ab + bc + ca, ta có: 0 ≤ t ≤ =. 3 3 ⎡ 1⎞ 2 Xét hàm f (t ) = t 2 + 3t + 2 1 − 2t bên trên ⎢0; ⎟ , ta có: f "(t ) = 2t + 3 − ; 0,25 1 − 2t ⎣ 2⎠ 2 ≤ 0, dấu bằng chỉ xẩy ra tại t = 0; suy ra f "(t ) nghịch biến. F ""(t ) = 2 − (1 − 2t )3 ⎡ 1⎤ ⎛ 1 ⎞ 11 Xét bên trên đoạn ⎢0; ⎥ ta có: f "(t ) ≥ f " ⎜ ⎟ = − 2 3 > 0 , suy ra f(t) đồng biến. ⎣ 3⎦ ⎝ 3⎠ 3 0,25 ⎡ 1⎤ vị đó: f(t) ≥ f(0) = 2 ∀t ∈ ⎢0; ⎥ . ⎣ 3⎦ ⎡ 1⎤ do thế: M ≥ f(t) ≥ 2 ∀t ∈ ⎢0; ⎥ ; M = 2, khi: ab = bc = ca, ab + bc + ca = 0 cùng a + b + c = 1 ⎣ 3⎦ 0,25 ⇔ (a; b; c) là một trong trong các bộ số: (1; 0; 0), (0; 1; 0), (0; 0; 1). Do đó giá trị nhỏ tuổi nhất của M là 2. 1. (1,0 điểm) VI.a(2,0 điểm) gọi D là vấn đề đối xứng của C(− 4; 1) qua d: x + y − 5 = 0, suy ra tọa độ D(x; y) thỏa mãn: D ⎧( x + 4) − ( y − 1) = 0 0,25 ⎪ d ⇒ D(4; 9). ⎨ x − 4 y +1 ⎪ 2 + 2 −5= 0 B ⎩ Điểm A thuộc mặt đường tròn đường kính CD, đề nghị tọa độ A(x; y) ⎧x + y − 5 = 0 ⎪ A 0,25 C với x > 0, suy ra A(4; 1). Thỏa mãn: ⎨ 2 2 ⎪ x + ( y − 5) = 32 ⎩ 2S ABC ⇒ AC = 8 ⇒ AB = = 6. AC 0,25 B thuộc mặt đường thẳng AD: x = 4, suy ra tọa độ B(4; y) thỏa mãn: (y − 1)2 = 36 ⇒ B(4; 7) hoặc B(4; − 5). Bởi d là phân giác trong của góc A, đề nghị AB và AD thuộc hướng, suy ra B(4; 7). 0,25 bởi đó, con đường thẳng BC gồm phương trình: 3x − 4y + 16 = 0. 2. (1,0 điểm) xyz + + = 1. Khía cạnh phẳng (ABC) bao gồm phương trình: 0,25 1bc 1 một mặt phẳng (ABC) vuông góc với khía cạnh phẳng (P): y − z + 1 = 0, suy ra: − = 0 (1). 0,25 b c 1 1 1 1 1 Ta có: d(O, (ABC)) = ⇔ = ⇔ 2 + 2 = 8 (2). 3 3 0,25 1 1 b c 1+ + b2 c2 1 từ (1) với (2), do b, c > 0 suy ra b = c = . 0,25 2 màn biểu diễn số phức z = x + yi vì chưng điểm M(x; y) trong mặt phẳng tọa độ Oxy, ta có: VII.a 0,25 | z − i | = | (1 + i)z | ⇔ | x + (y − 1)i | = | (x − y) + (x + y)i |(1,0 điểm) ⇔ x2 + (y − 1)2 = (x − y)2 + (x + y)2 0,25 ⇔ x2 + y2 + 2y − 1 = 0. 0,25 2 2 Tập thích hợp điểm M biểu diễn các số phức z là con đường tròn bao gồm phương trình: x + (y + 1) = 2. 0,25 Trang ba phần tư Câu Đáp án Điểm VI.b 1. (1,0 điểm)(2,0 điểm) dìm thấy: F1(−1; 0) và F2(1; 0). Y N x +1 y 0,25 = Đường trực tiếp AF1 bao gồm phương trình: . A 3 3 M M là giao điểm gồm tung độ dương của AF1 với (E), suy ra: F1 F2 O ⎛ 2 3⎞ x 23 0,25 ⎟ ⇒ MA = MF2 = M = ⎜1; . ⎜ 3⎟ 3 ⎝ ⎠ do N là vấn đề đối xứng của F2 qua M yêu cầu MF2 = MN, suy ra: MA = MF2 = MN. 0,25 cho nên đường tròn (T) ngoại tiếp tam giác ANF2 là con đường tròn vai trung phong M, bán kính MF2. 2 ⎛ 2 3⎞ 4 0,25 Phương trình (T): ( x − 1) + ⎜ y − 2 ⎟= . ⎜ ⎟ 3⎠ 3 ⎝ 2. (1,0 điểm) Đường thẳng ∆ trải qua điểm A(0; 1; 0) và gồm vectơ chỉ phương v = (2; 1; 2). Vì M nằm trong trục hoành, đề nghị M có tọa độ (t; 0; 0), suy ra: AM = (t; −1; 0) 0,25 ⇒ ⎡v, AM ⎤ = (2; 2t; − t − 2) ⎣ ⎦ ⎡v, AM ⎤ 5t 2 + 4t + 8 ⎣ ⎦ ⇒ d(M, ∆) = = . 0,25 3 v 5t 2 + 4t + 8 0,25 Ta có: d(M, ∆) = OM ⇔ =|t| 3 ⇔ t2 − t − 2 = 0 ⇔ t = − 1 hoặc t = 2. 0,25 Suy ra: M(−1; 0; 0) hoặc M(2; 0; 0). 1 VII.b , phương trình trước tiên của hệ đến ta: 3y − 1 = 2x.

Xem thêm: Liên Hệ Thực Tiễn Về Công Nghiệp Hóa Hiện Đại Hóa, Hiện Đại Hóa Ở

Điều kiện y > 0,25 3(1,0 điểm) ⎧3 y − 1 = 2 x ⎧3 y − 1 = 2 x ⎪ ⎪ ⇔⎨ bởi đó, hệ đang cho tương đương với: ⎨ 0,25 2 2 2 ⎪(3 y − 1) + 3 y − 1 = 3 y ⎪6 y − 3 y = 0 ⎩ ⎩ ⎧x 1 ⎪2 = 2 ⎪ ⇔⎨ 0,25 ⎪y = 1 ⎪ ⎩ 2 x = −1 ⎧ ⎪ ⇔⎨ 0,25 1 ⎪y = 2. ⎩ ------------- không còn ------------- Trang 4/4