tủ sách đề thi Lớp 4 giờ đồng hồ anh 15 đề thi học kỳ 2 môn giờ Anh lớp 4 bao gồm đáp án

Thư viện đề thi lớp 4 mời các bạn tham khảo bộ đề thi học kì 2 lớp 4 môn giờ Anh bao gồm đáp án năm 2021 dưới đây. Những em hãy nhờ rằng tham khảo 15 đề thi học kỳ 2 môn giờ Anh lớp 4 bao gồm đáp án để đạt được công dụng cao trong kỳ thi học kỳ 2 lớp 4 năm 2021 - 2022 chuẩn bị tới. Cỗ đề thi được chọn lọc kỹ càng, giúp những em làm cho quen với các dạng câu hỏi, cấu trúc đề thi. Hy vọng, đây đang là tài liệu tìm hiểu thêm hữu ích cho quý thầy cô và những em học viên đạt điểm trên cao trong kì thi sắp tới tới.

Bạn đang xem: Download đề thi học kì 2 môn tiếng anh lớp 4


Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kỳ 2 có đáp án

A. Cỗ đề thi cuối học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh mới nhất B. Cỗ đề tiếng Anh học tập kì 2 lớp 4 các năm ngoái I. Đề giờ đồng hồ Anh lớp 4 học kì 2 tất cả đáp án - Đề hàng đầu II. Đề thi môn tiếng Anh lớp 4 học kì 2 tất cả đáp án - Đề số 2 III. Đề ôn tập giờ Anh lớp 4 học tập kỳ 2 gồm đáp án - Đề số 3 IV. Đề thi môn giờ Anh lớp 4 học kì 2 bao gồm đáp án V. Đề khám nghiệm tiếng Anh 4 học kì 2 gồm đáp án số 5 VI. Đề thi Anh văn lớp 4 học tập kỳ 2 tất cả đáp án số 6 VII. Đề thi học tập kì 2 môn giờ Anh lớp 4 gồm đáp án số 7 VIII. Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Anh tất cả đáp án số 8

⇔ đọc thêm Đề cương ôn tập giờ đồng hồ Anh 4 mới: Đề cương cứng ôn tập học tập kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 NEW

A. Bộ đề thi cuối học kì 2 lớp 4 môn giờ Anh bắt đầu nhất

Với ước muốn giúp những em học sinh lớp 4 ôn thi học kì 2 giờ Anh 4 hiệu quả, tìm Đáp Án luôn luôn update rất các tài liệu luyện thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 4 cuối học kì 2 tất cả đáp án không giống nhau. Mời độc giả click vào từng mặt đường link sau đây & tải về thêm nhiều tài liệu ôn tập giờ đồng hồ Anh 4 kì 2 hiệu quả:

5 Đề thi học kì 2 lớp 4 môn giờ Anh năm 2022 gồm đáp án trăng tròn đề thi đánh giá môn giờ đồng hồ Anh lớp 4 tất cả đáp án Đề thi học tập kì 2 môn giờ Anh lớp 4 có file nghe số 3 Đề thi học tập kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 bao gồm file nghe số hai năm 2021 Đề thi giờ Anh lớp 4 học kì hai năm 2021 bao gồm file nghe 3 Đề thi học tập kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2021 số 4 Đề cương ôn thi học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 4 năm 2021 Đề thi học kì 2 lớp 4 môn giờ đồng hồ Anh năm 2020 - 2021 số 3 Đề thi học kì 2 lớp 4 môn giờ Anh năm 2020 - 2021 số 2 Đề thi học tập kì 2 lớp 4 môn giờ đồng hồ Anh năm 2020 - 2021 Đề thi giờ Anh lớp 4 học kì 2 i-Learn Smart Start năm 2021 bộ đề thi tiếng Anh lớp 4 học tập kì 2 năm 2020 - 2021 cỗ đề thi giờ Anh lớp 4 học tập kì hai năm 2019 - 2020 bộ đề thi tiếng Anh lớp 4 học kỳ 2 năm 2019 - 2020 Đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 số 5 Đề thi cuối học kì 2 lớp 4 môn giờ Anh năm 2019 - 2020 số 5 Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kỳ 2 năm 2019 - 2020 số 5 Đề thi giờ đồng hồ Anh học kì 2 lớp 4 năm 2019 - 2020 số 5 Đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 số 4 Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 4 môn giờ Anh năm 2019 - 2020 số 4 Đề thi giờ Anh lớp 4 học kỳ 2 năm 2019 - 2020 số 4 Đề thi giờ đồng hồ Anh học tập kì 2 lớp 4 năm 2019 - 2020 số 4 Đề thi học kì 2 lớp 4 môn giờ Anh năm 2019 - 2020 số 3 Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 4 môn giờ đồng hồ Anh năm 2019 - 2020 số 3 Đề thi tiếng Anh học tập kì 2 lớp 4 năm 2019 - 2020 số 3 Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 học tập kỳ hai năm 2019 - 2020 số 3 Đề thi học kì 2 lớp 4 môn giờ đồng hồ Anh năm 2019 - 2020 số 2 Đề thi cuối học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 số 2 Đề thi giờ Anh học tập kì 2 lớp 4 năm 2019 - 2020 số 2 Đề thi tiếng Anh lớp 4 học tập kỳ hai năm 2019 - 2020 số 2 Đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 học kỳ hai năm 2019 - 2020 Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 4 năm 2019 - 2020 Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

B. Bộ đề giờ Anh học tập kì 2 lớp 4 những năm trước

I. Đề giờ Anh lớp 4 học tập kì 2 gồm đáp án - Đề số 1

PART 1: LISTENING (5pts)

Question 1: Listen and match (1pt)

*

Question 2: Listen và circle (1pt)

*

Question 3: Listen và number (1pt)

*

Question 4: Listen & tick (1pt)

*

Question 5: Listen và complete (1pt)

*

B: It"s 35.000 dong.

PART 2: READING and WRITING (4pts)

Questions 6: Look và read. Put the tick (V) or cross (X) in the box. (1pt)

*

Question 7: Read and answer the questions. (1pt)

*

1. What vì chưng Phong, Nam & Mai like doing?.................................................................

2. What animal does nam like?........................................................................

3. What animal does Phong like?...............................................................................

4. Why does Mai lượt thích the giraffes?..............................................................................

Question 8: Complete the sentences (1pt)

*

Question 9: Complete the passage (1pt)

camera buy countryside friends

Linda and his (1)........................... Are going khổng lồ have a picnic next Sunday. They are going to lớn the (2)............................. They are going khổng lồ (3)........................ Some food, fruit và drinks. Linda is going lớn take a (4)............................... So they are going to take some photos. & they are going to have a lot of fun.

PART 3. SPEAKING (1pt)

1. Listen & repeat 2. Point, ask và answer

3. Listen and phản hồi 4. Interview

⇔ tham khảo thêm đề thi tiếng Anh lớp 4 tất cả file nghe: Đề thi học kì 2 môn giờ Anh lớp 4 có file nghe HOT

II. Đề thi môn tiếng Anh lớp 4 học tập kì 2 có đáp án - Đề số 2

Part 1. Listening (20")

Question 1. Listen và number (1pt)

*

Question 2. Listen and màu sắc (1pt)

*

Question 3. Listen & draw a line (1pt)

*

Question 4. Listen và tick (1pt)

Example: What time bởi you go to lớn school?

*

1. What"s your favorite food?

*

2. Where did you go?

*

3. What festival vị you lượt thích best?

*

4. What"s your father job?

*

Question 5. Listen & complete (1pt)

Example: A: What"s your grandfather job?

B: He is a farmer.

1. A: What animal is that?

B: It"s a..........................

2. A: Where does your father work?

B: He works in a.............................

3. A: What is.............................?

B: It is a big festival.

4. A: What"s your favorite drink?

B:...............................

PART II. READING & WRITING (20’)

Question 6. Look and read. Put a tick or cross in the box as examples (1pt).

*

Question 7. Read & write ONE suitable word in each gap (1pt).

FAVOURITE ANIMALS

Name likes doesn’t like

Phong giraffes, monkeys zebras, crocodiles, tigers

Mai zebras, rabbits, giraffes bears, elephants

Tuan crocodiles, goldfish, monkeys giraffes, zebras

1. Phong and Mai lượt thích …………………..

2. Tuan & Phong don’t lượt thích ……………………

3. Mai doesn’t like bear và …………………

4. Tuan likes goldfish , monkeys và ……………………..

Question 8. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. (1 pt)

*

Question 9. Choose a word and write it next khổng lồ numbers from 1-4.(1 pt)

Hoi An teacher hospital food & drink doctor camera

This is my father. He is a (0) doctor. He works in a (1)……………….. He is always busy. On theweekend , we often have a picnic to lớn (2) ………………… We often go there by car. I like swimming very much.

We often take a (3) ……………….. Because my father like to take a lot of photos. We also take(4)……………………………., too.

ĐÁP ÁN

A. PAPER 1: LISTENING (5pts): 20 minutes

Question 1 . Listen & number: (1pt)

1 - E ; 2 - C ; 3 - D ; 4 - B

Question 2. Listen và color: (1pt)

1. Orange 2. Green 3. Yellow 4. Brown

Question 3. Listen & match: (1pt)

Example: LUSY - A

1. PHONG-B,C 2. NAM-E 3. JANE-A 4. TONY - D

Question 4. Listen and tick the correct picture: (1pt)

1- B 2- A 3- C 4- A

Question 5. Listen & complete: (1pt)

1. Giraffe 2. Field 3. Christmas 4. Orange juice

PART II. READING & WRITING (15 minutes)

Question 6. Look & read. Put a tick or cross in the box as examples (1pt).

1. X 2. √ 3. √ 4. X

Question 7. Read and write ONE suitable word in each gap (1pt).

1. Giraffes 2. Zebras 3. Elephants 4. Crocodiles

Question 8. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. (1 pt)

1. Tiger 2. Lantern 3. Noodles 4. Chicken

Question 9. Choose a word và write it next lớn numbers from 1-4.(1 pt)

1. Hospital 2. Hoi An 3. Camera 4. Food and drink

⇔ tìm hiểu thêm Đề thi học tập kì 2 tiếng Anh 4 có đáp án: Đề thi học kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 4 năm học tập 2018 - 2019

III. Đề ôn tập giờ Anh lớp 4 học tập kỳ 2 có đáp án - Đề số 3

PART 1. LISTENING

Question 1: Listen & number. (1pt)

*

Question 2: Listen and tick. (1pt)

*

Question 3: Listen và draw a line.(1pt)

*

Question 4: Listen and colour. (1pt)

*

Question 5: Listen và write. (1pt)

1. A: How much is this T-shirt?

B: It’s ……………………………

3. A: What’s your favourite food?

B: It’s …………………………….

2. A: Where are you going?

B: I’m going to lớn ………………………

4. A: What’s your father’s job?

B: He’s ………………………………

PART 2. READING and WRITING

Question 6: Match the questions in column A with the answers in column B. (1pt)

A

B

1. Where is he going next month?

2. How much is the skirt?

3. Let’s go lớn the zoo.

4. What does she look like?

a. 50,000 dong.

b. She is young and tall.

c. Great idea.

d. He is going to lớn Phu Quoc island.

Question 7: Choose the word in the box và write the correct answer. (1pt)

chicken in a hospital Ha Long bay a blouse & jeans

1. Where does she work?

2. Where are you going this summer?

3. What’s your favorite food?

4. What’s she wearing?

Question 8: Look, read và write the words. (1pt)

*

Question 9: Complete the sentences. (1pt)

job milk breakfast school o"clock dinner

Every day I get up at six (1)...................... I take a shower và get dressed. Then I have bread and eggs for my (2)............................... I drink a glass of (3).............. It is my favourite drink. Finally, I prepare to lớn go khổng lồ (4)................... What time vì you get up? What vày you have for breakfast?

PART 3. SPEAKING (1pt)

Question 10. Work in pairs. Ask and answer questions:

1. How many people are there in your family?

................................................................................

2. What does your mother look like?

................................................................................

3. When"s Teachers" Day?

................................................................................

4. What vì chưng you vày on Teachers" Day?

................................................................................

ĐÁP ÁN

Part 1: Listening

Question 1: Listen and number. (1pt)

1. What vị your parents do, Mai? – My parents are farmers.

2. My mother is a doctor.

3. Where does she work? In hospital.

4. My uncle is a worker. He works in a factory.

1.d 2.c 3.a 4.b

Question 2: Listen & tick. (1pt)

1. What time is it? – It’s six thirty.

2. Vì you lượt thích fish? No, I don’t. I lượt thích chicken

3. Would you like some water? Yes, please. I’m thirsty.

4. What vì you vày at Tet, Mai? – I visit my grandparents.

1.c; 2.b; 3.a; 4.c

Question 3: Listen and draw a line.(1pt)

1. Let’s go lớn the bookshop. Why vị you want to lớn go to the bookshop, Hoa? Because I want tobuy some books.

2. Bởi you lượt thích jeans, Linda? –Yes, I do

3. Why don’t you lượt thích crocodiles, Tom? - Because they’re scary & dangerous.

4. Vì you lượt thích T-shirt, Peter? Yes, I do. I like red T-Shirt.

1-Hoa-C; 2-Linda – D 3-Tom-A; 4-Peter-B

Question 4: Listen & colour. (1pt)

1.A: What can you see in the picture?

B: An elephant and a lion.

A: Very good. Can you colour the elephant?

B: Yes. What colour vì you want?

A: How about gray?

B: Gray? OK.

A: Well done.

B: Oh. I lượt thích gray elephant very much.

2.A: Can you colour the lion orange?

B: Orange? OK. I’m colouring now.

A: Good job.

Question 5: Listen and write. (1pt)

1.A: How much is the T-shirt?

B: It’s 50,000 dong.

2.A: Where are you going?

B: I’m going khổng lồ the bookshop.

3.A: What’s your favourite food?

B: It’s chicken.

4. A: What’s your father’s job?

B: He’s a doctor.

Part 2: Reading và Writing

Question 6: Match the questions in column A with the answers in column B. (1pt)

1-d 2-a 3-c 4-b

Question 7: Choose the word in the box & write the correct answer. (1pt)

1-in hospital

2- Ha Long Bay

3- Chicken

4- a blouse và jeans

Question 8: Look, read & write the words. (1pt)

1.shoes 2. Noodles 3. Hãng apple juice 4. Family

Question 9: Complete the sentences. (1pt)

Every day I get up at six (1) o’clock. I take a shower & get dressed. Then I have bread andeggs for my (2) breakfast . I drink a glass of  (3) milk . It is my favourite drink. Finally, I prepareto go khổng lồ (4) school . What time vì chưng you get up? What do you have for breakfast?

PART 3. SPEAKING (1pt)

Question 10. Work in pairs. Ask and answer questions

IV. Đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 4 học tập kì 2 gồm đáp án

A. LISTENING

I/ Listen và match: (1pt)

*

II/ Listen & circle: (1pt)

*

III/ Listen và number: (1pt)

*

IV/ Listen & tick: (1pt)

*

*

V/ Listen & complete: (1pt)

1- This bike is black and orange.

2- It"s got __________ wheels.

3- I can ___________. I can swim. And I can skateboard.

4- Are they _________?

- No, they aren"t.

5- ________ is our new whiteboard.

B. READING

I. Answer the questions (0.75đ)

1. Have you got fries? 2. Has he got chicken?

*

- No, I haven"t. ..............................

3. Have you got salad? 4. Has she got a milkshake?

*

........................ ........................

II. Write Yes or No (0.75đ)

My name"s Peter. I go khổng lồ Orange Park School. Look at these pictures of my school.

Our classroom is upstairs. It"s very big và bright.

I"m in class 3C. There are 12 girls and 14 boys in my class. Our teacher is Mrs Cooper.

There are lots of pictures và posters on the wall.

There is a swimming pool too. I love my school.

1. His name is Peter. Yes

2. Their classroom is downstairs. ...........

3. The classroom is very small & bright. .............

4. Peter is in class 3C. .............

C. WRITING

I. Look and write (0.75đ)

*

1. Classroom 2. _ _ _ _ _ _ _ _

*

3._ _ _ _ 4. _ _ _ _ _ _

II. Complete the sentences (0.75đ)

1. Are you hot ? No, we aren"t .

2. Is she hungry ? Yes, .................

3. Is he happy ? No, .................

4. Are they thirsty ? Yes, ...............

ANSWER KEYS

A. Listening: (5pts)

1. Listen & match: (4x0.25pt)

1. Mẫu mã 2. C 3. A 4. D 5. E

2. Listen and circle: (4x0.25pt)

1. Mẫu; table; classroom; computer; pencil case

3. Listen và number: (4x0.25pt)

1. Mẫu 2. Fries 3. Salad 4. Chicken 5. Milkshake

4. Listen & tick: 4x0.25pt)

1. Ex 2.b 3.b 4. A 5. A

5. Listen & complete: (4x0.25pt)

1. Chủng loại 2. Three 3. Skate 4.hot 5. That

B. Reading: (1.5pts)

1. Answer the questions: (3x0.25 pt)

a. Mẫu mã 2/ No, he hasn"t 3/ Yes, I have 3/ No, she hasn"t

2. Write Yes or No: (3x0.25 pt)

a. Chủng loại b. No c. No d. Yes

C. Writing (1.5pts)

1. Look & write: (3x0.25pt)

a) chủng loại b) computer c) cold d) hungry

2. Complete the sentences: (3x0.25pt)

1. Mẫu

2. Yes, she is

3. No, he isn"t

4. Yes, they are

V. Đề kiểm soát tiếng Anh 4 học tập kì 2 tất cả đáp án số 5

A. LISTENING

Question 1: Listen và match (1pt)

*

Question 2: Listen & number (1pt)

*

Question 3 : Listen & write the missing words (1pt)

1. Let"s go khổng lồ the ____________________.

2. I want to buy a ____________________.

3. There is a _____________________ near my home.

4. Her sister works in a _______________.

Question 4. Listen và tick (v). (1pt)

*

Question 5: Listen and màu sắc 4 items as you hear (1pt)

*

PART 2: READING và WRITING

Questions 6: Look & read. Put the tick (V) or cross (X) in the box (1pt)

*

Question 7: Look at the pictures và write the words: (1pt)

*

Question 8: Look & read. Write YES or NO. (1pt)

Dear Phong,

I"m Jack. Yesterday was fun and relaxing. I got up late. In the morning, I cleaned my room. In the afternoon, I watered the flowers in the garden. Then I did my homework. In the evening, I chatted online with my friend Nam. We talked about our favorite films. What did you do yesterday?

Jack

1. Jack got up early. ......No......

2. In the morning, he cleaned the living room. ..................

3. In the afternoon, he worked in the garden. ..................

4. Then he did his homework. ..................

5. In the evening, he chatted online with his friend Mai. ..................

Question 9: Complete the passage: (1pt)

doctor mother sports young cycling

A: That"s my (1) mother.

B: Who? Is she (2) ................................ Over there?

A: Yes, she is. She likes (3) ................................ .

B: What does she do?

A: She"s a (4) ............................

B: What does she look like?

A: She"s tall và (5) ............................

PART 3: SPEAKING

Question 10. (1pt)

1. Listen và repeat 2. Point, ask và answer

3. Listen and phản hồi 4. Interview

ĐÁP ÁN

Question 1: Listen và match (1pt) (track 45)

Phong and Linda: bookshop, books

Mai and Tony: Supermarket, drinks

Question 2: Listen & number (1pt) (track 23)

a - 3; b - 1; c - 2; d - 4;

Question 3: Listen và write the missing words (1pt) (track 50)

1. Let’s go to the bookshop.

2. I want khổng lồ buy a book.

3. There is a bakery near my home.

4. Her sister works in a supermarket.

Question 4. Listen and tick (V) . (1pt) (track 84)

1 - b; 2 - a; 3 - c; 4 - a;

Question 5: Listen and màu sắc 4 items as you hear (1pt) (track 56)

PART 2: READING và WRITING

Questions 6: Look và read. Put the tick ( ) or cross ( X ) in the box (1pt)

1 - X; 2 - V; 3 - X; 4 - V;

Question 7: Look at the pictures và write the words: (1pt)

1 - Yesterday I saw a crocodile.

2. My sister is a worker.

3. Driver is my favorite job.

4. Would you like to see a kangaroo?

Question 8: Look và read. Write YES or NO. (1pt)

2 - No; 3 - Yes; 4 - yes; 5 - No;

Question 9: Complete the passage: (1pt)

2 - cycling; 3 - sports; 4 - doctor; 5 - young;

VI. Đề thi Anh văn lớp 4 học tập kỳ 2 gồm đáp án số 6

I. Tìm từ khác với những từ còn lại: (2ms)

0. A. Green b. Xanh c. Milk d. Purple

1.a. Cake b. Giraffe c. Bread d. Ice cream

2.a. Monkey b. Tiger c. Lion d. Water

3.a. Angry b. Happy c. Sunny d. Tired

4.a. Turtle b. Bears c. Rabbits d. Elephants

II. Chú ý tranh và vấn đáp câu hỏi: (1,5ms)

*

III. Lựa chọn từ tương thích điền vào vị trí trống: (3m)

1. I ................ My teeth every day.

a. Wash b. Walk c. Brush

2. Bởi vì you want ..............? - Yes, I do.

a. Orange car b. A orange oto c. An orange car

3. What vì you want? - I want ..........................

a. A sandwich b. A sandwichs c. Sandwiches

4. Vị you want milk? - .........................

a.No, I do. B. Yes, I am. C. Yes, I do.

5. .................. Pens are there? - There are two pens.

a.How old b. How c. How many

6. How is the ................? - It is snowy.

a.weather b. Table c. Sun

7. What do you like? - I like elephants ........ Rabbits.

a.an b. & c. X

8. There .............. Eleven flowers.

a. Are b. Is c. Am

9.I don"t ............. The turtle every day.

a. Brush b. Eat c. Feed

10. Are you scared? - No, ......................... .

a. I am. B. Am I not. C. I"m not.

11. I want chicken. I don"t want ................... .

a. Tiger b. Fish c. Frog

12. My favorite màu sắc is ....................... .

a. An orange b. A orange c. Orange

IV. Sắp xếp lại: (2ms)

0. Hungry/ am/ I => I am hungry.

1. I/ like/ tigers/ don"t =>.................................................

2. You/ want/ little/ do/ a/ ball/? =>.................................................

3. Every day/ I/ the/ pet/ cát =>................................................

4. Your/ what/ favorite/ is/ color/? =>.................................................

V. Viết tự trái nghĩa với từ mang đến sẵn: (1,5ms)

0. Short ≠ long 1. Big ≠ ...............

2. Sad ≠ ......... 3. Hot ≠ ...............

ĐÁP ÁN

I. Tra cứu từ khác với các từ còn lại: (2ms)

1 - b; 2 - d; 3 - c; 4 - a;

II. Chú ý tranh và vấn đáp câu hỏi: (1,5ms)

1 - I lượt thích cats.

2 - I want pizza.

3 - on;

III. Chọn từ thích hợp điền vào khu vực trống: (3m)

1 - c; 2 - c; 3 - a; 4 - c; 5 - c; 6 - a;

7 - b; 8 - a; 9 - c; 10 - c; 11 - b; 12 - c;

IV. Thu xếp lại: (2ms)

1 - I don"t lượt thích tiger;

2 - vì chưng you want a little ball

3 - I pet the car every day.

4 - What is your favorite color?

V. Viết từ trái nghĩa với từ mang lại sẵn: (1,5ms)

0. Short ≠ long 1. Big ≠ .....small..........

2. Sad ≠ ....happy..... 3. Hot ≠ .......cold........

VII. Đề thi học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 4 bao gồm đáp án số 7

PART 1: LISTENING

Question 1 : Listen and match (1m)

*

Question 2: Listen & number (1m)

*

Question 3: Listen and tick ( ) (1m)

*

Question 4 : Listen và write the missing words or numbers (2ms)

1. Let’s go to the ………………………….. Great idea!

2. Why bởi you want to go to the bookshop?

Because I want some ……………………

3. How much is the dress?

It’s ………………………………… dong.

4. Where did you go last Sunday?

I went khổng lồ Co …………………………

PART 2: READING và WRITING

Questions 5: Look & read. Put the tick ( ) or cross( X ) in the box (1m)

*

*

Question 6 : Look and read. Write YES or NO (1m)

Tet is coming soon. We have a lot of fun. I get some new clothes from my parents. My friends get some new clothes their parents too. We go to Tet markets. We eat nice food. We visit our grandparents. We visit our teachers and friends too. I love Tet very much.

1. I get some new clothes from my sisters. ……….

2. We eat very much fruit on Tet holiday. ……….

3. We go khổng lồ Tet market. ………..

4. We visit our grandparents, teachers and friends. ………..

Question 7 : Look at the pictures và the letters. Complete the sentences (1m)

*

Question 8: Complete the passage (1m)

camera buy countryside friends

Linda and his (1) ……………………… are going lớn have a picnic next Sunday. They are going lớn the (2) ……………………….. They are going lớn (3) ……………………………… some food, fruit & drinks. Linda is going khổng lồ take a (4) …………………………. So they are going to lớn take some photos. And they are going lớn have a lot of fun.

PART 3. SPEAKING (1m) (5’)

1. Listen and repeat

2. Point, ask và answer

3. Listen & comment

4. Interview

ANSWER KEY

PART 1: LISTENING

Question 1 : Listen và match (1m)

1- c 2-d 3-a 4-b

Question 2: Listen và number (1 m)

A-2 B-3 C-1 D-4

Question 3: Listen & tick ( ) (1m)

1-A 2-B 3-B 4-A

Question 4 : Listen and write the missing words or numbers (2ms)

1. Supermarket; 2. Rulers; 3. 80,000; 4. Island

PART 2: READING and WRITING

Questions 5: Look & read. Put the tick ( ) or cross( X ) in the box (1m)

1. V; 2. X; 3. X; 4. V

Question 6 : Look and read. Write YES or NO (1m)

1. NO 2. NO 3. YES 4. YES

Question 7 : Look at the pictures & the letters. Complete the sentences (1m)

1. He’s a bus driver

2. Are they tigers

3. Why vì you like monkeys?

4. We visited Phu Quoc Island

Question 8: Complete the passage (1m)

(1) friends

(2) countryside

(3) buy

(4) camera

TAPE TRANSCRIPT

PART 1: LISTENING

Question 1 : Listen và match

1. A: What’s your brother’s job?

B: He is a taxi driver.

2. A: What’s your father’s job?

B: He is a factory worker.

3. A: What’s your father’s job?

B: He is a doctor.

4. A: What’s your father’s job?

B: He is a farmer.

Question 2: Listen & number

1. A: Christmas’s coming soon.

B: Yes. It’s a big festival. We bởi vì lots of shopping.

2. A: Mid-Autumn Festival’s coming soon.

B: Yes, it is. I like eating mooncakes.

3. A: What is Tet, Mai?

B: It’s a big festival in our country.

4. A: Tomorrow is Children’s Day.

B: Yes, it is. We’ll see cartoons after class.

Question 3: Listen and tick ( )

1. A: What are they wearing?

B: They’re wearing T-shirt & shorts.

2. A: What’s your favourite drink?

B: It’s mineral water.

3. A: What is she like?

B: She is cheerful.

4. A: What animal is that?

B: It’s a giraffe.

Question 4 : Listen và write the missing words or numbers

1. Let’s go to the supermarket. Great idea!

2. Why vị you want to lớn go khổng lồ the bookshop?

Because I want some rulers.

3. How much is the dress?

It’s 80,000 dong.

4. Where did you go last Sunday?

I went to con Co Island

VIII. Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Anh gồm đáp án số 8

PART I: LISTENING: (20 minutes)

Question 1. Listen and number. (1pt)

*

Question 2. Listen & colour (1pt).

*

Question 3. Listen and draw the line. There is an example. (1pt)

*

Question 4. Listen and tick. (1 pt)

Example: 1. C.

*

*

Question 5. Listen & complete. (1pt)

1. Lisa: I"m hungry.

Jenny: What bởi you want?

Lisa: I want an ........................ Jenny: Here you are.

Lisa: Thank you.

2. Jenny: What vày you want?

Scott: I want cake & ....................

3. Kate: What"s your favorite color?

Andy: I lượt thích ........................

4. John: What vày you like?

Andy: I like .................

PART II: READING & WRITING: (15 minutes)

Question 6. Look and read. Put a tick or cross in the box as examples (1pt).

*

Question 7. Fill in the blanks (1pt)

favorite lượt thích about is

A: What’s your (1)……………………….color ?

B: It (2)…………..red. What (3)………………..you ?

A: I (4)……… green.

Question 8. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. (1 pt)

*

Question 9. Look and insert a suitable word in the gap to lớn complete the text. (1 pt)

I am Kathy. My favorite food is .................. I always drink ................ In the morning. I likeplaying............................... Very much. I like ........................., too.

*

PART III: SPEAKING: (5 minutes)

Question 1. Speaking (1 pt)

1. Listen và repeat.

2. Point, ask and answer.

3. Listen and comment.

4. Interview.

IX. Đề thi tiếng Anh lớp 4 kì 2 bao gồm đáp án số 9

PART I. LISTENING (20 minutes)

Question 1. Listen & number. (1 pt)

*

Question 2. Listen và write (1pt)

1. I………….want chicken.

2. Vị you want…….…….……….?

3. I want an …………………….. 4. I like……..…………………….

Question 3. Listen & draw the line. There is an example. (1 pt)

*

Question 4. Listen và tick. (1 pt)

*

Question 5. Listen và complete. (1pt)

1. Laura: I lượt thích ice-cream.

Bob: I like ice-cream,……….

2. Mary: What vì you like ?

Jack: I lượt thích …………………….

3. Linda: bởi vì you want milk ?

Tony: ……..,I……..

4. Binh: What vị you want ?

Hoa: I ___________chicken

PART II. READING và WRITING (15 minutes)

Question 6. Look & read. Put a tick ( ) or cross (X) in the box. (1pt).

*

Question 7. Look and read. Write Yes or No (1pt)

*

Question 8. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words .(1 pt)

*

Question 9. Choose a word from the box và write it next to lớn numbers from1-4. (1pt)

red chicken pour spider

1. What’s your favorite color? – It is……………..

2. I want ……………..

3. Can you …………….. Milk ?

4. Vị you like ……………………….?

PART III SPEAKING (1pt) (5’)

Question 10.

Xem thêm: Cây Trong Vườn Và Cây Trên Đồi Cây Nào Có Cường Độ Thoát Hơi Nước Qua Cutin Mạnh Hơn Vì Sao

1. Listen & repeat

2. Point, ask and answer

3. Listen and comment

4. Interview

Mời các bạn tải toàn cục 15 đề thi tại đây: 15 đề thi học kỳ 2 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án. Ngoài ra, nhằm hỗ trợ các em học sinh có một kì thi học tập kì 2 ra mắt thành công không những ở môn tiếng Anh ngoài ra cả đề thi Toán và đề thi giờ đồng hồ Việt, kiếm tìm Đáp Án xin reviews đến thầy cô và các bậc phụ huynh cỗ đề thi giữa học kì 2 lớp 4 theo Thông bốn 22 hết sức hữu ích. Chúc các em gồm một kì thi học tập kì 2 đạt hiệu quả cao!

Ngoài ra, mời các bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập giờ đồng hồ Anh 4 công dụng khác như Để học giỏi Tiếng Anh lớp 4, bài xích tập trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học tập kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên tìm kiếm Đáp Án.