Download > tài liệu > Lớp 4

Bản quyền: Phát hành: Sưu tầm    Homepage Downloads: 1153 Size: 1,3 MB
Đánh giá:        3 ★- 29 reviews  ĐG của bạn?
*

Question 3: Đọc đoạn văn và vấn đáp câu hỏi

It is Sunday today. Phong & Mai go lớn four places. First, they go to lớn the bookshop because Mai wants lớn buy some books & pens. Then they go to the pharmacy because Phong wants lớn buy some medicine. After that, they go lớn the zoo because they want khổng lồ see the animals. Finally, they go to lớn the bakery. They want khổng lồ buy something lớn eat because they are hungry.

Bạn đang xem: Download đề thi học kì 2 môn tiếng anh lớp 4

1. How many places vì Phong và Mai go?

__________________________________________________.

2. What vì they buy at the pharmacy?

 __________________________________________________.

3. Vì they go lớn the post office?

__________________________________________________.

4. Why bởi vì they go to the zoo?

__________________________________________________.

Question 4: sắp xếp những từ sau thành câu trả chỉnh

1. A/ time/ It’s/ great.

________________________________________________________.

2. Where/ this/ you/ summer/ going/ are?

________________________________________________________?

3. Homework/ stay/ because/ I/ home/ have to/ at/ do/ I.

________________________________________________________.

4. Is/ Ho đưa ra Minh/ He/ to/ going/ city.

________________________________________________________.

---- không còn đề 2 ----

=> Đáp án đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 4 số 2

Question 1: chọn từ khác loại  

1. C

2. B

3. D

4. A

Question 2: Đọc cùng tick vào tranh ưa thích hợp  

1. B

2. C

3. A

4. B

Question 3: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

1. They go khổng lồ four places.

2. They buy some medicine.

3. No, they don’t.

4. They go lớn the zoo because they want to see the animals.

Question 4: sắp xếp những từ sau thành câu trả chỉnh

1. It’s a great time.

2. Where are you going this summer?

3. I stay at trang chủ because I have to bởi vì homework.

4. He is going to lớn Ho chi Minh city.

----- Hết câu trả lời đề 2-----

3. Đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 4 số 3

Question 1: tìm kiếm từ khác loại

1. A. This                    B. That                         C. Cheap                    D. Those

2. A. Scary                 B. Parrot                     C. Tiger                       D. Elephant

3. A. Wonderful          B. Weather                  C. Enormous              D. Beautiful

4. A. Would                B. Fish                         C. Rice                         D. Chicken

Question 2: Nối cột A với cột B

1. Why vày you lượt thích parrot?                                    a. Yes, she is.

2. What are you going to vì chưng this Sunday?            b. It’s in May.

3. Is she a nurse?                                                 c. They’re ten thousand dong

4. When is your birthday?                                     d. Because they’re colourful

5. How much is this pen?                                      e. No, they don’t.

6. Vày they like swimming?                                     f. I’m going to lớn the zoo

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

 

Question 3: Điền từ không đủ vào nơi trống

does         phone       go         much              Excuse           to        because          than

1. How _____________ is this jumper?

2. What _____________ your mother do?

3. My father is taller _____________ me.

4. ____________ me. Can I have a look at these jeans?

5. What animal vày you want _____________ see?

6. I lượt thích elephants ___________ they are enormous.

7. Let’s __________ khổng lồ the theater.

8. What’s your __________ number?

Question 4: Đọc đoạn văn và vấn đáp câu hỏi

Dear Jane,

My name’s Mary. I’m nine years old & I live in da Nang. There are four people in my family: my father, my mother, my brother and me. My father’s 34 years old. He’s a teacher; và he’s tall and slim. My mother’s 31 years old. She’s a doctor. She’s very beautiful. My brother & I are pupils at Hoa Hong Primary School. I’m older than my brother but he’s taller than me. I love my family a lot.

Tell me about your family soon.

Best wishes,

Marry

1. What does Mary’s father do?

______________________________________________.

2. What does her mother look like?

______________________________________________.

3. Where does Mary study at?

______________________________________________.

4. Who is younger, Marry or her brother?

______________________________________________.

Question 5: sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. She/ does/ what/ do/?

______________________________________________.

2. Slim/ brother/ my/ is/ tall/ and/.

______________________________________________.

3. Doing/ are/ what/ you/ Lan/ and/?

______________________________________________.

4. Father/ my/ is/ brother/ than/ taller/ my/.

_____________________________________________

---- không còn đề 3 ----

=> Đáp án đề thi học tập kì 2 tiếng Anh lớp 4 số 3

Question 1: tìm từ khác loại

1. C

2. A

3. B

4. A

Question 2: Nối cột A với cột B

1 - d

2 – f

3 – a

4 – b

5 - c

6 - e

Question 3: Điền từ không đủ vào khu vực trống

 1. Much

 2. Does

 3. Than

 4. Excuse

 5. To 

 6. Because

 7. Go

 8. Phone

Question 4: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

1. He is a teacher.

2. She’s very beautiful.

3. She studies at Hoa Hong Primary School.

4. Her brother is younger.

Question 5: sắp đến xếp những từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. What does she do?

2. My brother is tall & slim.

3. My parents are young và strong.

4. What are Lan & you doing?

5. My father is taller than my brother.

----- Hết đáp án đề 3 -----

4. Đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 4 số 4

Question 1: lựa chọn từ khác loại

1. A. Old    B. Young    C. Fish    D. Slim

2. A. Chicken    B. Lemonade    C. Pork    D. Beef

3.

Xem thêm: Cây Trong Vườn Và Cây Trên Đồi Cây Nào Có Cường Độ Thoát Hơi Nước Qua Cutin Mạnh Hơn Vì Sao

 A. Bread     B. Táo apple     C. Noodles     D. Rice

4. A. Banana     B. Strong    C. Thin    D. Thick

Question 2: Viết những từ đúng theo chủ thể vào cột bên phải

 monkeys

 zoo

 climb

 tigers

 elephants

 bears

 swing

 subject

 dance

 England

 red

 blouse

 colour

 jump

 cinema

 

ANIMALS

ABILITIES

 

 

 

 

 

Question 3: kết thúc các câu sau phụ thuộc tranh gợi ý

*