Nhằm giúp các bạn học sinh đang sẵn sàng bước vào kì thi gồm thêm tư liệu ôn tập, glaskragujevca.net ra mắt đến các bạn Đề thi chọn HSG cung cấp huyện môn chất hóa học 9 năm 2017-2018 tất cả đáp án - chống GD&ĐT thị xã Thiệu Hóa để ôn tập nắm rõ kiến thức. Chúc các bạn đạt hiệu quả cao trong kì thi!
Bạn đang xem: Đề thi hsg hóa 9 cấp huyện 2017-2018

*

Nội dung Text: Đề thi chọn HSG cấp huyện môn hóa học 9 năm 2017-2018 bao gồm đáp án - chống GD&ĐT thị trấn Thiệu Hóa


Xem thêm: Máy Ảnh Lomo Là Gì Xịn - Lomo Card Bts Hàng Mới Về 2017: Love Your Self

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP HUYỆN TẠO NĂM HỌC 2017 ­ 2018 HUYỆN THIỆU HÓA Môn: Hóa học Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC Ngày thi: 24 tháng 10 năm 2017 (Đề thi gồm có 02 trang) Câu 1: (2.0 điểm) Chọn các chất A,B,C thích hợp và viết các phương trình hóa học (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có) theo sơ đồ biến hoá sau: A (2) ( 4) (5) (6) B (3)(1) Fe2(SO4 )3 FeCl3 Fe(NO3)3 A (7 ) B (8) C C Câu 2: (2.0 điểm) Nêu hiện tượng xảy ra và viết các phương trình hóa học của các phản ứng có thể xảy ra khi: a) Cho mẫu kim loại Na vào cốc đựng dung dịch MgCl2 . B) Sục từ từ khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2. Câu 3: (2.0 điểm) từ bỏ đá vôi, quặng pirit sắt, muối ăn, nước và các thiết bị, chất xúc tác cần thiết khác xem như có đủ, viết PTHH điều chế các chất: FeCl3, NaHCO3, CaCl2 Câu 4: (2.0 điểm) Chỉ được dùng quỳ tím hãy phân biệt các dung dịch bị mất nhãn riêng biệt sau: HCl, Ba(OH)2, Na2SO4, H2SO4, KOH. Viết phương trình hóa học xảy ra (nếu có). Câu 5: (2.0 điểm) X, Y, Z là các hợp chất của Na; X tác dụng với dung dịch Y tạo thành Z. Khi cho Z tác dụng với dung dịch HCl thấy bay ra khí cacbonic. Đun nóng Y cũng thu được khí cacbonic và Z. Hỏi X, Y, Z là những chất gì? Cho X, Y, Z lần lượt tác dụng với dung dịch CaCl2. Viết các phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra. Câu 6: (2.0 điểm) Muối A có công thức XY2, tổng số hạt cơ bản trong A là 140, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44. Cũng trong phân tử này thì số hạt mang điện của Y nhiều hơn của X cũng là 44 hạt. Xác định công thức phân tử của A. Câu 7: (2.0 điểm) Hòa tan hết 3,2 gam oxit M2Om (M là kim loại) trong một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10%, thu được dung dịch muối có nồng độ 12,9%. Sau phản ứng đem cô cạn bớt dung dịch và làm lạnh nó, thu được 7,868 gam tinh thể muối với hiệu suất kết tinh là 70%. Xác định công thức của tinh thể muối đó.Câu 8: (2.0 điểm) Sục từ tự V lít CO2 (ở đktc) vào 148 gam dung dịch Ca(OH)2 20% thì thu được 30 gam kết tủa. Tính V và nồng độ phần trăm của các chất có trong dung dịch sau phản ứng?Câu 9: (2.0 điểm) Dẫn H2 đến dư đi qua 25,6gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, MgO, CuO (nung nóng) cho đến khi phản ứng xảy hoàn toàn. Sau phản ứng thu được 20,8gam chất rắn. Mặt khác 0,15mol hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 225ml dung dịch HCl 2,0M. A) Viết các phương trình phản xảy ra. B) Tính % theo khối lượng các chất trong hỗn hợp X?Câu 10. (2.0 điểm) Hòa tan NaOH rắn vào nước để tạo thành 2 dung dịch A và B với nồng độ phần trăm của dung dịch A gấp 3 lần nồng độ phần trăm của dung dịch B. Nếu đem trộn hai dung dịch A và B theo tỉ lệ khối lượng m A : mB = 5 : 2 thì thu được dung dịch C có nồng độ phần trăm là 20%. Hãy xác định nồng độ phần trăm của dung dịch A và nồng độ phần trăm của dung dịch B. (Học sinh không được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học) ­­ Hết ­­ Họ tên học sinh: .................................................; Số báo danh: .................................... 2PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM HUYỆN THIỆU HÓA ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP HUYỆN ĐỀ CHÍNH THỨC NĂM HỌC: 2017 ­ 2018 Môn: Hóa học Câu Nội dung Điểm Câu 1 A: Fe(OH)3; B: Fe2O3 ; C: fe (2điểm (1) Fe2O3 + 3 H2SO4 Fe2(SO4)3 + 3 H2O 0,25 ) (2) 2 Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6 H2O 0,25 (3) 2Fe + 6 H2SO4 đặc khổng lồ Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6 H2O 0,25 (4) Fe2(SO4)3 + 3BaCl2 → 2FeCl3 + 3BaSO4 0,25 (5) FeCl3+ 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3AgCl 0,25 (6) Fe(NO3)3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3 NaNO3 0,25 (7) 2Fe(OH)3 to ) Fe2O3 + 3H2O 0,25 (8) Fe2O3 + 3H2 to 2Fe + 3H2O 0,25 Câu 2 (2điểm a, Hiện tượng: ­Mẫu kim loại Na tan dần đồng thời có khí không 0,5đ ) màu thoát ra, sau đó xuất hiện kết tủa trắng. PTHH: 0,25đ 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2 2NaOH + MgCl2 → Mg(OH)2 + 2NaCl 0,25đ (trắng) b,Hiện tượng: ­ Có kết tủa trắng xuất hiện sau đó kết tủa lại tan 0,5đ dần tạo thành dung dịch trong suốt. PTHH: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O 0,25đ (trắng) CO2 + CaCO3 + H2O → Ca(HCO3)2. 0,25đ Câu 3 Viết đúng 1 PTHH được 0,25 điểm 0,25 (2điểm 2NaCl + 2H2O 2NaOH + H2↑ + Cl2↑ § F, mn ) H2 + Cl2 → 2HCl CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2 2H2O § F 2H2↑ + O2↑ 4FeS2 + 11O2 t 2Fe2O3 + 8SO2↑ 0 Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 +3H2↑ 3 CaCO3 t CaO + CO2 0 NaOH + CO2 → NaHCO3 Câu 4 ­ Trích các mẫu thử và đánh số thứ tự. 0,25(2điểm ­ Cho quỳ tím lần lượt vào các dung dịch trên: ) + dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ, đó là dung dịch HCl, 0,25 H2SO4 (Nhóm 1) + dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh, đó là dung dịch KOH, Ba(OH)2 (Nhóm 2) 0,25 + dung dịch không làm quỳ tím chuyển màu, đó là dung dịch Na2SO4 ­ Tiếp tục lấy mỗi mẫu thử trong nhóm 1 lần lượt nhỏ vào mỗi 0,25 mẫu thử trong nhóm 2. + Nếu thấy có kết tủa trắng xuất hiện thì mẫu thử trong nhóm 1 là H2SO4, mẫu thử trong nhóm 2 là Ba(OH)2. Ba(OH)2 + H2SO4 BaSO4 + 2H2O (trắng) 0,5 + Nếu không có hiện tượng gì thì mẫu trong nhóm 1 là HCl, mẫu thử trong nhóm 2 là KOH. 0,5 Câu 5 Vì khi cho Z tác dụng với dung dịch HCl có khí cacbonic thoát ra, (2điểm X tác dụng với Y thành Z, đun nóng Y lại thu được khí cacbonic và ) Z chứng tỏ: 0,25 =>Z là muối cacbonat Na2CO3. Y là muối natrihidrocacbonat NaHCO3. 0,25 X là natrihidroxit NaOH 0,25 Các phương trình hóa học: Na2CO3 + 2HCl NaCl + H2O + CO2 0,25 NaOH + NaHCO3 Na2CO3 + H2O 0,25 2NaHCO3 Na2CO3 + H2O + CO2 Các phản ứng hóa học khi cho A, B, C phản ứng với dung dịch 0,25 CaCl2: 2NaOH + CaCl2 Ca(OH)2 + 2NaCl 0,25 NaHCO3 + CaCl2 không phản ứng Na2CO3 + CaCl2 CaCO3 + 2NaCl 0,25 Câu 6 Gọi px; nx là số proton và nơtron của X 0,25(2điểm Py; ny là số proton và nơtron của Y. 0,25) Theo bài ra ta có hệ phương trình: (2px + nx) + 2(2py + ny) = 140 0,25 (2px + 4py) ­ (nx + 2ny) = 44 0,25 4py – 2px = 44 0,25 Giải ra ta được px = 12 (Mg); py = 17 (Cl) 0,5 Vậy CTPT của A là MgCl2. 0,25 4 Câu 7 PTHH: M2Om + mH2SO4 M2(SO4)m + mH2O 0,25(2điểm Giả sử có 1 mol M2Om phản ứng thì số gam dung dịch H2SO4 10% ) là 980m. Khối lượng dung dịch thu được là: 2M + 996m (g). Số gam muối là (2M + 96m) (g). 0,25 2 M + 96m Ta có C% = 100% = 12,9% => M = 18,65m 2 M + 996m Nghiệm phù hợp là m = 3 và M = 56(Fe) 0,25 Vậy oxit là Fe2O3 Fe2O3 + 3H2SO4 Fe2(SO4)3 + 3H2O 0,25 3, 2 nFe2O3 = = 0,02 mol 160 0,25 Vì hiệu suất là 70% nên số mol Fe2(SO4)3 tham gia kết tinh là: 0,02.70% = 0,014 mol Nhận thấy số gam Fe2(SO4)3 = 0,014.400 = 5,6 Xét 2 trường hợp 3 2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 (2)V 2y y y 0,25 Theo (1) và (2) ta có x + y = 0,4 mà x = 0,3 => y = 0,1 mol Vậy VCO 2 = (0,3 + 2.0,1).22,4 = 11.2 lít Mdd sau pư = 0,5.44 + 148 – 30 = 140 (g). Dd sau pư có: 0,1 mol Ca(HCO3)2 0,5 0,1.162.100 C% (Ca(HCO3)2 = =11,57 % 140 0,25 a,PTHH: H2 + CuO t C Cu + H2O (1) 0 4H2 + Fe3O4 t C 3Fe + 4H2O (2) 0Câu 9. H2 + MgO t C ko phản ứng 0(2điểm 0,5) 2HCl + MgO MgCl2 + H2O (3) 8HCl + Fe3O4 FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O (4) 2HCl + CuO CuCl2 + H2O (5) b,* Đặt nMgO = x (mol); nFe O 3 4 = y (mol); nCuO = z (mol) trong 25,6gam X 0,25 Ta có 40x + 232y + 80z = 25,6 (I) 0,25 40x + 168y + 64z = 20,8 (II) * Đặt nMgO=kx (mol); nFe O 3 4 =ky (mol); nCuO=kz (mol) trong 0,15mol X Ta có k(x + y + z) = 0,15 (III) 0,25 2kx + 8ky + 2kz = 0,45 (IV) Giải hệ gồm (I), (II), (III) và (IV) x=0,15mol; y=0,05mol; z=0,1mol 0,25 mMgO = 0,15. 40 = 6 (g) 0,25 mCuO = 0,1. 80 = 8 (g) m3Fe O 4 = 0,05 . 232 = 11,6 (g) %MgO = (6: 25,6) .100 = 23,44% %CuO = (8 : 25,6) .100 = 31,25% %Fe3O4 =100% – (23,44 + 31,25) %= 45,31% 0,25Câu 10 Gọi x là nồng độ phần trăm của dung dịch B thì nồng độ phần trăm của dung dịch A là 3x. (0,5đ) Nếu khối lượng dung dịch B là m (gam) thì khối lượng dung dịch A là 2,5m (gam). 6 Khối lượng NaOH có trong m (gam) dung dịch B = mx (gam) Khối lượng NaOH có trong 2,5m (gam) dung dịch A = 2,5m.3x = 7,5mx (gam) 0,25đ Khối lượng NaOH có trong dung dịch C = mx + 7,5mx = 8,5mx (gam) 0,25đ Khối lượng dung dịch C = m + 2,5m = 3,5m 8,5mx 20 = x = 8, 24% 0,25đ 3,5m 100 Vậy dung dịch B có nồng độ là 8,24%, dung dịch A có nồng độ là 0,25đ 24,72%. 0,5đ Chú ý: Học sinh làm cách khác mà đúng vẫn cho điểm tối đa. 7