Câu2526272829303132
Đáp án12454,628,862103642,625124235
Câu3334353637383940
Đáp án12449,72bde1,3420,8-20031,3534,221

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM MỘT LỰA CHỌN

Câu 1.

Bạn đang xem: Đề thi học sinh giỏi lớp 12 tỉnh nam định

Hợp hóa học nào của canxi dùng làm đúc tượng, bó bột khi gãy xương?

A. Vôi sinh sống (CaO). B. Thạch cao nung (CaSO4.H2O).

C. Thạch cao sống (CaSO4.2H2O). D. Đá vôi (CaCO3).

Câu 2. cho những chất sau: metyl axetat, triolein, saccarozơ, Gly-Ala-Val, anbumin. Số chất hoàn toàn có thể phản ứng được với dung dịch NaOH là

A. 3. B. 5. C. 2. D. 4.

Câu 3. mang đến dung dịch đựng a mol KOH chức năng với dung dịch cất b mol H3PO4, sau phản nghịch ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y chứa hai chất tan. Hai chất tan trong dung dịch Y là

A. H3PO4 với K2HPO4. B. K2HPO4 cùng KOH.

C. K3PO4 và KH2PO4. D. K3PO4 cùng KOH.

Câu 4. mang lại dãy những chất sau: Ancol etylic, etanal, metyl acrylat, glucozơ, axit axetic. Số hóa học trong dãy phản ứng được cùng với nước Br2 là

A. 3. B. 4. C. 5. D. 2.

(Xem giải) Câu 5. cho a gam Al vào hỗn hợp NaOH dư chiếm được V1 lít H2. Mặt khác, cũng cho a gam Al vào hỗn hợp HNO3 loãng, dư thu được V2 lít khí NO (sản phẩm khử độc nhất của N+5). Biết rằng những phản ứng xẩy ra hoàn toàn, các thể tích khi đo ở thuộc điều kiện. Mối quan hệ giữa V1 cùng V2 là


A. V1 = 1,5V2. B. V1 = 2V2. C. V1 = 0,5V2. D. V1 = V2.

Câu 6. phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Poli(metyl metacrylat) được dùng làm sản xuất thủy tinh trong hữu cơ.

B. Gồm hai hóa học hữu cơ đơn chức, mạch hở gồm cùng cách làm C2H4O2.

C. Chất lớn ở tâm lý lỏng đk thường, trong phân tử cất gốc hiđrocacbon ko no.

D. CH2=CH-COOCH3 mang tên gọi vinyl axetat.

Câu 7. chất khí nào sau đây được tạo nên từ bình trị cháy và dùng để làm sản xuất thuốc nhức dạ dày?

A. CH4. B. CO. C. N2. D. CO2.

Câu 8. cho các chất sau: glucozơ, saccarozơ, xenlulozơ, etilen, anđehit axetic. Số chất có chức năng tham gia phản ứng tráng tệ bạc là

A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.

Câu 9. Để phân tích định lượng các nguyên tố vào hợp hóa học hữu cơ, bạn ta tiến hành một nghiên cứu như hình vẽ

*

Phát biểu nào tiếp sau đây đúng?

A. Bông trộn CuSO4 khan gồm tác dụng chính là ngăn hóa học hữu cơ thoát thoát ra khỏi ống nghiệm.

B. Thử nghiệm trên dùng để xác định cacbon với hiđro tất cả trong hợp chất hữu cơ.

C. Thí nghiệm trên dùng để xác định nitơ tất cả trong hợp hóa học hữu cơ.


D. Trong phân tách trên rất có thể thay dung dịch Ca(OH)2 bằng dung dịch NaOH.

(Xem giải) Câu 10. Trộn những dung dịch sau cùng với nhau: (1) NaHSO4 với NaHSO3, (2) Ca(HCO3)2 cùng HCl, (3) Ca(HCO3)2 và NaOH, (4) NH4Cl và NaOH (t°). Số trường hợp xẩy ra phản ứng là

A. 4. B. 2. C. 1. D. 3.

Câu 11. vào công nghiệp, sắt kẽm kim loại nào tiếp sau đây chỉ được điều chế bằng phương thức điện phân rét chảy?

A. Cu. B. Al. C. Cr. D. Ag.

Câu 12. Hợp hóa học nào tiếp sau đây chứa yếu tố nitơ?


Bạn vẫn xem chưa: <2019 - 2020> Thi học tập sinh xuất sắc lớp 12 - TP Đà Nẵng

A. Glucozơ. B. Axit axetic. C. Etyl fomat. D. Etylamin.

Câu 13. Hợp chất nào tiếp sau đây không bắt buộc este?

A. CH3COOC2H5. B. HCOOCH3. C. HCOOC6H5. D. CH3COOH.

Câu 14. Polime nào tiếp sau đây được tổng hợp bởi phản ứng trùng hợp?

A. Polietilen. B. Amilozơ. C. Poli(hexametylen-ađipamit). D. Xenlulozơ trinitrat.

Câu 15. sắt kẽm kim loại nào dưới đây không tính năng với nước ở nhiệt độ thường?

A. K. B. Ba. C. Be. D. Na.

Câu 16. dung dịch NaOH phản ứng được cùng với dung dịch đựng chất tan như thế nào sau đây?

A. NH3. B. HCl. C. KNO3. D. NaAlO2.

(Xem giải) Câu 17. Trung hòa hoàn toàn 7,8 gam một amin (bậc một, mạch cacbon ko phân nhánh) bởi axit HCl, tạo nên 17,29 gam muối. Amin bao gồm công thức là


A. CH3CH2CH2NH2. B. NH2CH2CH2CH2CH2NH2

C. NH2CH2CH2NH2. D. NH2CH2CH2CH2NH2.

(Xem giải) Câu 18. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol tất cả hổn hợp X bao gồm CH4, C2H2, C3H6, C2H4 chiếm được 0,46 mol CO2 cùng 0,51 mol H2O. Mặt khác, a gam X phản ứng với buổi tối đa 0,35 mol Br2 vào dung dịch. Giá trị của a là

A. 11,25. B. 15,26. C. 12,65. D. 12,25.

(Xem giải) Câu 19. cho các phát biểu sau:(a) Tinh bột, triolein, anbumin hồ hết bị thủy phân trong môi trường xung quanh kiềm đun nóng.(b) Anilin bao gồm tính bazơ và có tác dụng quỳ tím hóa xanh.(c) Benzyl axetat nặng mùi thơm của chuối chính.(d) những muối của axit glutamic được sử dụng làm gia vị thức ăn (mì chính hay bột ngọt).(e) Hợp hóa học NH2CH2COOCH3 gồm tính lưỡng tính.(f) Axit fomic bao gồm trong nọc của kiến.Số phát biểu sai là

A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

Câu 20. công dụng thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với những thuốc test được ghi sinh sống bảng sau:

Mẫu thửThuốc thửHiện tượng
XAgNO3/NH3, t°Kết tủa Ag
YQuỳ tímChuyển màu sắc xanh
ZCu(OH)2Màu xanh lam
TNước bromKết tủa trắng

Các dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là

A. Axetilen, lysin, glucozơ, anilin. B. Etyl fomat, lysin, saccarozơ, anilin.

C. Glucozơ, alanin, lysin, phenol. D. Metanal, anilin, glucozơ, phenol.

(Xem giải) Câu 21. đến 3 ống nghiệm cá biệt lần lượt chứa 3 chất tan X, Y, Z trong nước (tỉ lệ mol nX : nY : nZ = 1 : 2 : 3). Triển khai các nghiên cứu sau:Thí nghiệm 1: đến dung dịch KOH dư lần lượt vào 3 ống thử trên thì thu được tổng số mol kết tủa trong 3 ống thử là a mol.Thí nghiệm 2: đến dung dịch Ca(OH)2 dư vào 3 ống nghiệm trên thì thu được tổng số mol kết tủa vào 3 ống thử là b mol.Thí nghiệm 3: Đun nóng 3 ống thử trên thì thu được tổng số mol kết tủa trong 3 ống thử là c mol.Biết những phản ứng xảy ra trọn vẹn và c (Xem giải) Câu 22. mang lại 0,3 mol hỗn hợp X tất cả alanin và axit glutamic vào 500 ml hỗn hợp HCl 1M thì thu được hỗn hợp Y. Mang đến dung dịch Y công dụng vừa đầy đủ với 500 ml dung dịch chứa NaOH 1M với Ba(OH)2 0,5M thu được hỗn hợp Z. Làm bay hơi nước trong hỗn hợp Z chiếm được m gam hóa học rắn khan. Cực hiếm của m là

A. 101,8. B. 122,4. C. 101,3. D. 122,8.

(Xem giải) Câu 23. X, Y, Z là 3 este đều solo chức, mạch hở quán triệt phản ứng tráng gương (trong kia X no, Y cùng Z bao gồm một liên kết đôi C=C trong phân tử). Đốt cháy 23,58 gam hỗn hợp E cất X, Y, Z cùng với lượng O2 vừa đủ, thành phầm cháy dẫn qua dung dịch Ba(OH)2 dư thấy khối lượng dung dịch giảm 137,79 gam đối với trước bội nghịch ứng. Khía cạnh khác, làm cho nóng 23,58 gam E với 200ml hỗn hợp NaOH 1,5M (vừa đủ) thu được tất cả hổn hợp F chỉ cất 2 muối và 2 ancol sau đó thuộc và một dãy đồng đẳng. Lấy toàn thể muối trong hỗn hợp F nung với NaOH rắn (dư) và CaO rắn, thu được các thành phần hỗn hợp khí G. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của khí có trọng lượng phân tử nhỏ trong G ngay gần nhất với mức giá trị nào sau đây?


A. 61,11%. B. 73,33%. C. 87,83%. D. 76,42%.

(Xem giải) Câu 24. tất cả hổn hợp X có metyl amino axetic (NH2-CH2-COOCH3), axit glutamic và vinyl fomat. Hỗn hợp Y gồm etilen cùng metylamin. Để đốt cháy hoàn toàn x mol X và y mol Y thì tổng thể mol O2 nên dùng toàn diện là 2,28 mol, thu được H2O, 0,2 mol N2 với 1,82 mol CO2. Khía cạnh khác, nhằm phản ứng không còn với x mol X đề nghị vừa đầy đủ V ml hỗn hợp KOH 2M, đun nóng. Biết các phản ứng đều xẩy ra hoàn toàn. Giá trị của V là

A. 250. B. 125. C. 500. D. 400.

PHẦN II. THÍ SINH TỰ GHI CÂU TRẢ LỜI VÀO GIẤY THEO HÀNG DỌC

(Xem giải) Câu 25. thực hiện các phân tích sau:(1) đến dung dịch Ba(OH)2 vào hỗn hợp NaHCO3.(2) Đun nóng nước gồm tính cứng tạm thời thời.(3) mang đến dung dịch NaOH dư vào hỗn hợp AlCl3.(4) Sục khí CO2 vào dung dịch Na2SiO3.(5) mang lại dung dịch NH3 tới dư vào hỗn hợp AlCl3.Sau khi các phản ứng kết thúc, gồm bao nhiêu thí sát hoạch được kết tủa?

(Xem giải) Câu 26. mang đến 18,3 gam tất cả hổn hợp X tất cả Na và ba vào nước dư, thu được 4,48 lít khí H2 (đktc). Tính khối lượng kim một số loại Na có trong hỗn hợp X.

(Xem giải) Câu 27. Đốt cháy trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp X gồm những triglixerit bắt buộc vừa đầy đủ 1,61 mol O2, xuất hiện 1,14 mol CO2 với 1,06 mol H2O. Phương diện khác, thủy phân trọn vẹn 26,58 gam các thành phần hỗn hợp X trong dung dịch KOH dư, làm cho nóng thu được dung dịch đựng a gam muối. Tính cực hiếm của a?

(Xem giải) Câu 28. cho este nhiều chức X bao gồm công thức phân tử là C6H10O4 tính năng với hỗn hợp KOH, thu được thành phầm gồm một muối hạt kali của axit cacboxylic với hỗn hợp những ancol bậc 1. Bao gồm bao nhiêu cách làm cấu tạo tương xứng của X?

(Xem giải) Câu 29. các thành phần hỗn hợp A nặng trĩu 120 gam tất cả Fe2(SO4)3, FeSO4, MgSO4, CuSO4 (trong kia FeSO4 chiếm 26,6% về khối lượng, O chiếm phần 40% về khối lượng) được cho công dụng hoàn toàn với dung dịch KOH vừa đủ. Lọc mang kết tủa rồi nung lạnh (không tất cả không khí) thu được chất rắn X. Cho hóa học rắn X hòa tan hoàn toàn vào V ml hỗn hợp HNO3 2M (lấy dư 12% so với lượng bội phản ứng) thu được nhì khí là NO và NO2 bao gồm tỉ khối khá so với H2 là 21 (không có thành phầm khử khác của N+5). Tính quý giá của V.

(Xem giải) Câu 30. kết hợp 5,6 gam Fe bởi 500 ml dung dịch HCl 0,5M thu được dung dịch X cùng khí H2. đến dung dịch AgNO3 dư vào X chiếm được khí NO (sản phẩm khử độc nhất của N+5) với m gam kết tủa. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Tính cực hiếm của m.

Câu 31. thực hiện các phân tách sau:(1) đến Fe chức năng với dung dịch HCl đặc. (2) đến Mg công dụng với hỗn hợp CuSO4.(3) Dẫn khí teo qua MgO nung nóng. (4) mang lại dung dịch AgNO3 tác dụng với Fe(NO3)2.Có từng nào thí nghiệm xảy ra phản ứng.

(Xem giải) Câu 32. cho những phát biểu sau:(1) Khi điện phân dung dịch CuSO4 (điện cực trơ), trên anot H2O bị khử tạo thành O2.(2) Để lâu kim loại tổng hợp Fe-Cu quanh đó không khí ẩm thì sắt bị ăn mòn điện hóa.(3) chính sách chung để điều chế sắt kẽm kim loại là khử ion kim loại thành nguyên tử kim loại.(4) Nguyên liệu dùng làm sản xuất nhôm trong công nghiệp là quặng đolomit.(5) Na2CO3 là nguyên liệu đặc trưng trong công nghiệp cung cấp thủy tinh.(6) bí quyết của phèn chua là Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2OCó từng nào phát biểu đúng?


(Xem giải) Câu 33. tiến hành các thí điểm sau:(1) cho nước vào ống nghiệm đựng benzen tiếp nối lắc đều.(2) cho 1 ml C2H5OH, 1 ml CH3COOH và vài giọt hỗn hợp H2SO4 sệt vào ống nghiệm, nhấp lên xuống đều. Đun cách thủy 6 phút, làm lạnh và cung cấp 2 ml hỗn hợp NaCl bão hòa.(3) cho vô ống nghiệm 2 ml metyl axetat, tiếp nối thêm vào hỗn hợp NaOH dư, đun nóng.(4) cho NaOH dư vào ống nghiệm chứa dung dịch phenylamoni clorua đun nóng.(5) mang lại dung dịch etylamin vào ống nghiệm đựng dung dịch giấm ăn.(6) nhỏ dại 1 ml C2H5OH vào ống nghiệm đựng nước.Có từng nào ống nghiệm có hiện tượng lạ chất lỏng phân lớp sau thời điểm hoàn thành?

(Xem giải) Câu 34. Một dung dịch X có chứa các io: x mol H+, y mol Al3+, z mol SO42- với 0,1 mol Cl-. Khi bé dại từ từ đến dư hỗn hợp NaOH vào dung dịch X, công dụng thí nghiệm được biểu diễn trên vật dụng thị sau:

*

Cho 400 ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,7M tính năng với dung dịch X, nhận được m gam kết tủa. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính quý hiếm của m?

(Xem giải) Câu 35. triển khai các thí nghiệm sau:(a) mang lại Na2CO3 vào hỗn hợp Ba(HCO3)2 (tỉ lệ mol 1 : 1).(b) Sục khí Cl2 dư vào dung dịch FeSO4.(c) Cho tất cả hổn hợp NaHSO4 cùng NaHCO3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước.(d) Cho tất cả hổn hợp Cu và Fe2O3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào hỗn hợp HCl dư.(e) đến NaHS vào hỗn hợp KOH (tỉ lệ mol 1 : 1)(g) dung dịch AgNO3 tính năng với dung dịch FeCl2 (tỉ lệ mol 3 : 1).Sau khi phản ứng kết thúc, gồm bao nhiêu thí nghiệm thu sát hoạch được dung dịch cất hai muối?

(Xem giải) Câu 36. Điện phân dung dịch AgNO3 cùng với điện rất trơ, I = 2A, trong thời gian t tiếng thì không thấy khí thoát ra làm việc catot, khi đó khối lượng của hỗn hợp thu được sút so với dung dịch lúc đầu là a gam. Khía cạnh khác, nếu điện phân dung dịch AgNO3 bên trên trong thời gian 2t giờ thì trọng lượng dung dịch nhận được (dung dịch X) sút so với dung dịch ban sơ là (a + 5,18) gam. Cho 3,92 gam fe vào X, chấm dứt phản ứng thu được dung dịch Y, khí NO (sản phẩm khử nhất của N+5 ) và 0,98 gam kim loại. Biết a > 5,18. Tính quý giá của t.

(Xem giải) Câu 37. Hòa tan trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp X có K, Na2O, cha và BaO (trong đó oxi chiếm 10% về khối lượng) vào nước, chiếm được 600 ml hỗn hợp Y cùng 0,448 lít khí H2 (đktc). Trộn 600 ml dung dịch Y cùng với 400 ml dung dịch bao gồm HCl 0,2M cùng HNO3 0,3M, thu được dung dịch có pH = 13. Mang lại V ml hỗn hợp AlCl3 0,5M vào dung dịch Y chiếm được 7,8 gam kết tủa. Tính quý giá của m cùng V?

(Xem giải) Câu 38. mang đến từ trường đoản cú 500 ml dung dịch đựng NaHCO3 0,4M với Na2CO3 0,2M vào 200 ml dung dịch đựng HCl 0,5M và H2SO4 0,25M, sau phản ứng thu được khí cùng dung dịch X. Mang lại 500 ml hỗn hợp BaCl2 0,5M và NaOH 0,1M vào dung dịch X, sau khi phản ứng trọn vẹn thu được m gam kết tủa. Tính cực hiếm của m.

(Xem giải) Câu 39. Thủy phân m gam saccarozơ trong môi trường xung quanh axit với công suất 80% thu được thành phầm chứa 14,4 gam glucozơ. Tính quý giá của m.

(Xem giải) Câu 40.

Xem thêm: Dòng Sông Dài Nhất Châu Á - Con Sông Nào Sau Đây Dài Nhất Châu Á

mang đến m gam tất cả hổn hợp X bao gồm peptit Y mạch hở và một amino axit Z chức năng với hỗn hợp HCl vừa đủ thì thu được hỗn hợp T cất (m + 14,55) gam tất cả hổn hợp muối clorua của glyxin và alanin. Biết dung dịch T phản nghịch ứng được tối đa với 300 ml dung dịch KOH 0,5M và NaOH 1,5M chế tạo ra thành dung dịch đựng 51,15 gam tất cả hổn hợp muối. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính cực hiếm của m.