Bộ đề thi học kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 7 năm 2020 - 2021 bao gồm 5 đề chất vấn cuối học kì 2 tất cả đáp án chi tiết kèm theo bảng ma trận đề thi.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 lớp 7 môn tiếng anh

Đề thi giờ Anh lớp 7 học tập kì 2 là tài liệu ôn thi học tập kì 2 hữu ích cho những em học viên lớp 7, giúp các em củng rứa kiến thức, làm quen với những dạng thắc mắc thường gặp mặt trong đề thi. ở bên cạnh đó, thầy cô có thể tham khảo, nhằm ra đề thi học tập kì 2 cho học viên của mình. Mời thầy cô và các em học sinh tham khảo nội dung cụ thể trong bài viết dưới đây.


Bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 7 năm 2020 - 2021

Đề thi kì 2 môn tiếng Anh lớp 7 năm 2020 - 2021 - Đề 1Đề thi kì 2 môn giờ Anh lớp 7 năm 2020 - 2021 - Đề 2

Đề thi kì 2 môn giờ Anh lớp 7 năm 2020 - 2021 - Đề 1

Ma trận đề thi học tập kì 2 môn tiếng Anh lớp 7

Tên nhà đề

Nhận biết 30%

Thông phát âm 20%

Vận dụng

Tổng

TN

TL

TN

TL

Cấp độ thấp 20%

Cấp độ cao 30%

A.Phonetics

- Sound

- Stress

4câu x

0,25

= 1đ

4câu

= 10%

B.Vocabulary& Grammar

Choose

the correct answer

4câu x

0,25

= 1đ

Match the half-sentences

4câu x

0,25

=1đ

Choose the correct answer

2câu x

0,25

=0,5đ

Choose

the correct answer

2câu x

0,25

=0.5đ

12câu

=30 %

C. Reading

Read the passage và answer the following questions

1câu x

0,5đ

= 0.5đ

Read the passage và answer the following questions

2câu x

0,5đ

=1đ

Read the passage & answer the following questions

1câu x

0,5đ

=0.5đ

4 câu

=20%

D. Writing

Do as directed

4câu x

0,25đ

=1đ

Put the verbs in brackets in the correct tense form.

3câu =1đ

7câu

= 20%

E. Listening

Listen choose the best answer

4câu x

0,25đ

= 1đ

Listen. Then put the words or a number in each blank lớn complete the table

2câu x

0,25đ

= 0.5đ

Listen. Then put the words or a number in each blank lớn complete the table

2câu x

0,25đ

= 0.5đ

8câu

= 20%

Số câu

Số điểm

Tỷ lệ

12 câu 3điểm=

30%

1 câu

0.5điểm=

5%

6 câu 1.5điểm=

15%

6 câu

2 điểm =

20%

10 câu 3điểm=

30%

35 câu

10đ

100%


Đề thi tiếng Anh lớp 7 học tập kì 2

I. PHONETICS ( 1p)

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. (Chọn từ tất cả phần gạch ốp chân phát âm không giống với các từ còn lại): (0.5p)

1. A. Wanted B. Cooked C. Watched D. Talked

2. A. Catch B. chat C. School D. Mechanic

II. Choose the word whose main căng thẳng is placced differently from the others.(Chọn 1 từ gồm dấu trọng âm khác với số đông từ còn lại): (0.5p)

1. A. Defeat

B. Measure

C. Invent

D. Perform

2. A. Contestant

B. Adventure

C. Carelessly

D. Attraction

B. VOCABULARY và GRAMMAR ( 3ps)

I. Choose the best answer: (Chọn câu trả lời đúng nhất): (2ps)

1. I hate carrots & I don’t like peas, ………………………….

A. So

B. Too

C. Either

D. Neither

2. What are the …………………………..of the common cold?

A. Coughing

B. Symptoms

C. Headache

D. Sneezing

3. My mother always drives ……………………………..

A. Careful

B. Carefully

C. Slow

D. Quick

4. ……………………………. Is the capital of Viet Nam.

A. Vientiane

B. Jakarta

C. Ha Noi

D. Yangon

5. Children should ………………………….. Outdoors.

A. Play

B. Playing

C. Lớn play

D. Plays

6. General Giap’s defeated the French at Dien Bien Phu in ……………………………..

A. 1945

B. 1950

C. 1952

D. 1954

7. Don’t eat too ……………………. Candy.

A. Much


B. Many

C. Less

D. Few

8. What is his …………………………..?- He is 40 kilos.

A. Weigh

B. Weight

C. Heavy

D. Tall

II. Match the sentences in column A with the answers in column B. (Nối các câu sinh sống cột A cùng với câu phù hợp ở cột B): (1p)

ABAnswers

1. What’s the matter with Ba?

a. Neither does my sister.

1-

2. Come & play volleyball, Hoa?

b. Because he missed the bus.

2-

3. I don’t carrots.

c. He has a headache.

3-

4. Why did he come khổng lồ school late this morning?

d. I’m sorry. I should clean my room?

4-

C. READING: (2ps)

I. Read the passage, then answer the questions below: (Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi):

Thomas Edison was an inventor. His most famous invention was the electric light bulb. He also establishes the first central nguồn station in thành phố new york City. This led lớn the construction of other the power nguồn stations in the USA & Europe. During his lifetime he invented over 1.300 things including the gramophone & motion pictures.

1. Who was Thomas Edison ?

………………………………………………………

2. What was his most invention?

………………………………………………………

3. What did he establish in thành phố new york City?

………………………………………………………

4. How many things did he invent during his lifetime?

………………………………………………………

D. WRITING (2ps)

I. Vị as directed in the brackets. (Làm theo yêu mong trong ngoặc): (1p)

1. I prefer walking lớn riding a bike. (Viết lại câu sử dụng like)

=>I….……………………………………………………

2. He drives carefully. (Viết lại câu làm thế nào để cho nghĩa nó ko đổi)


=>He is………………………………………………………

3. Bao loves cartoons. I love cartoons. (Viết lại câu dúng too hoặc so)

=>…………………………………………………………

4. Vì chưng you like the countryside? Why? Why not?

=>…………………………………………………………

II. Write the right form/ tense of the verbs in brackets. (Viết dạng / thì đúng của đụng từ trong ngoặc):(1p)

1. Yesterday (be) ______________________ Sunday. I (visit) __________________ my grandfathers.

2. He (fly) _____________________ to thủ đô bangkok next Sunday.

3. I’d like ___________________ (watch) programs for young people.

E. LISTENING: (2pts)

I. Listen choose the best answer. (Nghe cùng chọn lời giải đúng): (1p)

File nghe:

1. Nam is going lớn the ………………………..

A. Supermarket

B. Amusement park

C. Amusement center

D. Zoo

2. He goes there about ………………………… a week

A. Once

B. Twice

C. Three times

D. Four times

3. He usually stay for about …………………

A. Half an hour

B. An hour

C. Two hour

D. A day

4. Video games can be ………………………

A. Hot

B. Warm

C. Addictive

D. Busy

II. Listen & fill in the missing words. (Nghe và điền từ không đủ vào ô trống): (.1pt)

File nghe:

What does a “balanced (1) __________” mean? It means you eat a variety of foods without eating (2)___________ much of anything. Moderation is very important. Eat the food you enjoy, but don’t have too much. This will help you stay fit and healthy. Don’t (3) _____________ about exercise either! We all need exercise. Follow these guidelines & (4)____________ the food you eat - that is the key to lớn a healthy lifestyle.

Đáp án đề thi kì 2 lớp 7 môn tiếng Anh

I. PHONETICS( 1pt) 0.25 point per correct answer

1. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. (Chọn từ tất cả phần gạch chân phát âm không giống với những từ còn lại): (0.5pt)

1. A. Wanted

2. B. chat

2. Choose the word whose main ức chế is placced differently from the others.(Chọn 1 từ gồm dấu trọng âm không giống với mọi từ còn lại): (0.5pt)

1. B. Measure

2. C.carelessly

B. VOCABULARY & GRAMMAR ( 3ps) 0.25 point per correct answer


I. Choose the best answer: (Chọn câu trả lời đúng nhất. (2ps)


1. D. Neither

2. B. Symptoms

3. B. Carefully

4. C. Ha Noi


C. READING: (2ps) 0.25 point per correct answer

I. Read the passage, then answer the questions below: (Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi): (2pts)

1. Thomas Edison/ He was an inventor.

2. His most famous invention was the electric light bulb.

3. He establishes the first central power station in new york City.

4. During his lifetime he invented over 1.300 things including the gramophone và motion pictures.

D. WRITING (2ps) 0.25 point per correct answer

I. Do as directed in the brackets. (Làm theo yêu ước trong ngoặc): (1p)

1. I like walking more/better than riding a bike.

2. He is a careful driver.

3. Bao loves cartoons and I love cartoons, too./ So vì chưng I.

4. Bởi vì you lượt thích the countryside? Why? Why not? (Students’ answers)

II. Write the right form/ tense of the verbs in brackets. (Viết dạng / thì đúng của cồn từ vào ngoặc):(1p)

1. Yesterday was Sunday. I visited my grandfathers.

2. He will fly to thủ đô bangkok thái lan next Sunday.

3. I’d lượt thích to watch programs for young people.

E. LISTENING: (2ps) 0.25 point per correct answer

I. Listen choose the best answer. (Nghe với chọn giải đáp đúng): (1p)

1. C. Amusement center

2. A. Once

3. B. An hour

4. C. Addictive

II. Listen & fill in the missing words. (Nghe cùng điền từ không đủ vào ô trống): (.1p)

1. Diet

2. Too

3. Forget

4. Healthy

Đề thi kì 2 môn tiếng Anh lớp 7 năm 2020 - 2021 - Đề 2

Ma trận đề thi học kì 2 môn giờ Anh lớp 7

Chủ đềNhận biếtThông hiểu Vận dụngthấp caoTổng
TNTLTNTLTNTLTNTLTNTL

I.Phonetics

(0.5đ )

Câu1,2

(0.5 m)

2 câu

(0.5)

II. Vocabulary & structures (1.5 đ)

Câu1,2,3,4,5,6

(1.5m)

6 câu

(1.5m)

III.Reading(2đ)

a.True or False(1m)

b. Answer the questions (1m)

Câu1,2,3,4(1m)

Câu1,2

( 1m)

4câu

(1m)

2câu

(1m)

IV.Writing (2ms)

a. Do as direction in parentheses. (1m)

b. Supply the correct khung of verbs in the blank.(1m)

Câu1,2,3,4

(1m)

Câu 1,2,3,4

( 1m)

8câu

(2ms)

V.Listen (2ms)

a/ Choose the correct answer (1m)

b/ True or False(1m)

Câu1,2,3,4(1m)

Câu1,2,3,4(1m)

8 câu

(1m)

VI.Speaking

Câu1,2

(1m)

Câu1,2

(1m)

Tổng

12 câu

3 đ

8 câu

2 đ

4 câu

2 đ

6 câu

2 đ

4 câu

1 đ

20câu

10 câu

5 đ

%

30%

20%

20%

20%

10%

50%

50%


Đề thi tiếng Anh lớp 7 học tập kì 2

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.(0.5m)

1. A.diary B. Family C. Type D. Pretty

2. A.dark B. Principal C. Father D.star

II/ Choose the best word for the sentence (1.5m)

1. I …………………my homework last night

A. Don’t finish

B. Was finishes

C. Were finish

D. Didn’t finish

2. Mary......................a letter lớn her parents yesterday

A. Wrote

B. Write

C. Writes

D. Will write

3. Mary ...................... The dishes after dinner last night

A. Learned

B. Walked

C. Washed

D. Stayed

4. How..................are you? -I’m 1.50 meters

A. High

B. Tall

C.long

D. Height

5.What.................last night?

A. Vì chưng you eat

B. You ate

C. Did you eat

D. Are you eating

6.Peter is intelligent, and...................................

A. Neither is her sister

B.her sister is either

C. Her sister are too

D. So is her sister

III. Read the text. (2ms)

Last summer, Mary and her parents went to Colorado for their vacation. They visited a national park, where they camped in their tent for a week. They went fishing one morning. Mary’s mother caught a very big fish, but her father didn’t catch anything. They enjoyed cooking và eating the fish for dinner. It was delicious. She likes fresh fish very much.

a/Decide True(T) or False(F) statements (1m)

1. Today, Mary and her parents went khổng lồ Colorado for their vacation.

2. Mary’s mother caught a very big fish

3. They enjoyed cooking và eating the fish for lunch

4. She likes fresh fish very much

b/Answer the questions.(1m)

1. Where did Mary and her parents go for their vacation?

...............................................................................

2. Did they go fishing ?

................................................................................

IV.Writing (2ms)

a/Do as directed in bracket (1m)

1.My friend is 40 kilos. (Rewrite the sentence, beginning with the word given)

How ……………………?

2. Cam Ly is a good singer.

Cam Ly sings ……………………………(Rewrite the sentence, beginning with the words given)

1.My sister is 1m50. (Rewrite the sentence, beginning with the word given)

How ……………………?

4. Lien won’t go to the party, & we won’t…………. ( Complete the sentences, using “too/ so, either/ neither”)

b/ Give the correct size of word in brackets (1m)

1. Lan (not play) .............…games last night.

2 .You must (do)………….....homework.

3. You should (help)…….......... Your mom.

4.Nam và Hoa (eat) ……….......noodles yesterday.

V.Listen (2ms)

a/ Listen & choose the correct answer (1m)

1.Yesterday, Hoa and her aunt went lớn ..................

A. The zoo

B. The school

C. The supermarket

D. The market

2. First, they went to lớn the .......... …… stall.

A. Meat

B. Fruit

C. Vegetable

D. Food

3. They bought some ………..

A. Bananas

B. Beef

C. Durians

D. Carrots

4. Second, they went to a..................... Stall.

A. Meat

B. Fruit

C. Vegetable

D. Food

b/ Listen and write True (T) or False (F) (1m)

They need some vegetables

Hoa likes some peas và some carrots.

Xem thêm: Game Thư Tai Cùng World Cup, Game Thử Tài Cùng World Cup 2014

Her aunt doesn’t hate carrots

They didn’t buy spinach & cucumbers.

Đáp án đề thi kì 2 lớp 7 môn giờ Anh

Nội dungĐiểm

I. (0.5m) (Mỗi câu đúng 0.25m)