Bài bao gồm đáp án. Đề đánh giá Toán 11 học tập kì 2 dạng trắc nghiệm (Đề 2). Học viên luyện tập bằng cách chọn đáp án của bản thân mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài bác trắc nghiệm, có phần xem công dụng để biết bài bác làm của mình. Kéo xuống dưới nhằm bắt đầu.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

 Câu 1: giới hạn $undersetx ightarrow +infty lim(sqrtx^3 + ax^2 + 5 - x) = -1$. Lúc ấy a là cực hiếm nào sau đây?

A. 2B. -1C. -3D. 1

Câu 2: $undersetx ightarrow 1limfrac2x^2 + x - 3x - 1$ là:

A. 5B. $frac-12$C. 1D. 2

Câu 3: search đạo hàm của hàm số y = 3cosx + 1.Bạn sẽ xem: Đề thi học tập kì 2 lớp 11 môn toán trắc nghiệm tất cả đáp án

A. $y" = 3sinx$B. $y" = -3sinx + 1$C. $y" = -3sinx$D. $y" = -sinx$

Câu 4: tra cứu đạo hàm của hàm sô y = $x^3$ - 2x

A. $y" = 3x - 2$B. $y" = 3x^2 - 2$C. $y" = x^3 - 2$D. $y" = 3x^2 - 2x$

Câu 5: Đạo hàm của hàm số y = $fracx + 6x + 9$ là?

A. $frac15(x+9)^2$B. $frac3(x+9)^2$C. $-frac15(x+9)^2$D. $frac-3(x+9)^2$

Câu 6: mang đến hàm số y = f(x) = $left{eginmatrixfracsqrtax + 1 - sqrt1 - bxx ; khi x eq 0\ 3a - 5b - 1 ; lúc x = 0endmatrix ight.$

Tìm điều kiện của tham số a cùng b để hàm số trên thường xuyên tại điểm x = 0

A. 2a - 6b = 1B. 2a - 4b = 1C. 16a - 33b = 6D. A - 8b = 1

Câu 7: mang lại hàm số y = $sin^2$x. Mệnh đề nào tiếp sau đây đúng?

A. $4y.cos^2x - (y")^2 = -2sin^22x$B. $4y.cos^2x - (y")^2 = 0$C. 2sinx - $y"$ = 0D. $sin^2x - y"$ = 1

Câu 8: Một hóa học điểm vận động theo phương trình S = $t^3 + 5t^2 - 5$, trong đó t > 0, t được tính bằng giây (s) và S được tính bằng mét (m). Tính vận tốc của hóa học điểm tại thời điểm t = 2(s).

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 lớp 11 môn toán trắc nghiệm có đáp án

A. 32 m/sB. 22 m/sC. 27 m/sD. 28 m/s

Câu 9: Tính $undersetx ightarrow 4limfracx+5x-1$

A. 3B. 1C. -5D. $+infty $

Câu 10: cho hình chóp tứ giác các S.ABCD có AB = a và SB = $fracasqrt32$. Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC)

A. D(A, (SBC)) = $fracasqrt24$B. D(A, (SBC)) = $fraca2$C. D(A, (SBC)) = aD. D(A, (SBC)) = $fracasqrt22$

Câu 11: tìm đạo hàm cấp cho 2 của hàm số y = $frac1x+2$

A. $y"" = frac2(x+2)^3$B. $y"" = frac-2(x+2)^3$C. $y"" = frac-1(x+2)^2$D. $y"" = frac1(x+2)^3$

Câu 12: đến hình lập phương $ABCD.A"B"C"D"$. Call $alpha $ là góc giữa hai tuyến phố thẳng $A"B$ với $CB"$. Tính $alpha $

A. $30^circ$B. $45^circ$C. $60^circ$D. $90^circ$

Câu 13: Đạo hàm của hàm số y = $(m + fracnx^2)^3$ cùng với m, n là những hằng số?

A. $y" = 3left ( m+fracnx^2 ight )^2$B. $y" = 3(m+n)left ( m+fracnx^2 ight )^2$C. $y" = frac2x^3left ( m+fracnx^2 ight )^2$D. $y" = frac-6nx^3left ( m+fracnx^2 ight )^2$

Câu 14: cho hình chóp S.ABC gồm đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, sát bên SA vuông góc với đáy. Biết rằng $SA = asqrt3; AC = asqrt2$. Góc giữa mặt đường thẳng SB và mặt phẳng (ABC) bằng?


*

A. $90^circ$B. $51^circ$C. $60^circ$D. $30^circ$

Câu 15: trong số mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A. Trường hợp a//b và $(alpha ) perp a$ thì $(alpha ) perp b$B. Trường hợp $(alpha ) // (eta )$ với $(alpha ) perp a$ thì $(eta ) perp a$C. Nếu a với b là hai tuyến phố thẳng rõ ràng và $a perp (alpha ), b perp (alpha )$ thì a // bD. Ví như a // ($alpha $) cùng $b perp a$ thì $b perp (alpha )$

Câu 16: Phương trình $x^3 - 3x^2 + 5x + 1 = 0$ có ít nhất một nghiệm thuộc khoảng nào sau đây:

A. (0; 1)B. (2; 3)C. (-2; 0)D. (-1; 0)

Câu 17: Trong ko gian,khẳng định như thế nào sau đây là đúng?

A. Vectơ chỉ phương của con đường thẳng là vectơ bao gồm giá tuy vậy song đường thẳng đóB. Góc giữa hai tuyến đường thẳng a với b là góc giữa hai tuyến phố thẳng a’ và b’ đi sang một điểmC. Hai tuyến phố thẳng vuông góc thì cắt nhauD. Hai đường thẳng vuông góc cùng với nhau ví như góc giữa chúng bởi $90^circ$

Câu 18: Tính $undersetx ightarrow -infty lim(3x^3 + 2x^2 + 4x - 1)$

A. $-infty $B. $+infty $C. 3D. 0

Câu 19: Tính $undersetx ightarrow 1^-limfracx^2 + 3x - 4x-1$

A. 5B. 0C. $+infty $D. -5

Câu 20: mang lại tứ diện ABCD, call G là giữa trung tâm tam giác BCD. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $vecGA + vecGC + vecGD = vec0$B. $vecGA + vecGB + vecGC = vec0$C. $vecGA + vecGB + vecGD = vec0$D. $vecGB + vecGC + vecGD = vec0$

Câu 21: Tính lim$frac5n+13n+7$

A. $frac57$B. $frac53$C. $frac17$D. 0

Câu 22: trong các công thức sau, bí quyết nào sai?

A. $(sqrtu") = fracu"2sqrtu$B. $(sinu") = -u"cosu$C. $left ( frac1x ight )" = frac-1x^2$D. $(cosu)" = -u"sinu$

Câu 23: Đạo hàm của hàm số f(x) = xsin2x là:

A. $f"(x)$ = -sin2x + xcos2xB. $f"(x)$ = sin2x + 2xcos2xC. $f"(x)$ = -2xcos2xD. $f"(x)$ = sin2x - xcos2x

Câu 24: Viết phương trình tiếp đường của đồ thị (C) của hàm số y = x^3 - 3x^2 + 10 tại điểm bao gồm tung độ bằng 10?

A. Y = 9x - 7B. Y = 9x - 17C. Y = 9x - 8D. Y = 9x - 1

Câu 25: mang đến hàm số f(x) = $left{eginmatrixfracx^2 - 3x + 2x - 2, lúc x > 2\ 2x - a, khi x leq 2endmatrix ight.$. Với cái giá trị nào của a thì hàm số vẫn cho liên tiếp tại điểm x = 2?

A. 3B. 1C. 2D. 0

Câu 26: Đạo hàm của hàm số y = $x^3 + 5x^2 + 3x - 5$ là:

A. $3x^2 - 10x$B. $x^2 - 10x + 3$C. $3x^2 - 10x + 3$D. $x^2 - 5x + 3$ 

Câu 27: Phương trình tiếp tuyến đường của đồ gia dụng thị hàm số y = $fracx^33 - 2x^2 + 3x + 1$, biết tiếp tuyến tuy nhiên song với con đường thẳng d: y = 8x + 2, là:

A. $y = -frac18x + 3; y = frac-18x - frac73$B. $y = 8x + frac13; y = 8x - frac73$C. $y = 8x + frac113; y = 8x - frac973$D. $y = 8x + frac23; y = 8x$

Câu 28: Đạo hàm của hàm số y = $tan(ax^2 + bsqrtx + 1)$ là $y" = frac2xsqrtx + 1sqrtx.cos^2(ax^2 + bsqrtx + 1)$ với $a, b in Z$. Khi ấy a + b bằng:

A. 5B. 3C. -7D. 2

Câu 29: cho hình chóp S.ABCD gồm đáy ABCD là hình thoi tâm O, với SA $perp $ (ABCD). Vào các khẳng định sau, khẳng định nào sai?


*

A. $SO perp BD$B. $AD perp SC$C. $SA perp BD$D. $SC perp BD$

Câu 30: lim$frac-n^2+3n-4n^2$ là:

A. 0B. $-infty $C. -1D. 1

Câu 31: cho hình chóp S.ABCD tất cả SA $perp $ (ABCD) với đáy ABCD là hình vuông. Mệnh đề làm sao dưới đấy là đúng?

A. (SAC) $perp $ (SBD)B. (SAD) $perp $ (SBC)C. AC $perp $ (SAB)D. BD $perp $ (SAD)

Câu 32: tra cứu vi phân của hàm số y = $3x^2 - 2x + 1$. 

A. Dy = 6x - 2B. Dy = (6x - 2)dxC. Dx = (6x - 2)dyD. Dy = 6x - 2dx

Câu 33: Tiếp tuyến đường của đồ thị hàm số y = $x^2 - 3x$ trên điểm M(1; -2) có thông số góc k là:

A. K = -2B. K = 1C. K = -1D. K = -7

Câu 34: Tìm giá trị nhỏ dại nhất, giá chỉ trị lớn số 1 của hàm số $y"$ là đạo hàm của hàm số y = $frac12sin6x - frac23cos6x$.

A. $miny" = -3, maxy" = 5$B. $miny" = -6, maxy" = 6$C. $miny" = -4, maxy" = 4$D. $miny" = -5, maxy" = 5$

Câu 35: trong các mệnh đề sau, mệnh đề như thế nào sai?

A. $left (fracuv ight )" = fracu"v - uv"v^2$B. $(u+v)" = u" + v"$C. $(uv)" = u"v"$D. $(u-v)" = u" - v"$

Câu 36: giá trị của m nhằm hàm số f(x) = $left{eginmatrixmx^2; x leq 2\ 3; x > 2endmatrix ight.$ tiếp tục tại điểm x = 2 là:

A. 3B. $frac34$C. $frac43$D. 2

Câu 37: đến đường cong y = cos$(fracpi 3+fracx2)$ với điểm M thuộc con đường cong. Điểm M nào tiếp sau đây có tiếp tuyến tại điểm đó tuy vậy song với con đường thẳng $y = frac12x + 5$

A. M($fracpi 3$; 0)B. M($frac5pi 3; fracsqrt32$)C. M($frac-pi 3; fracsqrt32$)D. M($frac-5pi 3$; 0)

Câu 38: mang lại hàm số y = f(x) = $fracmx^33 - (m+1)x^2 + (6-2m)x - 15$. Tra cứu m để phương trình $f"(x) = 0$ gồm nghiệm kép.

Xem thêm: Lá Diêu Bông Là Lá Gì ? Lá Diêu Bông Có Thật Sự Tồn Tại Không?

A. M = 1 hoặc $m = frac13$B. M = 1 hoặc $m = frac13$ hoặc m = 1C. M = -1 hoặc m = 3D. M = -1 hoặc $m = -frac13$

Câu 39: tìm phương trình tiếp tuyến của đồ vật thị hàm số y = $fracx+1x-1$ tại điểm tất cả hoành độ bởi 2?

A. Y = x + 4B. Y = 2x - 1C. Y = -2x + 1D. Y = -2x + 7


*

A. 1B. $fracsqrt34$C. $fracsqrt32$D. $fracsqrt38$

Câu 41: Đạo hàm của hàm số y = 3sinx + 5cosx là:

A. $y" = -3cosx + 5sinx$B. $y" = 3cosx - 5sinx$C. $y" = -3cosx - 5sinx$D. $y" = 3cosx + 5sinx$

Câu 42: đến hàm số y = f(x) = $fracx^2 + x + 2x - 1$. Tìm x để $f"(x) A. $x in (-1; 3)$B. $x in (-infty ; 1) cup (1; +infty )$C. $x in (1; 3)$D. $x in (-1; 1) cup (1; 3)$Câu 43: đưa sử $undersetx ightarrow x_0limf(x)$ = M. Lúc ấy $undersetx ightarrow x_0limsqrtf(x) = sqrtM$ với

A. M B. M > 0C. $forall $ MD. M $ eq $ 0

Câu 44: Trong không gian, mệnh đề nào sau đây sai?

A. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một con đường thẳng thứ bố thì tuy vậy song với nhauB. Một con đường thẳng và một mặt phẳng (không cất đường thẳng đang cho) thuộc vuông góc cùng với một con đường thẳng thì song song cùng với nhauC. Hai tuyến phố thẳng riêng biệt cùng vuông góc cùng với một phương diện phẳng thì song song với nhauD. Hai mặt phẳng phân minh cùng vuông góc cùng với một đường thẳng thì song song với nhau.

Câu 45: $undersetx ightarrow +infty lim(sqrtx^2 - 3x + 1 + x) là:

A. $+infty $B. $-infty $C. 0D. 2

Câu 46: mang lại hàm số f(x) = $left{eginmatrix3x - 5; khi x leq -2\ ax + 3; lúc x > -2endmatrix ight.$. Cực hiếm nào của a để hàm số vẫn cho liên tục tại x=-2?

A. 7B. -7C. 5D. 1

Câu 47: Tổng của cấp số nhân vô hạn 5, $sqrt5$, 1, $frac1sqrt5$, ... Là:

A. $frac1-sqrt55sqrt5$B. $frac5sqrt5sqrt5+1$C. $frac5sqrt51 - sqrt5$D. $frac5sqrt5sqrt5-1$

Câu 48: lim$frac3n^3 + nn^2$ là:

A. $+infty $B. $-infty $C. 0D. 1

Câu 49: Đạo hàm của hàm số y = $(x^3 - 2x^2)^2$ bằng:

A. $6x^5 + 16x^3$B. $6x^5 - 20x^4 - 16x^3$C. $6x^5 - 20x^4 + 4x^3$D. $6x^5 - 20x^4 + 16x^3$

Câu 50: $undersetx ightarrow 1^+limfrac4x-3x-1$ là: