Đề thi giữa kì 2 chất hóa học lớp 8 tất cả đáp án (4 đề)

glaskragujevca.net soạn và tham khảo Đề thi giữa kì 2 chất hóa học lớp 8 bao gồm đáp án (4 đề) được tổng hợp chọn lọc từ đề thi môn Hoá học 8 của các trường trên cả nước sẽ giúp học viên có planer ôn luyện tự đó được điểm cao trong những bài thi Hoá học lớp 8.

Bạn đang xem: Đề thi hóa lớp 8 học kì 2 có đáp án

*

Tải xuống

Phòng giáo dục và Đào tạo ra .....

Đề thi 45 phút học tập kì 2

Môn: hóa học lớp 8

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(Đề 1)

I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm) (0,5 điểm/câu đúng)

Câu 1: dãy dung dịch nào tiếp sau đây làm chuyển màu sắc quỳ tím thành đỏ? A. H3PO4, HNO3, HCl, NaCl, H2SO4 B. H3PO4, HNO3, KCl, NaOH, H2SO4 C. H3PO4, HNO3, HCl, H3PO3, H2SO4 D. H3PO4, KNO3, HCl, NaCl, H2SO4

Câu 2: cho những phản ứng sau 1) Cu + 2AgNO3

*
Cu(NO3)2 + 2Ag 2) Na2O + H2O
*
2NaOH 3) fe + 2HCl
*
FeCl2 + H2 4) CuO+ 2HCl
*
CuCl2 + H2O 5) 2Al + 3H2SO4
*
Al2(SO4)3 + 3H2 6) Mg + CuCl2
*
MgCl2 + Cu 7) CaO + CO2
*
CaCO3 8) HCl+ NaOH
*
NaCl+ H2O

Số phản bội ứng thuộc các loại phản ứng thế là: A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 3: Dãy các chất tất cả toàn oxit axit là:

A. MgO, SO2 B. CaO, SiO2 C. P2O5, CO2 D. FeO, ZnO

Câu 4: cách thức điều chế khí oxi vào phòng thí điểm là:

A. Đun rét KMnO4 hoặc KClO3 ở ánh nắng mặt trời cao

B. Đi từ bầu không khí

C. Điện phân nước

D. Nhiệt độ phân CaCO3

Câu 5: cho các oxit: CaO; Al2O3; N2O5; CuO; Na2O; BaO; MgO; P2O5; Fe3O4; K2O. Số oxit tác dụng với nước chế tạo bazơ tương xứng là:

A. 3 B. 4 C. 5 D. 2

Câu 6: mang lại 11,2 gam fe vào dung dịch đựng 0,25 mol H2SO4. Thể tích khí thu được sống đktc là:

A. 4,48 lít B. 5,6 lít C. 8,96 lít D. 11,2 lít

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: hoàn thành các phương trình hóa học sau:

a) CH4 + O2

*

b) p. + O2

*

c) CaCO3

*

d) H2 + CuO

*

Câu 2: cho các oxit bao gồm công thức: Fe2O3, MgO, CO2, SO3, P2O3, K2O, NO2

Cho biết đâu là oxit bazơ, đâu là oxit axit và gọi tên những oxit trên.

Câu 3: sử dụng khí hidro để khử không còn 50g các thành phần hỗn hợp A gồm đồng(II) oxit cùng sắt(III) oxit. Biết trong các thành phần hỗn hợp sắt(III) oxit chỉ chiếm 80% khối lượng.

a) Viết các phương trình hóa học

b) Tính thể tích khí H2 yêu cầu dùng sinh hoạt đktc.

HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ II – ĐỀ 1

MÔN: HÓA HỌC 8

I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm) (0,5 điểm/câu đúng)

Câu 1: Đáp án C

Dãy các dung dịch axit có tác dụng quì đưa thành đỏ

Câu 2 : Đáp án B

Phản ứng thay là phản bội ứng chất hóa học giữa solo chất và hợp chất, trong những số đó nguyên tử của solo chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố khác trong đúng theo chất.Nên những phản ứng vậy là: 1,3,5,6

Câu 3: Đáp án C

Câu 4: Đáp án A

Trong phòng thí nghiệm, khí oxi đươc điều chế bằng phương pháp đun nóng hầu như hợp chất giàu oxi và dễ bị phân bỏ ở nhiệt độ cao như KMnO4 cùng KClO3

Câu 5: Đáp án B

Oxit bazơ tính năng với nước chế tạo bazơ tương ứng: CaO; Na2O; BaO; K2O

Câu 6: Đáp án A

Fe + H2SO4

*
FeSO4 + H2

nFe = 11,2 : 56 = 0,2 mol

nH2SO4 = 0,25 mol

Vì 0,2 :1 sắt là chất hết, H2SO4 dư

Số mol H2 tính theo chất hết => nH2 = 0,2 mol => VH2 = 0,2.22,4 = 4,48 lít

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1:

a) CH4 + O2

*
CO2 + 2H2O

b) 4P + 5O2

*
2P2O5

c) CaCO3

*
CaO + CO2

d) H2 + CuO

*
Cu + H2O

Câu 2:

- Oxit bazơ: Fe2O3, MgO ,K2O

Fe2O3 : fe (III) oxit

MgO: magie oxit

K2O : kali oxit

- Oxit axit: CO2, SO3, P2O3, NO2

CO2: cacbon đioxit ( khí cacbonic)

SO3: diêm sinh trioxit

P2O3 : điphotpho trioxit

NO2 : nito đioxit

Câu 3:

a) Phương trình hóa học

H2 + CuO

*
Cu + H2O

3H2 + Fe2O3

*
2Fe + 3H2O

b) mFe2O3 = 50.80% = 40 gam => nFe2O3 = 40:160 = 0,25 mol

mCuO = 50-40 =10 gam => nCuO= 0,125 mol

H2 + CuO

*
Cu + H2O

0,125 mol 0,125 mol

3H2 + Fe2O3

*
2Fe + 3H2O

0,75 mol 0,25 mol

nH2 = 0,125 + 0,75= 0,875 mol

VH2 =0,875. 22,4 = 19,6 lít

*

Phòng giáo dục và Đào sinh sản .....

Đề thi 45 phút học tập kì 2

Môn: chất hóa học lớp 8

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 2)

I. TRẮC NGHIỆM(3 điểm): Hãy chọn đáp án đúng trong những câu sau:

Câu 1: Chất tất cả công thức chất hóa học nào sau đây là oxit?

A. ZnO

B. Zn(OH)2

C. ZnCO3

D. ZnSO4

Câu 2: Đốt cháy trọn vẹn khí metan (CH4) trong khí oxi (vừa đủ). Thành phầm của phản ứng là:

A. CO2.

B. H2O.

C. CO2 cùng H2O.

D. CO2, H2O cùng O2.

Câu 3: cho các phương trình hóa học của những phản ứng sau:

1) CaCO3

*
CaO + CO2

2) fe + S

*
FeS

3) Zn + 2HCl

*
ZnCl2 + H2

4) 2Fe + 3Cl2

*
2FeCl3

Trong những phản ứng trên: số làm phản ứng hóa hợp, phản nghịch ứng phân bỏ lần lượt là:

A. 3; 1.

B. 2; 1.

C. 1; 3.

D. 1; 2.

Câu 4: nguyên tố thể tích của không gian gồm:

A. 21% khí oxi, 78% khí nitơ, 1% các khí không giống (CO2, khá nước, khí hiếm,...).

B. 21% khí nitơ, 78% khí oxi, 1% những khí khác (CO2, hơi nước, khí hiếm,...).

C. 21% những khí khác, 78% khí nitơ, 1% khí oxi.

D. 21% khí oxi, 78% các khí khác, 1% khí nitơ.

Câu 5: Đốt cháy trọn vẹn 2,24 lít khí CH4 vào bình đựng khí oxi. Thể tích khí oxi (đo sống đktc) nên dùng là:

A. 2,24 lít.

B. 3,36 lít.

C. 4,48 lít.

D. 6,72 lít.

Câu 6: Dãy chất nào sau đây gồm toàn oxit bazơ?

A. SO3; P2O5.

B. Na2O; SO3.

C. SO2; CaO.

D. Na­2O; CaO.

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1 (1 điểm):

mang đến hình vẽ diễn tả thí nghiệm điều chế khí oxi trong chống thí nghiệm. Hãy xác định 1, 2, 3, 4?

*

Câu 2 (1 điểm): phân tích và lý giải tại sao: khi nhốt một con dế mèn vào một trong những lọ nhỏ dại rồi bịt nút kín, sau một thời hạn con vật vẫn chết dù có đủ thức ăn?

Câu 3 (1 điểm): cho những oxit có công thức chất hóa học sau: SO2; Fe2O3, CO2, CaO. Chất nào thuộc một số loại oxit bazơ, chất nào thuộc nhiều loại oxit axit. Call tên những oxit đó?

Câu 4 (2 điểm): ngừng các phương trình hoá học của các phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng trường hợp có):

a) S + O2

*
………

b) fe + O2

*
……..

c) KMnO4

*
K2MnO4 + MnO2 + …..

Xem thêm: Ý Nghĩa Trái Tim Màu Xanh Dương, Please Wait

d) ………

*
KCl + O2.

Câu 5 (2 điểm): Đốt cháy hoàn toàn 2,48 gam photpho vào bình chứa khí oxi, tạo thành điphotpho pentaoxit.

a) Tính cân nặng hợp hóa học tạo thành?

b) giả dụ trong bình đựng 4 gam khí oxi. Hỏi sau thời điểm phản ứng kết thúc chất làm sao còn dư và dư từng nào gam?