Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án năm 2021 (10 đề)

glaskragujevca.net soạn và đọc Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án năm 2021 (10 đề) được tổng hợp tinh lọc từ đề thi môn Toán 9 của các trường trên toàn quốc sẽ giúp học sinh có kế hoạch ôn luyện từ đó lấy điểm cao trong các bài thi Toán lớp 9.

Bạn đang xem: Đề giữa kì 1 toán 9

*

Tải xuống

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề thi giữa Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 9

Thời gian có tác dụng bài:60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Bài 1 (2,0 điểm).

1. Triển khai phép tính.

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)">

2. Tìm đk của x để những biểu thức sau tất cả nghĩa:

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)">

Bài 2 (2,0 điểm).

1.Phân tích đa thức thành nhân tử.

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

2 Giải phương trình:

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

Bài 3 (2,0 điểm).

Cho biểu thức

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

a) Rút gọn gàng biểu thức A.

b) kiếm tìm x để

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)">

Bài 4 (3,5 điểm).

Cho tam giác ABC vuông trên A, con đường cao AH. Biết BC = 8cm, bảo hành = 2cm.

a)Tính độ dài những đoạn trực tiếp AB, AC, AH.

b)Trên cạnh AC mang điểm K (K ≠ A, K ≠ C), điện thoại tư vấn D là hình chiếu của A trên BK. Chứng tỏ rằng: BD.BK = BH.BC

c)Chứng minh rằng:

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

Bài 5 (0,5 điểm).

Cho biểu thức p. = x3 + y3 - 3(x + y) + 1993.

Tính giá trị biểu thức phường với:

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)">

.................... Hết .....................

ĐÁP ÁN

Bài 1


Ý

Nội dung

Điểm

1.a

0.5đ

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)">

0.25

= 9 - √16 = 9 - 4 = 5

0.25

1.b

0.5đ

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

0.25

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

0.25

2.a

0.5đ

Biểu thức

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)">

0.25

⇔ x ≤ 1

0.25

2.b

0.5đ

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

0.25

⇔ ( x - 1)2 > 0 ⇔ x ≠ 1

0.25


Bài 2 (2,0 điểm)


Ý

Nội dung

Điểm

1.a

0.5đ

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

0.25

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)">

0.25

1.b

0.5đ

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)">

0.25

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

0.25

2

1.0đ

ĐK :x ≥ - 1

0.25

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)">

0.25

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

⇔ x + 1 = 25 ⇔ x = 24 ( T/m ĐKXĐ)

0.25

Vậy phương trình có nghiệm độc nhất x = 24

0.25


Bài 3 (2,0 điểm).


Ý

Nội dung

Điểm

a

1.25đ

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

0.25

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

0.25

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

0.25

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)">

0.25

Vậy

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)"> (với x > 0; x ¹ 1)

0.25

b

0.75đ

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)">

0.25

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

0.25

Vậy với x = 9 thì

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)"> .

0.25


Bài 4 (3,5 điểm).


Ý

Nội dung

Điểm

a

1.5đ

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)">

+ ΔABC vuông tại A, đường cao AH => AB2 = BH.BC = 2.8 = 16

0.25

=> AB = 4 cm ( vì AB > 0 )

0.25


Ý

Nội dung

Điểm

+ BC2 = AB2 + AC2 (Định lý Pitago trong tam giác vuông ABC)

0.25

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

0.25

+ gồm HB + HC = BC HC = BC – HB = 8 – 2 = 6 cm

AH2 = BH.CH = 2.6 - 12

0.25

=> AH = √12 = 2√3 cm ( vì AH > 0)

0.25

b

1.0đ

+ Δ ABK vuông tại A bao gồm đường cao AD => AB2 = BD.BK (1)

0.5

+ mà lại AB2 = BH.BC ( chứng minh câu a) (2)

0.25

Từ (1) với (2) => BD.BK = BH.BC

0.25

c

1.0đ

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)">

0.25

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

0.25

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

0.25

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)">

0.25


Bài 5 (0,5 điểm).


Ý

Nội dung

Điểm

0.5đ

Ta có: x3 = 18 + 3x => x3 - 3x =18

y3 = 6 + 3y => y3 - 3y = 6

0.25

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)">

0.25


Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề thi giữa Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 9

Thời gian làm bài:60 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 2)

1. Giá trị lớn nhất của biểu thức

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)"> bằng:

A. 2020 B. 2019

C. 2018 D. - 2019

2. Với x, y là số đo các góc nhọn. Chọn ngôn từ sai trong số câu sau:

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

3. Cho ΔABC vuông trên A ,đường cao AH, ta có:

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)">

4. Giá trị của biểu thức

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)"> bằng:

A. -11 B. 121 C. -121 D. 11

5. Căn bậc nhị số học tập của 4 là

A. 2 B. 8 C. 16 D. 4

6. Chọn khẳng định đúng:

A. cot720 = cot180 B. cos250 = sin650

C. sin670 = sin230 D. tan310 = cot310

7. Trong một tam giác vuông. Biết

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)"> . Tính sinx.

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

8. Điều kiện để

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)"> có nghĩa là:

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

9. Trục căn thức ở mẫu mã

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)"> ta được:

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)">

10. Cho tam giác DEG vuông trên E, cosG bằng:

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

11. Căn bậc bố của -27 là:

A.9 B.3 C.-3 D.-9

12. Nếu sin α =

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)"> thì cot α bằng:

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

13. Cho

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)"> bằng:

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

14. Nếu cos x = sin 350 thì x bằng:

A.350 B.450 C.650 D.550

15. Tìm đk để

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)"> tất cả nghĩa, ta có:

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

16. Tìm điều kiện để

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)"> tất cả nghĩa, ta có:

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)">

17. Biểu thức phối hợp của biểu thức

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)"> là:

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)">

18. Căn bậc nhị của 16 là:

A. -4 và 4 B. 16 C. -16 cùng 16 D. 4

19. Rút gọn gàng biểu thức

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)"> bằng:

A. 10 B. √40 C. 4√36 D. 40

20. Nếu α = 250 18" thì cot α khoảng:

A. 0,47 B. 0,43 C. 0,9 D. 2,12

21. Cho tam giác ABC vuông sinh sống A, BC = 25; AC = 20, số đo của góc C bằng:

A. 530 B. 370 C. 360 D. 540

22. Cho tam giác BDC vuông tại D, sinC bằng:

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)">

23. Các tia nắng mặt trời tạo với mặt khu đất một góc bởi 400 và nhẵn của tháp xung quanh đất dài 20 m. Tính chiều cao của tháp (làm tròn mang lại mét)

A. 24 m B. 20 m C. 17 m D. 13 m

24. Cho tam giác MNP vuông trên M, con đường cao MH. Biết NH = 5 cm, HP = 9 cm. Độ nhiều năm MH bằng:

A. 4 B. 4,5 C. 7 D.

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

25. Giá trị của biểu thức

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)"> bằng:

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)">

Phần II. Tự luận(5 điểm)

Câu 26 (2,5 điểm)

a) So sánh:

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

b) Tìm đk để

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)"> tất cả nghĩa.

c) Khử căn ở chủng loại

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

d) Tính quý hiếm biểu thức

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

Câu 27(2 điểm): cho tam giác ABC vuông trên A, AB = 3(cm), AC = 4(cm), con đường cao AH. Kẻ HK vuông góc với AC tại K, kẻ HG vuông góc cùng với AB trên G.

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

Câu 28(0,5 điểm): Giải phương trình

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)">

ĐÁP ÁN

I. Phần trắc nghiệm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Đ.án

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

Câu

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Đ.án

D

B

B

B

A

A

D

B

C

C

D

C

II. Phần tự luận

Câu

Lời giải

Điểm

26

(2,5đ)

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)">

0,25

0.25

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

0,5

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)">

0,5

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

0,25

0,5

0,25

27

(2đ)

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)">

0,25

0,25

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)">

0,5

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)">

0,125

0,125

0,125

0,125

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

0,125

0,125

0,125

0,125

28

(0,5đ)

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)">

0.125

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

0.125

Phương trình (2) có nghiệm khi: 6 - x ≥ 0 ⇔ x ≤ 6

Khi đó: 2 vế của (2) ko âm

Ta bình phương 2 vế của (2) được 16(3x – 5) = 36 - 12x + x2

⇔ X2 - 60x + 116 = 0

⇔ ( x - 2)(x - 58) = 0

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)">

0.125

Vậy: Tập nghiệm của phương trình là

0,125

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề thi giữa Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 9

Thời gian làm bài:60 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 3)

Câu 1:(2 điểm) tiến hành tính:

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

Câu 2:(1 điểm) Rút gọn gàng

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)">

Câu 3:(2 điểm) tra cứu x, biết:

a) x2 -1=3

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)">

Câu 4:(2 điểm) đến biểu thức:

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)">

a)Hãy rút gọn gàng biểu thức P.

b)Tìm quý hiếm của x để biểu thức P=2

Câu 5:(3 điểm) cho tam giác ABC vuông trên A tất cả đường cao AK chia cạnh huyền BC thành nhị đoạn KB=2cm và KC=6cm.

a)Tính độ dài những đoạn thẳng: AK, AB, AC

b)Trên cạnh AC mang điểm M ( M khác A với C) điện thoại tư vấn H là hình chiếu của A trên BM. Chứng minh rằng BH.BM=BK.BC

c)Chứng minh rằng:

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

ĐÁP ÁN

CÂU

ĐÁP ÁN

ĐIỂM

Câu 1:

(2điểm)

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)">

0.5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

Câu 2: (1,0 điểm)

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)">

0,5

0,5

Câu 3:

a) search x, biết x2 -1=3

⇔ x2 = 4

⇒ x = -2 hoặc x = 2

Vậy x = -2 hoặc x = 2

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)">

0,25

0.5

0,25

0,25

0,25

0.25

0.25

Câu 4:

Cho biểu thức:

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

a) Hãy rút gọn biểu thức A.

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)">

b) Tìm quý hiếm của x nhằm biểu thức P=2

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

Câu 5:

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)">

0.25

0,25

0,25

0,25

0.25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0.25

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề thi giữa Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 9

Thời gian làm cho bài:60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

Bài 1: (1,0 đ) : Tìm điều kiện của x để những căn thức sau có nghĩa.

Xem thêm: Phương Pháp Ghép Trục Trong Bài Toán Hàm Hợp, Ôn Thi Thpt Năm 2022

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)">

Bài 2 : (2,0 đ) Tính :

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

Bài 3 : (1,0 đ) mang đến biểu thức

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

a)Rút gọn A.

b)Tìm x để A = 6

Bài 4 : (2,0 đ): cho biểu thức

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

a) Rút gọn biểu thức M

b) Tính quý hiếm của M lúc

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)">

c) Tìm cực hiếm của x để M > 0

Bài 5 (3,0 đ): mang lại tam giác ABC vuông tại A tất cả đường cao AH phân chia cạnh huyền BC thành nhị đoạn : bảo hành = 4 cm và HC = 6 cm.