Đề thi THPT quốc gia 2021 môn Lý – Thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Vật lí có đáp án, lời giải chi tiết được cập nhật chính thức từ Bộ giáo dục chính xác giúp các em học sinh lớp 12 luyện thi TN cấp 3, thi đại học tốt nhất
Nội dung bài viết

Đề Lý THPT quốc gia 2021 Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Lý của bộ giáo dục 

Cập nhật mới nhất nội dung đề thi và đáp án môn Vật lý tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 cùng đáp án, lời giải chuẩn xác nhất, có file tải miễn phí định dạng word, pdf được chúng tôi cập nhật kịp thời nhằm giúp học sinh 2K3, thầy cô và quý phụ huynh tham khảo, so kết quả nhanh nhất.

Bạn đang xem: Đáp án vật lý thpt quốc gia 2021

Tham khảo thêm một số tài liệu ôn luyện:

​​​​​​​Đáp án chính thức của Bộ giáo dục 2021 môn Lý thi tốt nghiệp THPT

Mời các bạn xem đáp án chính thức đề Lý THPT Quốc gia 2021 của Bộ GD&ĐT được chuyên trang chúng tôi cập nhật chi tiết tại đây.

Đáp án chính thức đề thi Vật lý THPT Quốc gia 2021 của bộ GD&ĐT

Đề Lý THPT quốc gia 2021

Xem ngay nội dung đề thi môn Lý THPT Quốc gia năm 2021 đầy đủ các mã đề được cung cấp chi tiết dưới đây.

Đề thi Lý THPT Quốc gia 2021 - Mã đề 204

​​​​​​​

Đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Lý - Mã đề 209

Đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Lý - Mã đề 214

​​​​​​​

Đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Lý - Mã đề 216

Tham khảo một số tài liệu ôn luyện:

Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Lý của bộ giáo dục 

Mời các bạn, thầy cô và quý phụ huynh cùng tham khảo lời giải, đáp án môn Vật lý thpt quốc gia 2021 chi tiết do đội ngũ chuyên gia giải đề của chúng tôi thực hiện. Đề thi THPT Quốc gia môn Lý có đáp án năm 2021 được cập nhật chính thức từ Bộ giáo dục.

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Vật lý - Mã đề 201


1. D

2. A

3. C

4. B

5. C

6. D

7. B

8. B

9. B

10. C

11. C

12. C

13. D

14. D

15. B

16. B

17. A

18.C

19. A

20. C

21. B

22. D

23. C

24. A

25. A

26. A

27. B

28. A

29. D

30. D

31. B

32. D

33.D

34. D

35. A

36. D

37. A

38. D

39. C

40. C


Đáp án đề lý THPT Quốc gia 2021 mã 202


1. D

2. C

3. A

4. B

5. B

6. C

7. B

8. C

9. C

10. B

11. A

12. B

13. B

14. C

15. C

16. D

17. D

18. A

19. D

20. D

21. B

22. C

23. D

24. C

25. A

26. B

27. A

28. D

29. A

30. A

31. D

32. B

33. A

34. D

35. D

36. A

37. C

38. D

39. A

40. B


Đáp án đề Lý thi THPT Quốc gia năm 2021 - Mã đề 203


1-B

6-A

11-A

16-C

21-D

26-A

31-C

36-C

2-B

7-D

12-B

17-B

22-D

27-A

32-B

37-D

3-C

8-A

13-B

18-C

23-A

28-B

33-D

38-B

4-A

9-D

14-C

19-A

24-D

29-A

34-D

39-D

5-C

10-D

15-C

20-C

25-D

30-B

35-B

40-C


Đáp án đề Lý thi THPT Quốc gia năm 2021 - Mã đề 204​​​​​​​


1-A

6-C

11-C

16-B

21-C

26-D

31-B

36-B

2-A

7-A

12-B

17-C

22-A

27-A

32-D

37-A

3-D

8-D

13-C

18-B

23-A

28-B

33-B

38-D

4-D

9-A

14-C

19-B

24-C

29-C

34-C

39-D

5-C

10-D

15-C

20-A

25-A

30-B

35-D

40-D


Đáp án đề Lý thi THPT Quốc gia năm 2021 - Mã đề 205


1. B

2. A

3. B

4. C

5.C 

6. C

7. B

8. B

9.C 

10. D

11. A

12. A

13. B

14. D

15. A

16. D

17. C

18.C 

19.D 

20.B 

21. D

22. A

23. C

24. C

25. D

26. A

27. A

28. D

29. D

30. C

31. A

32. D

33. B 

34. C

35. B 

36. A 

37. C 

38. B 

39. D 

40. D


Đáp án đề Lý thi THPT Quốc gia năm 2021 - Mã đề 206


1-C

6-C

11-A

16-D

21-D

26-A

31-C

36-B

2-D

7-B

12-B

17-D

22-B

27-B

32-B

37-C

3-D

8-D

13-D

18-B

23-D

28-A

33-A

38-A

4-C

9-A

14-C

19-A

24-A

29-B

34-C

39-B

5-A

10-C

15-C

20-D

25-D

30-C

35-A

40-B


Đáp án đề Lý thi THPT Quốc gia năm 2021 - Mã đề 207


1. B

2.D

3. D

4. D

5. A

6. A

7. A

8. D

9. A

10. D

11. C

12. B

13. C

14. A

15. B

16. C

17. D

18.C

19. B

20. D

21. A

22. A

23. D

24. B

25. B

26. C

27. A

28. C

29. C

30. B

31. B

32. A

33. D

34. A

35. C

36. A

37. C

38. A

39. B

40. C


Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Vật lý - Mã đề 208


1-D

6-D

11-C

16-B

21-C

26-D

31- D

36- B

2-A

7-B

12-B

17-B

22-B

27-B

32- A

37-B

3-D

8-A

13-D

18-D

23-A

28-A

33- D

38-C

4-C

9-C

14-C

19-B

24-B

29-D

34- A

39-A

5-A

10-C

15-C

20-D

25-D

30-A

35- C

40-A


Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Vật lý - Mã đề 209


1.A

2. D

3. B

4. C

5. B

6. A

7.A

8. D

9. C

10. D

11. B

12. D

13. D

14.D

15. C

16. B

17. A

18. B

19. C

20. B

21. D

22. D

23. A

24. B

25. B

26. D

27. D

28. D

29. A

30. A

31. B

32.A

33. D

34. D

35. D

36. A

37. D

38. A

39.C

40. B


Đáp án đề Lý thi THPT Quốc gia năm 2021 - Mã đề 210


1-A

6-D

11-D

16-D

21-A

26-B

31-A

36-C

2-

7-B

12-B

17-B

22-B

27-C

32-C

37-C

3-A

8-D

13-

18-C

23-C

28-D

33-D

38-B

4-C

9-B

14-A

19-D

24-B

29-C

34-B

39-A

5-D

10-A

15-D

20-C

25-C

30-A

35-A

40-A


Đáp án đề Lý thi THPT Quốc gia năm 2021 - Mã đề 211


1. B

2. C

3. C

4. D

5. C

6. A

7. A

8. D

9. C

10. C

11. B

12. C

13. C

14. D

15. A

16. B

17. D

18. C

19. B

20. D

21. B

22. C

23. A

24. D

25. C

26. A

27. D

28. D

29. B

30. D

31. D

32. A

33. A

34. D

35. B

36. B

37. D

38. B

39. B

40. A


Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Vật lý - Mã đề 212


1-D

6-B

11-A

16-A

21-B

26-A

31-A

36-C

2-B

7-A

12-C

17-D

22-D

27-C

32-C

37-B

3-B

8-A

13-A

18-C

23-A

28-B

33-B

38-C

4-D

9-D

14-C

19-C

24-A

29-A

34-B

39-B

5-D

10-D

15-D

20-B

25-C

30-A

35-B

40-B


Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Vật lý - Mã đề 213


1. C

2. A

3. B

4. D

5. A

6. B

7. B

8. A

9. A

10. B

11. D

12. C

13.D

14.A

15. D

16. A

17. C

18. A

19. D

20. A

21. C

22. B

23. C

24. A

25. D

26. B

27. B

28. B

29. C

30. D

31. C

32. D

33. B

34. B

35. B

36. B

37. C

38. C

39. D

40. A


Đáp án đề Lý thi THPT Quốc gia năm 2021 - Mã đề 214


1-C

6-B

11-B

16-D

21-B

26-A

31-B

36-C

2-C

7-C

12-C

17-B

22-C

27-A

32-C

37-C

3-A

8-B

13-A

18-A

23-D

28-A

33-A

38-B

4-D

9-C

14-C

19-B

24-C

29-B

34-C

39-A

5-C

10-D

15-B

20-A

25-B

30-C

35-B

40-A


Đáp án đề Lý thi THPT Quốc gia năm 2021 - Mã đề 215


1- B

6-C

11-C

16-A

21-A

26-C

31-B

36-D

2-D

7-D

12-C

17-A

22-A

27-C

32-B

37-B

3-D

8-A

13-B

18-C

23-B

28-D

33-A

38-A

4-C

9-B

14-A

19-D

24-B

29-B

34-B

39-D

5-B

10-C

15-C

20-D

25-B

30-C

35-D

40-A


Đáp án đề Lý thi THPT Quốc gia năm 2021 - Mã đề 216


1. D

2. C

3. B

4.B

5. C

6. C

7. A

8. A

9. A

10. C 

11. B

12.D

13. B

14. D

15.

Xem thêm: Xem Phim Thành Cát Tư Hãn 2004 (Tập 1), Thành Cát Tư Hãn 2004 (Tập 1 + 2)

16. B

17.B

18. A

19. A

20. D

21. D

22. A

23. D

24. D

25. B

26. D

27. B

28. A

29. A

30. A

31. B

32. A

33. B

34. D

35. B

36. C

37. B

38. A

39. D

40. D


Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Vật lý - Mã đề 217


1-D

6-D

11-C

16-D

21-A

26-A

31-D

36-D

2-C

7-A

12-C

17-A

22-B

27-C

32-C

37-C

3-A

8-A

13-B

18-B

23-B

28-D

33-B

38-C

4-A

9-A

14-D

19-D

24-B

29-D

34-C

39-D

5-B

10-B

15-D

20-A

25-C

30-B

35-A

40-B


Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Vật lý - Mã đề 218


1-C

6-D

11-B

16-C

21-C

26-D

31-B

36-A

2-A

7-D

12-D

17-C

22-C

27-D

32-A

37-C

3-C

8-D

13-D

18-A

23-C

28-D

33-D

38-B

4-A

9-A

14-C

19-B

24-B

29-A

34-C

39-A

5-D

10-A

15-B

20-D

25-D

30-A

35-A

40-C


Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Vật lý - Mã đề 219


1-A

6-D

11-B

16-A

21-C

26-D

31-D

36-D

2-D

7-D

12-D

17-B

22-C

27-D

32-C

37-D

3-B

8-A

13-C

18-D

23-C

28-C

33-C

38-C

4-A

9-A

14-A

19-C

24-A

29-D

34-A

39-C

5-A

10-C

15-A

20-A

25-A

30-A

35-D

40-B


Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Vật lý - Mã đề 220


1. D

2. B

3. D

4. C

5. B

6. D

7. B

8. B

9. D

10. C

11. D

12. A

13. D

14. A

15. C

16. D

17. C

18. C

19. A

20. D

21. A

22. C

23.C

24. A

25. D

26. D

27. C

28. A

29. A

30. C

31. C

32. A

33. D

34. A

35. A

36. A

37. C

38. D

39. D

40. A


Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Vật lý - Mã đề 221


1-B

6-C

11-A

16-B

21-B

26-B

31-B

36-D

2-A

7-D

12-A

17-C

22-C

27-B

32-C

37-D

3-C

8-D

13-A

18-D

23-B

28-C

33-B

38-C

4-C

9-D

14-D

19-C

24-D

29-D

34-B

39-B

5-D

10-C

15-C

20-C

25-B

30-C

35-D

40-A


Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Vật lý - Mã đề 222


1-B

6-C

11-C

16-D

21-D

26-B

31-A

36-D

2-A

7-C

12-D

17-C

22-A

27-B

32-A

37-C

3-B

8-A

13-D

18-C

23-B

28-C

33-C

38-B

4-B

9-D

14-D

19-C

24-C

29-C

34-D

39-A

5-A

10-B

15-A

20-A

25-A

30-B

35-D

40-A


Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Vật lý - Mã đề 223


1. B

2. A

3. A

4. D

5. C

6. B

7. A

8. B

9. A

10. D

11. D

12. D

13. B

14. B

15. B

16. C

17. C

18. D

19. C

20. B

21. D

22. C

23. D

24. D

25. C

26. D

27. D

28. B

29. C

30. B

31. B

32. C

33. C

34. B

35. C

36. D

37. C

38. B

39. B

40. D


Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Vật lý - Mã đề 224​​​​​​​


1-A

6-B

11-B

16-B

21-D

26-B

31-C

36-B

2-D

7-A

12-A

17-C

22-B

27-B

32-A

37-B

3-B

8-D

13-C

18-B

23-A

28-A

33-C

38-A

4-D

9-A

14-C

19-D

24-A

29-C

34-D

39-C

5-C

10-A

15-A

20-A

25-C

30-C

35-C

40-C


Tham khảo thêm các bộ đề thi THPT Quốc gia năm 2021 khác:

Tham khảo một số tài liệu ôn luyện:

Ngoài bộ đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Lý, các bạn còn có thể tham khảo thêm hướng dẫn giải các đề thi THPT Quốc gia môn Toán, Anh, Sử, Hóa, Sinh, Địa,… cùng các môn học khác đã được cập nhật tại chuyên trang của chúng tôi.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về đề thi trung học phổ thông Quốc gia 2021 môn Lý có đáp án, hỗ trợ tải file Word, pdf hoàn toàn miễn phí!