Môn giờ Anh tất cả 24 mã đề với thắc mắc được xới trộn từ 4 đề gốc. Thí sinh có thể xem đáp án tham khảo để dự đoán nút điểm.

Mã đề 401:
Bạn đang xem: Đáp án môn tiếng anh

1. A

2. C

3. A

4. A

5. B

6. B

7. A

8. A

9. D

10. B

11. B

12. A

13. A

14. C

15. D

16. C

17. B

18. D

19. B

20. C

21. C

22. D

23. A

24. C

25. A

26. D

27. D

28. D

29. C

30. B

31. C

32. B

33. C

34. D

35. A

36. A

37. B

38. B

39. B

40.D

41.B

42. D

43. B

44. B

45. D

46. D

47. B

48. D

49. C

50. A


1. A

2. C

3. D

4. B

5. D

6. D

7. C

8. A

9. C

10. C

11. A

12. B

13. A

14. D

15. B

16. D

17. D

18. D

19. A

20. B

21. A

22. B

23. A

24. B

25. B

26. D

27. A

28. B

29. D

30. A

31. D

32. D

33. D

34. A

35. A

36. A

37. B

38. A

39. B

40. D

41. A

42. B

43. B

44. D

45. C

46. B

47. B

48. A

49. A

50. D


1. B

2. C

3. B

4. B

5. A

6. D

7. D

8. A

9. B

10. D

11. A

12. D

13. C

14. D

15. B

16. B

17. C

18. C

19. B

20. D

21. A

22. A

23. A

24. B

25. C

26. B

27. A

28. D

29. A

30. B

31. C

32. D

33. B

34. A

35. C

36. C

37. D

38. C

39. D

40. D

41. C

42. D

43. C

44. B

45. B

46. D

47. A

48. C

49. D

50. B


1. D

2. A

3. B

4. C

5. D

6. C

7. B

8. B

9. C

10. D

11. B

12. C

13. C

14. B

15. D

16.D

17. A

18. B

19. C

20. B

21. B

22. A

23. C

24. C

25. B

26. A

27. C

28. A

29. C

30. B

31. A

32. C

33. A

34. B

35. B

36. B

37. C

38. A

39. A

40. C

41. A

42. C

43. A

44. C

45. C

46. A

47. B

48. B

49. A

50. A


1. D

2. C

3. B

4. C

5. B

6. B

7. C

8. D

9. B

10. C

11. D

12. C

13. A

14. D

15. C

16. A

17. C

18. D

19. B

20. B

21. D

22. D

23. C

24. A

25. C

26. C

27. C

28. A

29. B

30. B

31. D

32. A

33. C

34. D

35. A

36. D

37. A

38. D

39. B

40. B

41. A

42. B

43. A

44. A

45. B

46. D

47. B

48. A

49. A

50. D


1. A

2. A

3. C

4. D

5. B

6. D

7. B

8. B

9. C

10. B

11. C

12. D

13. B

14. C

15. D

16. C

17. B

18. B

19. B

20. A

21. A

22. B

23. C

24. D

25. D

26. D

27. C

28. A

29. A

30. A

31. D

32. B

33. B

34. A

35. A

36. A

37. C

38. C

39. D

40. A

41. D

42. C

43. D

44. C

45. D

46. C

47. B

48. A

49. C

50. C


1. A

2. C

3. D

4. A

5. C

6. D

7. A

8. B

9. A

10. C

11. B

12. C

13. C

14. B

15. A

16. C

17. B

18. B

19. C

20. D

21. B

22. A

23. A

24. B

25. D

26. A

27. B

28. B

29. B

30. D

31. B

32. D

33. D

34.B

35. C

36. D

37. A

38. A

39. D

40. A

41. B

42. D

43. A

44. D

45. C

46. D

47. A

48. A

49. C

50. C


1. B

2. C

3. D

4. D

5. A

6. A

7. D

8. B

9. A

10. A

11. B

12. B

13. B

14. D

15. D

16. B

17. D

18. A

19. C

20. A

21. B

22. C

23. B

24. C

25. C

26. C

27. D

28. A

29. B

30. D

31. C

32. A

33. C

34. A

35. D

36. D

37. A

38. A

39. D

40. A

41. C

42. C

43. C

44. D

45. C

46. C

47. D

48. B

49. C

50. B


1. D

2. D

3. B

4. B

5. D

6. B

7. C

8. B

9. A

10. C

11. C

12. C

13. D

14. A

15. A

16. D

17. B

18. B

19. A

20. A

21. D

22. D

23. A

24. A

25. B

26. A

27. D

28. D

29. D

30. B

31. D

32. B

33. B

34. A

35. D

36. D

37. B

38. B

39. B

40. A

41. B

42. B

43. A

44. A

45. B

46. A

47. D

48. C

49. A

50. A


1. D

2. D

3. A

4. B

5. A

6. B

7. B

8. A

9. A

10. C

11. D

12. D

13. C

14. A

15. D

16. D

17. B

18. A

19. B

20. B

21. C

22. B

23. C

24. B

25. B

26. C

27. D

28. B

29. A

30. A

31. A

32. C

33. D

34. C

35. C

36. D

37. C

38. D

39. B

40. A

41. C

42. C

43. C

44. A

45. D

46. C

47. B

48. B

49. D

50. A
Xem thêm: Cây Phong Thủy Tuổi Hợi - 5 Loại Cây Hợp Phong Thủy Cho Tuổi Hợi


Thí sinh reviews đề tiếng Anh chiều 8/7. Video: Nguyễn Đông - Thanh Hằng - Võ Thạnh - Huy Phong - Việt Anh