Đáp án đề thi môn Sinh học bao gồm 24 mã đề: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224. Sau đấy là nội dung cụ thể đáp án của từng mã đề, mời các em cùng xem thêm và sở hữu đáp án về tại đây nhé.
Bạn đang xem: Đáp án môn sinh thpt qg 2021

Đáp án môn Sinh học tập THPT đất nước 2021 của bộ GD&ĐT

Đáp án môn Sinh học tập thi THPT đất nước 2021 tham khảo

Đáp án môn Sinh học 2021 - Mã đề 201

81.A82.B83.D84.A85.C86.C87.C88.A89.B90.A
91.D92.A93.D94.B95.B96.D97.B98.C99.B100.D
101.D102.B103.D104.C105.C106.B107.B108.C109.B110.C
111.B112.B113.A114.B115.C116.D117.C118.D119.B120.D

Đáp án môn Sinh học 2021 - Mã đề 202

81.C82.B83.A84.B85.C86.B87.D88.D89.C90.C
91.C92.D93.D94.A95.C96.A97.C98.A99.C100.B
101.D102.D103.A104.A105.D106.B107.A108.A109.D110.B
111.A112.D113.D114.A115.B116.B117.D118.A119.D120.B

Đáp án môn Sinh học tập 2021 - Mã đề 203

81.C82.B83.D84.B85.A86.A87.C88.B89.A90.A
91.C92.D93.C94.B95.A96.C97.C98.A99.A100.D
101.C102.D103.A104.D105.C106.D107.D108.D109.A110.A
111.A112.C113.C114.D115.B116.D117.C118.D119.B120.C

Đáp án môn Sinh học tập 2021 - Mã đề 204

81.B82.B83.A84.A85.A86.A87.A88.D89.A90.C
91.A92.C93.C94.A95.B96.B97.C98.A99.B100.C
101.D102.D103.C104.C105.D106.D107.B108.D109.D110.B
111.D112.A113.D114.D115.A116.B117.C118.B119.C120.A

Đáp án môn Sinh học 2021 - Mã đề 205

81-B82-A83-D84-D85-B86-C87-B88-B89-A90-A
91-B92-A93.C94-D95-D96-C97-B98-B99-C100-A
101-A102-B103-D104-B105-C106-A107-C108-C109-C110-D
111-C112-D113-C114-D115-A116-C117-A118-D119-D120-D

Đáp án môn Sinh học 2021 - Mã đề 206

81-C82-A83-B84-B85-C
86-D87-C88-A89-C90-C
91-A92-C93-B94-D95-D
96-D97-C98-C99-D100-D
101-B102-B103-A104-B105-B
106-B107-C108-B109-C110-D
111-D112-B113-D114-A115-C
116-D117-D118-A119-B120-B

Đáp án môn Sinh học tập 2021 - Mã đề 207

81-A82-B83-B84-C85-C
86-A87-C88-B89-A90-D
91-D92-B93-C94-C95-A
96-C97-B98-A99-D100-D
101-B102-C103-D104-A105-B
106-B107-B108-D109-C110-B
111-112-C113-C114-C115-
116-D117-A118-B119-120-

Đáp án môn Sinh học 2021 - Mã đề 208

81.B82.A83.A84.C85.A86.D87.A88.B89.A90.B
91.B92.B93.D94.C95.B96.C97.B98.A99.A100.C
101.B102.C103.D104.C105.D106.D107.D108.A109.D110.C
111.B112.B113.C114.115.C116.A117.D118.A119.D120.B

Đáp án môn Sinh học 2021 - Mã đề 209

81.A82.D83.B84.C85.A86.B87.A88.B89.B90.A
91.C92.D93.C94.C95.D96.C97.B98.C99.A100.D
101.A102.C103.B104.D105.A106.A107.B108.A109.D110.D
111.D112.A113.B114.D115.C116.D117.B118.C119.B120.C

Đáp án môn Sinh học 2021 - Mã đề 210

81.C82.A83.D84.D85.B86.D87.B88.A89.D90.B
91.B92.A93.D94.B95.D96.D97.C98.D99.D100.C
101.A102.A103.C104.B105.B106.A107.D108.A109.A110.B
111.A112.D113.D114.C115.B116.B117.A118.C119.B120.A

Đáp án môn Sinh học tập 2021 - Mã đề 211

81.D82.B83.B84.C85.C86.A87.C88.D89.C90.C
91.A92.A93.D94.D95.C96.A97.B98.A99.D100.D
101.B102.A103.C104.B105.B106.C107.C108.D109.D110.D
111.B112.B113.A114.B115.A116.B117.B118.A119.D120.A

Đáp án môn Sinh học tập 2021 - Mã đề 212

81.C82.C83.A84.D85.A86.A87.D88.C89.B90.C
91.C92.B93.D94.C95.A96.B97.C98.B99.D100.D
101.B102.B103.D104.B105.D106.B107.A108.C109.A110.D
111.D112.A113.B114.C115.D116.B117.A118.B119.D120.C

Đáp án môn Sinh học 2021 - Mã đề 213

81. C82. A83. B84. D85. A86. B87. B88. A89. A90. B
91. D92. C93.D94.A95. D96. A97. C98. A99. D100. A
101. C102. B103. C104. A105. D106. B107. B108. B109. C110. D
111.C112.D113.D114.B115.B116.A117.C118.C119.D120.A

Đáp án môn Sinh học tập 2021 - Mã đề 214

81.B82.A83.C84.C85.A86.D87.A88.A89.C90.B
91.C92.D93.A94.D95.B96.B97.A98.D99.A100.B
101.A102.C103.A104.A105.D106.D107.B108.D109.D110.A
111.B112.B113.D114.B115.A116.B117.A118.D119.B120.C

Đáp án môn Sinh học tập 2021 - Mã đề 215

81.D82.D83.C84.A85.B86.B87.D88.D89.C90.C
91.C92.B93.A94.A95.C96.A97.B98.A99.C100.A
101.C102.B103.B104.C105.B106.C107.C108.C109.A110.C
111.A112.C113.A114.D115.A116.B117.C118.A119.B120.A

Đáp án môn Sinh học tập 2021 - Mã đề 216

81.C82.D83.D84.B85.A86.D87.B88.A89.B90.A
91.C92.C93.D94.A95.A96.C97.D98.D99.D100.A
101.C102.C103.B104.A105.B106.C107.D108.A109.B110.A
111.D112.B113.A114.D115.C116.A117.A118.C119.C120.BXem thêm: Top 44 Vẽ Con Hổ Dễ Thương, Cách Vẽ Con Hổ Đơn Giản, Cute Dễ Thương Đẹp Nhất

Đáp án môn Sinh học tập 2021 - Mã đề 217

1. D2. C3. A4. A5. B6. D7. A8. A9. A10. B
11. C12. C13. B14. D15.D16. D17. A18. B19. D20. A
21. A22. B23. B24. B25.C26. A27. C28.D29. D30. B
31. D32. C33. B34. B35. A36.D37. C38. B39. D40. B

Đáp án môn Sinh học 2021 - Mã đề 218

81.D82.C83.A84.B85.D86.C87.B88.C89.B90.A
91.C92.B93.A94.D95.B96.D97.A98.D99.A100.B
101.B102.C103.C104.B105.D106.B107.B108.A109.C110.D
111.C112.C113.B114.D115.B116.D117.D118.C119.A120.A

Đáp án môn Sinh học 2021 - Mã đề 219

81-C82-B83-D84-A85-B86-C87-C88-B89-D90-B
91-A92-D93.A94-C95-A96-C97-C98-D99-D100-B
101-B102-D103-D104-B105-B106-C107-D108-B109-B110-C
111-D112-B113.A114-D115-C116-A117-A118-C119-C120-B

Đáp án môn Sinh học 2021 - Mã đề 220

81.C82.D83.D84.A85.B86.D87.C88.A89.D90.C
91.C92.B93.B94.B95.C96.A97.A98.B99.B100.B
101.A102.C103.A104.B105.A106.B107.C108.C109.C110.A
111.D112.C113.C114.B115.C116.B117.A118.A119.B120.B

Đáp án môn Sinh học tập 2021 - Mã đề 221

81.D82.A83.A84.D85.C86.B87.B88.B89.D90.B
91.A92.B93.C94.B95.D96.C97.B98.A99.D100.C
101.A102.B103.D104.D105.C106.A107.D108.D109.D110.C
111.A112.C113.C114.D115.C116.C117.D118.D119.D120.A

Đáp án môn Sinh học 2021 - Mã đề 222

81.A82.A83.B84.B85.D86.C87.C88.A89.C90.C
91.A92.D93.A94.C95.D96.D97.D98.B99.D100.D
101.B102.A103.B104.A105.B106.C107.A108.A109.D110.D
111.C112.A113.C114.B115C.116.D117.C118.B119.B120.D

Đáp án môn Sinh học 2021 - Mã đề 223

81.C82.D83.B84.B85.C86.A87.C88.A89.C90.C
91.C92.A93.D94.A95.C96.B97.B98.A99.B100.B
101.D102.A103.D104.C105.C106.A107.B108.D109.C110.B
111.A112.D113.A114.D115.B116.A117.A118.B119.A120.C

Đáp án môn Sinh học 2021 - Mã đề 224

81.B82.A83.B84.B85.D86.D87.C88.B89.D90.C
91.A92.A93.D94.C95.A96.A97.D98.D99.A100.C
101.C102.D103.A104.A105.C106.D107.A108.C109.D110.C
111.C112.A113.D114.A115.C116.D117.A118.C119.D120.A

Đề thi THPT non sông năm 2021 môn Sinh học