Bộ GD&ĐT chào làng đề thi xem thêm Kỳ thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Đề tham khảo được ra theo hướng cân xứng giảm tải chương trình. Sau đấy là Đáp án đề tham khảo 2022 môn trang bị lý thi giỏi nghiệp trung học phổ thông Quốc gia, mời những em học viên tham khảo.

Bạn đang xem: Đáp án môn lý 2021

Đáp án đề thi minh họa 2022 môn đồ lý được glaskragujevca.net cập nhập nhanh nhất có thể qua nội dung bài viết sau đây. Đề thi xem thêm của 9 môn thi (nằm vào 5 bài xích thi tốt nghiệp THPT) tất cả toán, ngữ văn, những môn nước ngoài ngữ, trang bị lý, hóa học, sinh học, định kỳ sử, địa lý, giáo dục và đào tạo công dân. Đề thi tìm hiểu thêm môn thứ lý 2022 sẽ giúp đỡ học sinh gắng được cấu trúc đề thi theo ma trận đã làm được Bộ giáo dục và đào tạo và giảng dạy xây dựng theo các mức độ: dấn biết, thông hiểu, áp dụng và vận dụng cao.


Đáp án đề xem thêm 2022 môn trang bị lý thi tốt nghiệp THPT giang sơn chính thức từ cỗ Giáo dục.


Đáp án đề thi minh họa 2022 môn đồ gia dụng lý

III. Đáp án đề thi THPT quốc gia 2022 môn vật lý

I. Đáp án đề tìm hiểu thêm 2022 đồ vật lý, giải đáp đề minh họa Lý 2022

1. D

2. B

3. A

4. D

5. C

6. B

7. C

8. D

9. D

10. D

11. D

12. C

13. A

14. A

15. B

16. D

17. C

18. D

19. C

20. D

21. B


22. A

23. C

24. D

25. C

26. C

27. B

28. B

29. C

30. C

31. C

32. A

33. A

34. C

35. A

36.

37.

38.

39.

40. D

II. Đề minh họa 2022 vật dụng lý, Đề tham khảo Vật lý 2022Chi huyết đề tìm hiểu thêm Vật lý 2022, Đề minh họa 2022 môn Lí mời các bạn tải về

III. Đáp án đề thi THPT đất nước 2022 môn trang bị lý

Đáp án đề thi THPT tổ quốc 2022 môn thứ lý sẽ tiến hành glaskragujevca.net cập nhập sớm nhất có thể khi cuộc thi diễn ra. Dưới đây là đáp án 24 mã đề thi trung học phổ thông Quốc gia, thi giỏi nghiệp 2021 môn đồ lý.


Đáp án mã 201 Lý 2022

1. D

2. A

3. C

4. B

5. C

6. D

7. B

8. B

9. B

10. C

11. C

12. C

13. D

14. D

15. B

16. B

17. A

18.C

19. A

20. C

21. B

22. D

23. C

24. A

25. A

26. A

27. B

28. A

29. D

30. D

31. A

32. D

33.D

34. A

35. B

36. A

37. A

38. C

39. C

40. C

Đáp án mã 202 Lý 2022

1-

6-

11-

16-

21-

26-

31-

36-

2-

7-

12-

17-

22-

27-

32-

37-

3-

8-

13-

18-

23-

28-

33-

38-

4-

9-

14-

19-

24-

29-

34-

39-

5-

10-

15-

20-

25-

30-

35-

40-

Đáp án mã 203 Lý 2022

1-B

6-A

11-A

16-C

21-D

26-A

31-C

36-C

2-B

7-D

12-B

17-B

22-D

27-A

32-B

37-D

3-C

8-A

13-B

18-C

23-A

28-B

33-D

38-B

4-A

9-D

14-C

19-A

24-D

29-A

34-D

39-D

5-C

10-D

15-C

20-C

25-D

30-B

35-B

40-C

Đáp án mã 204 Lý 2022

Đáp án mã 205 Lý 2022

1-

6-

11-

16-

21-

26-

31-

36-

2-

7-

12-

17-

22-

27-

32-

37-

3-

8-

13-

18-

23-

28-

33-

38-

4-

9-

14-

19-

24-

29-

34-

39-

5-

10-

15-

20-

25-

30-

35-

40-

Đáp án mã 206 Lý 2022

Đáp án mã 207 Lý 2022

1. B

2.D

3. D

4. D

5. A

6. A

7. A

8. D

9. A

10. D

11. C

12. B

13. C

14. A

15. B

16. C

17. D

18.C

19. B

20. D

21. A

22. A

23. D

24. B

25. B

26. C

27. A

28. C

29. C

30. B

31.

32. A

33. C

34. A

35. C

36. A

37. C

38. A

39. B

40. B

Đáp án mã 208 Lý 2022

1-D

6-D

11-C

16-B

21-C

26-D

31- D

36-B

2-A

7-B

12-B

17-B

22-B

27-B

32- A

37-B

3-D

8-A

13-D

18-D

23-A

28-A

33- D

38-C

4-C

9-C

14-C

19-B

24-B

29-D

34-

39-A

5-A

10-C

15-C

20-D

25-D

30-A

35- D

40-A

Đáp án mã 209 Lý 2022

1.A

2. D

3. B

4. C

5. B

6. A

7.A

8. D

9. C

10. D

11. B

12. D

13. D

14.D

15. C

16. B

17. A

18. B

19. C

20. B

21. D

22. D

23. A

24. B

25. B

26. D

27. D

28. D

29. A

30. A

31. B

32.A

33. D

34. D

35. B

36.

37.

38. A

39.C

40. B

Đáp án mã 210 Lý 2022

Đáp án mã 211 Lý 2022

1-

6-

11-

16-

21-

26-

31-

36-

2-

7-

12-

17-

22-

27-

32-

37-

3-

8-

13-

18-

23-

28-

33-

38-

4-

9-

14-

19-

24-

29-

34-

39-

5-

10-

15-

20-

25-

30-

35-

40-

Đáp án mã 212 Lý 2022

Đáp án mã 213 Lý 2022

1. C

2. A

3. B

4. D

5. A

6. B

7. B

8. A

9. A

10. B

11. D

12. C

13.D

14.A

15. D

16. A

17. C

18. A

19. D

20. A

21. C

22. B

23. C

24. A

25. D

26. B

27. B

28. B

29. C

30. D

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Đáp án mã 214 Lý 2022

1-C

6-B

11-B

16-D

21-B

26-A

31-B

36-

2-C

7-C

12-C

17-B

22-C

27-A

32-C

37-C

3-A

8-B

13-A

18-A

23-D

28-A

33-A

38- C

4-D

9-C

14-C

19-B

24-C

29-B

34-C

39- D

5-C

10-D

15-B

20-A

25-B

30-C

35-

40-A

Đáp án mã 215 Lý 2022

1- B

6-C

11-C

16-A

21-A

26-C

31- B

36- D

2-D

7-D

12-C

17-A

22-A

27-C

32- B

37- B

3-D

8-A

13-B

18-C

23-B

28-D

33- A

38- A

4-C

9-B

14-A

19-D

24-B

29-B

34- B

39- D

5-B

10-C

15-C

20-D

25-B

30-C

35- D

40- A

Đáp án mã 216 Lý 2022

1. D

2. C

3. B

4.B

5. C

6. C

7. A

8. A

9. A

10.

11. B

12.D

13. B

14. D

15.

16. B

17.B

18. A

19. A

20. D

21. D

22. A

23. D

24. D

25. B

26. D

27. B

28. A

29. A

30. A

31. B

32. A

33. C

34. D

35. B

36. C

37.

38. A

39. D

40. D

Đáp án mã 217 Lý 2022

Đáp án mã 218 Lý 2022

Đáp án mã 219 Lý 2022

Đáp án mã 220 Lý 2022

Đáp án mã 221 Lý 2022

1-B

6-C

11-A

16-B

21-B

26-

31-B

36-D

2-A

7-D

12-A

17-C

22-C

27-B

32- C

37- D

3-C

8-D

13-A

18-D

23-B

28-C

33- B

38- C

4-C

9-D

14-D

19-C

24-D

29-D

34-B

39- B

5-D

10-C

15-C

20-C

25-B

30-C

35-D

40- A

Đáp án mã 222 Lý 2022

1-B

6-C

11-C

16-D

21-D

26-B

31- A

36- D

2-A

7-C

12-D

17-C

22-A

27-B

32- A

37- C

3-B

8-A

13-D

18-C

23-B

28-C

33- C

38- B

4-B

9-D

14-D

19-C

24-C

29-C

34-D

39- A

5-A

10-B

15-A

20-A

25-A

30-B

35- D

40- A

Đáp án mã 223 Lý 2022

1-

6-

11-

16-

21-

26-

31-

36-

2-

7-

12-

17-

22-

27-

32-

37-

3-

8-

13-

18-

23-

28-

33-

38-

4-

9-

14-

19-

24-

29-

34-

39-

5-

10-

15-

20-

25-

30-

35-

40-

Đáp án mã 224 Lý 2022

2. Đề thi đồ lý THPT tổ quốc 2022

12. D13. B14. D15. B
16. B17. B18. A19. A20. D
21. C22. A23.D24. D25. B
26. D27. B28. A29. A30. A
31. B32. A33. C34.35.
36.37.38.39.40.

2. Đáp án đề minh họa 2022 môn trang bị lý

1C11C21C31D
2A12C22C32D
3B13D23B33A
4D14C24B34A
5A15D25A35D
6A16A26C36A
7B17C27A37B
8A18B28A38A
9B19C29A39C
10C20D30A40A

3. Đề minh họa 2022 môn đồ gia dụng lý


Đề thi xem thêm sử dụng cho phương pháp thi bắt đầu giảm nhẹ hơn về độ khó. Điều chỉnh này cân xứng với mục đích đó là xét tốt nghiệp thpt trong bối cảnh những trường, thí sinh gặp khó khăn vì chưng dịch COVID-19.

Theo hướng dẫn của bộ GD-ĐT, những trường bám quá sát chương trình-SGK bậc THPT, hầu hết lớp 12 cùng đề thi xem thêm của các môn sẽ sở hữu được trong các bài thi để tổ chức triển khai ôn tập cho học sinh chuẩn bị tham dự kỳ thi này.

Thứ từ bỏ thi các môn không thay đổi như năm trước, tức môn Ngữ văn thi vào sáng sủa 7/7, môn Toán thi vào chiều cùng ngày. Thí sinh lựa chọn một trong hai bài xích thi Khoa học tự nhiên và thoải mái (Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, giáo dục Công dân) thi vào sáng sủa 8/7. Giờ chiều 8/7, các em thi nước ngoài ngữ - môn thi cuối cùng.

Các bài thi Toán, ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên và kỹ thuật Xã hội thi theo vẻ ngoài trắc nghiệm khách quan; bài thi Ngữ văn thi theo hình thức tự luận. Theo đó, thời gian làm bài xích môn Ngữ văn 120 phút; Toán 90 phút; ngoại ngữ 60 phút; 50 phút đối với mỗi môn thi yếu tắc của bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và khoa học Xã hội.

Xem thêm: Đèn Thả Sắt Nghệ Thuật Đẹp Và Ấn Tượng Nhất Năm 2020, Đèn Thả Khung Sắt Nghệ Thuật

Mời những bạn bài viết liên quan các tin tức hữu ích khác trên thể loại Tài liệu của glaskragujevca.net.