Đáp án đề thi môn Vật lý THPT Quốc gia 2021 bao gồm 24 mã đề: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo thêm đáp án môn Ngữ văn, Toán...
Bạn đang xem: Đáp án lý thpt quốc gia 2021

Đáp án môn Lý THPT Quốc gia 2021 của Bộ GD&ĐT

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Vật lí

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 201

1. D2. A3. C4. B5. C6. D7. B8. B9. B10. C
11. C12. C13. D14. D15. B16. B17. A18.C19. A20. C
21. B22. D23. C24. A25. A26. A27. B28. A29. D30. D
31. B32. D33.D34. D35. A36. D37. A38. D39. C40. C

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 202

1. D2. C3. A4. B5. B6. C7. B8. C9. C10. B
11. A12. B13. B14. C15. C16. D17. D18. A19. D20. D
21. B22. C23. D24. C25. A26. B27. A28. D29. A30. A
31. D32. B33. A34. D35. D36. A37. C38. D39. A40. B

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 203

1-B6-A11-A16-C21-D26-A31-C36-C
2-B7-D12-B17-B22-D27-A32-B37-D
3-C8-A13-B18-C23-A28-B33-D38-B
4-A9-D14-C19-A24-D29-A34-D39-D
5-C10-D15-C20-C25-D30-B35-B40-C

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 204

1-A6-C11-C16-B21-C26-D31-B36-B
2-A7-A12-B17-C22-A27-A32-D37-A
3-D8-D13-C18-B23-A28-B33-B38-D
4-D9-A14-C19-B24-C29-C34-C39-D
5-C10-D15-C20-A25-A30-B35-D40-D

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 205

1. B2. A3. B4. C5.C6. C7. B8. B9.C10. D
11. A12. A13. B14. D15. A16. D17. C18.C19.D20.B
21. D22. A23. C24. C25. D26. A27. A28. D29. D30. C
31. A32. D33. B34. C35. B36. A37. C38. B39. D40. D

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 206

1. C2. D3. D4. C5. A6. C7.B8. D9.A10.C
11. A12. B13. B14. C15. C16. D17. D18. B19. A20.D
21. D22. B23. D24. A25. D26. A27. B28. A29. B30.C
31. C32. B33. A34. C35. A36.B37.C38. A39. D40.B

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 207

1. B2.D3. D4. D5. A6. A7. A8. D9. A10. D
11. C12. B13. C14. A15. B16. C17. D18.C19. B20. D
21. A22. A23. D24. B25. B26. C27. A28. C29. C30. B
31. B32. A33. C34. A35. C36. A37. C38. A39. B40. C

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 208

1-D6-D11-C16-B21-C26-D31-D36-B
2-A7-B12-B17-B22-B27-B32-A37-B
3-D8-A13-D18-D23-A28-A33-D38-C
4-C9-C14-C19-B24-B29-D34-A39-A
5-A10-C15-C20-D25-D30-A35-C40-A

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 209

1.A2. D3. B4. C5. B6. A7.A8. D9. C10. D
11. B12. D13. D14.D15. C16. B17. A18. B19. C20. B
21. D22. D23. A24. B25. B26. D27. D28. D29. A30. A
31. B32.A33. D34. D35. B36. A37. D38. A39.C40. B

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 210

1-A6-D11-D16-D21-A26-B31-A36-C
2-C7-B12-B17-B22-B27-C32-C37-C
3-A8-D13-D18-C23-C28-D33-D38-B
4-C9-B14-A19-D24-B29-C34-B39-A
5-D10-A15-D20-C25-C30-A35-A40-AXem thêm: Please Wait - Hoạt Động Sản Xuất Của Người Dân Ở Tây Nguyên

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 211

1. B2. C3. C4. D5. C6. A7. A8. D9. C10. C
11. B12. C13. C14. D15. A16. B17. D18. C19. B20. D
21. B22. C23. A24. D25. C26. A27. D28. D29. B30. D
31. D32. A33. A34. D35. B36. B37. D38. B39. B40. A

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 212

1. D2. B3. B4. D5. D6. B7. A8. A9. D10. D
11. A12. C13. A14. C15. D16. A17. D18. C19. C20. B
21. B22. D23. A24. A25. C26. A27. C28. B29. A30. A
31. D32. C33. B34. B35. B36. C37. D38. C39. A40. B

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 213

1. C2. A3. B4. D5. A6. B7. B8. A9. A10. B
11. D12. C13.D14.A15. D16. A17. C18. A19. D20. A
21. C22. B23. C24. A25. D26. B27. B28. B29. C30. D
31.C32.D33.B34.B35.B36.B37.C38.C39.D40.A

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 214

1-C6-B11-B16-D21-B26-A31-B36-
2-C7-C12-C17-B22-C27-A32-C37-C
3-A8-B13-A18-A23-D28-A33-A38-B
4-D9-C14-C19-B24-C29-B34-C39-A
5-C10-D15-B20-A25-B30-C35-B40-A

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 215

1- B6-C11-C16-A21-A26-C31-B36-D
2-D7-D12-C17-A22-A27-C32-B37-B
3-D8-A13-B18-C23-B28-D33-A38-A
4-C9-B14-A19-D24-B29-B34-B39-D
5-B10-C15-C20-D25-B30-C35-D40-A

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 216

1. D2. C3. B4.B5. C6. C7. A8. A9. A10.C
11. B12.D13. B14. D15. B16. B17.B18. A19. A20. D
21. D22. A23. D24. D25. B26. D27. B28. A29. A30. A
31.B32.A33.B34.D35.B36.C37.B38.A39.D40.D

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 217

1. D2. C3. A4. A5. B6. D7. A8. A9. A10. B
11. C12. C13. B14. D15.D16. D17. A18. B19. D20. A
21. A22. B23. B24. B25.C26. A27. C28.D29. D30. B
31. D32. C33. B34. B35. A36.D37. C38. B39. D40. B

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 218

1-C6-D11-B16-C21-C26-D31-B36-A
2-A7-D12-D17-C22-C27-D32-A37-C
3-C8-D13-D18-A23-C28-D33-D38-B
4-A9-A14-C19-B24-B29-A34-C39-A
5-D10-A15-B20-D25-D30-A35-A40-C

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 219

1-A6-D11-B16-A21-C26-D31-D36-D
2-D7-D12-D17-B22-C27-D32-C37-D
3-B8-A13-C18-D23-C28-C33-C38-C
4-A9-A14-A19-C24-A29-D34-A39-C
5-A10-C15-A20-A25-A30-A35-D40-B

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 220

1. D2. B3. D4. C5. B6. D7. B8. B9. D10. C
11. D12. A13. D14. A15. C16. D17. C18. C19. A20. D
21. A22. C23.C24. A25. D26. D27. C28. A29. A30. C
31. C32. A33. D34. A35. A36. A37. C38. D39. D40. A

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 221

1-B6-C11-A16-B21-B26-B31-B36-D
2-A7-D12-A17-C22-C27-B32-C37-D
3-C8-D13-A18-D23-B28-C33-B38-C
4-C9-D14-D19-C24-D29-D34-B39-B
5-D10-C15-C20-C25-B30-C35-D40-A

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 222

1-B6-C11-C16-D21-D26-B31-A36-D
2-A7-C12-D17-C22-A27-B32-A37-C
3-B8-A13-D18-C23-B28-C33-C38-B
4-B9-D14-D19-C24-C29-C34-D39-A
5-A10-B15-A20-A25-A30-B35-D40-A

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 223

1. B2. A3. A4. D5. C6. B7. A8. B9. A10. D
11. D12. D13. B14. B15. B16. C17. C18. D19. C20. B
21. D22. C23. D24. D25. C26. D27. D28. B29. C30. B
31. B32. C33. C34. B35. C36. D37. C38. B39. B40. D

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 224

1-A6-B11-B16-B21-D26-B31-C36-B
2-D7-A12-A17-C22-B27-B32-A37-B
3-B8-D13-C18-B23-A28-A33-C38-A
4-D9-A14-C19-D24-A29-C34-D39-C
5-C10-A15-A20-A25-C30-C35-C40-C

Đề thi THPT Quốc gia năm 2021 môn Vật lí