Đáp án đề thi môn trang bị lý THPT quốc gia 2021 bao hàm 24 mã đề: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224. Dường như các em tất cả thể xem thêm đáp án môn Ngữ văn, Toán...
Bạn đang xem: Đáp án lý thpt quốc gia 2021

Đáp án môn Lý THPT tổ quốc 2021 của cục GD&ĐT

Đáp án đề thi THPT nước nhà 2021 môn đồ dùng lí

Đáp án môn đồ lý - Mã đề 201

1. D2. A3. C4. B5. C6. D7. B8. B9. B10. C
11. C12. C13. D14. D15. B16. B17. A18.C19. A20. C
21. B22. D23. C24. A25. A26. A27. B28. A29. D30. D
31. B32. D33.D34. D35. A36. D37. A38. D39. C40. C

Đáp án môn trang bị lý - Mã đề 202

1. D2. C3. A4. B5. B6. C7. B8. C9. C10. B
11. A12. B13. B14. C15. C16. D17. D18. A19. D20. D
21. B22. C23. D24. C25. A26. B27. A28. D29. A30. A
31. D32. B33. A34. D35. D36. A37. C38. D39. A40. B

Đáp án môn thứ lý - Mã đề 203

1-B6-A11-A16-C21-D26-A31-C36-C
2-B7-D12-B17-B22-D27-A32-B37-D
3-C8-A13-B18-C23-A28-B33-D38-B
4-A9-D14-C19-A24-D29-A34-D39-D
5-C10-D15-C20-C25-D30-B35-B40-C

Đáp án môn thứ lý - Mã đề 204

1-A6-C11-C16-B21-C26-D31-B36-B
2-A7-A12-B17-C22-A27-A32-D37-A
3-D8-D13-C18-B23-A28-B33-B38-D
4-D9-A14-C19-B24-C29-C34-C39-D
5-C10-D15-C20-A25-A30-B35-D40-D

Đáp án môn thứ lý - Mã đề 205

1. B2. A3. B4. C5.C6. C7. B8. B9.C10. D
11. A12. A13. B14. D15. A16. D17. C18.C19.D20.B
21. D22. A23. C24. C25. D26. A27. A28. D29. D30. C
31. A32. D33. B34. C35. B36. A37. C38. B39. D40. D

Đáp án môn đồ dùng lý - Mã đề 206

1. C2. D3. D4. C5. A6. C7.B8. D9.A10.C
11. A12. B13. B14. C15. C16. D17. D18. B19. A20.D
21. D22. B23. D24. A25. D26. A27. B28. A29. B30.C
31. C32. B33. A34. C35. A36.B37.C38. A39. D40.B

Đáp án môn đồ lý - Mã đề 207

1. B2.D3. D4. D5. A6. A7. A8. D9. A10. D
11. C12. B13. C14. A15. B16. C17. D18.C19. B20. D
21. A22. A23. D24. B25. B26. C27. A28. C29. C30. B
31. B32. A33. C34. A35. C36. A37. C38. A39. B40. C

Đáp án môn đồ lý - Mã đề 208

1-D6-D11-C16-B21-C26-D31-D36-B
2-A7-B12-B17-B22-B27-B32-A37-B
3-D8-A13-D18-D23-A28-A33-D38-C
4-C9-C14-C19-B24-B29-D34-A39-A
5-A10-C15-C20-D25-D30-A35-C40-A

Đáp án môn đồ lý - Mã đề 209

1.A2. D3. B4. C5. B6. A7.A8. D9. C10. D
11. B12. D13. D14.D15. C16. B17. A18. B19. C20. B
21. D22. D23. A24. B25. B26. D27. D28. D29. A30. A
31. B32.A33. D34. D35. B36. A37. D38. A39.C40. B

Đáp án môn thứ lý - Mã đề 210

1-A6-D11-D16-D21-A26-B31-A36-C
2-C7-B12-B17-B22-B27-C32-C37-C
3-A8-D13-D18-C23-C28-D33-D38-B
4-C9-B14-A19-D24-B29-C34-B39-A
5-D10-A15-D20-C25-C30-A35-A40-AXem thêm: Please Wait - Hoạt Động Sản Xuất Của Người Dân Ở Tây Nguyên

Đáp án môn thứ lý - Mã đề 211

1. B2. C3. C4. D5. C6. A7. A8. D9. C10. C
11. B12. C13. C14. D15. A16. B17. D18. C19. B20. D
21. B22. C23. A24. D25. C26. A27. D28. D29. B30. D
31. D32. A33. A34. D35. B36. B37. D38. B39. B40. A

Đáp án môn thiết bị lý - Mã đề 212

1. D2. B3. B4. D5. D6. B7. A8. A9. D10. D
11. A12. C13. A14. C15. D16. A17. D18. C19. C20. B
21. B22. D23. A24. A25. C26. A27. C28. B29. A30. A
31. D32. C33. B34. B35. B36. C37. D38. C39. A40. B

Đáp án môn thứ lý - Mã đề 213

1. C2. A3. B4. D5. A6. B7. B8. A9. A10. B
11. D12. C13.D14.A15. D16. A17. C18. A19. D20. A
21. C22. B23. C24. A25. D26. B27. B28. B29. C30. D
31.C32.D33.B34.B35.B36.B37.C38.C39.D40.A

Đáp án môn đồ dùng lý - Mã đề 214

1-C6-B11-B16-D21-B26-A31-B36-
2-C7-C12-C17-B22-C27-A32-C37-C
3-A8-B13-A18-A23-D28-A33-A38-B
4-D9-C14-C19-B24-C29-B34-C39-A
5-C10-D15-B20-A25-B30-C35-B40-A

Đáp án môn trang bị lý - Mã đề 215

1- B6-C11-C16-A21-A26-C31-B36-D
2-D7-D12-C17-A22-A27-C32-B37-B
3-D8-A13-B18-C23-B28-D33-A38-A
4-C9-B14-A19-D24-B29-B34-B39-D
5-B10-C15-C20-D25-B30-C35-D40-A

Đáp án môn thiết bị lý - Mã đề 216

1. D2. C3. B4.B5. C6. C7. A8. A9. A10.C
11. B12.D13. B14. D15. B16. B17.B18. A19. A20. D
21. D22. A23. D24. D25. B26. D27. B28. A29. A30. A
31.B32.A33.B34.D35.B36.C37.B38.A39.D40.D

Đáp án môn thứ lý - Mã đề 217

1. D2. C3. A4. A5. B6. D7. A8. A9. A10. B
11. C12. C13. B14. D15.D16. D17. A18. B19. D20. A
21. A22. B23. B24. B25.C26. A27. C28.D29. D30. B
31. D32. C33. B34. B35. A36.D37. C38. B39. D40. B

Đáp án môn thiết bị lý - Mã đề 218

1-C6-D11-B16-C21-C26-D31-B36-A
2-A7-D12-D17-C22-C27-D32-A37-C
3-C8-D13-D18-A23-C28-D33-D38-B
4-A9-A14-C19-B24-B29-A34-C39-A
5-D10-A15-B20-D25-D30-A35-A40-C

Đáp án môn đồ dùng lý - Mã đề 219

1-A6-D11-B16-A21-C26-D31-D36-D
2-D7-D12-D17-B22-C27-D32-C37-D
3-B8-A13-C18-D23-C28-C33-C38-C
4-A9-A14-A19-C24-A29-D34-A39-C
5-A10-C15-A20-A25-A30-A35-D40-B

Đáp án môn thiết bị lý - Mã đề 220

1. D2. B3. D4. C5. B6. D7. B8. B9. D10. C
11. D12. A13. D14. A15. C16. D17. C18. C19. A20. D
21. A22. C23.C24. A25. D26. D27. C28. A29. A30. C
31. C32. A33. D34. A35. A36. A37. C38. D39. D40. A

Đáp án môn đồ lý - Mã đề 221

1-B6-C11-A16-B21-B26-B31-B36-D
2-A7-D12-A17-C22-C27-B32-C37-D
3-C8-D13-A18-D23-B28-C33-B38-C
4-C9-D14-D19-C24-D29-D34-B39-B
5-D10-C15-C20-C25-B30-C35-D40-A

Đáp án môn vật dụng lý - Mã đề 222

1-B6-C11-C16-D21-D26-B31-A36-D
2-A7-C12-D17-C22-A27-B32-A37-C
3-B8-A13-D18-C23-B28-C33-C38-B
4-B9-D14-D19-C24-C29-C34-D39-A
5-A10-B15-A20-A25-A30-B35-D40-A

Đáp án môn trang bị lý - Mã đề 223

1. B2. A3. A4. D5. C6. B7. A8. B9. A10. D
11. D12. D13. B14. B15. B16. C17. C18. D19. C20. B
21. D22. C23. D24. D25. C26. D27. D28. B29. C30. B
31. B32. C33. C34. B35. C36. D37. C38. B39. B40. D

Đáp án môn đồ dùng lý - Mã đề 224

1-A6-B11-B16-B21-D26-B31-C36-B
2-D7-A12-A17-C22-B27-B32-A37-B
3-B8-D13-C18-B23-A28-A33-C38-A
4-D9-A14-C19-D24-A29-C34-D39-C
5-C10-A15-A20-A25-C30-C35-C40-C

Đề thi THPT giang sơn năm 2021 môn vật lí