Đáp án đúng chuẩn nhất của môn giáo dục và đào tạo công dân trong kỳ thi xuất sắc nghiệp THPT non sông năm 2020 các bạn hãy coi tại nội dung bài viết này
Bạn đang xem: Đáp án giáo dục công dân thpt quốc gia 2021

Để đánh giá công dụng bài thi môn địa lý kỳ thi xuất sắc nghiệp THPT nước nhà năm nay các bạn hãy xem nội dung bài viết đáp án 24 mã đề môn giáo dục công dân xuất sắc nghiệp thpt do diễn bọn thông tin tuyển chọn sinh tổng vừa lòng tại đây.

*

Đáp án môn giáo dục và đào tạo công dân đúng đắn nhất kỳ thi tốt nghiệp thpt năm 2020

*) giáo dục đào tạo công dân = GDCD

Đáp án môn GDCD mã đề 301

81. C82. A83. C84. A85. D86. A87. B88. C89. D90. B
91. A92. C93. C94. A95. D96. D97. B98. B99. A100. A
101. A102. C103. D104. C105. A106. D107. A108. C109. D110. D
111. A112. C113. C114. C115. A116. D117. D118. A119. D120. C

Đáp án môn GDCD mã đề 302

81. A82. A83. B84. A85. A86. B87. A88. C89. C90. A
91. B92. C93. A94. D95. A96. A97. B98. D99. D100. C
101. B102. D103. B104. B105. B106. A107. D108. C109. D110. D
111. B112. D113. C114. B115. D116. C117. A118. B119. D120. B

Đáp án môn GDCD mã đề 303

81. A82. C83. A84. A85. B86. B87. D88. C89. D90. B
91. A92. D93. B94. D95. A96. A97. D98. D99. C100. B
101. D102. C103. D104. D105. C106. A107. D108.D109.B110. C
111. B112. B113. C114. A115. C116. B117. C118. A119. C120. A

Đáp án môn GDCD mã đề 304

81. B82. C83. A84. D85. A86. A87. C88. B89. C90. B
91. D92. B93. B94. D95. C96. C97. D98. B99. A100. C
101. A102. D103. B104. D105. B106. B107. A108. D109. C110. B
111. A112. B113. C114. A115. C116. B117. B118. C119. A120. C

Đáp án môn GDCD mã đề 305

81. C82. C83. A84. A85. B86. C87. C88. D89. D90. B
91. D92. D93. A94. B95. C96. B97. C98. A99. D100. C
101. D102. C103. D104. D105. D106. A107. B108. A109. A110. B
111. A112. B113. B114. C115. D116. C117. C118. C119. A120. A

Đáp án môn GDCD mã đề 306

81. B82. B83. B84. A85. B86. C87. D88. C89. D90. D
91. D92. C93. A94. A95. A96. D97. B98. B99. C100. C
101. C102. B103. D104. C105. D106. B107. B108. C109. B110. D
111. D112. B113. B114. D115. B116. C117. C118. D119. B120. D

Đáp án môn GDCD mã đề 307

81. C82. C83. D84. B85. C86. D87. C88. B89. D90. B
91. D92. A93. C94. D95. A96. D97. A98. B99. C100. A
101. B102. B103. B104. D105. D106. C107. B108. B109. A110. A
111. A112. D113. D114. C115. D116. C117. B118. C119. B120. B

Đáp án môn GDCD mã đề 308

81. C82. A83. B84. A85. A86. B87. C88. C89. C90. B
91. D92. B93. A94. D95. A96. B97. D98. A99. A100. D
101. B102. D103. A104. D105. A106. A107. B108. B109. D110. D
111. B112. D113. A114. D115. D116. D117. B118. A119. B120. B

Đáp án môn GDCD mã đề 309

81. D82. C83. D84. A85. D86. A87. B88. B89. A90. C
91. A92. B93. C94. A95. D96. C97. D98. C99. A100. D
101. C102. D103. C104. A105. D106. A107. D108. C109. A110. A
111. A112. C113. D114. C115. C116. B117. C118. C119. B120. B

Đáp án môn GDCD mã đề 310

81. B82. C83. A84. C85. C86. A87. B88. A89. C90. B
91. C92. A93. A94. D95. C96. D97. C98. B99. C100. D
101. A102. B103. D104. B105. B106. C107. A108. C109. B110. C
111. D112. B113. A114. D115. D116. B117. C118. B119. D120. D

Đáp án môn GDCD mã đề 311

81. A82. B83. B84. A85. C86. C87. A88. D89. C90. B
91. B92. D93. D94. D95. B96. C97. B98. B99. C100. C
101. D102. A103. D104. A105. B106. B107. A108. A109. D110. D
111. D112. C113. A114. C115. C116. A117. A118. D119. C120. C

Đáp án môn GDCD mã đề 312

81. D82. C83. D84. A85. A86. D87. D88. C89. C90. B
91. B92. C93. A94. B95. D96. A97. A98. C99. A100. B
101. A102. C103. A104. B105. C106. C107. A108. C109. B110. C
111. B112. B113. C114. B115. A116. C117. B118. A119. B120. B

Đáp án môn GDCD mã đề 313

81. A82. C83. A84. B85. D86. A87. C88. B89. C90. A
91. A92. A93. C94. D95. B96. C97. C98. D99. B100. D
101. A102. D103. C104. D105. D106. B107. B108. C109. C110. B
111. C112. B113. B114. B115. A116. A117. C118. C119. A120. A

Đáp án môn GDCD mã đề 314

81. D82. C83. A84. A85. B86. C87. C88. A89. D90. C
91. C92. B93. B94. B95. D96. D97. A98. A99. D100. B
101. B102. C103. A104. D105. C106. A107. D108. B109. B110. D
111. A112. A113. D114. A115. D116. C117. D118. C119. A120. C

Đáp án môn GDCD mã đề 315

81. D82. D83. A84. B85. B86. D87. A88. C89. B90. A
91. B92. B93. A94. B95. B96. A97. A98. B99. A100. B
101. C102. C103. B104. C105. C106. B107. A108. B109. C110. C
111. B112. C113. B114. A115. A116. C117. C118. C119. A120. A

Đáp án môn GDCD mã đề 316

81. D82. B83. C84. C85. A86. B87. D88. A89. C90. D
91. B92. A93. A94. B95. B96. A97. D98. C99. A100. D
101. C102. C103. D104. B105. A106. C107. D108. B109. D110. D
111. C112. D113. A114. C115. B116. A117. D118. A119. D120. D

Đáp án môn GDCD mã đề 318

81. B82. C83. D84. C85. B86. D87. C88. B89. D90. B
91. C92. B93. A94. A95. C96. A97. C98. A99. B100. C
101. D102. B103. C104. B105. B106. D107. B108. A109. A110. C
111. A112. D113. D114. C115. D116. A117. C118. A119. D120. D

Đáp án môn GDCD mã đề 318

81. A82. D83. D84. C85. B86. D87. B88. B89. A90. B
91. A92. A93. C94. A95. D96. C97. D98. C99. B100. C
101. A102. B103. C104. C105. D106. B107. C108. D109. D110. D
111. B112. C113. B114. D115. D116. C117. C118. C119. B120. B

Đáp án môn GDCD mã đề 319

81. A82. D83. A84. A85. D86. C87. A88. A89. C90. D
91. C92. D93. D94. C95. B96. A97. B98. A99. B100. A
101. A102. A103. D104. B105. D106. A107. B108. A109. D110. D
111. D112. B113. B114. B115. D116. A117. D118. A119. B120. B

Đáp án môn GDCD mã đề 320

81. A82. A83. B84. C85. B86. D87. D88. B89. C90. A
91. C92. D93. D94. D95. B96. A97. C98. C99. B100. A
101. B102. D103. B104. B105. B106. C107. D108. D109. B110. B
111. C112. B113. A114. A115. A116. C117. C118. D119. C120. A

Đáp án môn GDCD mã đề 321

81. C82. C83. A84. C85. B86. B87. D88. A89. D90. B
91. B92. D93. C94. A95. B96. C97. D98. C99. D100. C
101. C102. A103. B104. A105. C106. D107. A108. B109. B110. C
111. D112. D113. B114. C115. A116. B117. D118. D119. A120. A

Đáp án môn GDCD mã đề 322

81. C82. D83. A84. A85. B86. C87. D88. D89. B90. B
91. D92. A93. B94. A95. A96. D97. D98. C99. D100. D
101. D102. C103. A104. D105. B106. D107. A108. C109. B110. C
111. C112. B113.C114. B115. A116. C117. A118. A119. B120. A

Đáp án môn GDCD mã đề 323

81. C82. A83. D84. A85. D86. A87. B88. C89. B90. B
91. D92. D93. D94. B95. C96. C97. D98. A99. D100. A
101. B102. A103. A104. D105.B106. C107. D108. A109. C110. D
111. B112. D113. B114. A115. D116. A117. C118. C119. D120. D

Đáp án môn GDCD mã đề 324

81. B82. D83. D84. C85. D86. C87. C88. C89. A90. B
91. A92. A93. C94. B95. B96. A97. A98. D99. D100. B
101. C102. D103. A104. B105. C106. C107. B108. D109. D110. A
111. B112. A113. B114. D115. A116. B117. D118. A119.

Xem thêm: Lòng Tự Trọng Nghĩa Là Gì - Những Bí Quyết Hay Để Nâng Cao Lòng Tự Trọng

D
120. B