Đề thi THPT quốc gia môn giáo dục đào tạo công dân sẽ bao gồm 24 mã đề từ: 301 mang lại 324. Sau đây, glaskragujevca.net đang giới thiệu Đáp án toàn bộ các Mã đề thi với đề thi THPT non sông môn GDCD năm 2021, mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Đáp án gdcd thpt quốc gia 2021


Đáp án thi GDCD THPT nước nhà 2021 của cục GD&ĐT

Đáp án môn GDCD thi THPT non sông 2021

Đáp án môn giáo dục đào tạo công dân - Mã đề 301

81-A82-A83-C84-C85-B
86-B87-C88-B89-D90-C
91-B92-D93-C94-A95-D
96-A97-A98-B99-D100-A
101-C102-D103-A104-D105-B
106-B107-C108-B109-A110-B
111-D112-C113-A114-A115-B
116-A117-C118-D119-B120-D

Đáp án môn giáo dục và đào tạo công dân - Mã đề 302

81-D82-C83-D84-B85-B
86-C87-C88-A89-D90-B
91-C92-A93-A94-C95-B
96-C97-B98-C99-D100-A
101-D102-B103-C104-D105-B
106-A107-B108-B109-D110-C
111-C112-A113-D114-A115-C
116-A117-D118-A119-A120-D

Đáp án môn giáo dục đào tạo công dân - Mã đề 303

81-D82-C83-B84-D85-B
86-C87-A88-A89-A90-C
91-D92-B93-B94-A95-C
96-D97-A98-C99-A100-D
101-D102-A103-B104-C105-B
106-A107-A108-B109-C110-B
111-D112-D113-B114-C115-A
116-D117-D118-D119-C120-A

Đáp án môn giáo dục và đào tạo công dân - Mã đề 304

81-D82-C83-D84-C85-D
86-C87-D88-C89-A90-A
91-D92-D93-B94-D95-C
96-C97-B98-A99-A100-B
101-C102-D103-D104-B105-B
106-B107-C108-D109-C110-B
111-D112-B113-C114-D115-D
116-B117-D118-C119-B120-C

Đáp án môn giáo dục công dân - Mã đề 305

81. D82. B83. C84. A85. A86. C87. D88. C89. B90. C
91. A92. A93. B94. B95. C96. C97. D98. A99. D100. D
101. A102. C103. A104. A105. D106. D107. D108. C109. A110. A
111. D112. A113. C114. A115. C116. C117. D118. D119. A120. A

Đáp án môn giáo dục công dân - Mã đề 306

81. D82. A83. C84. A85. D86. C87. D88. D89. C90. B
91. A92. A93. B94. B95. B96. D97. C98. C99. D100. C
101. D102. D103. A104. A105. B106. C107. A108. B109. B110. D
111. A112. D113. B114. A115. A116. C117. B118. C119. B120. A

Đáp án môn giáo dục đào tạo công dân - Mã đề 307

81. D82. B83. D84. A85. A86. A87. B88. B89. C90. B
91. D92. A93. D94. C95. D96. B97. A98. D99. D100. C
101. D102. B103. C104. D105. C106. D107. D108. D109. C110. C
111. B112. B113. D114. B115. B116. B117. C118. C119. D120. A

Đáp án môn giáo dục công dân - Mã đề 308

81. B82. D83. D84. B85. A86. D87. A88. C89. B90. C
91. C92. B93. B94. A95. D96. B97. C98. D99. A100. A
101. C102. D103. D104. A105. B106. B107. B108. D109. B110. D
111. A112. B113. C114. B115. C116. D117. A118. B119. A120. C

Đáp án môn giáo dục và đào tạo công dân - Mã đề 309

81. B82. C83. D84. C85. B86. A87. B88. A89. C90. B
91. D92. A93. A94. D95. B96. A97. A98. B99. D100. C
101. B102. B103. D104. D105. A106. A107. D108. D109. C110. C
111. C112. D113. C114. A115. C116. A117. D118. D119. C120. C

Đáp án môn giáo dục công dân - Mã đề 310

81. B82. B83. A84. B85. C86. D87. B88. A89. D90. C
91. D92. D93. A94. D95. C96. C97. A98. A99. A100. C
101. C102. C103. A104. B105. A106. C107. A108. C109. C110. A
111. C112. C113. C114. D115. A116. C117. C118. A119. D120. D

Đáp án môn giáo dục công dân - Mã đề 311

81. C82. C83. B84. C85. B86. C87. C88. A89. A90. D
91. B92. D93. B94. B95. A96. B97. C98. C99. D100. C
101. A102. D103. D104. A105. C106. B107. C108. A109. C110. C
111. D112. D113. C114. A115. C116. A117. D118. D119. D120. C

Đáp án môn giáo dục và đào tạo công dân - Mã đề 312

81. D82. A83. D84. D85. B86. B87. C88. B89. B90. A
91. C92. A93. A94. D95. D96. C97. B98. D99. C100. D
101. D102. C103. A104. D105. D106. C107. C108. B109. B110. C
111. B112. A113. C114. B115. C116. B117. A118. C119. B120. B

Đáp án môn giáo dục và đào tạo công dân - Mã đề 313

81. B82. B83. D84. D85. B86. C87. D88. D89. A90. C
91. C92. A93. C94. C95. A96. C97. B98. D99. C100. A
101. A102. C103. D104. B105. D106. A107. B108. C109. A110. D
111. A112. D113. B114. A115. B116. B117. A118. C119. C120. D

Đáp án môn giáo dục đào tạo công dân - Mã đề 314

81. B82. D83. B84. C85. A86. C87. C88. A89. D90. B
91. A92. B93. C94. A95. D96. B97. B98. D99. D100. A
101. B102. B103. A104. A105. D106. D107. D108. B109. B110. A
111. B112. B113. D114. A115. D116. A117. A118. B119. D120. D

Đáp án môn giáo dục và đào tạo công dân - Mã đề 315

81. B82. D83. C84. A85. A86. B87. A88. A89. C90. B
91. D92. B93. B94. C95. D96. B97. C98. C99. D100. D
101. C102. B103. A104. D105. C106. D107. B108. B109. C110. D
111. C112. D113. B114. C115. A116. C117. B118. C119. A120. A

Đáp án môn giáo dục và đào tạo công dân - Mã đề 316

81. A82. D83. C84. C85. D86. D87. A88. A89. D90. B
91. A92. B93. A94. B95. D96. A97. B98. B99. D100. A
101. D102. B103. C104. B105. C106. C107. C108. B109. A110. B
111. C112. D113. B114. A115. A116. C117. D118. B119. C120. C

Đáp án môn giáo dục đào tạo công dân - Mã đề 317

81. C82. D83. B84. B85. C86. A87. B88. A89. B90. B
91. C92. C93. A94. D95. D96. A97. B98. A99. B100. D
101. C102. A103. A104. C105. A106. C107. C108. B109. A110. B
111. B112. C113. A114. B115. A116. C117. A118. B119. C120. C

Đáp án môn giáo dục và đào tạo công dân - Mã đề 318

81. A82. D83. B84. C85. B86. A87. D88. C89. D90. C
91. B92. B93. A94. B95. A96. A97. C98. C99. C100. A
101. D102. D103. A104. B105. B106. C107. B108. C109. B110. C
111. C112. D113. D114. B115. A116. D117. A118. B119. A120. B

Đáp án môn giáo dục và đào tạo công dân - Mã đề 319

81. D82. D83. C84. B85. A86. D87. C88. A89. B90. B
91. B92. D93. C94. A95. D96. B97. C98. A99. A100. A
101. D102. B103. C104. B105. D106. C107. A108. B109. A110. C
111. C112. A113. D114. C115. A116. D117. A118. C119. C120. D

Đáp án môn giáo dục và đào tạo công dân - Mã đề 320

81. A82. A83. B84. C85. B86. D87. D88. B89. C90. A
91. C92. D93. D94. D95. B96. A97. C98. C99. B100. A
101. B102. D103. B104. B105. A106. C107. D108. D109. B110. B
111.112.113.114.115.116.117.118.119.

Xem thêm: Tổng Hợp Đáp Án Game Đuổi Hình Bắt Chữ Có Đáp An, Tổng Hợp Đáp Án Đuổi Hình Bắt Chữ Mới Nhất

120.

Đáp án môn giáo dục công dân - Mã đề 321

81. C82. B83. D84. B85. B86. A87. A88. B89. B90. C
91. C92. D93. A94. C95. A96. D97. A98. D99. D100. A
101. D102. D103. B104. A105. B106. A107. B108. A109. D110. B
111. A112. D113. D114. B115. D116. B117. D118. D119. A120. B

Đáp án môn giáo dục đào tạo công dân - Mã đề 322

81. D82. C83. D84. C85. A86. B87. B88. C89. D90. B
91. A92. B93. C94. B95. D96. C97. D98. A99. C100. A
101. B102. D103. C104. D105. B106. B107. A108. C109. D110. A
111. D112. D113. B114. B115. A116. D117. A118. C119. B120. B

Đáp án môn giáo dục và đào tạo công dân - Mã đề 323

81. C82. B83. C84. A85. A86. B87. D88. B89. C90. C
91. B92. B93. A94. B95. C96. B97. C98. A99. B100. C
101. A102. C103. D104. B105. A106. A107. D108. D109. B110. C
111. D112. A113. C114. B115. D116. D117. B118. A119. A120. D

Đáp án môn giáo dục và đào tạo công dân - Mã đề 324


81. A82. A83. B84. B85. A86. D87. B88. B89. A90. A
91. B92. D93. B94. C95. C96. D97. D98. A99. C100. A
101. A102. B103. B104. C105. C106. B107. B108. C109. C110. A
111. C112. D113. C114. B115. A116. C117. C118. B119. A120. A

Đề thi THPT tổ quốc năm 2021 môn GDCD - Mã đề 305