*

*

Chương trình tổng thể là văn bản qui định những vấn đề chung nhất, có tính định hướng của chương trình giáo dục phổ thông bao gồm - Module 4


Câu hỏi: 

Chương trình tổng thể là văn bản qui định những vấn đề chung nhất, có tính định hướng của chương trình giáo dục phổ thông bao gồm?

Đáp án:

Chương trình tổng thể là văn bản qui định những vấn đề chung nhất, có tính định hướng của chương trình giáo dục phổ thông bao gồm

- Điều kiện thực hiện chương trình giáo dục

- Quan điểm xây dựng chương trình

- Hệ thống môn học và hoạt động giáo dục

- Mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông và mục tiêu chương trình từng cáp học