*

*

Chương trình toàn diện và tổng thể là văn bản qui định những sự việc chung nhất, tất cả tính triết lý của chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông bao hàm - Module 4


Câu hỏi: 

Chương trình tổng thể là văn bản qui định những vấn đề chung nhất, bao gồm tính triết lý của chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông bao gồm?

Đáp án:

Chương trình toàn diện và tổng thể là văn bản qui định những sự việc chung nhất, có tính định hướng của chương trình giáo dục phổ thông bao gồm

- Điều kiện tiến hành chương trình giáo dục

- Quan điểm xây dựng chương trình

- Hệ thống môn học tập và vận động giáo dục

- Mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông và kim chỉ nam chương trình từng cáp học