Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (591.13 KB, 20 trang )
Bạn đang xem: Đáp an bài kiểm tra cuối khóa module 2 cơ sở lý luận

Đáp án Mô đun 2 đầy đủ tất cả các câu hỏi các mục và bàitập Câu hỏi kiểm tra cuối khóa (Tiểu học) - Đầy đủ vàchính xác Hoặc Câu hỏi kiểm tra cuối khóaCâu 1: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau. Những đặc điểm tốtthể hiện ở thái độ và hành vi của con người được gọi là phẩm chất vànăng lựcCâu 2: Phẩm chất trách nhiệm có đặc trưng rõ nhất trong: tự giác tuânthủ….Câu 3:Câu 4: Nhận định sau đây Đúng hay Sai? Các phẩm chất được phát triển tốtnhất thông qua việc luyện tập và lặp lại: ĐúngCâu 5: Các phẩm chất được phát triển qua quan sát và bắt chước các hànhđộng và phản ứng của người khác: đúngCâu 6: Để bồi dưỡng tốt nhất năng lực tự chủ và tự học, giáo viên nên: chủ
yếu cung cấp thông tin và kiến thứcCâu 7: Theo các YCCĐ về năng lực tự chủ và tự học trong CTGDPT 2018,một đặc điểm của việc tự điều chỉnh cảm xúc, thái độ và hành vi của mộtngười là: sẵn sàng….. cuộc sốngCâu 8: Q trình truyền, nhận và xử lý thơng tin giữa mọi người với mụcđích đạt được các mục tiêu hoặc kết quả cụ thể được gọi là thu thập vàxử lýCâu 9: Cộng tác: bao gồm… sự đồng thuậnCâu 10: Theo các YCCĐ về năng lực giao tiếp và hợp tác trong CTGDPT2018, các yêu cầu cần đạt về một đặc điểm của khả năng thiết lập và pháttriển các mối quan hệ xã hội là: nhận biết …. Hòa giảiCâu 11: Trong CTGDPT 2018, các yêu cầu cần đạt về năng lực giải quyếtvấn đề và sáng tạo, một đặc điểm của khả năng thiết kế và tổ chức hoạt độnglà: phân công phù hợp…Câu 12: Học tập có ý nghĩa được thực hiện khi: học sinh được khuyếnkhích…Câu 13: Thuyết học tập kiến tạo chú trọng vào vai trị tích cực của học sinhtrong việc phát triển sự hiểu biết của người học về thế giới xung quanh.Câu 14: Nhận định sau đây Đúng hay Sai? Lý thuyết của Vygotsky nhấnmạnh tầm quan trọng của tương tác xã hội đối với việc học của học sinh.ĐúngCâu 15: Nhận định sau đây Đúng hay Sai? Thảo luận và tham gia vào cáccuộc trị chuyện có hướng dẫn với học sinh là một ví dụ về phương pháp giàngiáo Đúng Câu 16: Nhận định sau đây Đúng hay Sai? Tư duy bậc thấp địi hỏi ngườihọc vận dụng thơng tin và ý tưởng, đánh giá và tạo ra ý nghĩa mới. saiCâu 17: Trong phương pháp dạy học tích cực: đánh giá lồng vào…..Câu 18: Trong giáo dục phát triển năng lực, giáo viên dựa trên sở thích và
sở trường của mình để lựa chọn phương pháp và kỹ thuật giảng dạy giúp HSđạt được các mục tiêu của bài học và hỗ trợ HS phát triển. Các phương phápdạy học là: saiCâu 19: Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau. Trong qtrình tra cứu, tư duy phản biện bao gồm năng lực và kỹ năng để: Phân tíchtổng hợp….Câu 20: Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau. Sơ đồ tưduy là: một công cụ trực quan….hoặcĐáp án khảo sát cuối khóa bồi dưỡng module 2 mơn Cơ sở lí luận1. Lựa chọn nào sau đây thể hiện đặc trưng quan trọng của một giờ dạy học pháttriển năng lựcD. Giáo viên thường mời học sinh lựa chọn và chia sẻ ý tưởng của mình2. Học tập phân hóa hiệu quả nhất khi?C. Số lượng và tiến độ của bài tập khác nhau, để đáp ứng sự khác biệt của xác họcsinh3. Theo quan điểm dạy học theo phát triển năng lực, giáo viên?A. Linh hoạt trong việc lựa chọn nội dung phu hợp với học sinh4. Để bồi dưỡng tốt nhất năng lực tự chủ và tự học, giáo viên nên:B. Dạy học các chiến lược và kĩ năng học tập5. Theo các YCCĐ về năng lực tự chủ và tự học trong CTGDPT 2018, một đặcđiểm của việc tự điều chỉnh cảm xúc, thái độ và hành vi của một người là ?C. Sẵn sàng đón nhận, quyết tâm và vượt qua các thử thách trong học tập và cuộcsống6. Những câu hỏi hay giúp học sinh xác định được những lỗ hổng kiến thức củahọ?A. Đúng7. Cộng tác:B. bao gồm việc đàm phán các ý tưởng khác nhau và đạt được sự đồng thuận
8. Khả năng đưa ra nhận xét về tầm quan trọng của điều gì đó được nhiều ngườibiết đến nhất là khả năng?C. tổng hợp ý kiến9. Giải quyết để thành công diễn ra khi:B. Nhiều giải pháp khả thi được xác định và thảo luận10. Trong CTGDPT2018, các yêu cầu cần đạt về năng lực giải quyết vấn đề vàsáng tạo, một đặc điểm của khả năng thiết kế và tổ chức hoạt động là:D. Biết phân công nhiệm vụ phù hợp cho các thành viên tham gia hoạt động11. Lý thuyết của Vygotsky nhấn mạnh tầm quan trọng của tương tác đối vớiviệc học của học sinh?A. Đúng 12. Định nghĩa về Vùng phát triển gần (ZPD) nào dưới đây là đúng và đầy đủnhất?C. Vùng giữa những gì một người học chỉ có thể làm với sự hỗ trợ của những ngườikhác và những gì họ khơng thể làm với sự trợ giúp13. Thảo luận và tham gia các cuộc thảo luận có hướng dẫn và học sinh là một vídụ về phương pháp giàn giáo?A. đúng14. Trong khung nhận thức Bloom các động từ dẫn được kết hợp tốt nhất với sựhiểu biết là?A. Phân loại, tom tắt, …..15. Tư duy bậc thấp đòi hỏi người học vận dụng thông tin và ý tưởng đánh giá vàtạo ra ý nghĩa mới?B. Sai16. Để giúp học sinh phát triển sự hiểu biết sâu sắc, giáo viên phải dạy cả kĩ năngtư duy bậc thấp và kĩ năng tư duy bậc cao?A. Đúng17. Việc dạy và học trong CTGDPT mới tập trung vào?
D. Giao tiếp, tư duy và giải quyết vấn đề18. Các phương pháp dạy học là:C. Một tập hợp các quy trình dựa trên một cách tiếp cận cụ thể để dạy và học giúp họcsinh đạt được mục tiêu bài học19. Trong mơ hình truy vấn 6 giai đoạn được sử dụng phổ biến, giai đoạn thứ 3sắp xếp bao gồm?A. Phân tích, so sánh và hiểu thông tin20. Sơ đồ tư duy là:B. Một công cụ trực quan để tổ chức các ý tưởng và khái niệmHoặcĐáp án trắc nghiệm tập huấn mô đun 2môn cơ sở lý luậnĐáp án trắc nghiệm tập huấn mô đun 2 môn cơ sở lý luận đượcbiên soạn tài liệu phục vụ công tác bồi dưỡng thường xuyêngiáo viên cơ sở giáo dục phổ thông nhằm phát triển nghềnghiệp theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sởgiáo dục phổ thông.1. Lựa chọn nào sau đây thể hiện đặc trưng quan trọng của mộtgiờ dạy học phát triển năng lựcD. Giáo viên thường mời học sinh lựa chọn và chia sẻ ý tưởng củamình2. Học tập phân hóa hiệu quả nhất khi? C. Số lượng và tiến độ của bài tập khác nhau, để đáp ứng sự khácbiệt của xác học sinh3. Theo quan điểm dạy học theo phát triển năng lực, giáo viên?A. Linh hoạt trong việc lựa chọn nội dung phu hợp với học sinh
4. Để bồi dưỡng tốt nhất năng lực tự chủ và tự học, giáo viênnên:B. Dạy học các chiến lược và kĩ năng học tập5. Theo các YCCĐ về năng lực tự chủ và tự học trong CTGDPT2018, một đặc điểm của việc tự điều chỉnh cảm xúc, thái độ vàhành vi của một người là?C. Sẵn sàng đón nhận, quyết tâm và vượt qua các thử thách tronghọc tập và cuộc sống6. Những câu hỏi hay giúp học sinh xác định được những lỗhổng kiến thức của họ?A. Đúng7. Cộng tác:B. bao gồm việc đàm phán các ý tưởng khác nhau và đạt được sựđồng thuận8. Khả năng đưa ra nhận xét về tầm quan trọng của điều gì đóđược nhiều người biết đến nhất là khả năng?C. tổng hợp ý kiến9. Giải quyết để thành công diễn ra khi:B. Nhiều giải pháp khả thi được xác định và thảo luận10. Trong CTGDPT2018, các yêu cầu cần đạt về năng lực giảiquyết vấn đề và sáng tạo, một đặc điểm của khả năng thiết kế vàtổ chức hoạt động là:D. Biết phân công nhiệm vụ phù hợp cho các thành viên tham giahoạt động 11. Lý thuyết của Vygotsky nhấn mạnh tầm quan trọng củatương tác đối với việc học của học sinh?A. Đúng12. Định nghĩa về Vùng phát triển gần (ZPD) nào dưới đây là
đúng và đầy đủ nhất?C. Vùng giữa những gì một người học chỉ có thể làm với sự hỗ trợcủa những người khác và những gì họ khơng thể làm với sự trợ giúp13. Thảo luận và tham gia các cuộc thảo luận có hướng dẫn vàhọc sinh là một ví dụ về phương pháp giàn giáo?A. đúng14. Trong khung nhận thức Bloom các động từ dẫn được kếthợp tốt nhất với sự hiểu biết là?A. Phân loại, tom tắt , mơ tả15. Tư duy bậc thấp địi hỏi người học vận dụng thông tin và ýtưởng đánh giá và tạo ra ý nghĩa mới?B. Sai16. Để giúp học sinh phát triển sự hiểu biết sâu sắc, giáo viênphải dạy cả kĩ năng tư duy bậc thầy và kĩ năng tư duy bậc cao?A. Đúng17. Việc dạy và học trong CTGDPT mới tập trung vào?D. Giao tiếp, tư duy và giải quyết vấn đề18. Các phương pháp dạy học là:C. Một tập hợp các quy trình dựa trên một cách tiếp cận cụ thể đểdạy và học giúp học sinh đạt được mục tiêu bài học19. Trong mơ hình truy vấn 6 giai đoạn được sử dụng phổ biến,giai đoạn thứ 3 sắp xếp bao gồm?A. Phân tích, so sánh và hiểu thông tin 20. Sơ đồ tư duy là:B. Một công cụ trực quan để tổ chức các ý tưởng và khái niệmHoặc20. Câu hỏi kiểm tra cuối khóa
Câu 1: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau. Những đặc điểm tốtthể hiện ở thái độ và hành vi của con người được gọi là phẩm chấtCâu 2: Phẩm chất trách nhiệm có đặc trưng rõ nhất trong: tự giác tuânthủ….Câu 4: Nhận định sau đây Đúng hay Sai? Các phẩm chất được phát triển tốtnhất thông qua việc luyện tập và lặp lại: ĐúngCâu 5: Các phẩm chất được phát triển qua quan sát và bắt chước các hànhđộng và phản ứng của người khác: đúngCâu 6: Để bồi dưỡng tốt nhất năng lực tự chủ và tự học, giáo viên nên: chủyếu cung cấp thông tin và kiến thứcCâu 7: Theo các YCCĐ về năng lực tự chủ và tự học trong CTGDPT 2018,một đặc điểm của việc tự điều chỉnh cảm xúc, thái độ và hành vi của mộtngười là: sẵn sàng….. cuộc sốngCâu 8: Quá trình truyền, nhận và xử lý thông tin giữa mọi người với mụcđích đạt được các mục tiêu hoặc kết quả cụ thể được gọi là thu thập vàxử lý thông tinCâu 9: Cộng tác: bao gồm… sự đồng thuậnCâu 10: Theo các YCCĐ về năng lực giao tiếp và hợp tác trong CTGDPT2018, các yêu cầu cần đạt về một đặc điểm của khả năng thiết lập và pháttriển các mối quan hệ xã hội là: nhận biết …. Hòa giảiCâu 11: Trong CTGDPT 2018, các yêu cầu cần đạt về năng lực giải quyếtvấn đề và sáng tạo, một đặc điểm của khả năng thiết kế và tổ chức hoạt độnglà: phân cơng phù hợp…Câu 12: Học tập có ý nghĩa được thực hiện khi: học sinh được khuyếnkhích…Câu 13: Thuyết học tập kiến tạo chú trọng vào vai trị tích cực của học sinhtrong việc phát triển sự hiểu biết của người học về thế giới xung quanh.Câu 14: Nhận định sau đây Đúng hay Sai? Lý thuyết của Vygotsky nhấnmạnh tầm quan trọng của tương tác xã hội đối với việc học của học sinh.Đúng
Câu 15: Nhận định sau đây Đúng hay Sai? Thảo luận và tham gia vào cáccuộc trị chuyện có hướng dẫn với học sinh là một ví dụ về phương pháp giàngiáo ĐúngCâu 16: Nhận định sau đây Đúng hay Sai? Tư duy bậc thấp địi hỏi ngườihọc vận dụng thơng tin và ý tưởng, đánh giá và tạo ra ý nghĩa mới. saiCâu 17: Trong phương pháp dạy học tích cực: đánh giá lồng vào…..Câu 18: Trong giáo dục phát triển năng lực, giáo viên dựa trên sở thích vàsở trường của mình để lựa chọn phương pháp và kỹ thuật giảng dạy giúp HSđạt được các mục tiêu của bài học và hỗ trợ HS phát triển. Các phương phápdạy học là: sai Câu 19: Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau. Trong quátrình tra cứu, tư duy phản biện bao gồm năng lực và kỹ năng để: Phântích ,tổng hợp…Câu 20: Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau. Sơ đồ tưduy là: một công cụ trực quan….


*
Cơ sở lý luận triết học của chiến lược CNH,HĐH ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 21 927 3
*
Cơ sở lý luận triết học của quan điểm Khoa học và công nghệ cùng với giáo dục - đào tạo là những quốc sách hàng đầu trong quá trính thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 15 1 1
*
Đấp án câu hỏi trắc nghiệm Luật Kinh Tế - phần phá sản 13 991 0
*
Cơ sở lý luận triết học của quan điểm đổi mới kinh tế làm trọng tâm nhưng đồng thời phải đổi mới chính trị và các mặt khác của xã hội 15 860 3
*
Đáp án câu hỏi cuối SGK Công nghệ 12 học kì I 11 881 1
*
cơ sở lý luận triết học của đường lối CNH hđh ở VN trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 21 33 0
*
Đáp án trắc nghiệm tập huấn mô đun 2 môn dd 3 778 3
*
Đáp án câu hỏi cuối khóa mo dun 2 phần cơ sở lý luận tiểu học 20 24 58
*
Tải 20 câu Bài kiểm tra cuối khóa Mô đun 02 GVPT - Tiểu học Môn Hoạt động trải nghiệm - Đáp án trắc nghiệm tập huấn mô đun 2 môn Hoạt động trải nghiệm 18 3 30


Xem thêm: Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã Đề 107 Và Đáp Án, Access Denied

*
Tải Ngân hàng câu hỏi kiểm tra Mô đun 2 - Các dạng câu hỏi trắc nghiệm tập huấn Module 2 22 259 3