Đáp án đề thi môn tiếng Anh xuất sắc nghiệp thpt năm 2021 cho những sĩ tử 2k3 đã có được update ngay lập tức rồi đây. Hãy “check” ngay câu trả lời CÁC MÃ ĐỀ cùng Step Up nhé!

1. Lịch thi thpt môn giờ đồng hồ Anh 2021

Bài thi ngoại ngữ trung học phổ thông QG 2021 kéo dãn 60 phút. Thí sinh thiết yếu thức bước đầu làm bài bác từ 14h30, kéo dãn dài tới 15h30 cùng ngày.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Đáp án đề 412

1. D2.A3.B4.B5.C6.A7.B8.B9.A10.D
11.C12.C13.C14.A15.D16.D17.D18.C19.B20. C
21.D22.B23.A24.A25.C26.D27.B28.A29.C30.A
31.B32.D33.D34.A35.A36.B37.D38.B39.D40.B
41.B42.C43.C44.B45.C46.A47.C48.A49.A50.D

2.5 Đề bài và lời giải đề thi môn Anh giỏi nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 422

Đáp án đề 422

1. D2.D3.A4.B5.A6.A7.B8.C9.B10.D
11.C12.D13.B14.C15.D16.C17.D18.A19.A20. D
21.A22.A23.D24.C25.B26.A27.A28.D29.C30.D
31.B32.D33.A34.A35.C36.B37.B38.C39.A40.C
41.B42.B43.B44.C45.A46.C47.B48.A49.C50.C

2.6 Đề bài xích và câu trả lời đề thi môn Anh xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 411

Đáp án đề 411

1. B2.A3.D4.D5.B6.A7.C8.A9.B10.D
11.C12.A13.C14.D15.C16.B17.C18.C19.D20. C
21.C22.C23.B24.D25.B26.D27.B28.C29.D30.B
31.D32.B33.A34.B35.A36.B37.A38.B39.A40.C
41.D42.B43.A44.A45.A46.C47.C48.A49.C50.D

2.7 Đề bài bác và câu trả lời đề thi môn Anh xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 419

Đáp án đề 419

1. D2.C3.D4.A5.B6.C7.C8.D9.C10.D
11.A12.D13.B14.D15.A16.B17.A18.B19.D20. C
21.B22.C23.C24.D25.C26.A27.D28.C29.A30.C
31.D32.A33.A34.B35.B36.B37.A38.A39.B40.A
41.A42.B43.A44.D45.D46.B47.A48.C49.C50.B

2.8 Đề bài bác và đáp án đề thi môn Anh tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 420

Đáp án đề 420

1. A2.C3.D4.C5.B6.C7.C8.A9.D10.D
11.C12.B13.B14.D15.D16.A17.C18.C19.A20. C
21.A22.D23.D24.D25.A26.B27.C28.B29.C30.D
31.D32.C33.B34.B35.C36.B37.B38.D39.A40.D
41.C42.B43.D44.D45.A46.B47.A48.C49.A50.B

2.9 Đề bài và câu trả lời đề thi môn Anh xuất sắc nghiệp thpt 2021 mã đề 423

Đáp án đề 423

1. A2.B3.D4.C5.B6.D7.D8.A9.B10.B
11.A12.B13.A14.C15.B16.D17.D18.C19.B20. D
21.B22.D23.A24.D25.C26.C27.D28.C29.A30.C
31.C32.A33.B34.A35.A36.A37.A38.D39.D40.B
41.A42.D43.D44.B45.C46.B47.C48.A49.D50.C

2.10 Đề bài và lời giải đề thi môn Anh tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 424

Đáp án đề 424

1. D2.A3.B4.D5.B6.A7.C8.B9.D10.B
11.D12.B13.A14.C15.B16.A17.D18.A19.B20. A
21.D22.C23.C24.A25.A26.B27.A28.C29.A30.A
31.B32.A33.A34.B35.D36.B37.D38.C39.C40.D
41.C42.C43.D44.C45.D46.D47.D48.B49.C50.B

2.11 Đề bài xích và giải đáp đề thi môn Anh giỏi nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 401

Đáp án đề 401

1. A2.C3.A4.A5.B6.B7.A8.A9.D10.B
11.B12.A13.A14.C15.D16.C17.B18.D19.B20. C
21.C22.D23.A24.C25.A26.D27.D28.D29.C30.A
31.C32.B33.C34.D35.A36.A37.B38.B39.B40.D
41.B42.D43.B44.B45.D46.D47.B48.D49.C50.A

2.12 Đề bài bác và lời giải đề thi môn Anh giỏi nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 402

Đáp án đề 402

1. A2.C3.D4.B5.D6.D7.C8.A9.C10.C
11.A12.B13.A14.D15.B16.D17.D18.D19.A20. B
21.A22.B23.A24.B25.B26.D27.A28.B29.D30.A
31.D32.D33.D34.A35.A36.A37.B38.A39.B40.D
41.A42.B43.B44.D45.C46.B47.B48.A49.A50.D

2.13 Đề bài xích và giải đáp đề thi môn Anh xuất sắc nghiệp thpt 2021 mã đề 403

Đáp án đề 403

1. B2.C3.B4.B5.A6.D7.D8.A9.B10.D
11.A12.D13.C14.D15.B16.B17.C18.C19.B20. D
21.A22.A23.A24.B25.C26.B27.A28.D29.A30.B
31.C32.D33.B34.A35.C36.C37.D38.C39.D40.D
41.C42.D43.C44.B45.B46.D47.A48.C49.D50.D

2.14 Đề bài xích và đáp án đề thi môn Anh xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 404

Đáp án đề 404

1. D2.A3.B4.C5.D6.C7.B8.B9.C10.D
11.B12.C13.C14.B15.D16.D17.A18.B19.C20. B
21.B22.A23.C24.C25.B26.A27.C28.A29.C30.B
31.A32.C33.A34.B35.B36.B37.C38.A39.A40.C
41.A42.C43.A44.C45.C46.A47.B48.B49.A50.A

2.15 Đề bài và đáp án đề thi môn Anh giỏi nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 405

Đáp án đề 405

1. D2.C3.B4.C5.B6.B7.C8.D9.B10.C
11.D12.C13.A14.D15.C16.A17.C18.D19.B20. B
21.D22.D23.C24.A25.C26.C27.C28.A29.B30.B
31.D32.A33.C34.D35.A36.D37.A38.D39.B40.B
41.A42.B43.A44.A45.B46.D47.B48.A49.A50.D

2.16 Đề bài xích và đáp án đề thi môn Anh tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 406

Đáp án đề 406

1. A2.A3.C4.D5.B6.D7.B8.B9.C10.B
11.C12.D13.B14.C15.D16.C17.B18.B19.B20. A
21.A22.B23.C24.D25.D26.D27.C28.A29.A30.A
31.D32.B33.B34.A35.A36.A37.C38.C39.D40.A
41.D42.C43.D44.C45.D46.C47.B48.A49.C50.C

2.17 Đề bài và câu trả lời đề thi môn Anh xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 408

Đáp án đề 408

1. B2.C3.D4.D5.A6.A7.D8.B9.A10.A
11.B12.B13.B14.D15.D16.B17.B18.A19.C20. A
21.B22.C23.B24.C25.C26.C27.D28.A29.B30.D
31.C32.A33.C34.A35.D36.D37.A38.A39.D40.A
41.C42.C43.C44.D45.C46.C47.D48.B49.C50.B

2.18 Đề bài và câu trả lời đề thi môn Anh giỏi nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 413

Đáp án đề 413

1. D2.B3.A4.D5.A6.D7.B8.D9.D10.B
11.B12.A13.B14.D15.D16.A17.D18.C19.A20. A
21.C22.D23.D24.A25.D26.A27.A28.C29.C30.C
31.D32.C33.D34.C35.C36.C37.A38.C39.C40.A
41.A42.A43.C44.C45.A46.A47.D48.C49.A50.C

 

2.19 Đề bài bác và đáp án đề thi môn Anh tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 414

Đáp án đề 414

1. B2.D3.A4.C5.B6.C7.A8.B9.B10.B
11.D12.C13.C14.C15.B16.D17.B18.A19.B20. C
21.D22.A23.C24.D25.C26.D27.B28.C29.D30.C
31.D32.D33.B34.B35.C36.B37.C38.C39.D40.D
41.C42.D43.B44.B45.D46.D47.D48.A49.C50.B

 

2.20 Đề bài bác và đáp án đề thi môn Anh xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 415

Đáp án đề 415

1. A2.D3.D4.B5.B6.A7.A8.A9.B10.C
11.A12.B13.B14.D15.D16.A17.C18.A19.B20. D
21.C22.C23.D24.B25.B26.D27.D28.D29.B30.C
31.D32.A33.A34.A35.C36.D37.D38.A39.C40.B
41.C42.A43.C44.A45.D46.C47.D48.A49.C50.D

 

2.21 Đề bài bác và câu trả lời đề thi môn Anh tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 416

Đáp án đề 416

1. D2.B3.D4.D5.A6.C7.D8.A9.D10.C
11.C12.C13.B14.A15.D16.C17.A18.C19.A20. B
21.D22.D23.B24.D25.C26.C27.B28.B29.B30.D
31.D32.D33.C34.C35.B36.B37.B38.C39.C40.B
41.D42.D43.B44.D45.B46.C47.B48.D49.C50.C

 

2.22 Đề bài bác và giải đáp đề thi môn Anh giỏi nghiệp thpt 2021 mã đề 417

Đáp án đề 417

1. C2.C3.C4.B5.B6.C7.B8.A9.C10.D
11.A12.C13.D14.A15.A16.C17.C18.B19.D20. D
21.D22.A23.B24.C25.C26.D27.A28.D29.D30.C
31.D32.D33.A34.A35.D36.D37.A38.D39.A40.D
41.A42.C43.A44.C45.C46.A47.C48.D49.A50. C

2.23 Đề bài và giải đáp đề thi môn Anh tốt nghiệp thpt 2021 mã đề 418

Đáp án đề 418

1. B2.C3.A4.D5.C6.B7.B8.C9.C10.A
11.D12.B13.A14.B15.B16.B17.D18.B19.D20. C
21.A22.B23.C24.C25.D26.C27.A28.D29.A30.C
31.C32.D33.D34.A35.D36.C37.A38.A39.A40.D
41.A42.A43.D44.C45.A46.A47.A48.B49.B50.C

2.24 Đề bài xích và câu trả lời đề thi môn Anh giỏi nghiệp thpt 2021 mã đề 421

Đáp án đề 421

1. D2.C3.B4.C5.D6.C7.C8.C9.B10.A
11.A12.D13.D14.B15.A16.B17.C18.B19.B20.


Bạn đang xem: Đáp án anh thptqg 2021


Xem thêm: 19 Bài Thơ Xin Lỗi Bạn Thân, Những Lời Xin Lỗi Bạn Bè Hay Và Chân Thành Nhất

B
21.A22.A23.B24.B25.A26.C27.B28.A29.A30.D
31.C32.C33.A34.A35.A36.B37.B38.A39.C40.C
41.C42.A43.C44.A45.B46.B47.A48.C49.A50.B

Trên đấy là đáp đề thi môn Anh xuất sắc nghiệp thpt 2021 của những mã đề. Hy vọng các bạn đã chấm dứt tốt bài xích thi của chính bản thân mình nhé! 

Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo!