Hé lô, lâu lắm rồi mình mới đăng bài bác trở lại. Dạo vừa mới đây lướt voz thấy một site game nối từ khá hay, bên cạnh đó do một bạn teen nào đó có tác dụng ra. Vào chơi một thời gian thì thấy hơi cạnh tranh nhai, vì thế mình demo mò xem data được mang từ đâu.

Sau khi thử nhập một hiệu quả đúng với enter thì thấy ngay request dạng answer?word=TEXT cùng trả về dạng json

*

Vậy là oke, đủ tài liệu để nghịch rồi, code ngay dưới đây nhé:

1) Script nhắc nhở từ đúng

var _0xbb16=<"x6Ex6Fx69x74x75x2Ex78x79x7Ax20x74x68x75x61x20x6Ex6Fx69x74x75x2Ex78x79x7Ax20x3Ax29","x6Ex65x78x74x57x6Fx72x64","x67x65x74x4Ax53x4Fx4E","x74x65x78x74x43x6Fx6Ex74x65x6Ex74","x65x6Ex74x65x72x4Bx65x79","x23x66x66x66","x76x61x6Cx75x65","x63x6Fx6Cx6Fx72","x2Fx61x6Ex73x77x65x72x3Fx77x6Fx72x64x3D","x65x72x72x6Fx72","x74x65x78x74","x74x72x69x67x67x65x72","x23x74x65x78x74","x74x65x78x74x41x6Cx69x67x6E","x63x75x72x72x65x6Ex74x57x6Fx72x64","x63x72x65x61x74x65x54x65x78x74x4Ex6Fx64x65","x61x70x70x65x6Ex64x43x68x69x6Cx64","x6Bx65x79x43x6Fx64x65","x67x65x74x45x6Cx65x6Dx65x6Ex74x42x79x49x64","x63x72x65x61x74x65x45x6Cx65x6Dx65x6Ex74","x62x6Fx64x79","x43x6Fx64x65x20x62x79x20x54xE0x69x20x54xE0x69x20x54xE0x69x2Ex20x56xE0x6Fx20x73x68x61x72x65x73x63x72x69x70x74x2Ex6Ex65x74x20u0111u1EC3x20u1EE7x6Ex67x20x68u1ED9x20x6Ex68xF3x65x20x3Ax44","x73x75x63x63x65x73x73","x73x68x69x66x74","x70x75x73x68","x48x31","x30x78x31x35","x30x78x30","x30x78x31x31","x30x78x31x32","x30x78x31x36","x30x78x39","x73x74x79x6Cx65","x30x78x37","x30x78x66","x63x65x6Ex74x65x72","x30x78x35","x30x78x31x30","x30x78x31x34","x30x78x61","x30x78x62","x30x78x38","x30x78x63","x30x78x32","x30x78x31","x30x78x33","x30x78x34","x30x78x31x33","x30x78x36","x30x78x64","x6Bx65x79x75x70","x30x78x65","x6Fx6E">;var _0x5249=<_0xbb16<0>,_0xbb16<1>,_0xbb16<2>,_0xbb16<3>,_0xbb16<4>,_0xbb16<5>,_0xbb16<6>,_0xbb16<7>,_0xbb16<8>,_0xbb16<9>,_0xbb16<10>,_0xbb16<11>,_0xbb16<12>,_0xbb16<13>,_0xbb16<14>,_0xbb16<15>,_0xbb16<16>,_0xbb16<17>,_0xbb16<18>,_0xbb16<19>,_0xbb16<20>,_0xbb16<21>,_0xbb16<22>>;(function(_0xf719x2,_0xf719x3)var _0xf719x4=function(_0xf719x5)while(--_0xf719x5)_0xf719x2<_0xbb16<24>>(_0xf719x2<_0xbb16<23>>());_0xf719x4(++_0xf719x3)(_0x5249,0x129));var _0x261f=function(_0xf719x2,_0xf719x3)_0xf719x2= _0xf719x2- 0x0;var _0xf719x4=_0x5249<_0xf719x2>;return _0xf719x4;var _0xd27b=<_0xbb16<25>,_0x261f(_0xbb16<26>),_0x261f(_0xbb16<27>),_0x261f(_0xbb16<28>),_0x261f(_0xbb16<29>),_0x261f(_0xbb16<30>),_0x261f(_0xbb16<31>),_0xbb16<32>,_0x261f(_0xbb16<33>),_0x261f(_0xbb16<34>),_0xbb16<35>,_0x261f(_0xbb16<36>),_0x261f(_0xbb16<37>),_0x261f(_0xbb16<38>),_0x261f(_0xbb16<39>),_0x261f(_0xbb16<40>),_0x261f(_0xbb16<41>),_0x261f(_0xbb16<42>),_0x261f(_0xbb16<43>),_0x261f(_0xbb16<44>),_0x261f(_0xbb16<45>),_0x261f(_0xbb16<46>),_0x261f(_0xbb16<47>),_0x261f(_0xbb16<48>),_0x261f(_0xbb16<49>),_0xbb16<50>,_0x261f(_0xbb16<51>),_0xbb16<52>>;var h=document<_0xd27b<0x1>>(_0xd27b<0x0>);var t=document<_0xd27b<0x3>>(_0xd27b<0x2>);h<_0xd27b<0x4>>(t);document<_0xd27b<0x5>><_0xd27b<0x4>>(h);h<_0xd27b<0x7>><_0xd27b<0x6>>= _0xd27b<0x8>;h<_0xd27b<0x7>><_0xd27b<0x9>>= _0xd27b<0xa>;var vcl=document<_0xd27b<0xd>>(_0xd27b<0xc>)<_0xd27b<0xb>>;$<_0xd27b<0x15>>(_0xd27b<0xe>+ vcl,function(_0xf719xb)if(_0xf719xb<_0xd27b<0xf>>)document<_0xd27b<0xd>>(_0xd27b<0x11>)<_0xd27b<0x10>>= _0xd27b<0x12>;if(_0xf719xb<_0xd27b<0x13>>)document<_0xd27b<0xd>>(_0xd27b<0x11>)<_0xd27b<0x10>>= _0xf719xb<_0xd27b<0x14>><_0xd27b<0x11>>);$(_0xd27b<0x1a>)<_0xd27b<0x19>>(function(_0xf719xc)if(_0xf719xc<_0xd27b<0x16>>== 0xd)$(this)<_0xd27b<0x18>>(_0xd27b<0x17>));$(_0xd27b<0x1a>)<_0xd27b<0x1b>>(_0xd27b<0x17>,function(_0xf719xd)setTimeout(function()var _0xf719xe=document<_0xd27b<0xd>>(_0xd27b<0xc>)<_0xd27b<0xb>>;$<_0xd27b<0x15>>(_0xd27b<0xe>+ _0xf719xe,function(_0xf719xf)if(_0xf719xf<_0xd27b<0xf>>)document<_0xd27b<0xd>>(_0xd27b<0x11>)<_0xd27b<0x10>>= _0xd27b<0x12>;if(_0xf719xf<_0xd27b<0x13>>)document<_0xd27b<0xd>>(_0xd27b<0x11>)<_0xd27b<0x10>>= _0xf719xf<_0xd27b<0x14>><_0xd27b<0x11>>),0x1f4))

2) Script tự động hóa chạy để hack điểm

Đối với script này bạn có thể thay đổi vận tốc chạy ở trở nên speed, đề xuất là 0.2s nhé