Viết phương trình con đường thằng trong không khí là một trong những dạng toán khá giỏi nhưng cũng khá khó cho nhiều bạn, đó cũng là dạng toán rất hay có trong những đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia.

Bạn đang xem: Cách viết phương trình đường thẳng trong không gian


Vì vậy để chúng ta học sinh lớp 12 nắm rõ phần nội dung kỹ năng này, trong nội dung bài viết này họ cùng tổng đúng theo lại các dạng toán về phương trình con đường thẳng trong không gian, giải một trong những ví dụ và bài bác tập một cách cụ thể và dễ hiểu để các em tự tin khi gặp các dạng toán này.

1. Phương trình tham số và phương trình thiết yếu tắc của mặt đường thẳng

* Đường thẳng (d) đi qua M0(x0;y0;z0) và tất cả vectơ chỉ phương  = (a;b;c) có:

- Phương trình tham số của (d): 

- Phương trình chính tắc của (d): 

2. Vị trí kha khá của 2 mặt đường thẳng trong ko gian

* Cho con đường thẳng d0 đi qua điểm M0(x0;y0;z0) và bao gồm vectơ chỉ phương 0 = (a;b;c) và con đường thẳng d1 trải qua điểm M1(x1;y1;z1) và có vectơ chỉ phương 1 = (a1;b1;c1) khi đó:

- d0 và d1 cùng phía bên trong một phương diện phẳng ⇔ 

*

- d0 và d1 cắt nhau ⇔ 

*

- d0 // d1 ⇔ 

*

- d0 Ξ d1 ⇔ 

*

- d0 và d1 chéo nhau ⇔ 

*

3. Vị trí kha khá của con đường thẳng với mặt phẳng

* Đường trực tiếp (d) trải qua M0(x0;y0;z0) và tất cả vectơ chỉ phương  = (a;b;c) với mặt phẳng (P): Ax + By + Cz + D = 0 có vectơ pháp tuyến  = (A;B;C) lúc đó:

- d cắt (P) ⇔ Aa + Bb + Cc ≠ 0

- d//(P) ⇔ 

*

- d ⊂ (P) ⇔ 

*

- d ⊥ (P) ⇔  //  ⇔ 

*

4. Góc thân 2 mặt đường thẳng

- Đường thẳng (d) bao gồm vectơ chỉ phương  = (a;b;c) và (d") tất cả vectơ chỉ phương  = (a";b";c"), gọi 00 ≤ ∝ ≤ 900 là góc thân 2 đường thẳng đó, ta có:

 cos∝ = 

*

5. Góc giữa mặt đường thẳng với mặt phẳng

- Đường trực tiếp (d) gồm vectơ chỉ phương  = (a;b;c) và khía cạnh phẳng (P) gồm vectơ pháp tuyến 

*
, call 00 ≤ φ ≤ 900 là góc giữa con đường thẳng (d) và mp (P), ta có:

 sinφ = 

*

6. Khoảng cách từ một điểm tới 1 đường thẳng

- mang đến điểm M1(x1;y1;z1) tới mặt đường thẳng Δ gồm vectơ chỉ phương :

* cách tính 1:

- Viết phương trình khía cạnh phẳng (Q) qua M1 và vuông góc với Δ.

- tìm tọa độ giao điểm H của Δ và khía cạnh phẳng (Q).

- d(M1,Δ) = M1H

* phương pháp tính 2:

- áp dụng công thức: d(M1,Δ) = 

*

7. Khoảng cách giữa 2 mặt đường thẳng chéo cánh nhau

- mang đến đường thẳng Δ0 đi qua điểm M0(x0;y0;z0) và gồm vectơ chỉ phương 0 = (a;b;c) và đường thẳng Δ1 đi qua điểm M1(x1;y1;z1) và tất cả vectơ chỉ phương 1 = (a1;b1;c1):

* cách tính 1:

- Viết phương trình khía cạnh phẳng (Q)">(Q) chứa (Δ) và song song cùng với (Δ1).

- Tính khoảng cách từ M0M1 tới phương diện phẳng (Q).

- d(Δ,Δ1) = d(M1,Q)

* phương pháp tính 2:

- thực hiện công thức: d(Δ,Δ1) = 

*

*

II. Các dạng bài bác tập về con đường thẳng trong ko gian

Dạng 1: Viết PT con đường thẳng (d) qua một điểm và gồm VTCP

- Điểm M0(x0;y0;z0), VTCP 0 = (a;b;c)

* Phương pháp:

- Phương trình thông số của (d) là: 

Nếu a.b.c ≠ 0 thì (d) tất cả PT bao gồm tắc là: 

 Ví dụ: Viết phương trình mặt đường thẳng (d) trải qua điểm A(1;2;-1) cùng nhận vec tơ  (1;2;3) làm cho vec tơ chỉ phương

* Lời giải: 

 - Phương trình thông số của (d) là: 

*

Dạng 2: Viết PT con đường thẳng đi qua 2 điểm A, B

* Phương pháp

- bước 1: search VTCP 

- cách 2: Viết PT mặt đường thẳng (d) đi qua A và nhận  làm VTCP.

 Ví dụ: Viết PTĐT (d) đi qua những điểm A(1; 2; 0), B(–1; 1; 3);

* Lời giải:

- Ta có:  (-2;-1;3)

- Vậy PTĐT (d) đi qua A gồm VTCP là  có PT tham số: 

*

Dạng 3: Viết PT mặt đường thẳng trải qua A và song song với mặt đường thẳng Δ

* Phương pháp

- cách 1: kiếm tìm VTCP  của Δ.

- bước 2: Viết PT con đường thẳng (d) trải qua A cùng nhận  làm VTCP.

 Ví dụ: Viết phương trình con đường thẳng đi qua A(2;1;-3) và song song với con đường thẳng Δ: 

*
 

* Lời giải: 

- VTCP  vì (d)//Δ phải nhận  làm VTCP

- Phương trình thông số của (d): 

*

Dạng 4: Viết PT đường thẳng (d) trải qua A với vuông góc cùng với mp (∝).

* Phương pháp

- cách 1: kiếm tìm VTPT  của mp (∝)

- cách 2: Viết PT đường thẳng (d) đi qua A và nhận  làm VTCP.

 Ví dụ: Viết PT đường thẳng (d) đi qua A(1;1;-2) cùng vuông góc với mp (P): x-y-z-1=0

* Lời giải:

- Ta tất cả VTPT của mp (P):  = (1;-1;-1) là VTCP của mặt đường thẳng (d).

- PT con đường thẳng (d) qua A với nhận  làm VTCP có PT tham số là: 

*

Dạng 5: Viết PT đường thẳng (d) đi qua A và vuông góc cùng với 2 con đường thẳng (d1), (d2).

* Phương pháp:

- bước 1: kiếm tìm VTCP ,  của (d1) và (d2).

- bước 2: Đường trực tiếp (d) bao gồm VTCP là: =<, >

- bước 3: Viết PT đường thẳng (d) đi qua điểm A với nhận  làm VTCP.

 Ví dụ: Trong không khí Oxyz, viết phương trình tham số của đường thẳng d biết d trải qua điểm M(1;-3;2) vuông góc với d1: 

*
và d2:
*

* Lời giải:

- Ta có VTCP của d1 là  = (-3;1;2) của d2 là  = (2;5;3)

- d ⊥ d1 cùng d ⊥ d2 nên VTCP của d là:  = <, >

 =

*
= (-7;13;-17)

- Phương trình tham số của (d) là: 

*

Dạng 6: Viết PT con đường thẳng (d) là giao tuyến của 2 mp

- mp (P): Ax + By + Cz + D = 0 và (Q): A"x + B"y + C"z + D" = 0;

* Phương pháp:

+ giải pháp giải 1:

- cách 1: Giải hệ 

*
 ta tìm kiếm 1 nghiệm (x0;y0;z0) bằng phương pháp cho 1 trong 3 ẩn 1 giá trị xác định, rồi giải hệ tìm cực hiếm 2 ẩn còn lại, ta được 1 điểm M0(x0;y0;z0) ∈ (d).

- cách 2: Đường thẳng (d) có vectơ chỉ phương là: =

*

- cách 3: Viết PT con đường thẳng (d) qua M0 và có VTCP .

+ giải pháp giải 2: 

- cách 1: search toạ độ 2 điểm A, B ∈ d. (Tìm 2 nghiệm của hệ 2 PT trên)

- cách 2: Viết PT mặt đường thẳng đi qua 2 điểm AB.

+ giải pháp giải 3:

- Đặt một trong các 3 ẩn bằng t (chẳng hạn x = t), giải hệ 2 PT cùng với 2 ẩn còn lại theo t rồi suy ra PT tham số của d.

 Ví dụ: Viết phương trình đường thẳng (d) là giao tuyến đường của 2 mặt phằng (P): 2x+y-z-3=0 và (Q): x+y+z-1=0.

* Lời giải:

- Ta vẫn tìm 2 điểm A, B nằm trên (d) là nghiệm của hệ PT:

*

- mang đến z = 0 ⇒ x = 2 cùng y = - 1 ⇒ A(2;-1;0)

- mang lại z = 1 ⇒ x = 4 cùng y = - 4 ⇒ B(4;-4;1)

 ⇒ 

⇒ PTĐT (d) trải qua A(2;-1;0) và gồm VTCP  có PTCT là: 

*

Dạng 7: Viết PT hình chiếu của đường thẳng (d) lên mp (P).

* Phương pháp

- bước 1: Viết PT mp(Q) đựng d với vuông góc cùng với mp (P).

- bước 2: Hình chiếu đề nghị tìm d’= (P)∩(Q)

- Chú ý: Nếu d⊥(P) thì hình chiếu của d là vấn đề H=d∩(P)

 Ví dụ: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, viết phương trình hình chiếu vuông góc của đường thẳng d: 

*
 trên mp(P): x - 2y + z + 5 = 0.

* Lời giải:

- Mặt phẳng Q trải qua d có phương trình dạng: m(x-2z) + n(3x-2y+z-3)=0

 ⇔ (m+3n)x - 2ny + (-2m+n)z - 3n = 0

 Q ⊥ P ⇔ 1.(m+3n) - 2(-2n) + 1.(-2m+n) = 0

 ⇔ m + 3n + 4n - 2m + n = 0 ⇔ -m + 8n = 0

 Chọn m = 8 thì n = 1 ta được phương trình mp (Q): 11x - 2y - 15z - 3 = 0

- vì hình chiếu d’ của d trên P nên d" là giao tuyến của P cùng Q, phương trình của d’ sẽ là:

*

Dạng 8 : Viết PT mặt đường thẳng d trải qua điểm A với cắt hai tuyến đường thẳng d1, d2 

* Phương pháp

+ phương pháp giải 1: 

- cách 1: Viết PT mặt phẳng (α) trải qua điểm A và cất đường thẳng d1.

- cách 2: Tìm giao điểm B = (α) ∩ (d2)

- bước 3: Đường thẳng đề xuất tìm là đt trải qua 2 điểm A, B.

+ bí quyết giải 2:

- cách 1: Viết PT phương diện phẳng (α) đi qua điểm A và đựng đường trực tiếp d1

- bước 2: Viết PT phương diện phẳng (β) đi qua điểm A và chứa đường thẳng d2.

- cách 3: Đường thẳng đề nghị tìm d’= (α) ∩ (β)

+ cách giải 3:

- cách 1: tra cứu toạ độ giao điểm B của d cùng với d1 và C của d cùng với d2

- cách 2: Từ đk 3 điểm thẳng hàng tính được toạ độ B, C

- cách 3: Viết PT (d) đi qua 2 điểm

 Ví dụ: Trong không khí Oxyz, viết PT của con đường thẳng d biết d đi qua điểm A(1;1;0) cùng cắt cả 2 đường trực tiếp d1: 

*
 và d2 : 
*

* Lời giải:

- hotline B, C thứu tự là những điểm cùng d cắt d1 và d2, ta bao gồm toạ độ B(1+t;-t;0) với C(0;0;2+s)

⇒ =(t;-t-1;0) ; =(-1;-1;2+s)

 A,B,C trực tiếp hàng ⇒  = k ⇔ 

*
 giải hệ được s = -2; t= -1/2; k = 1/2;

 Vậy d trải qua A(1;1;0) với C(0;0;0) ⇒ d gồm PT: 

*

Dạng 9: Viết PT mặt đường thẳng d tuy vậy song cùng với d1 và giảm cả hai đường thẳng d2 và d3.

* Phương pháp

- bước 1: Viết PT mp(P) tuy nhiên song cùng với d1 và đựng d2.

- cách 2: Viết PT mp(Q) tuy vậy song với d1 và cất d3.

- cách 3: Đường thẳng đề xuất tìm d = (P) ∩ (Q)

 Ví dụ: Viết phương trình con đường thẳng (d) song tuy vậy với trục Ox và cắt (d1)(d2) có PT:

 d1: 

*
 ; d2: 
*

* Lời giải:

- VTCP của Ox là: 

*
= (1;0;0)

- VTCP của d1 là:

*
=(2;1;-1); VTCP của d2 là: 
*
=(1;-1;2)

- PT mp (P) đựng d1 và song song Ox tất cả VTPT:

*

 =

*
=(0;1;1)

- PT mp (Q) đựng d2 và tuy vậy song Ox có VTPT:

*

 = 

*
=(0;-2;-1)

- PT mp (P) đi qua điểm (-8;6;10) ∈ d1 và bao gồm VTPT 

*
(0;1;1) bao gồm PT:

 (y-6) + (z-10) = 0 ⇔ y + z - 16 = 0

- PT mp (Q) trải qua điểm (0;2;-4) ∈ d2 và tất cả VTPT 

*
(0;-2;-1) bao gồm PT:

 -2(y-2) - (z+4) = 0 ⇔ 2y + z = 0

⇒ PT mặt đường thẳng d = (P) ∩ (Q): 

*

Dạng 10: Viết PT con đường thẳng d trải qua điểm A, vuông góc đường thẳng d1 và cắt đường trực tiếp d2

* Phương pháp

+ giải pháp giải 1: 

- cách 1: Viết PT phương diện phẳng (α) qua điểm A với vuông góc mặt đường thẳng d1.

- cách 2: kiếm tìm giao điểm B = (α) ∩ (d2)

- bước 3: Đường thẳng bắt buộc tìm là đường thẳng trải qua 2 điểm A, B.

+ bí quyết giải 2:

- cách 1: Viết PT mp (α) trải qua điểm A và vuông góc cùng với d1.

- bước 2: Viết PT mp (β) đi qua điểm A và chứa d2.

- bước 3: Đường thẳng bắt buộc tìm d = (α) ∩ (β)

 Ví dụ: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, viết phương trình đường thẳng (d) trải qua M(1;1;1), cắt mặt đường thẳng d1: 

*
 và vuông góc với mặt đường thẳng d2: x=-2+2t; y=-5t; z=2+t;

* Lời giải:

- PT mp (P) ⊥ d2 đề nghị nhận VTCP d2 làm VTPT nên tất cả PT: 2x - 5y + z + D = 0

- PT mp (P) đi qua M(1;1;1) yêu cầu có: 2.1 - 5.1 + 1 + D = 0 ⇒ D = 2

⇒ PT mp (P): 2x - 5y + z + 2 = 0

- Toạ độ giao điểm A của d1 và mp(P) là: (-5;-1;3)

⇒ 

*
 = (6;2;-2) = (3;1;-1)

⇒ PTTQ của (d) là: 

*

Dạng 11 : Lập mặt đường thẳng d trải qua điểm A , tuy nhiên song mp (α) và cắt đường trực tiếp d’

* Phương pháp:

+ cách giải 1:

- cách 1: Viết PT mp (P) trải qua điểm A và song song cùng với mp (α).

- cách 2: Viết PT mp (Q) trải qua điểm A và cất đường thẳng d’.

- bước 3: Đường thẳng nên tìm d = (P) ∩ (Q)

+ cách giải 2:

- cách 1: Viết PT phương diện phẳng (P) qua điểm A và tuy vậy song phương diện phẳng (α)

- cách 2: search giao điểm B = (P) ∩ d’

- cách 3: Đường thẳng yêu cầu tìm d đi qua hai điểm A với B.

 Ví dụ: Viết phương trình đường thẳng Δ trải qua điểm A(1;2;-1) cắt đường thẳng d: 

*
 và song song với khía cạnh phẳng (∝): x + y - z + 3 = 0.

* Lời giải:

- PTTS của (d): 

*

- đưa sử Δ giảm d trên điểm B, thì tọa độ của B(3+t;3+3t;2t) cần ta có: 

*

- vày AB// mp(∝) mà 

*
cần ta có: 
*
*

⇒ B(2;0;-2) 

*
 nên mặt đường thẳng Δ có PTTQ: 
*

Dạng 12: Viết PT mặt đường thẳng d phía bên trong mp (P) cùng cắt hai đường thẳng d1, d2 cho trước .

* Phương pháp:

- bước 1: kiếm tìm giao điểm A = d1∩(P); B = d2∩(P)

- bước 2: d là con đường thẳng qua nhì điểm A với B .

 Ví dụ: đến 2 mặt đường thẳng: 

*
*
 và phương diện phẳng (P): x - y - 2z + 3 = 0; Viết phương trình mặt đường thẳng Δ phía bên trong mặt phẳng (P) và cắt 2 đường thẳng d1 , d2;

* Lời giải:

- PTTS d1: 

*
 PTTS d2: 
*

- điện thoại tư vấn A = d1∩(P); B = d2∩(P) thì tọa độ của A và B là: A(-1+2t;1-t;1+t) và B(1+s;2+s;-1+2s)

- Ta lại có: A∈(P) nên: (-1+2t)-(1-t)-2(1+t)+3=0 ⇔ t = 1 ⇒ A(1;0;2)

- Tương tự: B∈(P) nên: (1+s)-(2+s)-2(-1+2s)+3=0 ⇔ s = 1 ⇒ B(2;3;1)

⇒ 

*

⇒ PTĐT Δ qua A(1;0;2) bao gồm VTCP  có PTTQ là: 

*

Dạng 13: Viết PT mặt đường thẳng d nằm trong mp (P) và vuông góc mặt đường thẳng d’ cho trước trên giao điểm I của d’ và mp (P).

* Phương pháp

- cách 1: kiếm tìm giao điểm I = d’∩(P).

- cách 2: Tìm VTCP  của d’ với VTPT  của (P) và  =<,>

- bước 3: Viết PT con đường thẳng d qua điểm I và bao gồm VTCP 

Dạng 14: Viết PT con đường thẳng d vuông góc với hai tuyến đường thẳng chéo nhau d1, d2.

* Phương pháp

+ bí quyết giải 1:

- bước 1: Tìm những VTCP , của d1 và d2 . Khi đó đường trực tiếp d tất cả VTCP là =<, >

- bước 2: Viết PT mp(P) chứa d1 và có VTPT =<, >

- cách 3: Viết PT mp(Q) đựng d2 và có VTPT =<,>

- bước 4: Đường thẳng cần tìm d = (P) ∩ (Q). (Lúc này ta chỉ việc tìm thêm 1 điểm M nằm trong d).

* phương pháp giải 2: 

- cách 1: Gọi M(x0+at; y0+bt; z0+ct) ∈ d1; N(x0"+a’t’; y0’+b’t’; z0’+c’t’) ∈ d2 là chân các đường vuông góc bình thường của d1 và d2.

- cách 2: Ta có 

*

- bước 3: cố kỉnh t và t’ tìm kiếm được vào toạ độ M, N tìm được M, N. Đường thẳng đề xuất tìm d là mặt đường thẳng trải qua 2 điểm M, N.

- Chú ý : Cách 2 mang đến ta kiếm được ngay độ lâu năm đoạn vuông góc chung của hai tuyến phố thẳng chéo nhau.

 Ví dụ: Trong không gian Oxyz mang lại 2 mặt đường thẳng chéo cánh nhau d1: 

*
 và d2: 
*
 viết PT con đường thẳng (d) vuông góc với d1 cùng d2

* Lời giải:

- d1 có VTCP  = (2;1;3); d2 bao gồm VTCP  = (1;2;3)

- hotline AB là đoạn vuông góc thông thường của d1 và d2 với A ∈ d1; B ∈ d2 

⇒ A(1+2t;2+t;-3-3t) với B(2+t";-3+2t";1+3t") 

⇒ =(1+t"-2t;-5+2t"-t;4+3t"+3t)

 Từ điều kiện 

*
 và 
*
 ta có: 
*
 

⇔ 

*

⇔ 

*
 ⇒ 
*

⇒ PT (d) đi qua A nhận (-1;-1;1) có tác dụng VTCP gồm dạng: 

*
Dạng 15: Viết PT đường thẳng d vuông góc cùng với mp(P) và giảm cả hai đường thẳng d1 và d2.

* Phương pháp:

- bước 1: Viết PT mp(P) cất d1 và vuông góc cùng với (P).

- bước 2: Viết PT mp(Q) chứa d2 và vuông góc cùng với (P).

- bước 3: Đường thẳng yêu cầu tìm d = (P) ∩ (Q).

 Ví dụ: Trong không gian oxyz, cho 2 mặt đường thẳng:

*
 
*
, và mặt phẳng (P): 7x + y - 4z = 0. Viết phương trình đường thẳng Δ vuông góc cùng với (P) và giảm đường thẳng d1 , d2.

Xem thêm: Tuyển Tập 50 Đề Thi Học Sinh Giỏi Văn 9 Cấp Huyện Năm 2020, Đề Thi Học Sinh Giỏi Cấp Huyện Môn Ngữ Văn Lớp 9

* Lời giải:

- PTTS của d1: 

*

- đưa sử A,B theo lần lượt là giao điểm của Δ với d1 và d2 ta có: A(2s;1-s;-2+s), B(-1+2t;1+t;3)

- VTCP của Δ là:

*

- VTPT của (P) là: 

*

- do Δ ⊥ (P) nên  // 

*
, tức ta có: 
*

*
*
*

⇒ Phương trình đường thẳng Δ qua A(2;0;-1) tất cả VTCP  có PTTQ là:

*

Dạng 16: Lập PT mặt đường thẳng d trải qua điểm A , giảm và vuông góc với đường thẳng d.