Toán lớp 4 chia cho số có 2 chữ số học sinh tiếp tục được làm quen với phép tính chia và các bài tập vận dụng của phép chia.

Bạn đang xem: Cách thực hiện phép chia


Bài học này pgdtxhoangmai.edu.vn tiếp tục cung cấp các kiến thức trọng tâm, bài tập vận dụng của toán lớp 4 chia cho số có 2 chữ số. Phụ huynh vàhọc sinh cùng tham khảo nhé.

Bạn đang xem: Bài tập chia cho số có 2 chữ số lớp 4

1. Ôn tập cách chia cho số có 1 chữ số

Thực hiện phép chia theo thứ tự từ trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép chia - nhân - trừ.

2 chia 2 bằng 1, viết 1

1 nhân 2 bằng 2, 2 trừ 2 bằng 0

Hạ 1, 1 không chia được cho 2, viết 0

0 nhân 2 bằng 0, 1 trừ 0 bằng 1

Hạ 0 được 10, 10 chia 2 được 5, viết 5

5 nhân 2 bằng 10, 10 trừ 10 bằng 0

Hạ 2, 2 chia 2 được 1, viết 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 bằng 0

Hạ 4, 4 chia 2 được 2, viết 2

2 nhân 2 bằng 4, 4 trừ 4 bằng 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Cách chia cho số có 2 chữ số

2.1. Ví dụ 1. Phép chia có số dư


*

Thực hiện phép chia theo thứ tự từ trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép chia - nhân - trừ.

20 chia 14 được 1, viết 1

1 nhân 14 được 14, 20 trừ 14 được 6, viết 6

Hạ 1 được 61, 61 chia 14 được 4, viết 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 bằng 5, viết 5

Hạ 6 được 56, 56 chia 14 bằng 4, viết 4

4 nhân 14 bằng 56, 56 trừ 56 bằng 0

Vậy 2016 : 14 = 144, phép chia này là phép chia hết.

2.2. Ví dụ 2. Phép chia có số dư


*

Thực hiện phép chia theo thứ tự từ trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép chia - nhân - trừ.

51 chia 19 được 2, viết 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 bằng 13

Hạ 0 xuống được 130 chia 19 được 6, viết 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

Hạ 1 được 161 chia 19 được 8, viết 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

Hạ 9 được 99 chia 19 bằng 5, viết 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 bằng 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3.3. Nhận xét phép chia cho số có 2 chữ số

Những lưu ý khi thực hiện phép chia số có hai chữ số

Phép chia hết là phép chia có số dư bằng 0

Phép chia có dư là phép chia có số dư khác 0

Phép chia có dư thì số dư luôn nhỏ hơn số chia


3. Ôn tập hàng và lớp trong số tự nhiên


*

Hàng đơn trăm, hàng chục, hàng đơn vị hợp thành lớp đơn vịHàng trăm nghìn, hàng chục nghìn, hàng nghìn hợp thành lớp nghìn

4. Bài tập vận dụng toán lớp 4 chia cho số có 2 chữ số

4.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 20520 : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính giá trị của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: Tìm x, y biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một trang trại gà mỗi ngày gà đẻ được 3000 trứng chia thành các tá trứng, mỗi tá 12 quả. Hỏi có bao nhiêu tá trứng?

4.2. Bài giải

Bài 1:


*

36 chia 19 được 1, viết 1

1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

Hạ 1 được 171, 171 chia 19 bằng 9, viết 9

9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 bằng 0

Vậy 361 : 19 = 19


*

53 chia 24 bằng 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 bằng 5

Hạ 0 được 50, 50 chia 24 bằng 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 bằng 2

Hạ 4 được 24, 24 chia 24 bằng 1

1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 bằng 0

Vậy 3304 : 24 = 221 là phép chia hết


205 chia 72 được 2, viết 2

2 nhân 72 bằng 144, 205 trừ 144 bằng 61

Hạ 2 được 612 chia 72 được 8, viết 8

8 nhân 72 bằng 576, 612 trừ 576 được 36

Hạ 0 được 360 chia 72 bằng 5, viết 5

5 nhân 72 bằng 360, 360 trừ 360 bằng 0

Vậy 20320 : 72 = 285 là phép chia hết


168 chia 56 bằng 3, viết 3

3 nhân 56 bằng 168, 168 trừ 168 bằng 0


0 chia 56 bằng 0, viết 0

Hạ 84 chia 56 bằng 1, viết 1

1 nhân 56 bằng 56, 84 trừ 56 bằng 28

Hạ 0 được 280 chia 56 bằng 5, viết 5

5 nhân 56 bằng 280, 280 trừ 280 bằng 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là phép chia hết.

Bài 2:


56 chia 35 bằng 1, viết 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 bằng 21

Hạ 9 được 219 chia 35 bằng 6, viết 6

6 nhân 35 bằng 210, 219 trừ 210 bằng 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là phép chia có số dư


205 chia 45 bằng 4, viết 4

4 nhân 45 bằng 180, 205 trừ 180 bằng 25

Hạ 2 được 252 chia 45 bằng 5, viết 5

5 nhân 45 bằng 225, 252 trừ 225 bằng 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là phép chia có số dư


228 chia 46 bằng 4, viết 4

4 nhân 46 bằng 184, 228 trừ 184 bằng 44

Hạ 8 được 448 chia 46 bằng 9, viết 9

9 nhân 46 bằng 414, 448 trừ 414 bằng 34

Hạ 5 được 345 chia 46 bằng 7, viết 7

7 nhân 46 bằng 322, 345 trừ 322 bằng 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là phép chia có số dư


459 chia 57 bằng 8, viết 8

8 nhân 57 bằng 456, 459 trừ 456 bằng 3

3 không chia được cho 57 viết 0

Hạ 47 được 347 chia 57 bằng 6, viết 6

6 nhân 57 bằng 342, 347 trừ 342 bằng 5

Hạ 6 được 56 chia 57 không chia hết viết 0

0 nhân 57 bằng 0, 56 trừ 0 bằng 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là phép chia có số dư

Bài 3:

Thực hiện biểu thức theo quy tắc ưu tiên: phép nhân chia trước, cộng trừ sau

Biểu thức chỉ có phép nhân, chia thì thực hiện thứ tự từ trái qua phải.

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 = 9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:


a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Mỗi ngày trang trại đóng được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy mỗi ngày gà đẻ được 250 tá trứng

5. Bài tập thực hành

5.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính và tính

a) 2957 : 23

b) 198475 : 56

c) 9285 : 27

d) 68395 : 36

Bài 2: Tìm x biết

a) 4578 : x = 42

b) 50496 : x = 48

Bài 3: Tính giá trị biểu thức

a) 2647 + 675 : 45

b) 5797 - 2890 : 34

c) 68 x 234 : 52

d) 15 x 5312 : 40

Bài 4: Vườn cây ăn quả nhà Bác Tư có 800 cây ăn quả các loại được trồng vào 16 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu cây ăn quả?

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 128 dư 13

b) 3544 dư 11

c) 343 dư 24

d) 1899 dư 31

Bài 2:

a) x = 109

b) x = 1052

Bài 3:

a) 2662

b) 5712

c) 306

d) 1992

Bài 4:

Đáp án: 50 hàng

Học tốt toán lớp 4 chia cho số có 2 chữ số, học sinh cần phải chăm chỉ làm bài tập để thành thục các bước tính phép chia. Tiếp tục theo dõi pgdtxhoangmai.edu.vn để được cung cấp thêm nhiều kiến thức bổ ích nhé.


*
Reply
*
2
*
0
*
Chia sẻ

Cách phối đồ với dép sandal

7 cách phối đồ với giày sandal 3 quai ngang nữ Phong Cách - Cuốn Hút Những đôi giày sandal 3 quai ngang nữ ngày nay rất ...


Mẹo HayCách
Cuộc cách mạng xanh ở Việt Nam

Thuật ngữ Cách mạng Xanh dùng để chỉ việc đổi mới các hoạt động nông nghiệp bắt đầu ở Mexico vào những năm 1940. Do thành công trong việc sản xuất ...


Mẹo HayCách
Cách làm gỏi chuối cây ngon

Từ xưa đến nay, thân cây chuối đã được tận dụng vào rất nhiều lĩnh vực. Với giá máy băm chuối mini như hiện nay, cây ...


Mẹo HayCách
Cách tải chat Zalo me

Zalo web (chat.zalo.me) có giao diện tương tự Zalo PC, nên người dùng có thể gọi video trên Zalo, chia sẻ danh bạ trên Zalo hay gửi dữ liệu trên Zalo ngay trên trình ...


Mẹo HayCách
Cách lắp xúc xác

Rubik là một trò chơi giải trí mang tính trí tuệ với một khối hình lập phương nhiều màu sắc hấp dẫn nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ, giúp nâng ...


Mẹo HayCách
Cách làm mặt nạ ngủ cho môi handmade

Mặt nạ dưỡng da, mặt nạ tẩy tế bào chết, mặt nạ lột mụn, là những thứ vô cùng quen thuộc và cần thiết trong quy trình chăm sóc da của bất kì cô nàng ...


Mẹo HayCách
cách cắm dây mạng vào modem wifi tp-link

Chắc chắn bạn sẽ đồng ý khi tôi nói rằng: Thay đổi mật khẩu wifi với người không hề biết gì về máy tính là bất khả thiPhải không?Nhưng hóa ra cấu ...


Mẹo HayCách
Cách ngồi trong Minecraft PC

Tải mod Minecraft và cách cài mod Minecraft như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong hướng dẫn cách tải mod Minecraft chi tiết dưới đây.Mod Minecraft PC khá đa dạng ...


Mẹo Hay Cách
Cách làm bảng tuần hoàn

Bạn đang đau đầu với bảng tuần hoàn hóa học lớp 10? Buồn đời vì không biết làm sao để học nhanh, nhớ lâu và không bị nhầm lẫn giữa các nguyên tố? 2 ...


Mẹo HayCách
Tại sao phải cách điện mối nối dây dẫn điện

Thực hành: Nối dây dẫn điệnLý thuyết môn Công nghệ lớp 9: Thực hành: Nối dây dẫn điện được VnDoc sưu tầm và tổng hợp trong môn Công nghệ 9 nhằm giúp ...


Hỏi ĐápTại saoMẹo HayCách
Cách gửi xu cho bạn bè trên Shopee

Cách chuyển xu trên shopee cho người khác. Hướng dẫn chuyển Shopee Xu thành công 100%Lượt view: 17919Người xem đánh giá: 4.85Chủ đề bài viết: #Cách #chuyển #trên ...


Mẹo HayCách
Cách đặt mật khẩu cho thư mục trên điện thoại

Khóa ứng dụng là để mã hóa ứng dụng, sau khi cài đặt xong người dùng phải nhập mật khẩu mới có thể truy cập được, vậy làm thế nào để cài khóa ...


Mẹo HayCách
Hai ô tô xuất phát cùng một lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau 180km

Trang chủ > Hỏi đáp ...


Mẹo HayCách
Cách làm cà xóc bò

(GLO)- Thực ra, tôi không biết có đúng tiếng Jrai là như thế không, nhưng biết chắc chắn nó là một món ăn của người Jrai vùng Ayun Pa, Krông Pa, dù sau này nó ...


Mẹo HayCách
Cách kiểm tra chuột đề

Máy khởi động hay bắt đầu vận hành ô tô còn có tên gọi khác là củ đề. Với tác dụng chính là sử dụng điện từ động cơ điện của mình truyền phát ...


Mẹo HayCáchCông NghệChuột
Cách rửa lọ nước hoa

Hé Lộ Mẹo Làm Sạch Chai Lọ Đựng Tinh Dầu Đã Sử Dụngadmin1 năm trướcChai lọ thủy tinh được sử dụng nhiều trong việc đựng tinh dầu. Tuy nhiên, việc làm ...


Mẹo HayCách
Cách giảm độ sáng màn hình laptop Asus
Mẹo HayCáchTop ListTopCông NghệMàn hìnhLaptop
Cách làm bánh it nếp hột

Cách làm bánh ít nếp xào hương lá dứabanhitlagaiquangnam1 year agoXPrivacy & CookiesThis site uses cookies. By continuing, you agree to their use. Learn more, including how to control ...


Mẹo HayCáchMón NgonBánh
Cách sử dụng bếp hồng ngoại Comet

THÔNG TIN KỸ THUẬT: 1. Thương hiệu: Comet2. Sản phẩm: Bếp hồng ngoại (nút cảm ứng)3. Mã sản phẩm: CM55284. Điện áp: 220V - 50Hz5. Công suất: 2000W6. Kích ...


Mẹo HayCách
Cách khâu giấu chỉ phẫu thuật

Thông tin tác giả X wikiHow là một trang wiki, nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để ...

Xem thêm: Cách Giải Toán Lớp 2 Tập 1, 20 Đề Ôn Tập Môn Toán Lớp 2 (Có Đáp Án)


Mẹo HayCách
Quảng Cáo

Tương Tự


Cách gửi xu cho bạn bè trên Shopee5 tháng trước. bởivoluyen3
Cách đặt mật khẩu cho thư mục trên điện thoại5 tháng trước. bởiMiss_hoai3
Hai ô tô xuất phát cùng một lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau 180km5 tháng trước. bởiphamquyen_hit
Cách làm cà xóc bò5 tháng trước. bởiphamluyen2
Cách kiểm tra chuột đề5 tháng trước. bởimr_baokute

Toplist được quan tâm


#1
Top 9 de thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng việt theo tt 22 20221 tuần trước
#2
Top 10 de thi thử vào 10 môn văn thái nguyên 20226 ngày trước
#3
Top 10 bài tập đục lỗ tiếng anh lớp 6 20226 ngày trước
#4
Top 10 de thi thử môn toán 2022 lần 1 20221 tuần trước
#5
Top 9 sổ tay kế toán thuế bùi bình pdf 20225 ngày trước
#6
Top 9 đọc hiểu hạt giống tâm hồn - tập 1 20225 ngày trước
#7
Top 10 thần chú om pra mani dani soha 20221 tuần trước
#8
Top 10 bộ de thi tiếng anh thpt quốc gia 20226 ngày trước
#9
Top 10 học từ vựng tiếng anh theo chủ đề ôn thi đại học 20221 tuần trước

Xem Nhiều


Hãy Viết đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của em về vai trò của lòng nhân ái3 ngày trước. bởileduong_1
Nghị luận về những điều nhỏ bé trong cuộc sống2 ngày trước. bởinguyenluyenkitty
Chỉ số E2 bao nhiêu là bình thường1 tuần trước. bởiKimy_pt
224 câu hỏi trắc nghiệm Pháp luật đại cương5 ngày trước. bởibuihien_2021
Ý nghĩa của nội quy công ty1 tuần trước. bởimrtanbmt
soho house là gì - Nghĩa của từ soho house1 tuần trước. bởimr_hung2
Vòng quay tiền bao nhiều là tốt4 ngày trước. bởibuiquyen_hcm
Ý nghĩa của số 87883 ngày trước. bởitranphat_kute
Mua activ gra ở đâu3 ngày trước. bởiKihoai_3
Top 1 uniqlo vietnam cửa hàng Huyện Hoa Lư Ninh Bình 20225 ngày trước. bởiKinhtronghit

Chủ đề


Mẹo HayHỏi ĐápLà gìCông NghệNghĩa của từHọc TốtTop ListToplistBài TậpBao nhiêuKhỏe ĐẹpSản phẩm tốtNgôn ngữĐịa Điểm HayXây ĐựngTiếng anhMáy tínhỞ đâuTại saoSo SánhHướng dẫnDịch Món NgonSo sánhFacebookThế nàoVì saoBao lâuNghĩa là gìKhoa HọcBài tậpThuốcMàn hìnhPhương trìnhĐại họcĐánh giáCó nên

Token Data


Chúng tôi


Điều khoản


Trợ giúp


Mạng xã hội


Bản quyền © 2021 Hàng Hiệu Inc.