Ví dụ 1: \(\dfrac{4}{5} \times \dfrac{2}{3} = \dfrac{{4 \times 2}}{{5 \times 3}} = \dfrac{8}{{15}}\)

Ví dụ 2: \(\dfrac{9}{8} \times \dfrac{5}{{18}} = \dfrac{{9 \times 5}}{{8 \times 18}} = \dfrac{{45}}{{144}} = \dfrac{5}{{16}}\)

Lưu ý:

+) Sau khi làm phép nhân hai phân số, nếu thu được phân số chưa tối giản thì ta phải rút gọn thành phân số tối giản.

Bạn đang xem: Cách nhân hai phân số

+) Khi nhân hai phân số, sau bước lấy tử số nhân tử số, mẫu số nhân mẫu số, nếu tử số và mẫu số cùng chia hết cho một số nào đó thì ta rút gọn luôn, không nên nhân lên sau đó lại rút gọn.

Ví dụ quay lại với ví dụ 2 ở bên trên, ta có thể làm như sau:

\(\dfrac{9}{8} \times \dfrac{5}{{18}} = \dfrac{{9 \times 5}}{{8 \times 18}} = \dfrac{{\not{9} \times 5}}{{8 \times \not{9} \times 2}} = \dfrac{5}{{16}}\)

b) Các tính chất của phép nhân phân số


+) Tính chất giao hoán : Khi đổi chỗ các phân số trong một tích thì tích của chúng không thay đổi

\(a \times b = b \times a\)

+) Tính chất kết hợp: Khi nhân một tích hai phân số với phân số thứ ba, ta có thể nhân phân số thứ nhất với tích của hai phân số còn lại.

\((a \times b) \times c = a \times (b \times c)\)

+Tính chất phân phối: Khi nhân một tổng hai phân số với phân số thứ ba, ta có thể nhân lần lượt từng phân số của tổng với phân số thứ ba rồi cộng các kết quả đó lại với nhau.

\((a + b) \times c = a \times c + b \times c\)

+Nhân với số \(1\):Phân số nào nhân với \(1\) cũng bằng chính phân số đó.


\(a \times 1 = 1 \times a = a\)

+Nhân với số \(0\):Phân số nào nhân với \(0\) cũng bằng \(0\).

\(a \times 0 = 0 \times a = 0\)


2. Một số dạng bài tập

Dạng 1: Tìm tích của hai phân số

Phương pháp: Áp dụng quy tắc nhân hai phân số.

Dạng 2: Tính giá trị các biểu thức:

Phương pháp giải: Áp dụng các quy tắc tính giá trị biểu thức như ưu tiên tính trong ngoặc trước, thực hiện phép tính nhân, chia trước, phép cộng trừ sau …

Dạng 3: So sánh

Phương pháp: Tính giá trị các biểu thức, sau đó áp dụng các quy tắc so sánh phân số.

Dạng 4: Tìm x

Phương pháp giải: Xác định xem \(x\) đóng vai trò nào, từ đó tìm được \(x\) theo các quy tắc đã học lớp lớp 3.

Xem thêm: Công Thức Tính Thời Gian Lớp 5 : Thời Gian, Lý Thuyết Toán Lớp 5: Thời Gian

Dạng 5: Tính nhanh

Phương pháp giải: Áp dụng các tính chất của phép nhân phân số nhóm các phân số có thể tính toán dễ dàng.

Dạng 6: Toán có lời văn


Mục lục - Toán 4
CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG
Bài 1: Biểu thức có chứa một chữ
Bài 2: Các số có sáu chữ số
Bài 3: Hàng và lớp. So sánh các số có nhiều chữ số
Bài 4: Triệu và lớp triệu
Bài 5: Dãy số tự nhiên. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
Bài 6: So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên
Bài 7: Yến, tạ, tấn. Bảng đơn vị đo khối lượng
Bài 8: Giây, thế kỉ
Bài 9: Tìm số trung bình cộng
Bài 10: Biểu đồ
CHƯƠNG 2: BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC
Bài 1: Phép cộng
Bài 2: Phép trừ
Bài 3: Biểu thức có chứa hai chữ, ba chữ
Bài 4: Tính chất giao hoán của phép cộng
Bài 5: Tính chất kết hợp của phép cộng
Bài 6: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Bài 7: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
Bài 8: Hai đường thẳng vuông góc. Hai đường thẳng song song
Bài 9: Nhân với số có một chữ số
Bài 10: Tính chất giao hoán của phép nhân
Bài 11: Nhân với 10, 100, 1000, ... Chia cho 10, 100, 1000, ...
Bài 12: Tính chất kết hợp của phép nhân
Bài 13: Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
Bài 14: Đề-xi-mét vuông. Mét vuông
Bài 15: Nhân một số với một tổng
Bài 16: Nhân một số với một hiệu
Bài 17: Nhân với số có hai chữ số
Bài 18: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Bài 19: Nhân với số có ba chữ số
Bài 20: Chia một tổng cho một số
Bài 21: Chia cho số có một chữ số
Bài 22: Chia một số cho một tích
Bài 23: Chia một tích cho một số
Bài 24: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
Bài 25: Chia cho số có hai chữ số
Bài 26: Chia cho số có ba chữ số
CHƯƠNG 3: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH
Bài 1: Dấu hiệu chia hết cho 2
Bài 2: Dấu hiệu chia hết cho 5
Bài 3: Dấu hiệu chia hết cho 9
Bài 4: Dấu hiệu chia hết cho 3
Bài 5: Ki-lô-mét vuông
Bài 6: Hình bình hành - Diện tích hình bình hành
CHƯƠNG 4: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. HÌNH THOI
Bài 1: Phân số
Bài 2: Phân số và phép chia số tự nhiên
Bài 3: Phân số bằng nhau.Rút gọn phân số
Bài 4: Quy đồng mẫu số các phân số
Bài 5: So sánh hai phân số (cơ bản)
Bài 6: So sánh hai phân số (nâng cao)
Bài 7: Phép cộng phân số
Bài 8: Phép trừ phân số
Bài 9: Phép nhân phân số
Bài 10: Phép chia phân số
Bài 11: Các bài toán cơ bản về phân số: Tìm giá trị phân số của một số
Bài 12: Các bài toán cơ bản về phân số: Tìm một số khi biết giá trị phân số của số đó
Bài 13: Hình thoi - Diện tích hình thoi
CHƯƠNG 5: TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỈ LỆ BẢN ĐỒ
Bài 1: Giới thiệu tỉ số
Bài 2: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
Bài 3: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
Bài 4: Tỉ lệ bản đồ - Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ
CHƯƠNG 6: ÔN TẬP
Bài 1: Ôn tập về số tự nhiên
Bài 2: Ôn tập về phân số và các phép tính với phân số
Bài 3: Ôn tập về đại lượng
Bài 4: Ôn tập về hình học
Bài 5: Ôn tập về tìm số trung bình cộng
Bài 6: Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Bài 7: Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó
*

*

Học toán trực tuyến, tìm kiếm tài liệu toán và chia sẻ kiến thức toán học.