Tam Quốc Diễn Nghĩa là bộ tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng nhất của Trung Quốc, kể về thời đại giao tranh Thục-Ngụy-Ngô với những nhân vật lịch sử Tào Tháo, Lưu Bị, Gia Cát Lượng...cùng nhiều mãnh tướng nổi danh lịch sử Trung Hoa. Vậy 10 mãnh tướng mạnh nhất thời Tam Quốc là ai? Hãy cùng glaskragujevca.net xem ở bên dưới nhé.

Bạn đang xem: Các tướng của tào tháo 10 1


Bạn đang xem: Các tướng của tào tháo

*

*

*Mã Siêu (Nước Thục)

Mã Siêu, tự Mạnh Khởi, là một trong "Ngũ hổ tướng" nước Thục. Mã Siêu là con trai của Mã Đằng - Thái thú Tây Lương, vốn đóng quân ở tít miền viễn Tây. Tào Tháo định đánh Ngô nhưng lại sợ Tây Lương làm phản, bèn lập kế gọi Mã Đằng vào kinh thành rồi giết đi. Cha bị Tào Tháo chết, Mã Siêu cùng Hàn Toại - anh em kết nghĩa của Mã Đằng, đem quân đánh Tào Tháo.Tại trận Đồng Quan, Mã Siêu đại chiến quân Tào, tung hoành ngang dọc, đánh thắng nhiều tướng của Ngụy, khiến đại quân Ngụy tan tác, Tào Tháo phải cắt râu, cởi áo để chạy. Nếu không có sự trung dũng bảo vệ của Tào Hồng và Hứa Chử thì Tháo đã bỏ mạng cũng nên.Sau này khi thua Tào Tháo, Mã Siêu về đầu quân cho Trương Lỗ ở Hán Trung, đem quân đi đánh quân Lưu Bị cứu Thục, bấy giờ Lưu Bị vẫn chỉ có Kinh Châu, đang có hiềm khích với Lưu Chương ở Thục và đang dồn quân vây đánh Thục. Mã Siêu đến thì Gia Cát Lượng cho Trương Phi ra chống. Trương Phi và Mã Siêu đánh hết trận này đến trận khác, mỗi trận hơn trăm hợp, đánh từ sáng đến tối vẫn còn hăng. Trời tối, hai bên lại sai quân sĩ đốt đuốc cho sáng, đánh nhau cả đêm, mãi về sau Mã Siêu thấy Trương Phi khỏe không hạ nổi mới dùng kế giả vờ thua, quân hai bên thốc đến đánh, trận chiến mới kết thúc không phân thắng bại.Lưu Bị thấy Mã Siêu tài nghệ đem bụng yêu mến, Gia Cát Lượng bèn lập kế sai người đem vàng sang đút lót quan bên Trương Lỗ nói xấu Mã Siêu. Trương Lỗ nghe lời nịnh thần, nghi kỵ Mã Siêu, đẩy Mã Siêu vào thế bí, ngay lúc ấy Lưu Bị cho người tới chiêu hàng. Mã Siêu về với Lưu Bị liền đem quân đánh đất Thục, Lưu Chương sợ quá xin hàng, nhờ đó Lưu Bị lấy được Thục. Sau khi lấy Thục, Lưu Bị sắc phong "Ngũ hổ tướng", Mã Siêu vừa về với Lưu Bị không lâu đã được đứng vào hàng ngũ năm đại tướng mạnh nhất đất Thục thì quả là tài sức phi thường. 6
0

Hoàng Trung (Nước Thục)

Hoàng Trung, tự Hán Thăng là một vị lão tướng đất Kinh Châu, sau theo Hàn Huyền về thủ ở Tràng Sa cho tới khi Lưu Bị chiếm được Tràng Sa mới theo hàng. Bấy giờ Hoàng Trung phục vụ Hàn Huyền, là vị tướng tên tuổi mà khi Quan Vũ cất quân đi đánh Gia Cát Lượng đã khuyên nên cẩn trọng.Hoàng Trung tuy đã già nhưng vẫn khỏe có thể giương được cung 2 tạ mà bắn trăm phát trúng cả trăm, lại kinh nghiệm chinh chiến đầy mình. Khi giao chiến với Quan Vũ, hai bên đánh nhau hơn trăm hợp không phân thắng bại. Quan Vũ thấy Hoàng Trung giỏi giang, vững chắc bèn tương kế tựu kế dùng thế đà đao, giả vờ thua chạy rồi nhân cơ hội quay lại chém. Nhưng khi Hoàng Trung đuổi theo thì ngựa lại khuỵu chân ngã xuống do ngựa yếu lâu không ra trận, Quan Vũ thả cho về thay ngựa. Hoàng Trung quay về, Hàn Huyền bảo hôm sau hãy dùng cung bắn Quan Vũ. Hôm sau Hoàng Trung và Quan Vũ giao chiến ba mươi hợp, Hoàng Trung rút cung ra nhưng vì nể cái nghĩa Quan Vũ tha cho hôm trước nên hai lần bắn dây không, lần thứ ba chỉ bắn vào mũ. Như vậy, nếu Hoàng Trung mà bắn thật sự thì có lẽ trận ấy Quan Vũ đã chết đến ba lần.Sau này khi Lưu Bị chiếm được Thục, Hoàng Trung cũng được vinh dự góp mặt trong "Ngũ hổ tướng". Dù không được Quan Vũ bằng lòng nhưng sau này Hoàng Trung lập được nhiều đại công, góp công lớn giúp Lưu Bị đánh Tào Tháo chiếm được Hán Trung, thống nhất hai đất Xuyên Thục. 5
0

Trương Liêu (Nước Ngụy)

Trương Liêu, tự Văn Viễn, là một trong "Ngũ hổ lương tướng" nước Ngụy, và có thể nói là vị đại tướng mưu võ song toàn nhất của Tào Tháo.Ban đầu, Trương Liêu đi theo Lã Bố, cùng với Lưu Bị và Tào Tháo tranh đoạt Ích Châu. Sau khi Lã Bố chết, Trương Liêu bị bắt sống, Tào Tháo toan chém nhưng Lưu Bị và Quan Vũ can ngăn, Tháo mới cởi trói cho Trương Liêu, Trương Liêu cảm phục mà hàng Tào Tháo.Sau này, Trương Liêu là vị đại tướng lập công đầu giúp Tào Tháo đánh bại Viên Thiệu, Viên Thuật, bình định Trung Nguyên. Trong trận Quan Độ nổi tiếng, quân Tháo bấy giờ binh ít, cạn lương còn quân Viên Thiệu lương nhiều binh mạnh, Tào Tháo được Hứa Du hiến kế, lập mưu đốt kho lương Viên Thiệu. Chính Trương Liêu là đại tướng dẫn đầu đi đốt kho lương rồi sau đó lại đi truy sát Viên Thiệu, lập công lớn trong trận Quan Độ.Khi Tào Tháo thua trận Xích Bích phải rút quân về Hứa Xương, sau đó lại để mất Kinh Châu vào tay Lưu Bị, Tào Tháo sai Trương Liêu trấn giữ Hợp Phì, là trọng điểm trấn giữ phía Nam, nơi tiếp giáp với Giang Đông của Tôn Quyền và Kinh Châu của Lưu Bị. Khi Tào Tháo đánh Hán Trung, Tôn Quyền nhân cơ hội đánh Hợp Phì. Bấy giờ Trương Liêu chỉ có 7000 quân còn Tôn Quyền có đến 10 vạn. Trương Liêu theo kế của Tào Tháo ghi trong mật thư, cùng Lý Điển dẫn 800 quân cảm tử đánh thẳng vào đại quân Đông Ngô khiến Tôn Quyền cùng các tướng Đông Ngô phải tháo chạy. Trận đánh này người Giang Đông ai cũng khiếp, trẻ con nghe đến cái tên Trương Liêu không dám khóc đêm.Trương Liêu là một trong số ít kẻ địch mà Quan Vũ phải nể phục. Trước đây Quan Vũ và Trương Liêu từng kết giao làm bằng hữu, sau này mỗi người theo một phe. Dù là bạn của Quan Vũ và từng được Lưu Bị xin cho thoát chết, Trương Liêu vẫn trung thành phục vụ nhà Ngụy. 3
6

Triệu Vân (Nước Thục)

Triệu Vân, tự Tử Long, là một trong những danh tướng nổi tiếng nhất Tam Quốc.Trước khi về với Lưu Bị, Triệu Vân theo Công Tôn Toản. Khi Công Tôn Toản bị Viên Thiệu đánh bại, Triệu Vân đến theo Lưu Bị, vốn là đồng minh của Công Tôn Toản. Khi theo Lưu Bị, cái tên Triệu Vân mới thực sự tỏa sáng.Công trạng của Triệu Vân thì có nhiều, nhưng nổi tiếng nhất phải kể đến việc Triệu Vân một mình phá vòng vây quân Tào, giải cứu chúa công A Đẩu. Bấy giờ, Lưu Bị giao tranh với Tào Tháo ở Kinh Châu, bị thua lớn phải bỏ chạy về phía Nam. Vợ con Lưu Bị là Cam phu nhân và A Đẩu bị lạc trong chiến loạn, Triệu Vân một mình phi ngựa vào quân Tào, buộc A Đẩu vào bụng, phá vòng vây mà thoát ra. Tào Tháo ở trên núi nhìn xuống, thấy Triệu Vân đi tới đâu thì quân lính ngả ra tới đấy, đem bụng kính phục hạ lệnh không ai được bắn lén mà phải bắt sống Triệu Vân, nhờ thế Triệu Vân đã thoát, cứu được ấu chúa cho Lưu Bị. Trong trận đánh này, Triệu Vân đã giết chết vô số binh tốt, lấy mạng các tướng Hạ Hầu Ân, Trung Tấn, Trung Thân, đánh lui Trương Cáp, không sợ Tào Hồng.Sau này, Triệu Vân còn lập nhiều công lớn cho Lưu Bị như bảo vệ Lưu Bị sang làm rể Đông Ngô, đoạt lại A Đẩu từ tay quân Đông Ngô, góp công đánh chiếm Xuyên Thục, đẩy lui đại quân Tào Tháo ở Hán Trung. Trong năm vị tướng của "Ngũ hổ tướng", Triệu Vân chính là vị tướng hoàn hảo nhất, được Gia Cát Lượng yêu mến, trọng dụng nhất. 2
2


Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Bài 155, Bài 155 : Luyện Tập

Quan Vũ (Nước Thục)

Quan Vũ, tự Vân Trường, đứng thứ hai trong ba anh em Lưu-Quan-Trương, và là vị tướng đứng đầu "Ngũ hổ tướng" nước Thục.Quan Vũ mình cao chín thước, mặt đỏ như gấc, mắt phượng mày ngài, râu dài hai thước, oai phong lẫm liệt. Với tính tình khảng khái, hào hiệp, kiêu hùng, Quan Vũ kết nghĩa vườn đào với Lưu Bị và Trương Phi, cùng nhau chống lại giặc khăn vàng và Đổng Trác.Khi Tào Tháo đánh Từ Châu, Lưu Bị thua chạy tan tác, ba anh em thất lạc nhau, Quan Vũ bị vây hết đường chạy, toan tự vẫn thì Trương Liêu đến khuyên can. Nhờ lời khuyên can của Trương Liêu, Quan Vũ ra hàng để bảo vệ hai vợ của Lưu Bị đang nằm trong tay Tào Tháo, nhưng Quan Vũ nói "hàng Hán chứ không hàng Tào".Được Tào Tháo trọng đãi, Quan Vũ muốn trả hết ân tình để về sau ra đi không hối tiếc. Bấy giờ quân Tào đánh nhau với Viên Thiệu, hai đại tướng của Viên Thiệu là Nhan Lương, Văn Sú lúc bấy giờ rất mạnh, quân Tào mất hai tướng sinh hoang mang. Quan Vũ bèn xin đi trảm Nhan Lương, chém Văn Sú. Quan Vũ một mình cưỡi Xích Thố phi vào đại quân Viên Thiệu, đến trước mặt Nhan Lương, hai bên chưa giao chiến thì đầu Nhan Lương đã rơi xuống đất. Văn Sú đi trả thù, giao chiến với Quan Vũ cũng chưa được ba hợp thì bị Quan Vũ chém nốt.Sau này khi biết tin Lưu Bị ở bên Hà Bắc, Quan Vũ nhất quyết đưa hai chị ra đi. Tào Tháo giả bộ cho đi nhưng có ý muốn cản, không đưa Quan Vũ giấy thông hành khiến các quan giữ ải không cho quan Vũ qua. Quan Vũ qua năm ải, chém sáu tướng, danh tiếng để đời.Sau này khi Lưu Bị cất quân sang Xuyên Thục thì sai Quan Vũ trấn giữ Kinh Châu - vốn là địa thế vô cùng quan trọng. Quan Vũ trấn giữ Kinh Châu vững chắc cho tới khi Lưu Bị đã lấy được đất Thục, Đông Ngô cùng Tào Tháo liên thông bày mưu chiếm đất Kinh Châu, hại chết Quan Vũ. Trước khi chết, Quan Vũ trúng tên độc, thần y Hoa Đà phải mổ tay, cạo xương, vậy mà Quan Vũ một tay giơ ra cho Hoa Đà cạo xương, tay kia vẫn đánh cờ, cười nói như không. Trước khi mất Kinh Châu, Quan Vũ đánh được Phàn Thành, bắt được hai mãnh tướng Tào Tháo là Bàng Đức và Vu Cấm. Sau khi mất, Quan Vũ hiển thánh, được người đời kính phục vì nghĩa dũng song toàn. 1
3

Bên trên là mười danh tướng mạnh nhất thời Tam Quốc, bạn thích ai nhất? Hãy comment ở bên dưới cùng glaskragujevca.net nhé.