vào dạng toán này, đề bài xích thường cho một dãy những chữ số, họ phải điền vết của tứ phép tính (+, -, x hoặc