Ngôn ngữ C++ cung cấp một số hàm toán học cơ bản để thực hiện các phép toán trên các biến số. Để sử dụng các hàm toán học này, các bạn phải khai báo thư viện .

Bạn đang xem: Bình phương trong c

Lưu ý: Trong ngôn ngữ C thì sử dụng thư viện math.hHàm abs(x)Trả về giá trị tuyệt đối của x.coutHàm cbrt(x)Trả về giá trị căn bậc ba của x.coutHàm ceil(x)Trả về số nguyên là giá trị làm tròn lên của x.coutcoutHàm exp(x)Trả về của ex.coutHàm expm1(x)Trả về giá trị của ex -1.coutHàm fabs(x)Trả về giá trị tuyệt đối của số thực x.coutHàm floor(x)Trả về số nguyên là giá trị làm tròn xuống của x.coutcoutHàm fmax(x, y)Trả về giá trị lớn nhất của số thực x và y.coutHàm fmin(x, y)Trả về giá trị nhỏ nhất của số thực x và y.coutHàm fmod(x, y)Trả về phần dư của phép chia số thực x/y.cout coutHàm log(x)Trả về giá trị logarit cơ số e ln(x) của x.coutHàm pow(x, y)Trả về giá trị của x lũy thừa y, tức là xy.coutHàm round(2.6)Trả về số nguyên là giá trị làm tròn lên của x nếu phần thập phân >= 5. Trả về số nguyên là giá trị làm tròn xuống nếu phần thập phân coutcoutHàm sqrt(x)Trả về giá trị căn bậc 2 của x.coutHàm min và hàm maxHai hàm này nằm trong không gian tên (namespace) std chứa thư viện chuẩn của C++.Hàm max(x,y) sẽ tìm giá trị lớn nhất của x và y.cout Hàm min(x,y) sẽ tìm giá trị nhỏ nhất của x và y.

Xem thêm: Hàm Số F Trị Tuyệt Đối Của X, Phương Pháp Tìm Cực Trị Của Hàm Trị Tuyệt Đối

cout Chương trình C++ minh họa các hàm toán học#include #include using namespace std;int main() {coutKết quảabs(-2) = 2cbrt(1000) = 10ceil(2.3) = 3ceil(2.8) = 3exp(2) = 7.38906expm1(2) = 6.38906fabs(-2.3) = 2.3floor(2.3) = 2floor(2.8) = 2fmax(2.1, 3.5) = 3.5fmin(2.1, 3.5) = 2.1fmod(15, 8) = 7log(2) = 0.693147pow(2, 3) = 8round(2.3) = 2round (2.8) = 3sqrt(5) = 2.23607max(5, 10) = 10min(5, 10) = 5Ngoài những hàm toán học trên, thư viện còn có một số hàm toán học khác. Các bạn có thể tham khảo ở website cplusplus.
Bài trước và bài sau trong môn học>" data-wpel-link="internal">Cấu trúc rẽ nhánh if else và minh họa với C++ >>