Phép vị tự trở thành tâm vị tự thành chủ yếu nó lúc k=1, phép vị từ bỏ là phép đồng nhất Khi k = -1, phép vị từ bỏ là phép đối xứng qua tâm vị tự


1. Định nghĩa

Cho điểm (O) với số (k  e 0). Phép biến chuyển hình biến mỗi điểm (M) thành điểm (M") sao cho (overrightarrowOM" = k) (overrightarrowOM), được điện thoại tư vấn là phép vị tự trung tâm (O), tỉ số (k)

Phép vị tự trọng tâm (O), tỉ số (k) và thường được kí hiệu là (V_(O,k)^)

-->