1. Giới thiệu về biên bản họp kiểm điểm đảng viên cuối năm.

Bạn đang xem: Mẫu biên bản kiểm điểm? mẫu biên bản kiểm điểm cá nhân?

Kiểm điểm là thuật ngữ chắc hẳn ai cũng đã từng nghe trong đời. Từ lúc chúng ta đi học thì chúng ta cũng nghe được cụm từ này hoặc thấy được bản kiểm điểm. Hiện nay, trong rất nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, bản kiểm điểm là một trong những biện pháp được sử dụng để giúp người làm kiểm điểm nhìn nhận lại những sai sót, lỗi lầm của mình. Như vậy thì biên bản họp kiểm điểm đảng viên cuối năm là gì? Biên bản họp kiểm điểm đảng viên cuối năm bao gồm những gì? Quy định của pháp luật về biên bản họp kiểm điểm đảng viên cuối năm. Để tìm hiểu hơn về biên bản họp kiểm điểm đảng viên cuối năm các bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây của ACC để tham khảo về biên bản họp kiểm điểm đảng viên cuối năm nhé.

*
*

Biên bản họp kiểm điểm đảng viên cuối năm

2. Bản kiểm điểm là gì?

Bản kiểm điểm cá nhân do cá nhân lập ra để tự đánh giá, nhận xét mức độ lỗi, những sai sót mắc phải của bản thân, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm về khuyết điểm, rút kinh nghiệm trong những lần sau

Bản kiểm điểm cá nhân là bản tự kiểm điểm dùng cho các cá nhân để trình bày những sai sót, khuyết điểm mà mình mắc phải để từ đó rút ra được kinh nghiệm trong những thời gian tới. Khi cá nhân thực hiện một hành vi nào đó vi phạm kỷ luật thì sẽ cần có bản kiểm điểm cá nhân để tự kiểm điểm lại bản thân và nộp cho cơ quan có thẩm quyền.

Bản kiểm điểm Đảng viên là mẫu văn bản bản được dành riêng cho các đối tượng là Đảng viên, qua đó có thể tự đánh giá mức độ lỗi của bản thân khi mắc phải, đồng thời ý thức trách nhiệm của bản thân và rút kinh nghiệm cam kết không tái phạm.

3. Nội dung kiểm điểm đối với cá nhân.

Đối với đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý:

Về tư tưởng chính trị: Sự trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; việc chấp hành, bảo vệ, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ý thức, trách nhiệm và thái độ trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng cách mạng; tinh thần học tập nâng cao trình độ, hiểu biết và năng lực công tác của bản thân.Về phẩm chất đạo đức, lối sống: Kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tinh thần đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm; đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân; việc giữ gìn đạo đức, lối sống và phát huy tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của người đảng viên; việc chấp hành Quy định về những điều đảng viên không được làm; tính trung thực, khách quan trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ.Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao: Tinh thần trách nhiệm, kết quả và mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; ý thức xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị.Về ý thức tổ chức kỷ luật: Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; ý thức chấp hành quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và ở nơi cư trú; tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu và tự sửa chữa khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình; việc thực hiện chế độ sinh hoạt đảng.

Đối với đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý:

Về tư tưởng chính trị: Sự trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; ý thức chấp hành, bảo vệ, quán triệt, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thái độ và tinh thần trách nhiệm trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng cách mạng của bản thân và cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi quản lý; tinh thần học tập nâng cao trình độ, hiểu biết và năng lực công tác.Về phẩm chất đạo đức, lối sống: Kết quả rèn luyện, tu dưỡng của cá nhân và trách nhiệm vận động cán bộ, đảng viên trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; trong đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm; trong giữ gìn đạo đức, lối sống và phát huy tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của đảng viên, của cán bộ lãnh đạo, quản lý; trong chấp hành Quy định về những điều đảng viên không được làm; tính trung thực, khách quan trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ.Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao: Kết quả và mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng nhất là trong bố trí, sử dụng, đề bạt cán bộ; trách nhiệm cá nhân đối với những khuyết điểm, yếu kém của tập thể trong công tác cán bộ và trong lãnh đạo phát triển kinh tế – xã hội…; việc xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của cá nhân trong mối quan hệ với tập thể lãnh đạo; việc đổi mới phương pháp công tác, phong cách lãnh đạo và lề lối làm việc; có hay không việc lợi dụng danh nghĩa của tập thể để áp đặt ý đồ cá nhân, để người thân lợi dụng chức vụ để trục lợi; có hay không biểu hiện về lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm.Về ý thức tổ chức kỷ luật: Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng; chấp hành sự phân công của tổ chức; tinh thần gương mẫu chấp hành và lãnh đạo thực hiện tốt quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú; ý thức lắng nghe, tiếp thu và tự sửa chữa khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình; việc thực hiện chế độ sinh hoạt đảng.Kiểm điểm việc tiếp thu, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm hoặc vi phạm (nếu có) được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và những vấn đề mới phát sinh (nếu có).Trong kiểm điểm tập thể, các cá nhân, nhất là các đồng chí giữ chức vụ lãnh đạo phải kiểm điểm làm rõ kết quả khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm đã được kết luận hoặc mới phát sinh sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và đề ra nhiệm vụ, giải pháp khắc phục.Báo cáo kiểm điểm tập thể và bản kiểm điểm cá nhân cần chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân; xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân và đề ra phương hướng, biện pháp sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

4. Mẫu biên bản họp kiểm điểm đảng viên cuối năm.

ĐẢNG ỦY …………………………………

CHI BỘ …………………………………….

Tổ Đảng: …………………………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
BIÊN BẢNHỌP TỔ ĐẢNG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN NĂM 20……

Hồi ….. giờ ….. ngày ….. tháng ….. năm 20…..; Tổ đảng ……………….thuộc Chi bộ: ……………..

Địa điểm tại: …………………………………………………………….

Thành phần tham dự hội nghị; Toàn thể đảng viên trong tổ.

Tổng số đảng viên: …………….. Đ/c; Có mặt: …………….. Đ/c; Vắng: …………….. Đ/c

Họ tên đảng viên vắng mặt:

1 ……………………………………………………………

2 ………………………………………………….

Lý do vắng mặt:

……………………………………………………………………………………………………..

Chủ trì hội nghị:

…………………………………………………………………………………………………..

Thư ký hội nghị:

…………………………………………………………………………………………………

Nội dung họp tổ đảng: Hội nghị nghe đồng chí tổ trưởng Đảng thông qua nội dung Kế hoạch số 244-KH/ĐU, ngày …../…../20….. của Đảng ủy Công ty về hướng dẫn việc đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên năm 20….. và một số văn bản hướng dẫn của cấp trên.

Hội nghị lần lượt thông qua báo cáo tự kiểm điểm và phận tự phân loại của từng đảng viên trong Tổ đảng, hội nghị nghe đ/c chủ trì hội nghị tóm tắt nội dung nhận xét của cấp ủy nơi cư trú và ý kiến phát biểu, tham gia ý kiến đóng góp vào nội dung kiểm điểm của từng đảng viên và biểu quyết thống nhất đánh giá, phân loại đối với từng đảng viên năm 20….., cụ thể như sau:

I – Phần đánh giá đối với từng đảng viên trong tổ đảng:

1. Họ và tên đảng viên

……………………………………………………………………………………..

– Đảng viên trình bày báo cáo tự kiểm điểm đảng viên trước tổ đảng, cá nhân tự nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ

……………………………………………………………….

– Đ/c chủ trì tóm tắt nội dung nhận xét của cấp ủy nơi đảng viên cư trú

…………………………

– Ý kiến tham gia đóng góp của hội nghị:

1.1. Đồng chí

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.2. Đồng chí

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Đồng chí chủ trì hội nghị tóm tắt, kết luận và biểu quyết của đảng viên trong tổ:

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách HT Xuất sắc NV:

……………………………

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách Hoàn thành Tốt NV:

……………………….

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách Hoàn thành NV:

……………………………

HN biểu quyết ở mức độ đảng viên vi phạm tư cách (không Hoàn thành NV):

………………..

2. Họ và tên đảng viên

…………………………………………………………………………………………………….

– Đảng viên trình bày báo cáo tự kiểm điểm đảng viên trước tổ đảng, cá nhân tự nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ

………………………………………………………………………………

– Đ/c chủ trì tóm tắt nội dung nhận xét của cấp ủy nơi đảng viên cư trú

……………………..

– Ý kiến tham gia đóng góp của hội nghị:

2.1. Đồng chí

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.2. Đồng chí

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Đồng chí chủ trì hội nghị tóm tắt, kết luận và biểu quyết của đảng viên trong tổ:

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách HT Xuất sắc NV:

…………………………..

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách Hoàn thành Tốt NV:

………………………

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách Hoàn thành NV:

…………………………….

HN biểu quyết ở mức độ đảng viên vi phạm tư cách (không Hoàn thành NV):

………………..

3. Họ và tên đảng viên………………………………………………..

– Đảng viên trình bày báo cáo tự kiểm điểm đảng viên trước tổ đảng, cá nhân tự nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ

………………………………………………………………………………

– Đ/c chủ trì tóm tắt nội dung nhận xét của cấp ủy nơi đảng viên cư trú

…………………………….

– Ý kiến tham gia đóng góp của hội nghị:

3.1. Đồng chí

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.2. Đồng chí

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Đồng chí chủ trì hội nghị tóm tắt, kết luận và biểu quyết của đảng viên trong tổ:

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách HT Xuất sắc NV:

…………………………..

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách Hoàn thành Tốt NV:

………………………

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách Hoàn thành NV:

…………………………..

HN biểu quyết ở mức độ đảng viên vi phạm tư cách (không Hoàn thành NV):

………………..

Xem thêm: Từ Vựng, Ngữ Pháp, Bài Tập Tiếng Anh Lớp 5 Unit 5 Unit 5 (Có Đáp Án)

II. Tổng hợp toàn tổ Đảng:

– Số đảng viên đủ tư cách HTTNV ……………….. = ……………..%

– Số đảng viên đủ tư cáh HTNV …………………… = ……………..%

– Số đảng viên vi phạm tư cách (không HTNV) ………….. = ……………%

Hội nghị kết thức hồi ….. giờ ….. ngày ….. tháng ….. năm 20….., trong hội nghị không có ý kiến nào khác và thống nhất thông qua biên bản./.