*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài xích hát


Bạn đang xem: Bảo toàn e hno3

glaskragujevca.net xin reviews đến những quý thầy cô, những em học viên đang trong quy trình ôn tập tài liệu bài xích tập về HNO3 vận dụng cao với phương thức bảo toàn electron có đáp án môn hóa học lớp, tài liệu bao hàm 25 trang, không thiếu lý thuyết, cách thức giải cụ thể và bài bác tập có đáp án (có lời giải), giúp các em học viên có thêm tài liệu xem thêm trong quy trình ôn tập, củng cố kiến thức và kỹ năng và sẵn sàng cho Hóa học chuẩn bị tới. Chúc những em học viên ôn tập thật hiệu quả và đạt được công dụng như ao ước đợi.

Mời các quý thầy cô và các em học sinh cùng tìm hiểu thêm và sở hữu về cụ thể tài liệu dưới đây:

KỸ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI ( )CÁC BƯỚC TÍNH TOÁN2 Tính số mol :H NO Cu sắt Fe  ; ; ; ;34 3 2H NO e NO H O    3 2 Nhớ bội nghịch ứng:Chú ý số mol những chất để xem bài bác toán được tính theo hóa học nào Cu ; H+ ; giỏi NO3 -Có thể kết hợp với bảo toàn điện tích – cân nặng – mol ionCâu 1: mang lại m gam fe vào dung dịch cất đồng thời H2SO4 và HNO3 thu được hỗn hợp Xvà 4,48 lít NO(duy nhất). Thêm tiếp H2SO4 vào X thì lại thu đạt thêm 1,792 lít khí NO duynhất nữa và dung dịch Y. Hỗn hợp Y hoà chảy vừa hết 8,32 gam Cu không tồn tại khí cất cánh ra (cáckhí đo sinh hoạt đktc). Cân nặng của sắt đã cho vô làA. 16,24 g. B. 11,2 g. C. 16,8 g. D. 9,6 g.Bài này sẽ sở hữu được bạn cảm thấy phức hợp nhưng thiệt ra chúng ta chỉ buộc phải tư duy tổng quát một chútthì bài xích toàn sẽ tương đối đơn giản.Sau toàn bộ các quy trình thì22Fe FeCu Cu  BTE m .2 0,13.2 3 n 3.0,28 0,84 m 16,24NO vì thế có tức thì :56      Câu 2: mang lại 0,3mol Cu cùng 0,6 mol Fe(NO3)2 vào dung dịch đựng 0,9 mol H2SO4 loãng. Saukhi phản bội ứng xảy ra trọn vẹn thu dược V lít khí NO(sản phẩm khử duy nhất,đktc). Giá bán trịcủa V là:A.10,08 B.4,48 C.6,72 D.8,9633 2HmaxNONOe.max4H NO 3e NO 2H On 1,8n 0,4 dn 1,2n 0,3.2 0,6 1,2             → lựa chọn DCâu 3: Hòa tan trọn vẹn hỗn hợp bao gồm 2,8 gam Fe cùng 1,6 gam Cu vào 500 ml dung dịchhỗn hợp HNO3 0,1M với HCl 0,4M, chiếm được khí NO (khí duy nhất) và dung dịch X. Cho Xvào hỗn hợp AgNO3 dư, nhận được m gam chất rắn. Biết những phản ứng đều xẩy ra hoàn toàn,NO là sản phẩm khử tốt nhất của N+5 trong các phản ứng. Cực hiếm của m làA. 34,10. B. 28,70. C. 29,24. D. 30,05.Ta có :3 23Fe: 0,05 H : 0,25; ; 4H NO 3e NO 2H OCu: 0,025 NO : 0,05        NO3 Vì cuối cùng dư buộc phải ta sẽ BTE cho tất cả quá trình .NO BTEAg0,25n 0,06254 0,05.3 0,025.2 0,0625.3 an a       BTNT.Clo AgCl : 0,2a 0,0125 m 30,05Ag: 0,0125     →Chọn DCâu 4: cho Zn cho tới dư vào dung dịch gồm HCl; 0,05 mol NaNO3 với 0,1 mol KNO3. Sau khikết thúc những phản ứng thu được dung dịch X cất m gam muối; 0,125 mol các thành phần hỗn hợp khí Ygồm nhị khí không màu, trong đó có một khí hóa nâu trong ko khí. Tỉ khối của Y so vớiH2 là 12,2. Quý giá của m làA. 61,375. B. 64,05. C. 57,975. D. 49,775.Các bạn để ý nha,khi bao gồm khí H2 bay ra thì chắc chắn là là NO3 đã mất ..42: 0,1 0,050,125 0,1.3 0,025.2 0,05.8 0,75 : 0,375: 0,025BTNT nitoeNO NHY n ZnH         Khi kia dung dịch X là24: 0,375:: 0,1 0,95 64,05: 0,05: 0,05BTDTZnCl aK a mNHNa    →Chọn BCâu 5: hòa hợp hết 2,24 gam bột fe vào 120 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch X.Cho X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3, sau khi ngừng các bội phản ứng chiếm được V lítkhí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc) với m gam hóa học rắn. Quý giá của m và V thứu tự làA. 17,22 cùng 0,224. B. 1,08 cùng 0,224. C. 18,3 và 0,448. D. 18,3 cùng 0,224BTNT 223 2BTNT.cloFe: 0,04 FeCl : 0,04NO: 0,01HCl : 0,12 HCl : 0,12 0,04.2 0,04Fe : 0,04 0,03 0,01 Ag: 0,014H NO 3e NO 2H OAg: 0,01m m 18,3AgCl : 0,12                   →Chọn DCâu 6:Dung dịch X cất 14,6 gam HCl cùng 22,56 gam Cu(NO3)2.Thêm m gam bột fe vàodung dịch X sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp kim loại có khối lượng0,628m và chỉ tạo ra khí NO (sản phẩm khử duy nhất).Giá trị của m là :A.1,92 B.14,88 C.20 D.9,283 0,12.20,1: 0,4NONOH  →3 0,14 20,27: 0,4NOFeCl  BT trọng lượng kim loại0,12. 64. + m = 0,628m + 0,27.56 → m = 20. →Chọn CCâu 7: Đốt m gam các thành phần hỗn hợp X gồm Fe, Cu, Mg, Zn trong oxi chiếm được 29,7 gam các thành phần hỗn hợp chất rắnY. Kết hợp hết Y bởi dung dịch HNO3 đặc nóng dư chiếm được 17,92 lit khí NO2 (đktc). Cho mgam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu được dung dịch Z cất 84,1 gammuối với khí SO2. Hiểu được NO2 cùng SO2 là các thành phầm khử nhất của HNO3 với H2SO4. Giátrị của m làA. 20,9. B. 20,1. C. 26,5. D. 23,3.222 4 2 2 2NOKL : m 2H SO 2e SO SO H O29,7O n 0,884,1 m 29,7 m.2 .2 0,8 m 26,596 16             → ChọnCCâu 8: mang lại m gam Fe vào trong bình chứa dd gồm H2SO4 và HNO3 chiếm được dd X cùng 2,24 lít khíNO. Thêm tiếp dd H2SO4 dư vào bình thu được 0,896 lít khí NO và dd Y. Biết trong cả 2trường thích hợp NO là sản phẩm khử duy nhất, đo ở đk tiêu chuẩn . Dung dịch Y hòa tanvừa không còn 4,16 gam Cu (không sản xuất thành thành phầm khử của N+5) . Biết các phản ứng phần đông xảy rahoàn toàn. Quý giá của m là:A.8,12 B.4,8 C.8,4 D.7,84eBTENO 0,1 0,04 0,14 n 0,42mFe: m56 2. 2.0,065 0,42 m 8,1256Cu: 0,065         →Chọn AChú ý : bài bác này bản thân bảo toàn e cho tất cả quá trình các bạn nhé .Vì cuối cùng chỉ thu đượcmuối Fe2+ cùng Cu2+Câu 9: hỗn hợp X chứa 0,1 mol Fe(NO3)3 với 0,24 mol HCl. Dung dịch X rất có thể hòa tanđược tối đa bao nhiêu gam Cu ( biết bội nghịch ứng tạo thành khí NO là sản phẩm khử duy nhất).A. 5,76 gam B. 6,4 gam C. 5,12 gam D. 8,96 gam23 2 32Fe : 0,14H NO 3e NO 2H O NO : 0,3 0,06 0,240,48 0,20,24 0,06 Cl : 0,24 Cu : 0,142                 →Chọn DCâu 10: dung dịch X đựng AgNO3 cùng Cu(NO3)2. Thêm một lượng láo lếu hợp có 0,03 mol Al và0,05 mol fe vào 100 ml dung dịch X cho tới khi phản nghịch ứng xong xuôi thu được 8,12 gam chấtrắn Y gồm 3 kim loại. Mang lại Y vào hỗn hợp HCl dư nhận được 0,672 lít khí (đktc). Tổng nồngđộ của 2 muối hạt là :A. 0,42M B. 0,45M C. 0,3M D. 0,8M                    2332Ag:a8,12 Cu: b 108a 64b 6,44a 0,03Fe:0,03 Hb 0,05Al :0,03NO a 2b 0,13Fe :0,02→Chọn DCâu 11. Hoà tan trọn vẹn m gam sắt trong dd HNO3 thấy có 0,3 mol khí NO2 thành phầm khửduy độc nhất thoát ra, bé dại tiếp dd HCl hoàn toản vào lại thấy gồm 0,02 mol khí NO duy nhất cất cánh ra.Cô cạn dd sau làm phản ứng thu được chất rắn có khối lượng làA. 24,27 g B. 26,92 g C. 19,5 g D. 29,64 g3 bao gồm Ngay3330,3 0,06 0,36 0,12( ; ; ) 26,920,08 0,36 0,08 0,28e FeCl NOn nm sắt Cl NOn n                Câu 12.Dung dịch A cất 0,02 mol Fe(NO3)3 và 0,3 mol HCl có tác dụng hoà tan được Cuvới trọng lượng tối đa là:A. 6,4g. B. 0,576g. C. 5,76g. D. 0,64g.4H NO 3e NO 2H O3 20,24 0,06    DD sau bội phản ứng:2BTDT2Fe : 0,02Cl : 0,30,02.2 2a 0,06 0,3 a 0,1 m 6,4H : 0,3 0,24 0,06Cu : a          Câu 13: Hoà tung 19.2 gam Cu vào 500 ml hỗn hợp NaNO3 1M, tiếp đến thêm vào 500ml dung dịchHCl 2M . Chấm dứt phản ứng thu được hỗn hợp X cùng khí NO duy nhất, đề nghị thêm bao nhiêu ml dungdịch NaOH 1M vào X nhằm kết tủa không còn ion Cu2+A. 600 B. 800 C. 400 D. 120nCu=0.3 mol , nH+=1mol , nNO3- =0.5 mol4 3 2 0,2 0,8H NO e NO H O n n        3 2 H du OH  tất cả NgayCâu 14: mang đến 3.2 gam Cu chức năng với 100ml dung dịch tất cả hổn hợp HNO3 0.8M cùng H2SO4 0.2M, sảnphẩm khử tuyệt nhất là khí NO. Số gam muối hạt khan nhận được làA. 7.90 B. 8.84 C. 5.64 D. 10.08Có ngay lập tức H+ không còn nên có ngay23 24: 0,045dd : 0,05 7,9: 0,02CuNO mSO  Câu 15. Cho10,32g hh X tất cả Cu, Ag tác dụng vừa đầy đủ với 160 ml dd Y có HNO31M vàH2SO4 0,5 M chiếm được khí NO duy nhất cùng dd Z cất m gam hóa học tan. Cực hiếm của m làA. 20,36 B. 18,75 C. 22,96 D. 23,064H+ + NO3- + 3e → NO + 2H2O0,32 0,16 → 0,08 0,16Bảo toàn khối lượng:10,32 + 0,16.63 + 0,08.98 = m + 0,08.30 + 0,16.18 → m = 22,96 → CCâu 16 mang đến m gam fe vao 1 lit dd gom H2SO4 0,1M, Cu(NO3)2 0,1M, Fe(NO3)3 0,1M. Saukhi pu xảy ra hoàn toàn thu được 0,69m gam hh kim loai, dd X va lúc NO (sp khu vực duy nhat).Giá trị m và khối lượng chất rắn khan thu được khi cô cạn hỗn hợp X là :A.25,8 va 78,5 B.25,8 va 55,7C.20 va 78,5 D.20 va 55,7Dễ thấy H+ hết cho nên vì vậy có ngay dd X22430,3250,1 55,70,45muoiFeSO mNO     m m m     6,4 5,6 0,69 0,325.56 20 lại sở hữu ngayCâu 17: đến 7,68 gam Cu vào 200 ml dung dịch bao gồm HNO3 0,6M với H2SO4 0,5M. Sau khicác phản ứng xảy ra trọn vẹn (sản phẩm khử tốt nhất là NO), cô cạn cẩn thận toàn cỗ dungdịch sau làm phản ứng thì khối lượng muối khan thu được làA. 20,16 gam. B. 19,76 gam. C. 19,20 gam. D. 22,56 gam.4H NO 3e NO 2H O    3 2 Với một số loại toán này ta thực hiện phương trình (1)Việc tiếp theo sau là dựa vào dữ kiện đề bài xem phương trình (1) tính theo hóa học nàoe,H xuất xắc NO 3Ta có :23 43Cu CuBTKLNO SOH NOn 0,12 n 0,12n 0,12 dd n 0,1 m 19,76(gam)n 0,32 n 0,04               NO 3 hay thấy Cu với H+ không còn còn dưCâu 19 : mang đến hỗn hợp gồm 1,12 gam Fe và 1,92 gam Cu vào 400 ml dung dịch chứa hỗn hợpgồm H2SO4 0,5M và NaNO3 0,2M. Sau khi các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dungdịch X với khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Mang đến V ml hỗn hợp NaOH 1M vào hỗn hợp Xthì lượng kết tủa chiếm được là phệ nhất. Giá bán trị buổi tối thiểu của V làA.240. B.400. C.120. D.3602334 3 23 20,030,030,020,02 dd 19,760,240,08.......0,4CuCuFeFeHNOHH NO e NO H Onnnn m Dnn                        Câu 20: Để kết hợp hết láo lếu hợp tất cả 9,6 gam Cu cùng 12 gam CuO phải tối thiểu V ml dung dịchhỗn thích hợp HCl 2,5M cùng NaNO3 0,25M (biết NO là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là:A. 120. B. 280. C. 400. D. 680.334 3 23 20,15; 2,5 0,10,150,25CuH NOCuONOH NO e NO H Onn V n Cnn V                 NO3 chú ý phải tính theoCâu 21: mang 0,1 mol Cu công dụng với 500 ml dung dịch bao gồm KNO3 0,2M với HCl 0,4M thìthu được từng nào lít khí NO (đktc)?A. 2,24 lít B. 3,36 lít C. 1,12 lít D.

Xem thêm: Câu Nghi Vấn Là Gì? Khái Niệm Câu Nghi Vấn Là Gì? Định Nghĩa, Khái Niệm

8,96 lít34 3 23 20,10,050,10,2CuNONOHH NO e NO H Onn Cn           Câu 22. Mang đến m(g) Fe chức năng với dung dịch tất cả NaNO3 và H2SO4 khuấy đông đảo trong điềukiện ưa thích hợp,sau lúc phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X và 1,792 lít hỗn hợp khí Yvà 1 phần kim loại không tan.Biết rằng Y gồm một khí hóa nâu bên cạnh không khí với tỷ khối củaY đối với H2 là 8.Khối lượng muối chế tạo thành trong hỗn hợp X là :A.17,12 B.17,21 C.18,04 D.18,402243 22: 0,124 3 2: 0,040,04NO H : 0,1SOH NO e NO H OX Na cn nFe 