Các hễ từ phân tách To V và Ving không khó khăn nhưng thường sẽ có sự nhầm lẫn tương đối nhiều. đọc được điều này, chúng tôi đã tổng hợp các dạng bài tập về to V với Ving tất cả đáp án cho bạn với mong muốn củng chũm kiến thức và né tránh những không nên sót, lầm lẫn trong quá trình làm bài tập. Bạn hãy tham khảo các bài tập về to lớn V cùng Ving (kèm đáp án) tiếp sau đây nhé!

*

BÀI TẬP VỀ lớn V VÀ V-ING

Exercise 1: Chia những động từ vào ngoặc tiếp sau đây thành dạng lớn V hoặc Ving

1.Nam suggested ________ (talk) the children to lớn school yesterday.

Bạn đang xem: Bài tập về to v và ving có đáp án violet

2. They decided _________ (play) tennis with us last night.

3. Mary helped me ________ (repair) this fan and _______ (clean) the house.

4. We offer ________ (make) a plan.

5. We required them ________ (be) on time.

6. Kim wouldn’t recommend him _______ (go) here alone.

7. Before ________ (go) to lớn bed, my mother turned off the lights.

8. Minh is interested in ________ (listen) khổng lồ music before _____ (go) to bed.

9. This robber admitted ______ (steal) the red sản phẩm điện thoại phone last week.

10. Shyn spends a lot of money ________ (repair) her car.

11. It took me 2 hours _______ (buy) the clothes & shoes.

12. Vày you have any money ________ (pay) for the hat?

13. Would you like ________ (visit) my grandparents in Paris?

14. Don’t waste her time ___________(complain) about her salary.

15. That questions need ___________ (reply).

16. Viet is used to ________ (cry) when he faces his difficulties.

17. It’s time they stopped ______ (work) here.

18. Will she remember _______ (collect) his suit from the dry – cleaners or shall I vì it?

19. Jim forgot ________ (send) this message last night.

20. Hung stopped ______ (eat) meat yesterday.

Exercise 2: Tìm và sửa lỗi không đúng trong câu bên dưới (nếu có)

1.Yesterday, Minh didn’t want to coming khổng lồ the theater with them because he had already seen the film.

2. My brother used khổng lồ running a lot but he doesn’t bởi vì it usually now.

3. They’re going lớn have a small các buổi tiệc nhỏ celebrating their house at 7 p.m tomorrow.

4. Wind tried lớn avoiding answering her questions last night.

5. Khanh don’t forget post that letter that his mother gave him this evening.


Exercise 3: Viết lại câu sao cho nghĩa ko đổi

1.It isn’t necessary to play football with my best friends today.

➔ You don’t ________________________________________.

2. “Why don’t we visit her parents next week?”

➔ You suggested ____________________________________.

3. Thanh spends 3 hours a day doing the homework.

➔ It takes …

➔ Thanh wastes …

4. Khô cứng said to him: “Remember to lớn close all the window và turn off the lights before going out”.

➔ hanh reminded ___________________________________________.

5. Linh told him: “Don’t forget lớn repair my bicycle”.

➔ Linh told him ___________________________________.

ĐÁP ÁN

Exercise 1:

1.Nam suggested ____talking____ (talk) the children lớn school yesterday.

(cấu trúc Suggest + Ving)

2. They decided _____to play____ (play) tennis with us last night.

(cấu trúc Decide + to Vinf)

3. Mary helped me ____repair____ (repair) this fan hâm mộ and ____clean___ (clean) the house.

(cấu trúc Help + sb + Vinf)

4. We offer ____to make____ (make) a plan.

(cấu trúc Offer + lớn Vinf)

5. We required them ___to be_____ (be) on time.

(cấu trúc Require + sb + khổng lồ Vinf)

6. Kim wouldn’t recommend him ____to go___ (go) here alone.

(cấu trúc Recommend + sb + khổng lồ Vinf)

7. Before ____going____ (go) to bed, my mother turned off the lights.

(cấu trúc Before + Ving)

8. Minh is interested in ____listening____ (listen) to lớn music before ___going__ (go) lớn bed.

(cấu trúc “giới từ” + Ving)

9. This robber admitted ____stealing__ (steal) the red mobile phone last week.

(cấu trúc Admit + Ving)

10. Shyn spends a lot of money ____repairing____ (repair) her car.

(cấu trúc S + spend + time/money + Ving…)

11. It took me 2 hours ____to buy___ (buy) the clothes & shoes.

(cấu trúc It takes + sb + time/money + to lớn Vinf…)

12. Bởi vì you have any money ____to pay____ (pay) for the hat?

(cấu trúc Have + lớn Vinf)

13. Would you lượt thích ____to visit____ (visit) my grandparents in Paris?

(cấu trúc Would you like + lớn Vinf…?)

14. Don’t waste her time ______complaining_____(complain) about her salary.

(cấu trúc Waste time + Ving)

15. That questions need _____replying______ (reply).

(cấu trúc Need + Ving)

16. Viet is used to lớn ____crying____ (cry) when he faces his difficulties.

(cấu trúc tobe used khổng lồ + Ving)

17. It’s time they stopped ____working__ (work) here.

(cấu trúc Stop + Ving)

18. Will she remember ____to collect___ (collect) his suit from the dry – cleaners or shall I vì it?

(cấu trúc Remember + to lớn Vinf)

19. Jim forgot ____sending____ (send) this message last night.

(cấu trúc Forget + Ving)

20. Hung stopped ___to eat___ (eat) meat yesterday.

(cấu trúc Stop + khổng lồ Vinf)

Exercise 2:

1.to coming ➔ khổng lồ come (want + to Vinf)

2. Running ➔ run (use + to lớn Vinf)

3. Celebrating ➔ to lớn celebrate (have + lớn Vinf)

4. To avoiding ➔ to lớn avoid (try + lớn Vinf)

5. Post ➔ khổng lồ post (forget + lớn Vinf)

Exercise 3:

1.You don’t have khổng lồ play football with my best friends today.

2. You suggested visting her parents the next week.

3. Thanh spends 3 hours a day doing the homework.

➔ It takes Thanh 3 hours a day to bởi the homework.

➔ Thanh wastes 3 hours a day doing the homework.

4. Khô nóng reminded to close all the window and turn off the lights before going out .

Xem thêm: Hình Chóp Tứ Giác Đều Có Bao Nhiêu Mặt Phẳng Đối Xứng ? Mặt Phẳng Đối Xứng Của Các Khối Hình Thường Gặp

5. Linh told him not lớn repair her bicycle.

Ngoài các bài xích tập về to lớn V với Ving gồm đáp án, học viên thực hành thêm một vài bài tập tiếng anh khác: