Bài tập về pha chế dung dịch - pha loãng cùng cô sệt dung dịch lớp 8 tất cả lời giải

glaskragujevca.net biên soạn và xem tư vấn 14 bài tập trắc nghiệm về pha chế dung dịch - pha loãng cùng cô quánh dung dịch môn hóa học lớp 8 chọn lọc, bao gồm lời giải cụ thể đầy đủ thắc mắc lý thuyết và các dạng bài xích tập để giúp học sinh bao gồm thêm bài xích tập tự luyện từ đó học xuất sắc môn chất hóa học lớp 8 hơn.

Bạn đang xem: Bài tập về pha chế dung dịch

*

Câu 1: Để tính độ đậm đặc mol của hỗn hợp KOH, tín đồ ta làm vắt nào?

A. Tính số gam KOH tất cả trong 100 gam dung dịch.

B. Tính số gam KOH có trong một lít dung dịch.

C. Tính số gam KOH tất cả trong 1000 gam dung dịch.

D. Tính số mol KOH có trong một lít dung dịch.

Lời giải:

Để tính độ đậm đặc mol của hỗn hợp KOH, ta yêu cầu tính số mol KOH có trong 1 lít dung dịch.

Đáp án yêu cầu chọn là: D

Câu 2: Để tính nồng độ tỷ lệ của dung dịch H2SO4, tín đồ ta làm vậy nào?

A. Tính số gam H2SO4có trong 100 gam dung dịch.

B. Tính số gam H2SO4có trong một lít dung dịch.

C. Tính số gam H2SO4có trong 1000 gam dung dịch.

D. Tính số mol H2SO4có trong 10 lít dung dịch.

Lời giải:

Để tính nồng độ xác suất của dung dịch H2SO4, ta tính số gam H2SO4 có trong 100 gam dung dịch.

Đáp án bắt buộc chọn là: A

Câu 3: bằng cách nào sau đây rất có thể pha chế được hỗn hợp NaCl 15%?

A. Hoà tan 15 gam NaCl vào 90 gam H2O

B. Hoà tan 15 gam NaCl vào 100 gam H2O

C. Hoà tan 30 gam NaCl vào 170 gam H2O

D. Hoà tan 15 gam NaCl vào 190 gam H2O

Lời giải:

*

Đáp án bắt buộc chọn là: C

Câu 4: Muốn pha 400 ml dung dịch CuCl2 0,2M thì khối lượng CuCl2 nên lấy là

A. 5,04 gam

B. 1,078 gam

C. 10,8 gam

D. 10 gam

Lời giải:

nCuCl2 =CM. V=0,2.0,4=0,08 mol

=> khối lượng CuCl2 yêu cầu lấy là: mCuCl2 =0,08.135=10,8 gam

Đáp án nên chọn là: C

Câu 5: hy vọng pha 300 ml dung dịch NaCl 3M thì trọng lượng NaCl phải lấy là

A. 52,65 gam.

B. 54,65 gam.

C. 60,12 gam.

D. 60,18 gam.

Lời giải:

Vì đơn vị của nồng độ mol là mol/l phải ta thay đổi 300 ml thành 0,3 lít

Số mol hóa học tan trong 0,3 lít dung dịch NaCl 3M là

*
mol

Khối lượng NaCl đề nghị lấy là: mNaCl = n.M = 0,9.58,5 = 52,65 gam

Đáp án nên chọn là: A

Câu 6: Để pha 100 gam hỗn hợp CuSO4 5% thì khối lượng nước đề nghị lấy là

A. 95 gam.

B. 96 gam.

C. 97 gam.

D. 98 gam.

Lời giải:

Khối lượng CuSO4 cất trong 100 gam dung dịch 5% là

*

Khối lượng nước yêu cầu lấy là: mnước = mdung dịch - mchất chảy = 100 – 5 = 95 gam

Đáp án buộc phải chọn là: A

Câu 7: mong mỏi pha 150 gam dung dịch CuSO4 2% từ dung dịch CuSO4 20% thì cân nặng dung dịch CuSO4 20% phải lấy là

A. 14 gam.

B. 15 gam.

C. 16 gam.

D. 17 gam

Lời giải:

Khi trộn loãng hỗn hợp từ 20% xuống 2% thì chỉ có cân nặng dung môi đổi khác còn khối lượng chất chảy vẫn duy trì nguyên.

Từ 150 gam dung dịch CuSO4 2% ta có khối lượng chất tan là:

*

*

Khối lượng dung dịch CuSO4 20% nên lấy là:

*

Đáp án nên chọn là: B

Câu 8: ao ước pha 150 gam dung dịch CuSO4 2% từ dung dịch CuSO4 20% thì nên cần lấy x gam hỗn hợp CuSO4 20% cùng y gam nước. Quý giá x.y bằng:

A. 2025

B. 2100

C. 2240

D. 2329

Lời giải:

Khối lượng CuSO4 bao gồm trong 150 gam dung dịch nồng độ 2% là:

*

=> mH2O (1) = 150 – 3= 147 (g)

Khối lượng dung dịch CuSO4 20% gồm chứa 3 gam CuSO4 là:

*

=> số gam nước là : mH2O (2) = 15 – 3 = 12 (g)

=> số gam nước đề nghị lấy y = mH2O (1) - mH2O (2) = 147 – 12 = 135 (g)

=> x.y = 15.135 = 2025 (g)

Đáp án yêu cầu chọn là: A

Câu 9: có 60 gam hỗn hợp NaOH 20%. Khối lượng NaOH nên cho tiếp tế dung dịch trên sẽ được dung dịch 25% là

A. 4 gam.

B. 5 gam.

C. 6 gam.

D. 7 gam.

Lời giải:

Khối lượng NaOH bao gồm trong 60 gam dung dịch 20% là:

*

Gọi khối lượng NaOH sản xuất là a (gam), ta có:

Khối lượng chất tan trong dung dịch sau thời điểm thêm là: mct sau = 12 + a

Khối lượng dung dịch sau khoản thời gian thêm là: mdd sau = 60 + a

=> Nồng độ hỗn hợp thu được là:

*
*

=> a = 4 (gam)

Đáp án buộc phải chọn là: A

Câu 10: muốn pha 250 ml hỗn hợp NaOH độ đậm đặc 0,5M từ dung dịch NaOH 2M thì thể tích hỗn hợp NaOH 2M yêu cầu lấy là

A. 62,5 ml.

B. 67,5 ml.

C. 68,6 ml.

D. 69,4 ml.

Lời giải:

ổi 250 ml = 0,25 lít

Pha loãng dung dịch tất cả nồng độ 2M xuống 0,5M thì số mol NaOH ko đổi

nNaOH = 0,5.0,25 = 0,125 mol

Thể tích dung dịch NaOH 2M phải lấy là

*

Đáp án đề nghị chọn là: A

Câu 11: có 60 gam dung dịch NaOH 30%. Trọng lượng NaOH đề xuất cho phân phối dung dịch trên để được dung dịch 44% là

A. 18 gam

B. 15 gam

C. 23 gam

D. 21 gam

Lời giải:

Khối lượng NaOH tất cả chứa trong 60 gam dung dịch 30% là

*
*

Gọi trọng lượng NaOH sản xuất là a (gam), ta có:

Khối lượng chất tan trong hỗn hợp sau là: mct = 18 + a

Khối lượng hỗn hợp sau là: mdd = 60 + a

=> Nồng độ phần trăm của dd sau pha là

*
*

=>a=15gam

Đáp án đề nghị chọn là: B

Câu 12: có 60 gam dung dịch NaCl 20%. Tính nồng độ % dung dịch thu được khi cô sệt dung dịch để chỉ với 50 gam?

A. 22%.

B. 25%.

C. 30%.

D. 24%

Lời giải:

Khối lượng NaCl bao gồm trong hỗn hợp là:

*
*

Khối lượng dung dịch sau khi cô sệt là 50 gam, cân nặng chất tung là 12 gam

=> nồng độ dung dịch sau cô sệt là:

*
*

Đáp án cần chọn là: D

Câu 13: Làm cất cánh hơi đôi mươi gam nước từ dung dịch tất cả nồng độ 15% thu được dung dịch bao gồm nồng độ 20%. Dung dịch thuở đầu có khối lượng:

A. 90 gam.

B. 60 gam.

C. 70 gam.

Xem thêm: Tuyển Tập Các Bài Bất Đẳng Thức Thi Đại Học, Ôn Thi Đại Học Môn Toán

D. 80 gam.

Lời giải:

Gọi khối lượng dung dịch ban đầu là m (g)

Khối lượng chất tan ban sơ là: 0,15m (g)

Sau khi làm cất cánh hơi 20 gam nước thì khối lượng dung dịch sau là: m – đôi mươi (g)

Nồng độ tỷ lệ sau làm phản ứng:

*
*

*

Đáp án nên chọn là: D

Câu 14: rất cần phải dùng bao nhiêu lít H2SO4 tất cả d = 1,84g/ml vào từng nào lít nước chứa để trộn thành 10 lít hỗn hợp H2SO4 tất cả d = 1,28g/ml?