Bài tập phân tách động từ tiếng Anh lớp 6

Chia động từ là một kiến thức đặc biệt trong tiếng Anh, chia động từ không đúng sẽ khiến cả câu bị sai, vì chưng vậy, ở kề bên việc học lý thuyết, các em cần được thực hành những bài tập phân chia động từ tiếng Anh lớp 6 những để nạm chắc kiến thức và kỹ năng ngữ pháp môn giờ Anh.

Biết phương pháp chia cồn từ trong giờ đồng hồ Anh tốt sẽ giúp đỡ các em có được gốc rễ để học tốt phần ngữ pháp phức hợp về sau, vày vậy, bài xích tập phân chia động từ tiếng Anh lớp 6 sẽ là một trong những nội dung ôn tập cần thiết dành cho những em.

Bạn đang xem: Bài tập chia động từ lớp 10


Tổng hợp bài bác tập giờ Anh lớp 6

Tổng hợp những bài thi IOE lớp 6

Tổng hợp ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 6 (cả năm)


I/ Thêm am, is, hoặc are vào những câu sau đây:

1. Hello, I _________ Mai.


2. _________ you a student?

3. This _________ my mother.

4. It _________ a book.

5. That _________ an eraser.

6. How old _________ you?

7. They _________ rulers.

8. What _________ your name?

9. Her name _________ Nga.

10. These books _________ red.

11. How _________ Lan?

12. She _________ a nurse.

13. Ba _________ an engineer.

14. Nam và Bao _________ students.

15. We _________ doctors.

16. My father _________ a teacher.

17. My mother _________ a nurse.

18. _________ your father a doctor?

19. _________ they your pens?

20. _________ it her desk?

21. This _________ Thu. She _________ a student.

22. We _________ in the yard.

23. Who _________ they?

24. What _________ those?

25. My father and I _________ teachers.

26. I _________ Lan. I _________ a student. My brother and sister _________ teachers. My brother _________ twenty-four years old. My sister _________ twenty-one. There _________ four people in my family.


II/ Thêm am not, aren’t, isn’t vào gần như câu sau:

1.This _________ my pen.

2. Those _________ clocks.

3. They _________ windows.

4. It _________ a pencil.

5. My father _________ a doctor. He is a teacher.

6. This ruler _________ long. It is short.

7. Those schools _________ big. They are small.

8. I _________ a nurse.

9. You _________ engineers.

10. Ba and Bao _________ here.

III/ chia động từ khổng lồ BE sao cho tương xứng với chủ từ:

1. What (be) _________ your name?

2. My name (be) _________ Nhi.

3. This (be) _________ a board.

4. I (be) _________ eleven.

5. _________ Lan (be) twelve?

6. His pens (be) _________ there

7. _________ you và Nam (be) students?

8. _________ this (be) your ruler?

9. That (be not) _________ a desk. That (be) _________ a table.

10. Thu and Lan (be) _________ good girls.

11. I (be) _________ fine, thanks.

12. These _________ erasers.

13. There _________ a table.

14. What _________ it?

15. _________ Mr nam (be) a teacher?

16. This (be) _________ my mother. She (be) _________ a nurse.

17. There (be) _________ five people in my family.

18. Her name (be) _________ Linh.

19. It (be) _________ a door.

20. They (be) _________ doctors.

21. Which grade _________ you (be) in?


22. Which class _________ he (be) in?

23. Phong’s school (be) _________ small.

24. Thu’s school (be) _________ big.

25. My school (be) _________ big, too.

IV/ chia động từ bỏ THƯỜNG sao cho tương xứng với các chủ từ:

I (listen) _________ lớn music every night.They (go) _________ to lớn school every day.We (get) _________ up at 5 every morning.You (live) _________ in a big city.Nga & Lan (brush) _________ their teeth.Nam và Ba (wash) _________ their face.I (have) ________ breakfast every morning.Na (have) ________ breakfast at 6 o’clock.Every morning, tía (get) _________ up.He (brush) _________ his teeth.Then he (wash) _________ his face.Next he (have) _________ breakfast.Finally, he (go) _________ to school.Nga (do) _________ homework every day.Linh (watch) ________ television at night.She often (miss) _________ her parents.He always (study) _________ English.Loan (have) _________ dinner at 7pm.I (have) _________ dinner at 6 pm.They (do) _________ homework at 2 pm.You (watch) _________ movies at 8.30.We (study) ________ English on Mondays.Hoa (have) _________ English on Tuesday.Lan (open) _________ the door.Hoa (close) _________ the window.The teacher (come) _________ inThe students (stand) _________ up.They (sit) _________ down.My father (live) _________ in a big city.Your friend (go) _________ home at 4 pm.Nam’s father (get) _______ up at 4 o’clock.Hoa (go) _________ khổng lồ school by bus.This (be) _________ Mai. She (be) _________ twelve years old. She (be) _________ a student. She (live) _________ in a big city. She (be) _________ in grade 6. She (get) _________ up at 6 o’clock every morning. She (wash) _________ her face at 6.10. She (have) _________ breakfast at 6.15. She (go) _________ to lớn school at 6.30.

Xem thêm: Choose The Word Whose Underlined Part Is, Ii Pronounced Differently From The


V/ Answer the questions:

How old is Mai?

…………………………………………………

What does she do?

…………………………………………………

Where does she live?

…………………………………………………

Is it a small city or a big city?

…………………………………………………

Which grade is she in?

…………………………………………………

What time does she wash her face?

…………………………………………………

What time does she have breakfast?

…………………………………………………

What time does she go lớn school?

…………………………………………………

VI/ từng câu tất cả một lỗi hãy tìm và sữa lỗi phần lớn câu sau:

I live on a big city. ……………..I goes to lớn bed at ten pm. ……………..Lan have breakfast at home. ……………What does you do? ……………………..What time bởi she get up? ……………..When bởi vì you has dinner? ……………..How many floor does your school have? ……………..This is Nga school. ……………..
Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Lương
glaskragujevca.net