Các bài tập câu bị động đi kèm theo có đáp án, sẽ giúp đỡ bạn đọc về cấu tạo câu bị động và cách biến đổi từ câu chủ động sang câu bị động.

Bạn đang xem: Bài tập về câu bị đông có đáp án

Cấu trúc câu thụ động là kỹ năng vô cùng đặc trưng và được sử dụng rất liên tục trong giao tiếp tiếng Anh sản phẩm ngày cũng như các bài bác tập giờ Anh. Mặc dù nếu không nắm vững cấu trúc, học sinh có thể chạm mặt nhiều khó khăn trong việc biến đổi giữa hai cấu trúc chủ cồn và bị động. Nội dung bài viết này sẽ cung ứng các kiến thức và kỹ năng về câu thụ động và bài tập câu bị động có đáp án đi kèm.


Nội Dung bài xích Viết

2 các bài tập câu bị động3 Đáp án chi tiết

Cấu trúc câu bị động

Active: S + V + O

Passive: S (O) + khổng lồ be + V-ed/PII + by O (S)


*

Công thức câu tiêu cực Passive Voice


Các bài tập câu bị động

Bài tập 1: Tìm và sửa lỗi trong số câu sau

The book given lớn me on my 16th birthday.A cake are being made for James by his mother.Ann is having her house painting this morning.Hung gave a new pair of shoes by his best friend.The forests being cut down by the poachers.

Bài tập 2: Chuyển những câu chủ động sau quý phái dạng bị động

Mrs. Lan taught us how khổng lồ pronounce English correctly.

->__________________________________________________________.

You should clean your room because it’s so dirty.

->__________________________________________________________.

Our father & grandfather built this house all by themselves.

->__________________________________________________________.

John wrote an article about the dangers of cigarettes.

->__________________________________________________________.

They will open a new hotel at the corner of the street.

->__________________________________________________________.

They had lớn cancel the flight because of the bad weather.

->__________________________________________________________.

Tuan cleans the house every week.

->__________________________________________________________.

The house rent includes the electricity and water bill.

->__________________________________________________________.

They told him that he’s not capable of carrying out such a task.

->__________________________________________________________.

He uses the air conditioner all day to lớn cool down the office.

->__________________________________________________________.

Bài tập 3: Viết lại các câu sau đây sao mang lại nghĩa không đổi

My parents told me khổng lồ concentrate more on my studies.

->__________________________________________________________.

The kitchen needs cleaning because it’s been a long time since we last cleaned it.

->__________________________________________________________.

Jean has her kids go out and buy some groceries for her.

->__________________________________________________________.

People say that I’m the brightest kid in the class.

->__________________________________________________________.

They think that I damaged their car.

->__________________________________________________________.

My mom showed me how khổng lồ make a perfect omelet.

->__________________________________________________________.

He wrote many songs which are loved by people all over the world.

->__________________________________________________________.

Bài tập 4: phân tách động từ phù hợp trong các câu sau

That book … (write) by a world’s famous novelist.The newspapers … (deliver) everyday.Tuan’s motorbike … (repair) yesterday.John … (allow) to lớn go out late by his parents.My mom allows me … (go out) with my friends on Saturday evening.The problem needs … (fix) as soon as possible.The timetable … (not change) till tomorrow.They … (announce) the results tomorrow morning.The plan … (make) by the director is brilliant.All of my problems … (cause) by a single mistake I made when I was young.

Đáp án chi tiết

Bài tập 1: Tìm với sửa lỗi trong số câu sau

The book given to lớn me on my 16th birthday -> was givenA cake are being made for James by his mother -> isAnn is having her house painting this morning -> paintedHung gave a new pair of shoes by his best friend -> was givenThe forests being cut down by the poachers -> are being

Bài tập 2: Chuyển các câu chủ động sau sang dạng bị động

Mrs. Lan taught us how khổng lồ pronounce English correctly.

-> We was taught how to pronounce English correctly by Mrs. Lan

You should clean your room because it’s so dirty.

-> Your room should be cleaned because it’s so dirty.

Our father & grandfather built this house all by themselves.

-> This house was built by our father & grandfather all by themselves.

John wrote an article about the dangers of cigarettes.

-> An article about the dangers of cigarettes was written by John.

They will mở cửa a new hotel at the corner of the street.

-> A new khách sạn at the corner of the street will be opened by them.

They had lớn cancel the flight because of the bad weather.

-> The flight was cancelled because of the bad weather.

Tuan cleans the house every week.

-> The house is cleaned every week by Tuan.

The house rent includes the electricity & water bill.

-> The electricity & water bill are included in the house rent.

They told him that he wasn’t capable of carrying out such a task.

-> He was told that he wasn’t capable of carrying out such a task.

He uses the air conditioner all day lớn cool down the office.

-> The air conditioner was used by him all day khổng lồ cool down the office.

Bài tập 3: Viết lại các câu sau đây sao cho nghĩa không đổi

My parents told me to lớn concentrate more on my studies.

-> I was told khổng lồ concentrate more on my studies by my parents.

The kitchen needs cleaning because it’s been a long time since we last cleaned it.

-> The kitchen needs khổng lồ be cleaned because it’s been a long time since we last cleaned it.

Jean has her kids go out & buy some groceries for her.

-> Jean’s kids were told to lớn go out và buy some groceries by their mom.

People say that I’m the brightest kid in the class.

-> I was told khổng lồ be the brightest kid in the class.

They think that I damaged their car.

-> I was thought to lớn be the one who damaged their car.

My mom showed me how lớn make a perfect omelet.

-> I was shown how to make a perfect omelet by my mom.

He wrote many songs which are loved by people all over the world.

-> Many songs were written by him which are loved by people all over the world.

Xem thêm: Top 11 Ý Nghĩa Màu Icon Trái Tim Mà Bạn Chưa Biết, Ý Nghĩa Màu Trái Tim Trên Messenger Là Gì

Bài tập 4: chia động từ phù hợp trong các câu sau

is writtenare deliveredwas repairedis allowedto go outto be fixedwon’t be changedwill announcemadeare caused

Trên đây là cấu trúc câu bị động và những bài tập câu tiêu cực đi kèm. Mong muốn rằng bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học giờ đồng hồ Anh và áp dụng một cách thuần thục câu bị động.