Cấu trúc về việc tương phản bao hàm các trường đoản cú Although, In spite of với Despite được sử dụng khá phổ biển khơi trong ngữ pháp tiếng Anh. Trong bài viết này glaskragujevca.net giới thiệu các kim chỉ nan tổng quát cùng bài tập về Although In spite of Despite tất cả đáp án sẽ giúp đỡ bạn nhuần nhuyễn hơn.

Bạn đang xem: Bài tập về although in spite of despite có đáp án

Bài tập về Although In spite of Despite

Lý thuyết

Cấu trúc Although/In spite of/Despite

Although+ S + V, S + V.

Despite/In spite of + Noun/ Noun Phrase/ Ving, S + V.

Ex: Although phái mạnh wasn’t intelligent, he passed the exam easily.

(Mặc mặc dù Nam không thông minh, anh ấy đang vượt qua bài kiểm tra một phương pháp dễ dàng)

➔ Despite of not being intelligent, nam passed the exam easily.

(Mặc dù không thông minh, Nam vẫn vượt qua bài kiểm tra một cách dễ dàng)


*

Bài tập về Although In spite of Despite


Bài tập

Bài 1: Điền In spite/Despite/Although vào địa điểm trống

1.Salim wnet to school alone, ________ she knew that it was very unsafe.

2. They liked their camping holiday, ________ of the rain.

3. ________ the pain in her leg, she still won the marathon excellent.

4. My father decided lớn buy the oto ________ he didn’t really have enough money.

5. _______ she was very sick, she still try khổng lồ complete this job.

6. ________ his age, he still plays badminton every morning.

7. ________ Land và Mike went to university together, they weren’t close friend.

8. We still play football outside _______ of the heavily rain.

9. ________ her illness, she must go khổng lồ school.

10. Loan knew what he wanted ________ of not understanding anything.

Bài 2: Viết lại câu làm thế nào cho nghĩa ko đổi

1.Although his friend was sick, she still went to work yesterday.

➔ __________________________________________________.

2. In spite of the dirty room, Salim didn’t clean it.

➔ __________________________________________________.

3. Despite her unkind behavior, we still love her.

➔ __________________________________________________.

4. Although there was the traffic jam, they went to lớn the post office.

➔ __________________________________________________.

5. Despite the fact that Tony learnt very hard, he failed this test.

➔ __________________________________________________.

6. Although my uncle was tired, he still drove a hundred kilometers lớn the next city.

➔ __________________________________________________.

7. Her brother really enjoy this job although the salary was very low.

➔ __________________________________________________.

8. The film poster is wonderful. I don’t lượt thích to see it.

➔ __________________________________________________.

Bài 3: Tìm với sửa lỗi không nên (nếu có)

1.Although being a poor, Binh learnt very well.

2. Although the heavily storm, I still went khổng lồ school last Monday.

3. Despite Sonay had completed this project, he went to lớn sleep.

4. Despite Minh Anh was thirsty, she didn’t drink much.

5. The flight wasn’t postponed although his foggy.


Bài 4: xong xuôi câu dưới chính xác bằng cách sử dụng Although, despite/in spite of.

1.______ the story of the film was good, I didn’t lượt thích the acting.

2. I went to see the film ______ feeling really tired.

3. I really enjoyed the Water War______ most of my friends said it wasn’t a very good film.

4.______ careful preparation, they had a lot of difficulties in making the film.

5.______ the film was gripping, Tom slept from beginning lớn end.

Bài 5: Viết lại câu với although/in spite of/despite

1. She didn’t eat much though she was hungry.

Despite…

2. My mother told me lớn go lớn school although I was sick

In spite of…

3. Mary was admitted to lớn the university although his grades were bad

Despite…

4. In spite of his god salary, Mary gave up his job.

Although…

5. I accepted the job although the salary was low

In spite of….

6. Even though it was cold, I went swimming.

In spite of….

7. Although they study hard, they can’t get good marks.

In spite of…

8. Although the streets are narrow, many people drive cars in this city.

In spite of…

Đáp án đưa ra tiết

Bài 1:

1.Salim wnet khổng lồ school alone, ____although____ she knew that it was very unsafe.

➔ Vì tiếp nối là mệnh đề ‘S + V’

2. They liked their camping holiday, ____in spite____ of the rain.

➔ vì chưng theo sau là of

3. ____Despite____ the pain in her leg, she still won the marathon excellent.

➔ vì chưng theo sau là một cụm danh từ

4. My father decided to buy the car ____although____ he didn’t really have enough money.

➔ Vì sau đó là mệnh đề ‘S + V’

5. ___Although____ she was very sick, she still try khổng lồ complete this job.

➔ Vì kế tiếp là mệnh đề ‘S + V’

6. ____Despite____ his age, he still plays badminton every morning.

➔ vày theo sau là một trong những cụm danh từ

7. ____Although____ Land và Mike went khổng lồ university together, they weren’t close friend.

➔ Vì tiếp đến là mệnh đề ‘S + V’

8. We still play football outside ____in spite___ of the heavily rain.

➔ do theo sau là of

9. ____Despite____ her illness, she must go lớn school.

➔ bởi theo sau là 1 trong những cụm danh từ

10. Loan knew what he wanted _____in spite___ of not understanding anything.

➔ vị theo sau là of

Bài 2:

1.Despite the fact that his friend was sick, she still went to work yesterday.

2. Although the room was dirty, Salim didn’t clean it.

3. Although she behaves unkind, we still love her.

4. Despite the traffic jam, they went to the post office.

5. Although Tony learnt very hard, he failed this test.

6. In spite of the fact that my uncle was tired, he still drove a hundred kilometers to the next city.

7. Her brother really enjoy this job despite the low salary.

8. Although the film poster is wonderful, I don’t lượt thích to see it.

Xem thêm: Top 10 Bài Thu Hoạch Nâng Hạng Giáo Viên Mầm Non Hạng 2 (3 Mẫu)

Bài 3:

1. Although ➔ In spite of (vì sau đó là 1 Ving)

2. Although ➔ Despite/In spite of (vì tiếp nối là một cụm danh từ)

3. Despite Although (vì sau đó là một mệnh đề S + V)

4. Despite ➔ Although (vì sau đó là một mệnh đề S + V)

5. Although ➔ despite/in spite of (vì sau đó là một cụm danh từ)

Bài 4: 

1.Chọn Although

2.Chọn despite/ in spite of

3.Chọn although

4.Chọn Despite/In spite of

5.Chọn Although

Vừa rồi công ty chúng tôi đã reviews về một số kim chỉ nan cơ bản và bài tập về Although In spite of Despite tổng hợp. Điều quan trọng đặc biệt đó là khi nắm vững lý thuyết bạn sẽ giải quyết phần bài tập một phương pháp hiệu quả. Hy vọng với những bài bác tập này đã hoàn toàn có thể giúp bạn hiểu sâu rộng về những kết cấu tương phản.