chất hóa học 12 Sinh học 12 lịch sử hào hùng 12 Địa lí 12 GDCD 12 technology 12 Tin học tập 12
Lớp 11
hóa học 11 Sinh học 11 lịch sử vẻ vang 11 Địa lí 11 GDCD 11 công nghệ 11 Tin học tập 11
Lớp 10
chất hóa học 10 Sinh học 10 lịch sử hào hùng 10 Địa lí 10 GDCD 10 technology 10 Tin học tập 10
Lớp 9
hóa học 9 Sinh học 9 lịch sử dân tộc 9 Địa lí 9 GDCD 9 technology 9 Tin học 9 Âm nhạc cùng mỹ thuật 9
Lớp 8
hóa học 8 Sinh học tập 8 lịch sử dân tộc 8 Địa lí 8 GDCD 8 công nghệ 8 Tin học 8 Âm nhạc với mỹ thuật 8
Lớp 7
Sinh học tập 7 lịch sử vẻ vang 7 Địa lí 7 Khoa học tự nhiên 7 lịch sử dân tộc và Địa lí 7 GDCD 7 công nghệ 7 Tin học 7 Âm nhạc và mỹ thuật 7
lịch sử vẻ vang và Địa lí 6 GDCD 6 công nghệ 6 Tin học 6 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 6 Âm nhạc 6 mỹ thuật 6
PHẦN ĐẠI SỐ CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC CHƯƠNG 2: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ PHẦN HÌNH HỌC CHƯƠNG 1: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG song SONG

Câu hỏi 1 :  Cho mẫu vẽ sau, biết (x//y) và (widehatM_1=55^0). Tính (widehatN_1).

Bạn đang xem: Bài tập từ vuông góc đến song song

*

A (55^0) B  (35^0) C (60^0) D  (125^0)

Lời giải bỏ ra tiết:

*

Ta có: (widehatM_1+widehatM_2=180^0Rightarrow widehatM_2=180^0-55^0=125^0) (kề bù)

Vì (x//yleft( gt ight)Rightarrow widehatM_2=widehatN_1=125^0) (2 góc đồng vị)

Chọn D.


Câu hỏi 2 : đến hình vẽ sau

*

Biết (ME//N extD,,widehatEM extO=30^0,,widehatDNO=150^0) .

a) Tính (widehatMON) .

b) Tia OP có phải là phân giác của (widehatMON) không? vày sao? 

A  (widehatMON=60^0)B  (widehatMON=50^0)C  (widehatMON=70^0)D  (widehatMON=45^0)

Phương pháp giải:

Áp dụng định đề Ơ-clit, đặc thù hai con đường thẳng song song, dấu hiệu nhận ra tia phân giác.


Lời giải chi tiết:

*

a) Kẻ (OP) làm sao để cho (OP//ME.)

Ta có: (OP//,MERightarrow widehatM=widehatO_1=30^0) (2 góc so le trong)

Ta có: (left{ eginalign & OP,//,ME \& ME,//,DN \endalign ight.left( gt ight)Rightarrow PO,//,DN)

(Rightarrow widehatO_2+widehatN=180^0) (2 góc trong cùng phía bù nhau)

(Rightarrow widehatO_2=180^0-widehatN=180^0-150^0=30^0)

Ta có: (widehatMON=widehatO_1+widehatO_2=30^0+30^0=60^0)

b) vì chưng tia OP nằm giữa hai tia OM và ON, lại sở hữu (widehatO_1=widehatO_2left( =30^0 ight))

Suy ra tia OP là phân giác của (widehatMON).

Chọn A


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 3 : mang lại hình vẽ sau:

*

Biết (cot a,,widehatC_1=45^0,,widehatB_1=135^0) . Chứng tỏ (bot c) .


Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất: hai đường thẳng tuy nhiên song, nếu con đường thẳng thứ cha vuông góc với một trong các hai đường thẳng đó thì nó vuông góc với đường thẳng còn lại.

- Áp dụng dấu hiệu nhận ra hai con đường thẳng tuy vậy song.


Lời giải bỏ ra tiết:

*

Ta có: (widehatB_1+widehatB_2=180^0) (kề bù)

(eginalign và Rightarrow widehatB_2=180^0-widehatB_1=180^0-135^0=45^0 \ & Rightarrow widehatB_2=widehatC_1left( =45^0 ight) \endalign)

Mà (widehatB_2) với (widehatC_1) là hai góc đồng vị buộc phải suy ra (a//,b)(dấu hiệu phân biệt hai con đường thẳng song song)

Lại có, (cot aleft( gt ight)Rightarrow bot c) (quan hệ giữa tính vuông góc cùng với tính song song)


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 : Ở hình vẽ dưới đây, ta bao gồm (angle A_1)(angle B_1) là cặp góc

*

A trong cùng phíaB đồng vịC so le trongD kề bù

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Căn cứ vào địa điểm của góc so với hai tuyến phố thẳng và con đường thẳng thứ bố mà ta khẳng định được địa điểm của hai góc (angle A_1) với (angle B_1).


Lời giải chi tiết:

Trong hình vẽ mặt ta thấy (angle A_1) và (angle B_1) là nhị cặp góc trong thuộc phía.

Chọn A


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 5 : Cho hai đường thẳng (a) và (b) cùng vuông góc với đường thẳng (c,) (c) vuông góc với (a) trên (M) cùng vuông góc với (b) tại (N.) Một con đường thẳng (m) cắt (a,b) trên (A,B.) Biết (widehat ABN - widehat MAB = 40^circ ). Số đo góc (BAM) là:

A (80^0) B (70^0) C (75^0) D (108^0)

Đáp án: B


Phương pháp giải:

+ Áp dụng tính chất: hai tuyến đường thẳng minh bạch cùng vuông góc với mặt đường thẳng thứ cha thì chúng tuy vậy song với nhau.

+ đặc thù hai mặt đường thẳng tuy nhiên song.


Lời giải chi tiết:

*
 

Từ đề bài ta có (a ot c;b ot c Rightarrow a//b) (quan hệ tự vuông góc đến song song)

Suy ra (widehat ABN + widehat MAB = 180^circ ) (hai góc trong thuộc phía bù nhau)

mà (widehat ABN - widehat MAB = 40^circ )

 nên (widehat ABN = frac180^circ + 40^circ 2 = 110^circ ) với (widehat MAB = 180^circ - widehat ABN = 180^circ - 110^circ = 40^circ )

Vậy (widehat BAM = 70^circ .)

Chọn B.


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 6 : mang lại hình vẽ sau:

*
 

Biết (a//,b,,widehat BC mD = 100^0). Kết luận nào sau đấy là đúng: .

A (AB//,b,,,widehat ADC = 70^0) B (AB ot b,,widehat ADC = 70^0) C (AB,//,b,,widehat ADC = 60^0) D (AB ot b,,widehat ADC = 60^0)  

Đáp án: D


Phương pháp giải:

+ Áp dụng tính chất: hai đường thẳng song song, nếu mặt đường thẳng thứ cha vuông góc với một trong những hai con đường thẳng đó thì nó vuông góc với mặt đường thẳng còn lại.

+ đặc thù hai đường thẳng tuy nhiên song.


Lời giải chi tiết:

*

Ta có: (left{ eginarrayla,//,b\AB ot aendarray ight. Rightarrow AB ot b) (quan hệ thân tính vuông góc cùng với tính tuy vậy song)

 (a//,bleft( gt ight) Rightarrow widehat A mDC + widehat BC mD = 180^0) (2 góc trong thuộc phía bù nhau)

( Rightarrow widehat A mDC = 180^0 - widehat BC mD = 180^0 - 120^0 = 60^0)

Chọn D


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 7 : mang đến hình vẽ sau:

*
 

Biết (AB ot a,,AB ot b,,widehat BFA = 50^0). Tính (widehat AHF).

A (60^0) B (131^0) C (50^0) D (41^0)

Đáp án: C


Phương pháp giải:

+ Áp dụng tính chất: hai tuyến đường thẳng rõ ràng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng tuy vậy song cùng với nhau.

+ đặc điểm hai đường thẳng song song.


Lời giải bỏ ra tiết:

*
 

Ta có: (left{ eginarraylAB ot a\AB ot bendarray ight. Rightarrow a//,b) (quan hệ giữa tính vuông góc với tính song song)

( Rightarrow widehat BFH = widehat AHF = 50^0) (so le trong)

Chọn C


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 8 : mang đến hình vẽ sau:

*
 

Biết (ABot a,,ABot b,,widehatBFH=49^0). Tính (widehatAHF).

A (60^0) B (131^0) C  (49^0) D (41^0)

Đáp án: C


Phương pháp giải:

 Áp dụng tính chất: hai đường thẳng phân minh cùng vuông góc với đường thẳng thứ cha thì chúng song song với nhau.

- đặc điểm hai mặt đường thẳng tuy vậy song.


Lời giải đưa ra tiết:

*

Ta có: (left{ eginalign & ABot a \& ABot b \endalign ight.Rightarrow a//,b) (quan hệ thân tính vuông góc với tính tuy nhiên song)

(Rightarrow widehatBFH=widehatAHF=49^0) (so le trong)

Chọn C


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 9 : mang lại hình vẽ sau:

*
 

Biết (aot y,,bot y,,widehatA_1-widehatB_1=40^0). Tính (widehatB_1).

A (110^0) B (70^0)  C  (80^0) D (90^0)

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất: hai đường thẳng rành mạch cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng tuy vậy song cùng với nhau.

- tính chất hai đường thẳng tuy vậy song.


Lời giải đưa ra tiết:

*

Ta có: (left{ eginalign và aot y \& bot y \endalign ight.left( gt ight)Rightarrow a//,b) (quan hệ thân tính vuông góc với tính tuy vậy song)

(Rightarrow widehatA_1+widehatB_1=180^0) (2 góc trong thuộc phía bù nhau)

Lại có: (widehatA_1-widehatB_1=40^0left( gt ight)Rightarrow widehatB_1=left( 180^0-40^0 ight):2=70^0)

Chọn B.


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 10 :  Cho hình vẽ sau:

*

Biết (A extD,//,GH,,,A extD,//,BC,,widehatDAG=100^0,,widehatGBC=130^0). Tính (widehatAGB).

A (widehatAGB=170^0)B (widehatAGB=130^0)C (widehatAGB=160^0)D

(widehatAGB=150^0)

 


Đáp án: B


Phương pháp giải:

 Áp dụng tính chất: Hai mặt đường thẳng biệt lập cùng song song với con đường thẳng thứ cha thì chúng song song với nhau.

- Áp dụng đặc điểm hai đường thẳng song song.


Lời giải chi tiết:

*

Vì (A extD//,GHleft( gt ight)Rightarrow widehatGA extD+widehatAGH=180^0Rightarrow widehatAGH=180^0-widehatGA extD=180^0-100^0=80^0) (2 góc trong cùng phía bù nhau)

Ta có: (left{ eginalign & A extD//,GH \ & A extD//,BC \endalign ight.left( gt ight)Rightarrow GH//,BC)

(Rightarrow widehatHGB+widehatGBC=180^0Rightarrow widehatHGB=180^0-widehatGBC=180^0-130^0=50^0) (2 góc trong thuộc phía bù nhau)

(widehatAGB=widehatAGH+widehatHGB=80^0+50^0=130^0)

Chọn B


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 11 : cho hình vẽ sau. Tính số đo góc (BAD.)

*
 

A (95^0) B (105^0) C (115^0) D (45^0)

Đáp án: A


Phương pháp giải:

+ Áp dụng tính chất: hai tuyến phố thẳng sáng tỏ cùng vuông góc với con đường thẳng thứ bố thì chúng song song cùng với nhau.

+ đặc điểm hai con đường thẳng tuy nhiên song.


Lời giải đưa ra tiết:

*
 

Ta thấy (AB ot BC;DC ot BC) ( Rightarrow AB//DC) (quan hệ từ bỏ vuông góc đến tuy vậy song)

Suy ra (widehat ADC + widehat BAD = 180^circ ) (hai góc trong cùng phía bù nhau)

( Rightarrow widehat BAD = 180^circ - widehat ADC = 180^circ - 85^circ = 95^circ )

Vậy (widehat BAD = 95^circ .)

Chọn A.


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 12 : mang đến hình vẽ sau:

*
 

Biết (a ot y,,b ot y,,widehat A_1 - widehat B_1 = 40^0). Tính (widehat B_1).

A (110^0) B (70^0)  C (80^0) D (90^0)

Đáp án: B


Phương pháp giải:

+ Áp dụng tính chất: hai đường thẳng riêng biệt cùng vuông góc với mặt đường thẳng thứ bố thì chúng tuy vậy song cùng với nhau.

+ đặc điểm hai con đường thẳng song song.


Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có: (left{ eginarrayla ot y\b ot yendarray ight.left( gt ight) Rightarrow a//,b) (quan hệ thân tính vuông góc cùng với tính tuy vậy song)

( Rightarrow widehat A_1 + widehat B_1 = 180^0) (2 góc trong cùng phía bù nhau)

Lại có: (widehat A_1 - widehat B_1 = 40^0left( gt ight) Rightarrow widehat B_1 = left( 180^0 - 40^0 ight):2 = 70^0)

Chọn B.


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 13 : mang đến hình vẽ sau biết (AD//BC.) Tính (widehat AGB.)

 

*

A (110^0) B (140^0)  C (120^0) D (130^0)

Đáp án: A


Phương pháp giải:

 + Áp dụng tính chất: Hai đường thẳng tách biệt cùng song song với mặt đường thẳng thứ tía thì chúng song song cùng với nhau.

+ Áp dụng đặc thù hai đường thẳng tuy vậy song.


Lời giải bỏ ra tiết:

*

Qua (G) kẻ (GH//AD.)

Vì (A mD//,GH Rightarrow widehat GA mD + widehat AGH = 180^0 Rightarrow widehat AGH = 180^0 - widehat GA mD = 180^0 - 110^0 = 70^0) (2 góc trong cùng phía bù nhau)

Ta có: (left{ eginarraylA mD//,GH\A mD//,BCendarray ight.left( gt ight) Rightarrow GH//,BC)

( Rightarrow widehat HGB + widehat GBC = 180^0 Rightarrow widehat HGB = 180^0 - widehat GBC = 180^0 - 140^0 = 40^0) (2 góc trong thuộc phía bù nhau)

(widehat AGB = widehat AGH + widehat HGB = 70^0 + 40^0 = 110^0)

Chọn A.


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 14 : đến hình vẽ sau:

*
 

Biết (widehat xAC = 35^0,,widehat CBy = 45^0) cùng (widehat ACB = 80^0.) lúc ấy chọn câu đúng.

A (Ax) cắt (By) B (Ax,//,By)  C (widehat xAC) cùng (widehat yBC) là nhị góc tại phần trong thuộc phía D (widehat xAC) cùng (widehat ACB) là nhị góc ở vị trí trong cùng phía

Đáp án: B


Phương pháp giải:

+ Áp dụng tính chất: hai tuyến đường thẳng tách biệt cùng tuy vậy song với mặt đường thẳng thứ tía thì chúng tuy vậy song cùng với nhau.

+ lốt hiệu nhận biết hai con đường thẳng song song.


Lời giải bỏ ra tiết:

*

Kẻ (Cz// mAx Rightarrow widehat xAC = widehat ACz = 35^0) (so le trong)

Ta có:

(widehat ACz + widehat zCB = widehat ACB Rightarrow widehat zCB = widehat ACB - widehat ACz = 80^0 - 35^0 = 45^0)

( Rightarrow widehat zCB = widehat CByleft( = 45^0 ight))

Mà hai góc ở đoạn so le trong cần suy ra (Cz//,By) (dấu hiệu nhận thấy hai mặt đường thẳng song song)

Ta có: (left{ eginarraylCz//,Axleft( gt ight)\C mz//,Byleft( cmt ight)endarray ight. Rightarrow Ax//,By) .

Chọn B.


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 15 : đến hình vẽ sau:

*

Biết (ME//N mD,,widehat EM mO = 30^0,,widehat DNO = 150^0). Tính (widehat MON) .

A (widehat MON = 30^circ ) B (widehat MON = 45^circ )C (widehat MON = 60^circ ) D (widehat MON = 50^circ )

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Áp dụng định đề Ơ-clit, đặc điểm hai đường thẳng song song, lốt hiệu nhận thấy tia phân giác.


Lời giải đưa ra tiết:

*

Kẻ (OP) sao để cho (OP//ME.)

Ta có: (OP//,ME Rightarrow widehat M = widehat O_1 = 30^0) (2 góc so le trong)

Ta có: (left{ eginarraylOP,//,ME\ME,//,DNendarray ight.left( gt ight) Rightarrow PO,//,DN)

( Rightarrow widehat O_2 + widehat N = 180^0) (2 góc trong thuộc phía bù nhau)

( Rightarrow widehat O_2 = 180^0 - widehat N = 180^0 - 150^0 = 30^0)

Ta có: (widehat MON = widehat O_1 + widehat O_2 = 30^0 + 30^0 = 60^0)

Vậy (widehat MON = 60^circ .)

Chọn C.


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 16 : Phần giả thiết:  (c cap a = left A ight;c cap b = left B ight\), (widehat A_1 + widehat B_2 = 180^circ ) (tham khảo hình vẽ) là của định lý nào dưới đây?

*

A Nếu hai tuyến đường thẳng cắt một đường thẳng thứ cha tạo thành nhì góc không tính cùng phía bù nhau thì hai tuyến đường thẳng đó tuy vậy song.B Nếu hai tuyến đường thẳng giảm một mặt đường thẳng thứ cha tạo thành nhị góc so le trong bù nhau thì hai đường thẳng đó tuy nhiên song.C Nếu hai tuyến đường thẳng giảm một con đường thẳng thứ cha tạo thành nhì góc đồng vị đều bằng nhau thì hai đường thẳng đó song song.D Nếu hai tuyến phố thẳng cắt một mặt đường thẳng thứ ba tạo thành nhị góc trong cùng phía bù nhau thì hai đường thẳng đó song song.

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Giả thiết của định lí là vấn đề cho biết. Kết luận của định lí là vấn đề được suy ra


Lời giải đưa ra tiết:

Nếu hai tuyến đường thẳng giảm một con đường thẳng thứ tía tạo thành nhì góc trong thuộc phía bù nhau thì hai tuyến phố thẳng đó tuy vậy song.

Chọn D.


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 17 : phát biểu định lý sau bởi lời:

*

A nếu như một đường thẳng cắt hai tuyến đường thẳng khác nhau thì chúng tuy vậy song với nhau.B Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với con đường thẳng thứ bố thì chúng vuông góc với nhau.C Nếu hai đường thẳng biệt lập cùng vuông góc với con đường thẳng thứ bố thì chúng tuy nhiên song với nhau.D Nếu hai đường thẳng rõ ràng cùng vuông góc với con đường thẳng thứ bố thì chúng cắt nhau.

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Giả thiết của định lí là vấn đề cho biết. Kết luận của định lí là điều được suy ra


Lời giải bỏ ra tiết:

Định lý: Nếu hai tuyến phố thẳng riêng biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ tía thì chúng tuy nhiên song cùng với nhau.

Chọn C.


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 18 : Định lý sau được phát biểu thành lời là:

*

A ví như một con đường thẳng vuông góc với một trong các hai con đường thẳng song song thì nó vuông góc với đường thẳng kia.B trường hợp một đường thẳng vuông góc với 1 trong những hai đường thẳng tuy vậy song thì nó tuy vậy song với mặt đường thẳng kia.C ví như một mặt đường thẳng vuông góc với một trong những hai con đường thẳng song song thì nó chế tác với mặt đường thẳng tê một góc (60^circ .)D Cả A, B, C đều sai.

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Giả thiết của định lí là vấn đề cho biết. Tóm lại của định lí là vấn đề được suy ra.


Lời giải bỏ ra tiết:

Định lý: nếu một mặt đường thẳng vuông góc với 1 trong những hai mặt đường thẳng tuy nhiên song thì nó vuông góc với mặt đường thẳng kia.

Chọn A.


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 19 : mang đến hình vẽ sau:

*
 

Biết (widehatxAC=35^0,,widehatCBy=45^0) với (widehatACB=80^0.) chứng tỏ (Ax,//,By).


Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất: hai tuyến đường thẳng tách biệt cùng tuy vậy song với đường thẳng thứ cha thì chúng song song cùng với nhau.

- vệt hiệu phân biệt hai đường thẳng tuy nhiên song.


Lời giải bỏ ra tiết:

*

Kẻ (Cz// extAxRightarrow widehatxAC=widehatACz=35^0) (so le trong)

Ta có:

(eginalign & widehatACz+widehatzCB=widehatACBRightarrow widehatzCB=widehatACB-widehatACz=80^0-35^0=45^0 \ và Rightarrow widehatzCB=widehatCByleft( =45^0 ight) \endalign)

Mà nhị góc ở vị trí so le trong nên suy ra (Cz//,By) (dấu hiệu nhận thấy hai con đường thẳng song song)

Ta có: (left{ eginalign và Cz//,Axleft( gt ight) \ và C extz//,Byleft( cmt ight) \endalign ight.Rightarrow Ax//,By) .


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 20 :  Cho (Delta ABC) tất cả (widehatA=100^0,,widehatB=40^0) . Vẽ Ax là tia đối của tia AB rồi vẽ tia Ay là tia phân giác của (widehatCAx) Hỏi Ay có tuy nhiên song với BC hay không? bởi vì sao?


Phương pháp giải:

 Áp dụng đặc điểm tia phân giác của một góc, dấu hiệu nhận ra hai con đường thẳng tuy nhiên song.

Xem thêm: De Cương On Tập Tiếng Anh Lớp 2 Môn Tiếng Anh Lớp 2 Năm 2021


Lời giải đưa ra tiết:

*

Vì Ax cùng AB là nhì tia đối nhau buộc phải ta có:

(widehatxAC+widehatCAB=180^0Rightarrow widehatxAC=180^0-widehatCAB=180^0-100^0=80^0)

Vì tia Ay là phân giác của (widehatxACleft( gt ight)Rightarrow widehatxAy=widehatxAC:2=80^0:2=40^0Rightarrow widehatxAy=widehatABCleft( =40^0 ight))

Mà nhị góc đó tại đoạn đồng vị phải suy ra (Ay//,BC.)


Đáp án - lời giải

trăng tròn bài tập cơ bản Từ vuông góc đến tuy nhiên song

20 bài bác tập cơ bản Từ vuông góc đến tuy vậy song bao gồm đáp án và giải thuật chi tiết


Xem chi tiết
*
*
*
*
*
*


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải cực nhọc hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp glaskragujevca.net


gởi góp ý Hủy vứt

Liên hệ | chính sách

Đăng ký để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép glaskragujevca.net gửi các thông báo đến các bạn để nhận ra các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.